intTypePromotion=3

Toán tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Tranh tụng giữa kiểm sát viên và người bào chữa tại phiên tòa hình sự Việt Nam

Chia sẻ: Nghiệt đồng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
22
lượt xem
4
download

Toán tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Tranh tụng giữa kiểm sát viên và người bào chữa tại phiên tòa hình sự Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu đề tài này, tác giả hướng tới mục đích làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn, bản chất, nội dung của tranh tụng tại phiên tòa, chỉ ra những bất cập còn tồn tại của việc tranh tụng tại phiên tòa ở nước ta hiện nay, những ưu điểm và tồn tại trong quá trình thực hiện hoạt động tranh tụng tại phiên tòa của Kiểm sát viên và Luật sư bào chữa, thông qua đó đề xuất những giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động tranh tụng tại phiên tòa hướng tới xây dựng một phiên tòa hình sự thực sự công bằng, dân chủ góp phần thực hiện quá trình cải cách tư pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Tranh tụng giữa kiểm sát viên và người bào chữa tại phiên tòa hình sự Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> ------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HẰNG NHƯ<br /> <br /> TRANH TỤNG GIỮA KIỂM SÁT VIÊN VÀ<br /> NGƯỜI BÀO CHỮA TẠI PHIÊN TÒA<br /> HÌNH SỰ VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Luật hình sự<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 38 40<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS.TS ĐỖ NGỌC QUANG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2009<br /> 1<br /> <br /> Môc lôc<br /> <br /> 1<br /> <br /> Më ®Çu<br /> <br /> Ch-¬ng 1: nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tranh tông gi÷a<br /> kiÓm s¸t viªn vµ ng-êi bµo ch÷a t¹i<br /> <br /> 6<br /> <br /> phiªn tßa h×nh sù viÖt nam<br /> 1.1.<br /> <br /> NhËn thøc chung vÒ tranh tông<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ tranh tông t¹i phiªn tßa h×nh sù<br /> 1.1.2. Quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n-íc vÒ tranh tông trong phiªn tßa<br /> <br /> 6<br /> 11<br /> <br /> h×nh sù<br /> 1.2.<br /> <br /> Quy ®Þnh cña ph¸p luËt tè tông h×nh sù vÒ KiÓm s¸t viªn vµ Ng-êi bµo<br /> <br /> 21<br /> <br /> ch÷a trong tranh tông t¹i phiªn tßa h×nh sù<br /> 1.2.1.<br /> <br /> NhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña KiÓm s¸t viªn trong phiªn tßa<br /> <br /> 21<br /> <br /> h×nh sù<br /> 1.2.2. Quy ®Þnh cña ph¸p luËt tè tông h×nh sù vÒ Ng-êi bµo ch÷a trong phiªn<br /> <br /> 27<br /> <br /> tßa h×nh sù<br /> Ch-¬ng 2: thùc tiÔn tranh tông gi÷a kiÓm s¸t<br /> <br /> 34<br /> <br /> viªn vµ ng-êi bµo ch÷a trong phiªn<br /> tßa h×nh sù<br /> 2.1.<br /> <br /> T×nh h×nh tranh tông cña KiÓm s¸t viªn trong phiªn tßa h×nh sù<br /> <br /> 34<br /> <br /> 2.1.1. Nh÷ng -u ®iÓm cña KiÓm s¸t viªn trong tranh tông t¹i phiªn tßa<br /> <br /> 34<br /> <br /> h×nh sù<br /> 2.1.2. Nh÷ng tån t¹i cña KiÓm s¸t viªn trong tranh tông t¹i phiªn tßa h×nh sù<br /> <br /> 38<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> 46<br /> <br /> T×nh h×nh tranh tông cña Ng-êi bµo ch÷a trong phiªn tßa h×nh sù<br /> <br /> 2.2.1. Nh÷ng -u ®iÓm cña Ng-êi bµo ch÷a trong tranh tông t¹i phiªn tßa<br /> h×nh sù<br /> <br /> 2<br /> <br /> 46<br /> <br /> 2.2.2. Nh÷ng tån t¹i cña Ng-êi bµo ch÷a trong tranh tông t¹i phiªn tßa<br /> <br /> 52<br /> <br /> h×nh sù<br /> Ch-¬ng 3: nh÷ng gi¶I ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶<br /> tranh tông gi÷a kiÓm s¸t viªn vµ ng-êi<br /> <br /> 59<br /> <br /> bµo ch÷a trong phiªn tßa h×nh sù<br /> 3.1.<br /> <br /> Hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ tranh tông t¹i phiªn tßa h×nh sù<br /> <br /> 59<br /> <br /> 3.1.1. Hoµn thiÖn ph¸p luËt tè tông h×nh sù<br /> <br /> 59<br /> <br /> 3.1.2. Hoµn thiÖn v¨n hãa ph¸p lý vÒ tranh tông trong tè tông h×nh sù<br /> <br /> 66<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> 72<br /> <br /> Gi¶i ph¸p ®èi víi ViÖn kiÓm s¸t<br /> <br /> 3.2.1. N©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é cña KiÓm s¸t viªn<br /> <br /> 72<br /> <br /> 3.2.2. T¨ng c-êng gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña KiÓm s¸t viªn t¹i phiªn tßa h×nh sù<br /> <br /> 80<br /> <br /> 3.3.<br /> <br /> 85<br /> <br /> Gi¶i ph¸p ®èi víi LuËt s- víi t- c¸ch Ng-êi bµo ch÷a<br /> <br /> 3.3.1. N©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ kü n¨ng tranh tông cña LuËt s- - Ng-êi<br /> <br /> 85<br /> <br /> bµo ch÷a<br /> 3.3.2. T¨ng c-êng gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña Ng-êi bµo ch÷a t¹i phiªn tßa h×nh sù<br /> <br /> 92<br /> 98<br /> <br /> KÕt luËn<br /> <br /> 100<br /> <br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> <br /> Môc lôc<br /> 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi<br /> 3<br /> <br /> NghÞ quyÕt 08/NQ-TW cña Bé ChÝnh trÞ ra ®êi vµo ngµy 02/01/2002 ®-îc<br /> xem nh- sù më ®Çu cho c«ng cuéc c¶i c¸ch t- ph¸p ë n-íc ta. TiÕp theo ®ã lµ NghÞ<br /> quyÕt sè 49-NQ/TW ngµy 02/6/2005 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ chiÕn l-îc c¶i c¸ch tph¸p ®Õn n¨m 2020. C¸c NghÞ quyÕt nµy ®Ò cËp nhiÒu néi dung cña c«ng t¸c c¶i<br /> c¸ch t- ph¸p tõ ho¹t ®éng ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö cho ®Õn viÖc ®µo t¹o c¸n bé tph¸p. Tuy nhiªn, nghiªn cøu kü cho thÊy, néi dung cña NghÞ quyÕt tËp trung nhiÒu<br /> h¬n vµo viÖc t¨ng c-êng yÕu tè tranh tông trong qu¸ tr×nh xÐt xö vô ¸n h×nh sù. §©y<br /> chÝnh lµ ®iÓm nhÊn cña c¶i c¸ch t- ph¸p vµ lµ vÊn ®Ò träng t©m cña NghÞ quyÕt, theo<br /> ®ã, viÖc ph¸n quyÕt cña Tßa ¸n ph¶i c¨n cø chñ yÕu vµo kÕt qu¶ tranh tông t¹i phiªn<br /> tßa, ph¶i ®¶m b¶o ®Ó b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n lµ hiÖn th©n cña c«ng lý, c«ng<br /> b»ng x· héi. Nh- vËy, mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®-îc ®Æt ra ®èi víi c¸c c¬ quan t- ph¸p lµ<br /> lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng yªu cÇu ®ã. Trong nç lùc chung, th× viÖc nghiªn cøu<br /> lµm râ c¬ së lý luËn, thùc tiÔn cña ho¹t ®éng tranh tông t¹i phiªn tßa lµ cÇn thiÕt.<br /> Trong tè tông h×nh sù, KiÓm s¸t viªn vµ Ng-êi bµo ch÷a cã mét vai trß hÕt søc<br /> quan träng. KiÓm s¸t viªn vµ Ng-êi bµo ch÷a lu«n ë vÞ thÕ ®èi träng nhau t¹i phiªn<br /> toµ bëi hä ®øng trªn c¬ së b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých cña c¸c bªn ®-îc hä ®¹i diÖn. Do<br /> ®ã qu¸ tr×nh tranh luËn cña hä t¹i phiªn toµ lµ phÇn quan träng trong viÖc lµm râ tÝnh<br /> chÊt cña vô ¸n vµ lµ c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt vô ¸n h×nh sù. MÆc dï, trªn thùc tÕ “tranh<br /> tông gi÷a KiÓm s¸t viªn vµ Ng­êi bµo ch÷a t¹i phiªn tßa h×nh sù” ®· cã nh÷ng b­íc<br /> tiÕn nhÊt ®Þnh, nh-ng nh×n chung chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ ch-a cao, ch-a ®¸p øng ®-îc<br /> yªu cÇu cña c«ng cuéc c¶i c¸ch t- ph¸p. §iÒu nµy ®Æt ra viÖc tiÕp tôc nghiªn cøu vÊn<br /> ®Ò nµy trªn c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn hiÖn nay nh»m ®-a ra mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao<br /> hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña KiÓm s¸t viªn vµ Ng-êi bµo ch÷a trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt vô<br /> ¸n, b¶o vÖ tÝnh nghiªm minh cña ph¸p luËt ®ång thêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých chÝnh<br /> ®¸ng cña c«ng d©n, ®¸p øng yªu cÇu cña c¶i c¸ch t- ph¸p, n©ng cao chÊt l-îng tranh<br /> tông t¹i phiªn tßa lµ hÕt søc cÇn thiÕt.<br /> 2. T×nh h×nh nghiªn cøu<br /> §· cã nhiÒu bµi viÕt, bµi nghiªn cøu vµ s¸ch chuyªn kh¶o ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò<br /> tranh tông trong tè tông h×nh sù nh-: "VÊn ®Ò tranh tông h×nh sù" cña t¸c gi¶ NguyÔn<br /> §øc Mai trong cuèn kû yÕu: "Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cÊp b¸ch cña tè tông<br /> h×nh sù ViÖt Nam" - ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao n¨m 1995; “ Nh÷ng gi¶i ph¸p<br /> n©ng cao chÊt l-îng tranh tông t¹i phiªn tßa cña KiÓm s¸t viªn… cña t¸c gi¶ Lª H÷u<br /> ThÓ” §Ò tµi khoa häc cÊp bé cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao n¨m 2005; Tranh<br /> 4<br /> <br /> luËn t¹i phiªn tßa s¬ thÈm, cña TS. D-¬ng Thanh BiÓu - ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi<br /> cao Nhµ xuÊt b¶n t- ph¸p, 2007, bµi vÒ B¶n chÊt cña tranh tông t¹i phiªn tßa cña t¸c<br /> gi¶ TrÇn V¨n §é - T¹p chÝ khoa häc ph¸p lý sè 4/2004; bµi vÒ “ Tranh tông t¹i phiªn<br /> tßa h×nh sù" cña t¸c gi¶ Tèng Anh Hµo trong T¹p chÝ Tßa ¸n nh©n d©n sè 5/2003; bµi<br /> viÕt cña nhiÒu t¸c gi¶ trong §Æc san nghÒ luËt sè 5/2003 vÒ chuyªn ®Ò më réng tranh<br /> tông; cuèn chuyªn kh¶o "C¶i c¸ch t- ph¸p ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n x©y dùng Nhµ<br /> n-íc ph¸p quyÒn" do TSKH Lª C¶m vµ TS. NguyÔn Ngäc ChÝ ®ång chñ biªn, cã<br /> nhiÒu bµi viÕt cña c¸c t¸c gi¶ (Nxb §¹i häc quèc gia, 2004)...Theo ®ã, c¸c c«ng tr×nh<br /> chØ ®Ò cËp ®Õn mét sè vÊn ®Ò nhÊt ®Þnh liªn quan tranh tông chø ch-a cã c«ng tr×nh<br /> nµo nghiªn cøu s©u riªng phÇn tranh tông gi÷a KiÓm s¸t viªn vµ ng-êi bµo ch÷a t¹i<br /> phiªn tßa. MÆt kh¸c, qua tæng kÕt ®¸nh gi¸ thùc tiÔn ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña ph¸p<br /> luËt tè tông h×nh sù hiÖn hµnh ®· xuÊt hiÖn nhiÒu tån t¹i, v-íng m¾c vµ xung ®ét gi÷a<br /> c¸c bªn tham gia tè tông cÇn ph¶i ®-îc tiÕp tôc nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt c¸c kiÕn gi¶i<br /> lËp ph¸p còng nh- c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ¸p dông chóng.<br /> Tr-íc yªu cÇu cña thùc tÕ, ®¶m b¶o sù d©n chñ, b×nh ®¼ng trong ho¹t ®éng tè<br /> tông h×nh sù tr¸nh bá lät téi ph¹m lµm oan ng-êi v« téi; ®ång thêi gãp phÇn lµm s¸ng<br /> tá vÒ mÆt lý luËn, t¸c gi¶ chän ®Ò tµi: "Tranh tông gi÷a KiÓm s¸t viªn vµ Ng-êi bµo<br /> ch÷a t¹i phiªn tßa h×nh sù ViÖt Nam" lµm luËn v¨n th¹c sÜ cña m×nh.<br /> 3. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña luËn v¨n<br /> Nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, t¸c gi¶ h-íng tíi môc ®Ých lµm râ thªm c¬ së lý luËn<br /> vµ thùc tiÔn, b¶n chÊt, néi dung cña tranh tông t¹i phiªn tßa, chØ ra nh÷ng bÊt cËp cßn<br /> tån t¹i cña viÖc tranh tông t¹i phiªn tßa ë n-íc ta hiÖn nay, nh÷ng -u ®iÓm vµ tån t¹i<br /> trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng tranh tông t¹i phiªn tßa cña KiÓm s¸t viªn vµ LuËt<br /> s- bµo ch÷a, th«ng qua ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p thiÕt thùc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t<br /> ®éng tranh tông t¹i phiªn tßa h-íng tíi x©y dùng mét phiªn tßa h×nh sù thùc sù c«ng<br /> b»ng, d©n chñ gãp phÇn thùc hiÖn qu¸ tr×nh c¶i c¸ch t- ph¸p.<br /> §Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých nghiªn cøu trªn, nhiÖm vô cña luËn v¨n ®-îc ®Æt ra lµ:<br /> 1- Nghiªn cøu c¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng tranh tông t¹i phiªn tßa, quy ®Þnh<br /> cña ph¸p luËt tè tông h×nh sù vÒ KiÓm s¸t viªn vµ Ng-êi bµo ch÷a trong tranh tông t¹i<br /> phiªn tßa h×nh sù.<br /> 2- Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tranh tông t¹i phiªn tßa ë ViÖt Nam nh÷ng<br /> n¨m gÇn ®©y, qua ®ã rót ra nh÷ng mÆt tÝch cùc còng nh- nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ trong<br /> ho¹t ®éng tranh tông cña KiÓm s¸t viªn vµ Ng-êi bµo ch÷a t¹i phiªn tßa h×nh sù.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản