intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu đổi mới phương án tuyển sinh tại trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

Chia sẻ: Bautroibinhyen26 Bautroibinhyen26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

51
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm đề xuất phương án tuyển sinh tại trƣờng Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; làm tiền đề cho việc nghiên cứu triển khai công tác tuyển sinh thực tế tại trường Cao đẳng Công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu đổi mới phương án tuyển sinh tại trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT<br /> <br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI PHƢƠNG ÁN TUYỂN SINH<br /> TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ,<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> Mã số: Đ2013-06-10-BS<br /> <br /> Chủ nhiệm đề t i: TS N u n Anh Du<br /> <br /> Đ Nẵn , 12/2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT<br /> <br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI PHƢƠNG ÁN TUYỂN SINH<br /> TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ,<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Mã số: Đ2013-06-10-BS<br /> <br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì đề t i<br /> (ký, họ và tên, đóng dấu)<br /> <br /> Đ Nẵn , 12/2014<br /> <br /> Chủ nhiệm đề t i<br /> (ký, họ và tên)<br /> <br /> DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI VÀ<br /> ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH<br /> <br /> Các thành viên tham gia đề tài<br /> 1. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Anh Duy, trƣờng Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà<br /> Nẵng<br /> 2. Thành viên: TS. Võ Nhƣ Tiến, trƣờng Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng<br /> 3. Thành viên: ThS. Dƣơng Ngọc Thọ, trƣờng Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà<br /> Nẵng<br /> 4. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Lành, trƣờng Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà<br /> Nẵng<br /> 5. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Thiết, trƣờng Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà<br /> Nẵng<br /> Đơn vị phối hợp chính<br /> Trƣờng Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU......................................................................................... 5<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .............................................................................................. 6<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................... 7<br /> THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...................................................................... 8<br /> INFORMATION ON RESEARCH RESULTS ................................................................... 9<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................................ 10<br /> Chƣơng 1<br /> CÁC PHƢƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ<br /> TRONG NƢỚC .................................................................................................................. 14<br /> 1.1 Mở đầu ......................................................................................................................... 14<br /> 1.2 Các yếu tố đƣợc xem xét trong việc tuyển sinh đại học .............................................. 14<br /> 1.2.1 Kết quả các kỳ thi.................................................................................................. 15<br /> 1.2.2 Kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông .......................................................... 16<br /> 1.2.3 Hồ sơ xin học ........................................................................................................ 17<br /> 1.2.4 Các yếu tố dân số .................................................................................................. 18<br /> 1.3 Những vấn đề cần xem xét khi xây dựng một hệ thống tuyển sinh đại học................ 18<br /> 1.3.1 Mức độ kiểm soát của nhà nƣớc ........................................................................... 19<br /> 1.3.2 Mức độ khách quan của các tiêu chí tuyển sinh ................................................... 19<br /> 1.3.3 Độ tin cậy và độ giá trị của các bài thi sử dụng trong tuyển sinh ......................... 20<br /> 1.3.4 Sự công bằng trong tuyển sinh .............................................................................. 21<br /> 1.3.5 Kiểm soát chất lƣợng công tác tuyển sinh ............................................................ 22<br /> 1.4 Các phƣơng thức tuyển sinh đại học trên thế giới ....................................................... 22<br /> 1.5 Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam................................................................. 25<br /> 1.5.1 Các kỳ thi tuyển sinh trƣớc năm 2015 ................................................................... 25<br /> 1.5.2 Kỳ thi chung năm 2015 (theo tài liệu [3]) .............................................................. 29<br /> Chƣơng 2<br /> TÌNH HÌNH TUYỂN SINH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ<br /> NẴNG ................................................................................................................................. 33<br /> 2.1 Tổng quan về trƣờng Cao đẳng Công nghệ................................................................. 33<br /> 2<br /> <br /> 2.1.1 Lịch sử phát triển .................................................................................................. 33<br /> 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao ........................................................................... 34<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức...................................................................................................... 35<br /> 2.1.4. Qui mô và ngành nghề đào tạo............................................................................. 37<br /> 2.1.5. Tình hình đội ngũ cán bộ, giảng viên................................................................... 39<br /> 2.1.6. Cơ sở vật chất ........................................................................................................ 41<br /> 2.1.7 Hợp tác quốc tế ..................................................................................................... 41<br /> 2.2 Tình hình tuyển sinh Cao đẳng tại trƣờng Cao đẳng Công nghệ trong những năm qua<br /> ............................................................................................................................................ 43<br /> 2.2.1 Tổ chức tuyển sinh - phƣơng án tuyển sinh .......................................................... 43<br /> 2.2.2 Thống kê số lƣợng trúng tuyển và nhập học vào trƣờng CĐCN .......................... 44<br /> 2.2.3 Nhận xét - những điểm cần lƣu ý .......................................................................... 44<br /> 2.3 Một số nhận xét về kết quả khảo sát tuyển sinh tại trƣờng Cao đẳng Công nghệ ...... 47<br /> Chƣơng 3<br /> ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN TUYỂN SINH RIÊNG TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG<br /> NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ........................................................................................... 50<br /> 3.1 Đặt vấn đề .................................................................................................................... 50<br /> 3.2 Phƣơng án tuyển sinh riêng ......................................................................................... 51<br /> 3.2.1 Đối tƣợng tuyển: ................................................................................................... 51<br /> 3.2.2 Hồ sơ dự tuyển: ..................................................................................................... 51<br /> 3.2.3 Bài thi khảo sát năng lực ....................................................................................... 51<br /> 3.3 Qui trình tuyển sinh riêng ............................................................................................ 52<br /> 3.3.1 Công bố thông tin tuyển sinh: ............................................................................... 52<br /> 3.3.2 Thu nhận hồ sơ xét tuyển ...................................................................................... 53<br /> 3.3.3 Phát hành giấy báo dự thi ...................................................................................... 53<br /> 3.3.4 Tổ chức kỳ thi khảo sát - đánh giá năng lực ......................................................... 53<br /> 3.3.5 Công bố kết quả trúng tuyển ................................................................................. 53<br /> 3.3.6 Tổ chức nhập học thí sinh trúng tuyển .................................................................. 54<br /> 3.4 Phân tích ƣu nhƣợc điểm của phƣơng án tuyển sinh riêng ......................................... 55<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................................ 56<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................. 57<br /> 3<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2