intTypePromotion=1

toan_on_12_2

Chia sẻ: Kata_8 Kata_8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
8
download

toan_on_12_2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'toan_on_12_2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: toan_on_12_2

  1. CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP- ÑAÏI HOÏC - CAO ÑAÚNG 9 2) Tính goùc PDF hai maët andng () Unregisteredkhoaûng caùchttp://www.simpop Simpo giöõa Merge phaú Split vaø (’). Tính Version - h töø M ñeán giao tuyeán cuûa hai maët phaúng ñoù. ÑAÙP SOÁ 46 46 Baøi 1 : 3) y = 1 ; y = – ( x  1) ; y = ( x  1) 4) M(0 ; 1) 9 9 Baøi 2 : 2) m = 1. Baøi 3 : 36 soá leû vaø 60 soá chaün. 4  ;   3 11 ;  4  3 4 3 4   3 11 Baøi 4 : 2)  ;  4)    ; ; ;     15  15   5 5  5 5   15 15   74 5 1 Baøi 5 : 2) (x = t ; y = + t ; z = – – t)3)  = 60 vaø MH = 3 3 3 ÑEÀ 7 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) x 1 BAØI 1 : Cho haøm soá : y  , coù ñoà thò laø (C). x 1 1) Khaûo saùt haøm soá. 2) Chöùng minh ñoà thò (C) nhaän ñöôøng thaúng y = x + 2 laøm truïc ñoái xöùng. 3) Tìm giaù trò lôùn nhaát, giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá ñaõ cho khi 0  x  3. 4) Tìm caùc ñieåm treân (C) cuûa haøm soá coù toïa ñoä laø nhöõng soá nguyeân. 5) Tính theå tích sinh ra do hình phaúng giôùi haïn bôûi (C), truïc Ox vaø truïc Oy, quay quanh Ox. π 1 2 2 2 2) I 2  e  x 1 BAØI 2 : Tính caùc tích phaân : 1) I 1   xcos xdx xdx  0 0 12 x 3 BAØI 3 : Trong khai trieån :    . Tìm heä soá cuûa soá haïng chöùa x4. 3 x BAØI 4 : Cho Parabol coù phöông trình (P) : y2 = 8x 1) Tìm toïa ñoä tieâu ñieåm cuûa (P) vaø vieát phöông trình ñöôøng chuaån cuûa (P). 2) Tìm ñieåm M treân (P) caùch tieâu ñieåm F moät ñoaïn baèng 10.
  2. 10 Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ 3) Choïn ñieåm M tìm ñöôïcandtung ñoä döông. Tìm ñieåm A treânhttp://www.simpop Simpo PDF Merge coù Split Unregistered Version - (P) sao cho AFM vuoâng taïi F. 4) Bieän luaän theo m soá giao ñieåm cuûa (P) vôùi ñöôøng thaúng y = x + m. Khi ñöôøng thaúng y = x + m caét (P) taïi hai ñieåm phaân bieät M, N. Haõy tìm taäp hôïp caùc trung ñieåm cuûa ñoaïn MN. BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho hai ñöôøng thaúng d vaø d’ : x  y  z  5  0 x  y  3  0 d:  vaø d’ :  2 x  y  1  0 y  z  1  0 1) Tìm vectô chæ phöông cuûa d vaø d’. 2) Chöùng toû raèng d vaø d’ laø hai ñöôøng thaúng cheùo nhau. 3) Vieát phöông trình toång quaùt cuûa maët phaúng () ñi qua ñieåm N(1; 0;1) vaø song song d vaø d’. ÑAÙP SOÁ 3 Baøi 1 : 3) Max y = , Min y = –1 4) (0 ; –1) , (–2 ; 3) , (1 ; 0) , (–3 ; 2) 4 5) V = (3 – 4ln2) (ñvtt) 2 1 1 55 Baøi 2 : I1 = vaø I2 = (e  1) Baøi 3 :  16 4 2 9 2 4 Baøi 4 : 1) F(2 ; 0) , x = –2 2) M1(8 ; 8) , M2(8 ; –8) 3) A  ;  , A’(18 ; –12) 9 3 4) nöûa ñöôøng thaúng y = 4 vôùi x > 2. Baøi 5 : 1) (–1 ; –2 ; –3) , (–1 ; –1 ; 1) 3) 5x – 4y + z – 6 = 0 ÑEÀ 8 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) x2  x  4 BAØI 1 : Cho haøm soá : y  , coù ñoà thò laø (C). 2( x  1) 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá.
  3. CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP- ÑAÏI HOÏC - CAO ÑAÚNG 11 2) Tìmimpo ñoà thòMerge and Split m maø hoaønh ñoä vaø tung - http://www.simpop S treân PDF (C) taát caû caùc ñieå Unregistered Version ñoä cuûa chuùng ñeàu laø soá nguyeân.  13 21  3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán ñi qua ñieåm A  ;  5 10  4) Tìm taát caû caùc giaù trò cuûa m ñeå toàn taïi duy nhaát moät soá thöïc x  (–3 ; 1) laø nghieäm cuûa phöông trình : x2 – (2m + 1)x + 2m + 4 = 0. BAØI 2 : 1) Cho haøm soá f(x) = cos22x + sin2x. Tính f ’(x) vaø giaûi phöông trình f ’(x) = 0. 2) Tìm nguyeân haøm F(x) cuûa haøm soá f(x) = tg 4 x  4 cot g 4 x  4  bieát F   = –. 3 BAØI 3 : Trong maët phaúng Oxy cho (E) coù phöông trình : 4x2 + 9y2 = 36. 1) Xaùc ñònh toïa ñoä caùc tieâu ñieåm, ñoä daøi caùc truïc cuûa (E). x2  y 2  1 . Vieát phöông trình ñöôøng troøn qua 2) Cho theâm elip (E ’) : 16 caùc giao ñieåm cuûa hai elip. 3) Cho 2 ñöôøng thaúng (D) : ax – by = 0 vaø (D’) : bx + ay = 0 (a2 + b2 > 0). Tìm giao ñieåm E, F cuûa (D) vôùi (E) vaø giao ñieåm P, Q cuûa (D’) vôùi (E). Tính dieän tích töù giaùc EPFQ theo a, b. 4) Cho ñieåm M(1 ; 1). Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua M vaø caét (E) taïi hai ñieåm A, B sao cho M laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB. BAØI 4 : Cho 2 ñöôøng thaúng coù phöông trình sau : x 1 y 1 z  2 x2 y2 z d: vaø d’ :     2 3 1 1 5 2 1) Chöùng minh raèng hai ñöôøng thaúng ñoù cheùo nhau. 2) Vieát phöông trình ñöôøng vuoâng goùc chung cuûa d vaø d’. ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 1) m = 1 2) m > – 6 + 4 2 hay m < – 6 – 4 2  k   Baøi 2 : 1) x = ;x= + k ; x = + k 2) f ’’(0) = –8 vaø f ’’   = –8 2 2 6 3
  4. 12 Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpop 92 Baøi 3 : 2) (C) : x2 + y2 = 11     6b 6a  6b  6a 3) E  vaø F  ; ;  2   2 2 2 2 2 9a 2  4 b 2  9a  4 b 9a  4 b   9a  4 b      6a  6b  6a 6b P  vaø Q  ; ;  2   2 2 2 2 2 4a  9 b 2 2  4a  9 b 4a  9b   4a  9 b  72(a 2  b 2 ) S MPNQ  9a 2  4b 2 . 4a 2  9a 2 4) 4x + 9y – 13 = 0 16 x  25 y  43z  95  0 Baøi 4 : 2)  45x  15 y  60z  120  0 ÑEÀ 9 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : Cho haøm soá : y = –x3 + 3x – 2 coù ñoà thò (C). 1) Khaûo saùt haøm soá. 2) Moät ñöôøng thaúng d ñi qua ñieåm uoán coù heä soá goùc k. Bieän luaän theo k vò trí töông ñoái cuûa d vaø (C). 3) Döïa vaøo ñoà thò (C), bieän luaän theo m soá nghieäm cuûa phöông trình : x3 – 3x + m + 1 = 0 4) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C) vaø truïc Ox. π e 2 7 2) I 2  (x - x 2 ) ln xdx BAØI 2 : Tính caùc tích phaân : 1) I 1   cos xdx  0 1 BAØI 3 : Moät ñoäi vaên ngheä coù 20 ngöôøi, trong ñoù coù 10 nam vaø 10 nöõ. Hoûi coù bao nhieâu caùch choïn ra 5 ngöôøi sao cho : 1) coù ñuùng 2 nam trong 5 ngöôøi ñoù ? 2) coù ít nhaát 2 nam vaø ít nhaát 1 nöõ trong 5 ngöôøi ñoù? BAØI 4 : Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy, cho hoï ñöôøng thaúng phuï thuoäc tham soá  : (x – 1)cos + (y – 1)sin – 1 = 0
  5. CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP- ÑAÏI HOÏC - CAO ÑAÚNG 13 1) Tìmimpohôïp caùc ñieåm cuûa maët phaúng khoâng thuoäc baát kyø-ñöôøng thaúng S taäp PDF Merge and Split Unregistered Version http://www.simpop naøo cuûa hoï. 2) Chöùng minh raèng moïi ñöôøng thaúng cuûa hoï ñeàu tieáp xuùc vôùi moät ñöôøng troøn coá ñònh. BAØI 5 : Trong Oxyz cho : A(5 ; 1 ; 3), B(1 ; 6 ; 2), C(5 ; 0 ; 4), D(4 ; 0 ; 6). 1) Vieát phöông trình phöông trình toång quaùt cuûa caùc mp(ACD) vaø (BCD). 2) Vieát phöông trình toång quaùt cuûa maët phaúng () ñi qua ñieåm A vaø vuoâng goùc vôùi caùc maët phaúng (ACD) vaø (BCD). Tìm toïa ñoä giao ñieåm M cuûa ba maët phaúng (ACD), (BCD) vaø (). ÑAÙP SOÁ 27 Baøi 1 : 2) S = (ñvdt) 4 e 2 2e 3 5 16 Baøi 2 : I = vaø J =   4 9 36 35 Baøi 3 : 1) 5400 caùch 2) 12.900 caùch Baøi 4 : 2) (x – 1)2 + (y – 1)2 = 1. Baøi 5 : 1) (ACD) : 2x + y + z – 14 = 0 , (BCD) : 18x + 15y + 9z – 126 = 0 2) M  27 ; 0 ; 16    5 5 ÑEÀ 10 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) BAØI 1 : Cho haøm soá y = (2 – x2)2 coù ñoà thò (C). 1) Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá. 2) Döïa vaøo ñoà thò (C), bieän luaän theo m soá nghieäm cuûa phöông trình : x4 – 4x2 – 2m + 4 = 0 . 3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán vôùi (C) bieát tieáp tuyeán ñi qua ñieåm A(0 ; 4). 2 2 x 2 dx dx 2) J  x BAØI 2 : Tính caùc tích phaân sau : 1) I   2 9 3 3 1 x 1 0
  6. 14 Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ BAØI Simpo PDF vieát caùcand Split Unregistered chöõ soá 1, -2, 3, 4, 5 nhö 3 : Ngöôøi ta Merge soá coù 6 chöõ soá baèng caùc Version http://www.simpop sau: trong moãi soá ñöôïc vieát coù moät chöõ soá xuaát hieän hai laàn coøn caùc chöõ soá coøn laïi xuaát hieän moät laàn. Hoûi coù bao nhieâu soá nhö vaäy ? BAØI 4 :1)Laäp ph. trình caùc caïnh cuûa  ABC, bieát ñænh A(1 ; 3) vaø hai ñöôøng trung tuyeán xuaát phaùt töø B vaø C coù ph.trình laø: x– 2y +1= 0 vaø y – 1= 0. 2) Trong maët phaúng Oxy cho ba ñieåm : A(2 ; 2), B(3 ; 3), C(4 ; 2). a) Vieát phöông trình ñöôøng troøn ñi qua ba ñieåm A, B, C. b) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñöôøng troøn xuaát phaùt töø goác toïa ñoä. BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho maët phaúng () coù phöông trình : 3x – 2y + 5z + 2 = 0 vaø hai ñieåm A(1 ; 0 ; –1), B(2 ; 1 ; 2). 1) Chöùng toû raèng A  () vaø B  () 2) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d qua B vaø vuoâng goùc vôùi mp(). 3) Tìm goùc giöõa ñöôøng thaúng AB vaø mp(). ÑAÙP SOÁ 16 3 16 3 Baøi 1 : 3) y = 4 ; y = x+4;y=– x+4 9 9 1 12 Baøi 2 : I = (33 3  1) vaø J = ln 2 65 Baøi 3 : 1800 soá Baøi 4 : 1) AB : x – y + 2 = 0 ; BC : x – 4y – 1 = 0 ; AC : x + 2y – 7 = 0 3 3 3 3 2) a) x2 + y2 – 6x – 4y + 12 = 0 b) y = x vaø y = x 4 4 4 110 Baøi 5 : 2) (x = 2 + 3t ; y = 1 – 2t ; z = 2 + 5t)3) sin = 55 ÑEÀ 11 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) x2 BAØI 1 : Cho haøm soá y  x 1 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá. 2) Bieän luaän theo m soá giao ñieåm cuûa (C) vaø ñöôøng thaúng d coù phöông
  7. CAÙC ÑEÀ OÂN TAÄP THI TOÁT NGHIEÄP- ÑAÏI HOÏC - CAO ÑAÚNG 15 trình : y = xPDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpop Simpo + m. 3) Döïa vaøo ñoà thò (C), bieän luaän theo m soá giao ñieåm cuûa ñoà thò (C) vaø ñöôøng thaúng y = m. 4) Trong tröôøng hôïp (C) vaø d caét nhau taïi hai ñieåm M, N tìm taäp hôïp caùc trung ñieåm I cuûa ñoaïn thaúng MN. BAØI 2 : 1) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi caùc ñöôøng : y = x2 + 2x +1 2 1 ; y = – vaø x = – x 2 2) Tính theå tích vaät theå troøn xoay sinh ra bôûi caùc ñöôøng sau ñaây quay xung quanh truïc Ox :  x=0 ; x= ; y = 0 ; y = x sin x 2 BAØI 3 : Coù bao nhieâu soá chaün goàm 6 chöõ soá khaùc nhau töøng ñoâi moät trong ñoù coù chöõ soá ñaàu tieân laø soá leû ? BAØI 4 : Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy, cho parabol (P) : y2 = 8x. 1) Tìm toïa ñoä tieâu ñieåm vaø vieát phöông trình ñöôøng chuaån cuûa (P). 2) Vieát p.trình tieáp tuyeán cuûa (P) taïi ñieåm M thuoäc (P) coù tung ñoä baèng 4. 3) Giaû söû ñöôøng thaúng (d) ñi qua tieâu ñieåm cuûa (P) vaø caét (P) taïi hai ñieåm phaân bieät A, B coù hoaønh ñoä töông öùng laø x2, x2. Chöùng minh:AB = x1 +x2 + 4. BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho hai ñöôøng thaúng : 2 x  y  1  0 3x  y  5z  1  0 d:  vaø d’ :  3y  2z  3  0 2 x  3y  8z  3  0 1) Chöùng toû raèng d vaø d’ vuoâng goùc vôùi nhau. 3) Hai ñöôøng thaúng d vaø d’ coù caét nhau khoâng ? ÑAÙP SOÁ Baøi 1 : 4) y = – x – 2 3 Baøi 2 : 1) S = 4ln2 – (ñvdt) 2) V =  (ñvtt) 8 Baøi 3 : 42000 soá
  8. 16 Tröôøng THPT. TRAÀN PHUÙ Baøi 4 :impo PDF x = –2 and – y + 2 = 0. S 1) F(2 ; 0), Merge 2) x Split Unregistered Version - http://www.simpop Baøi 5 : 2) khoâng caét nhau. ÑEÀ 12 (Thôøi gian laøm baøi 150 phuùt) x 2  2x  3 BAØI 1 : Cho haøm soá y  x2 1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá. 2) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (C) vaø 2 truïc toïa ñoä. 3) Vieát phöông trình tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (C) taïi 2 giao ñieåm (C) caét truïc hoaønh. 2 e lnx BAØI 2 : Tính caùc tích phaân : 1) I   4 dx 2) J   lnx dx 1x 1 e BAØI 3 : Coù 9 vieân bi xanh, 5 vieân bi ñoû, 4 vieân bi vaøng coù kích thöôùc ñoâi moät khaùc nhau. Coù bao nhieâu caùch : 1) choïn ra 6 vieân bi, trong ñoù coù ñuùng 2 vieân bi ñoû ? 2) choïn ra 6 vieân bi, trong ñoù soá bi xanh baèng soá bi ñoû ? BAØI 4 : Trong maët phaúng Oxy cho Elip (E) : 9x2 + 25y2 = 225. 1) Vieát phöông trình chính taéc vaø xaùc ñònh caùc tieâu ñieåm, taâm sai cuûa (E). 2) Moät ñöôøng troøn (T) coù taâm I(0 ; 1) vaø ñi qua ñieåm A(4 ; 2). Vieát phöông trình ñöôøng troøn vaø chöùng toû (T) ñi qua hai tieâu ñieåm cuûa (E). 3) Goïi A, B laø 2 ñieåm thuoäc (E) sao cho OA  OB. Chöùng minh raèng : 1 1 coù giaù trò khoâng ñoåi.  2 OB 2 OA BAØI 5 : Trong khoâng gian Oxyz cho 2 ñöôøng thaúng : x  y  2  0 x  2 y  5  0 d : vaø d’ :  y  z  1  0 5 y  z  11  0 1) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng d vuoâng goùc vôùi maët phaúng Oxy vaø caét caû 2 ñöôøng thaúng d, d’. 2) Vieát phöông trình maët phaúng (P) song song vôùi 2 ñöôøng thaúng d, d’
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2