intTypePromotion=1

Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Giảm dư thừa công suất mùa thấp điểm các khách sạn Đà Nẵng

Chia sẻ: Bautroibinhyen26 Bautroibinhyen26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
41
lượt xem
2
download

Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Giảm dư thừa công suất mùa thấp điểm các khách sạn Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu các lý do của việc các khách sạn Đà Nẵng đang thực hiện giảm giá trong mùa thấp điểm; tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng dư thừa công suất các khách sạn Đà Nẵng trong mùa thấp điểm; tìm hiểu khách hàng mục tiêu trong mùa thấp điểm; tìm hiểu nhu cầu của khách hàng mục tiêu trong mùa thấp điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Giảm dư thừa công suất mùa thấp điểm các khách sạn Đà Nẵng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> GIẢM DƢ THỪA CÔNG SUẤT MÙA THẤP ĐIỂM<br /> CÁC KHÁCH SẠN Ở ĐÀ NẴNG<br /> Mã số: Đ2013-04-24<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Liên<br /> <br /> Đà Nẵng, 12/2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT<br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> GIẢM DƢ THỪA CÔNG SUẤT MÙA THẤP ĐIỂM CÁC<br /> KHÁCH SẠN Ở ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Mã số: Đ2013-04-24<br /> <br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài<br /> (ký, họ và tên, đóng dấu)<br /> <br /> Đà Nẵng, 12/2013<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> (ký, họ và tên)<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU............................................................................................ 1<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHÁCH SẠN, MÙA THẤP<br /> ĐIỂM VÀ DƢ THỪA THỊ TRƢỜNG ........................................... 3<br /> 1.1 Du lịch, khách sạn ........................................................................ 3<br /> 1.1.1 Du lịch ................................................................................... 3<br /> 1.1.2 Khách sạn .............................................................................. 3<br /> 1.2 Tính mùa vụ và mùa thấp điểm của khách sạn ............................. 4<br /> 1.2.1 Tính mùa vụ trong du lịch ..................................................... 4<br /> 1.2.2 Mùa thấp điểm đối với khách sạn ......................................... 5<br /> 1.3 Cung - cầu hàng hóa, tình trạng tối thiểu lỗ và điểm đóng cửa<br /> doanh nghiệp ...................................................................................... 6<br /> 1.3.1 Cung hàng hóa....................................................................... 6<br /> 1.3.2 Cầu hàng hóa ......................................................................... 7<br /> 1.3.3 Tình trạng tối thiểu lỗ và điểm đóng của doanh nghiệp ........ 9<br /> 1.4 Trạng thái dƣ thừa thị trƣờng và phƣơng pháp giảm tình trạng dƣ<br /> thừa ..................................................................................................... 9<br /> 1.4.1 Trạng thái cân bằng thị trƣờng và tình trạng dƣ thừa thị<br /> trƣờng ............................................................................................. 9<br /> 1.4.2 Những cách thức can thiệp làm giảm dƣ thừa thị trƣờng ...... 9<br /> 1.5 Ứng dụng lý thuyết kinh tế vi mô giảm tình trạng dƣ thừa thị<br /> trƣờng đối với hàng hóa là các phòng ốc trong các khách sạn ......... 10<br /> 1.5.1 Đƣờng cung và đƣờng cầu của một khách sạn trong ngắn hạn<br /> ...................................................................................................... 10<br /> 1.5.2 Những cách thức ứng dụng kinh tế học vi mô làm giảm tình<br /> trạng dƣ thừa phòng ốc khách sạn mùa thấp điểm ....................... 11<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG DƢ THỪA PHÒNG ỐC CÁC<br /> KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG MÙA THẤP ĐIỂM ............................ 13<br /> 2.1 Thành phố Đà Nẵng và các điều kiện phát triển du lịch ............. 13<br /> 2.1.1 Tình hình nguồn cung các phòng ốc ................................... 13<br /> 2.1.2 Các điều kiện phát triển du lịch ........................................... 13<br /> 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh lƣu trú ..................................... 13<br /> 2.2.1 Tình hình nguồn cung các phòng ốc ................................... 13<br /> 2.2.2 Tình hình khách hàng .......................................................... 13<br /> <br /> 2.2.3 Kết quả kinh doanh ............................................................. 14<br /> 2.3 Tính mùa vụ và mùa thấp điểm trong kinh doanh khách sạn Đà<br /> Nẵng ................................................................................................. 14<br /> 2.3.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tính mùa vụ du lịch của Đà Nẵng<br /> ...................................................................................................... 14<br /> 2.3.2. Quy luật về tính thời vụ các khách sạn tại Đà Nẵng........... 15<br /> 2.3.3 Tác động của trạng thái dƣ thừa công suất mùa thấp điểm . 17<br /> 2.4 Điều tra nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng dƣ thừa công<br /> suất mùa thấp điểm ........................................................................... 19<br /> 2.4.1 Mục đích, đối tƣợng, thời gian của cuộc điều tra ................ 19<br /> 2.4.2 Cách tiếp cận và phƣơng pháp điều tra ............................... 20<br /> 2.4.3 Kết quả phân tích thống kê mô tả và kiểm định .................. 22<br /> 2.4.4 Kết luận chung về kết quả điều tra ...................................... 22<br /> CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP LÀM GIẢM DƢ THỪA CÔNG<br /> SUẤT MÙA THẤP ĐIỂM CÁC KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG ....... 23<br /> 3.1 Mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển du lịch Đà Nẵng đến 2020<br /> .......................................................................................................... 23<br /> 3.1.1 Mục tiêu phát triển .............................................................. 23<br /> 3.1.1.1. Mục tiêu tổng quát .......................................................... 23<br /> 3.1.2. Phƣơng hƣớng phát triển du lịch Đà Nẵng đến 2020 ......... 24<br /> 3.1.3 Cơ hội – đe dọa, điểm mạnh - điểm yếu của ngành kinh<br /> doanh khách sạn mùa thấp điểm. ................................................. 25<br /> 3.2 Phƣơng hƣớng làm giảm tình trạng dƣ thùa mùa thấp điểm các<br /> khách sạn Đà Nẵng ........................................................................... 27<br /> 3.2.1 Xác định khách hàng mục tiêu mùa thấp điểm ................... 28<br /> 3.2.2 Giảm giá sâu các phòng ốc mùa thấp điểm ......................... 28<br /> 3.2.3 Tăng cầu đối với hàng hóa là các phòng ốc khách sạn ....... 29<br /> 3.3 Các giải pháp nhằm giảm tình trạng dƣ thừa công suất mùa thấp<br /> điểm các khách sạn Đà Nẵng............................................................ 30<br /> 3.3.1 Các giải pháp đối với cung .................................................. 30<br /> 3.3.2 Các giải pháp làm tăng cầu cầu ........................................... 31<br /> 3.4 Các kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nƣớc, dự đoán kết quả<br /> và hƣớng phát triển của đề tài........................................................... 35<br /> 3.4.1 Các kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nƣớc ................ 35<br /> <br /> 3.4.2 Dự đoán kết quả .................................................................. 36<br /> 3.4.3 Hiệu quả và công tác chuyển giao kết quả nghiên cứu ....... 36<br /> KẾT LUẬN ..................................................................................... 38<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2