intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa

Chia sẻ: Bautroibinhyen26 Bautroibinhyen26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

77
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài mong muốn nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch Đà Nẵng mang sắc thái bản địa tạo một thương hiệu Đà Nẵng riêng; với mục đích kéo dài được thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của khách, mang lại chất lượng và lợi nhuận cao trong hoạt động du lịch của thành phố, và sâu sắc hơn là thông qua du lịch, góp phần khẳng định các giá trị văn hóa phong phú của con người và vùng đất Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT<br /> <br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH<br /> ĐÀ NẴNG TỪ TÀI NGUYÊN VĂN HÓA<br /> Mã số: Đ2014-03-58<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Mai An<br /> <br /> Đà Nẵng, Tháng 12/2014<br /> 1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT<br /> <br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH<br /> ĐÀ NẴNG TỪ TÀI NGUYÊN VĂN HÓA<br /> Mã số: Đ2014-03-58<br /> <br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài<br /> (ký, họ và tên, đóng dấu)<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> (ký, họ và tên)<br /> <br /> Đà Nẵng, Tháng 12/2014<br /> 2<br /> <br /> DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI<br /> <br /> 1. TS. Trần Thị Mai An. Chủ nhiệm đề tài<br /> 2. CN. Tăng Chánh Tín. Thành viên tham gia đề tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Mở đầu<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3. Mục tiêu của đề tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 5<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.1 Một số khái niệm cơ bản<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2 Thực tiễn khai thác du lịch từ tài nguyên văn hóa<br /> <br /> 15<br /> <br /> CHƯƠNG 2: DU LỊCH VÀ SẢN PHẨM DU LỊCH VĂN HÓA<br /> <br /> 33<br /> <br /> Ở ĐÀ NẴNG<br /> 2.1 Hoạt động du lịch của thành phố Đà Nẵng<br /> <br /> 33<br /> <br /> 2.2 Sản phẩm du lịch văn hóa của thành phố Đà Nẵng<br /> <br /> 41<br /> <br /> 2.3 Nhận xét, đánh giá tài nguyên văn hóa, tình hình du lịch và khả<br /> năng thu hút khách của các sản phẩm du lịch văn hóa tại thành phố Đà<br /> Nẵng<br /> <br /> 56<br /> <br /> CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH<br /> <br /> 61<br /> <br /> ĐÀ NẴNG TỪ TÀI NGUYÊN VĂN HÓA<br /> 3.1 Định hướng phát triển sản phẩm du lịch tại thành phố Đà Nẵng<br /> <br /> 61<br /> <br /> 3.2 Giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên<br /> văn hóa<br /> <br /> 75<br /> <br /> Kết luận<br /> <br /> 79<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> 84<br /> <br /> 4<br /> <br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM<br /> <br /> THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> 1. Thông tin chung:<br /> - Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn<br /> hóa<br /> - Mã số: Đ2014-03-58<br /> - Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Mai An<br /> - Thành viên tham gia: CN Tăng Chánh Tín<br /> - Cơ quan chủ trì: Đại học Sư phạm Đà Nẵng<br /> - Thời gian thực hiện: 12 tháng<br /> 2. Mục tiêu:<br /> Đề tài mong muốn nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch Đà Nẵng<br /> mang sắc thái bản địa tạo một thương hiệu Đà Nẵng riêng; với mục đích kéo dài<br /> được thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của khách, mang lại chất lượng và lợi<br /> nhuận cao trong hoạt động du lịch của thành phố, và sâu sắc hơn là thông qua du<br /> lịch, góp phần khẳng định các giá trị văn hóa phong phú của con người và vùng đất<br /> Đà Nẵng.<br /> 3. Tính mới và sáng tạo:<br /> Đề tài đã khái quát được các hoạt động du lịch Đà Nẵng trong những năm<br /> gần đây một cách hệ thống và đánh giá được thực trạng phát triển sản phẩm du lịch<br /> văn hóa của thành phố. Bên cạnh đó, đề tài đã xây dựng được những luận cứ khoa<br /> học và thực tiễn để đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống sản phẩm du lịch Đà<br /> Nẵng từ tài nguyên văn hóa<br /> 4. Tóm tắt kết quả nghiên cứu:<br /> Đề tài được chia thành 3 chương. Chương 1 nêu ra các luận cứ khoa học về<br /> sản phẩm du lịch được khai thác từ tài nguyên văn hóa. Chương 2 đề cập và phân<br /> tích thực trạng sản phẩm du lịch văn hóa của Đà Nẵng. Chương 3 đề xuất các giải<br /> pháp nhằm phát triển hệ thống sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2