intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Ứng dụng giải thuật di truyền giải quyết bài toán tối ưu hóa xếp dỡ hàng hóa

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
186
lượt xem
20
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Ứng dụng giải thuật di truyền giải quyết bài toán tối ưu hóa xếp dỡ hàng hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Ứng dụng giải thuật di truyền giải quyết bài toán tối ưu hóa xếp dỡ hàng hóa được nghiên cứu nhằm tìm hiểu giải thuật di truyền, xây dựng thuật toán di truyền giải quyết bài toán tối ưu xếp dỡ hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Ứng dụng giải thuật di truyền giải quyết bài toán tối ưu hóa xếp dỡ hàng hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> TRƢƠNG VĂN HIỀN<br /> <br /> ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT<br /> DI TRUYỀN GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TỐI<br /> ƢU HÓA XẾP DỠ HÀNG HÓA<br /> <br /> Chuyên nghành : Khoa học máy tính<br /> Mã số :<br /> 60.48.01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2013<br /> <br /> Công trình đƣợc hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TSKH Trần Quốc Chiến<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS Lê Văn Sơn<br /> <br /> Phản biện 2: TS Nguyễn Quang Thanh<br /> <br /> Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp<br /> thạc sỹ kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 11<br /> năm 2013.<br /> <br /> * Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng.<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Trong cuộc sống, việc đạt lợi nhuận cao hay thấp trong kinh<br /> doanh buôn bán, cung cấp dịch vụ phụ thuộc rất nhiều yếu tố..Trong<br /> đó, có một yếu tố quan trọng đầu tiên, đóng góp một phần rất lớn đó<br /> là xác định đƣợc dự án xếp dỡ hàng hóa từ trong kho chuyển đến các<br /> phƣơng tiện vận chuyển. Có rất nhiều tiêu chí đặt ra khi chọn các<br /> phƣơng án: thuận tiện về giao thông, ít tốn thời gian, ... để làm sao<br /> chi phí bốc xếp là thấp nhất từ đó thu đƣợc lợi nhuận cao nhất.<br /> Sau khi tìm hiểu kiến thức tổng quan và thực tế tồn tại nhiều<br /> bài toán chƣa có phƣơng pháp giải chấp nhận đƣợc hay lời giải tối<br /> ƣu, các nhà nghiên cứu đã đề xuất một phƣơng pháp tính toán dựa<br /> trên quan sát về quá tình tiến hoá trong tự nhiên.Phƣơng pháp tính<br /> toán đó đƣợc gọi là tính toán tiến hóa (Evolutionary Computation).<br /> Tính toán tiến hóa có nhiều nhánh nhỏ khác nhau, trong đó có thể kể<br /> tới giải thuật di truyền (Genetic Algorithms).<br /> Giải thuật di truyền đã thu hút đƣợc nhiều chú ý trong những<br /> năm gần đây. Lớp giải thuật này đã đƣợc chứng minh là có nhiều ƣu<br /> điểm nỗi trội so với các loại thuật toán khác đặc biệt khi áp dụng<br /> chúng vào lớp bài toán tối ƣu - một lớp bài toán khó và có nhiều ứng<br /> dụng trong đời sống thực tiễn.<br /> Chính những ƣu điểm nổi bật của Giải thuật di truyền và nhu<br /> cầu thực tế kinh doanh buôn bán lập dự án xếp dỡ hàng hóa, em<br /> nghiên cứu về giải thuật này và thực hiện đề tài: “Ứng dụng giải<br /> thuật di truyền giải quyết bài toán tối ưu xếp dỡ hàng hóa”.<br /> <br /> 2<br /> 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu<br /> Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu giải thuật di truyền, xây dựng<br /> thuật toán di truyền giải quyết bài toán tối ƣu xếp dỡ hàng hóa.<br /> Đề tài tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:<br /> - Trình bày khái quát thuật toán di truyền giải quyết bài toán<br /> lập dự án bốc xếp hàng hóa để cung cấp cho khách hàng.<br /> - Triển khai thực nghiệm áp dụng thuật toán<br /> 3. Đối tƣợng, phạm vi và phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài<br /> Nghiên cứu xây dựng giải thuật di truyền, bài toán vận tải cân<br /> bằng thu phát và hƣớng tiếp cận bài toán.<br /> Phạm vi nghiên cứu của đề tài<br /> Đề tài tập trung nghiên cứu thuật toán di truyền giải quyết bài<br /> toán tối ƣu xếp dỡ hàng hóa.<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu, nghiên cứu lý thuyết về thuật<br /> toán di truyền, các đặc điểm, đặc trƣng của giải thuật và ứng dụng<br /> của giải thuật di truyền trong việc tìm ra lời giải tối ƣu cho bài toán.<br /> Nghiên cứu thực tiễn: nghiên cứu đánh giá thực nghiệm, xây<br /> dựng chƣơng trình thực nghiệm thuật toán di truyền.<br /> 5. Bố cục luận văn<br /> Nội dung luận văn bao gồm các chƣơng đƣợc tổ chức nhƣ sau:<br /> Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết. Giới thiệu lý thuyết về giải thuật di<br /> truyền. Đây là kĩ thuật chính để giải quyết bài toán tối ƣu chọn các<br /> địa điểm để xếp dỡ hàng hóa phục vụ khách hàng.<br /> Chƣơng 2: Giải thuật di truyền giải quyết bài toán tối ƣu xếp<br /> dỡ hàng hóa. Chƣơng này phát biểu mô hình bài toán và hƣớng tiếp<br /> cận giải quyết bài toán. Xây dựng giải thuật di truyền giải quyết bài<br /> toán.<br /> <br /> 3<br /> Chƣơng 3: Xây dựng và cài đặt chƣơng trình. Chƣơng này mô<br /> tả chức năng của hệ thống chƣơng trình và sử dụng ngôn ngữ lập<br /> trình cài đặt thuật toán giải bài toán tối ƣu xếp dỡ hàng hóa. Thể hiện<br /> kết quả thực nghiệm.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2