intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm

Chia sẻ: Tran Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

503
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm với mục tiêu hướng đến xây dựng một website hỗ trợ việc quản lý thông tin hoạt động của một trung tâm phân phối dược phẩm y tế cấp Thành phố, trung tâm này sẽ nhập các dược phẩm từ các công ty trong và ngoài nước sau đó bán lại cho các nhà thuốc tư nhân hoặc các công ty kinh doanh dược phẩm khác trong nước. Website được xây dựng dựa trên nền tảng mô hình MVC( Model-View Control), một mô hình xây dựng web phổ biến hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm

 1. MỤC LỤC MỞ ĐẦU ...........................................................................................................8 Bối cảnh của đề tài ............................................................................................................ 8 Mục đích và ý nghĩa .......................................................................................................... 8 Nhiệm vụ thực hiện........................................................................................................... 8 Phương pháp triển khai ............................................................................................ 10 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ..................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. III. Mô hình MVC ...................................................... Error! Bookmark not defined. III.1. Giới thiệu ...................................................... Error! Bookmark not defined. III.1.1. Khái niệm....................................................Error! Bookmark not defined. IV. Framework Spring ................................................Error! Bookmark not defined. IV.1. Spring Framework. .......................................Error! Bookmark not defined. IV.1.1. Khái niệm....................................................Error! Bookmark not defined. IV.1.2. Các module chính. ......................................Error! Bookmark not defined. 1. Core Container. .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2. Spring Context/Application Context. ................................................... Error! Bookmark not defined. 3. Spring AOP (Aspect Oriented Programming). ..................................... Error! Bookmark not defined. 4. Spring DAO. ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 5. Spring ORM. ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 6. Spring Web module. ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 7. Spring MVC Framework...................................................................... Error! Bookmark not defined. IV.1.3. Các khái niệm liên quan đến Spring...........Error! Bookmark not defined. 1. Inversion of Control Container (IoC container) : ................................. Error! Bookmark not defined. 2. Bean : ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 3. Dependency Injection (DI) :................................................................. Error! Bookmark not defined. 4. Application Context : ........................................................................... Error! Bookmark not defined. IV.1.4. Lý do sử dụng. ............................................Error! Bookmark not defined. IV.2. Spring Web MVC. ........................................Error! Bookmark not defined. IV.2.1. Các thành phần trong mô hình MVC .........Error! Bookmark not defined. 1. Model (Mô hình).................................................................................. Error! Bookmark not defined. 2. View (khung nhìn) : ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 3. Controller (Bộ điều khiển) : ................................................................. Error! Bookmark not defined. 4. ModelAndView : ................................................................................. Error! Bookmark not defined. IV.2.2. Cơ chế xử lý Request-Respone. ..................Error! Bookmark not defined. 1. Giải thích sơ đồ luồng dữ liệu : ........................................................... Error! Bookmark not defined. 2. Cấu hình cho DispatcherServlet : ......................................................... Error! Bookmark not defined. 3. Cấu hình context loader : ..................................................................... Error! Bookmark not defined. V. Framework Hibernate ...........................................Error! Bookmark not defined. V.1. Khái niệm ORM Framework ........................ Error! Bookmark not defined. V.1.1. ORM ...........................................................Error! Bookmark not defined. V.2. Hibernate Framework ..................................Error! Bookmark not defined. V.2.1. Giới thiệu ....................................................Error! Bookmark not defined. V.2.2. Các thành phần của Hibernate project ......Error! Bookmark not defined. 1. Hibernate Core: .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2. Hibernate Annotations: ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 3. Hibernate EntityManager ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 4. Hibernate Tools .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 5. NHibernate: .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 6. JBoss Seam: ......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
 2. V.2.3. Lý do phải sử dụng Hibernate ....................Error! Bookmark not defined. V.2.4. Cấu hình và sử dụng hibernate ..................Error! Bookmark not defined. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. III. Khảo sát và phân tích hệ thống ............................. Error! Bookmark not defined. III.1. Mô tả hệ thống ..............................................Error! Bookmark not defined. III.1.1. Giới thiệu hệ thống .....................................Error! Bookmark not defined. III.1.2. Mục tiêu xây dựng hệ thống .......................Error! Bookmark not defined. III.1.3. Các vai trò người dùng trong hệ thống ......Error! Bookmark not defined. III.1.4. Các yêu cầu chức năng của hệ thống .........Error! Bookmark not defined. III.1.5. Yêu cầu phi chức năng: ..............................Error! Bookmark not defined. IV. Đặc tả và thiết kế hệ thống ...................................Error! Bookmark not defined. IV.1.1. Biểu đồ ca sử dụng .....................................Error! Bookmark not defined. 1. Biểu đồ ca sử dụng tổng quát ............................................................... Error! Bookmark not defined. 2. Biểu đồ ca sử dụng cho nhân viên quản trị .......................................... Error! Bookmark not defined. 3. Biểu đồ ca sử dụng cho nhân viên quản lý bán hàng ........................... Error! Bookmark not defined. 4. Biểu đồ ca sử dụng cho nhân viên quản lý kho hàng ........................... Error! Bookmark not defined. 5. Biểu đồ ca sử dụng cho nhân viên quản lý nhân sự ............................. Error! Bookmark not defined. IV.1.2. Biểu đồ lớp..................................................Error! Bookmark not defined. IV.1.3. Biểu đồ hoạt động .......................................Error! Bookmark not defined. 1. Đăng nhâp. ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2. Đăng xuất. ............................................................................................ Error! Bookmark not defined. 3. Xem thông tin nhân viên ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 4. Cập nhật thông tin nhân viên ............................................................... Error! Bookmark not defined. 5. Xóa thông tin nhân viên ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 6. Thêm thông tin nhân viên .................................................................... Error! Bookmark not defined. 7. Xem thông tin khách hàng ................................................................... Error! Bookmark not defined. 8. Cập nhật thông tin khách hàng ............................................................. Error! Bookmark not defined. 9. Xóa thông tin khách hàng .................................................................... Error! Bookmark not defined. 10. Thêm mới thông tin khách hàng........................................................... Error! Bookmark not defined. 11. Xem thông tin nhà cung cấp ................................................................ Error! Bookmark not defined. 12. Cập nhật thông tin nhà cung cấp .......................................................... Error! Bookmark not defined. 13. Xóa thông tin nhà cung cấp ................................................................. Error! Bookmark not defined. 14. Thêm mới thông tin nhà cung cấp ........................................................ Error! Bookmark not defined. 15. Xem thông tin dược phẩm.................................................................... Error! Bookmark not defined. 16. Cập nhật thông tin dược phẩm ............................................................. Error! Bookmark not defined. 17. Xóa thông tin dược phẩm..................................................................... Error! Bookmark not defined. 18. Thêm mới thông tin dược phẩm ........................................................... Error! Bookmark not defined. 19. Xem thông tin phòng ban ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 20. Cập nhật thông tin phòng ban .............................................................. Error! Bookmark not defined. 21. Xóa thông tin phòng ban ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 22. Thêm mới thông tin phòng ban ............................................................ Error! Bookmark not defined. 23. Xem thông tin tủ hàng.......................................................................... Error! Bookmark not defined. 24. Cập nhật thông tin tủ hàng ................................................................... Error! Bookmark not defined. 25. Xóa thông tin tủ hàng........................................................................... Error! Bookmark not defined. 26. Thêm mới thông tin tủ hàng ................................................................. Error! Bookmark not defined. 27. Xem thông tin đơn vị tính .................................................................... Error! Bookmark not defined. 28. Cập nhật thông tin đơn vị tính ............................................................. Error! Bookmark not defined. 29. Xóa thông tin đơn vị tính ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 30. Thêm mới thông tin đơn vị tính ........................................................... Error! Bookmark not defined. 31. Xem thông tin nhóm dược phẩm.......................................................... Error! Bookmark not defined. 32. Cập nhật thông tin nhóm dược phẩm ................................................... Error! Bookmark not defined. 33. Xóa thông tin nhóm dược phẩm........................................................... Error! Bookmark not defined. 34. Thêm mới thông tin nhóm dược phẩm ................................................. Error! Bookmark not defined. 35. Xem thông tin tài khoản người dùng ................................................... Error! Bookmark not defined. 36. Thêm mới tài khoản ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 37. Xóa tài khoản ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
 3. Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm 38. Cập nhật mật khẩu cho tài khoản ......................................................... Error! Bookmark not defined. 39. Lập phiếu nhập kho .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 40. Xem thông tin phiếu nhập kho ............................................................. Error! Bookmark not defined. 41. Lập phiếu xuất kho............................................................................... Error! Bookmark not defined. 42. Xem thông tin phiếu xuất kho .............................................................. Error! Bookmark not defined. 43. Lập đơn bán hàng................................................................................. Error! Bookmark not defined. 44. Xem thông tin đơn bán hàng ................................................................ Error! Bookmark not defined. 45. Thống kê hàng tồn kho ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 46. Thống kê doanh thu theo thời gian ...................................................... Error! Bookmark not defined. IV.1.4. Biểu đồ tuần tự ...........................................Error! Bookmark not defined. 1. Đăng nhâp. ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2. Xem thông tin nhân viên ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 3. Tìm kiếm thông tin nhân viên .............................................................. Error! Bookmark not defined. 4. Cập nhật thông tin nhân viên ............................................................... Error! Bookmark not defined. 5. Xóa thông tin nhân viên ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 6. Thêm mới nhân viên ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 7. Xem thông tin khách hàng ................................................................... Error! Bookmark not defined. 8. Cập nhật thông tin khách hàng ............................................................. Error! Bookmark not defined. 9. Xóa thông tin khách hàng .................................................................... Error! Bookmark not defined. 10. Tìm kiếm thông tin khách hàng............................................................ Error! Bookmark not defined. 11. Thêm mới thông tin khách hàng........................................................... Error! Bookmark not defined. 12. Xem thông tin nhà cung cấp ................................................................ Error! Bookmark not defined. 13. Cập nhật thông tin nhà cung cấp .......................................................... Error! Bookmark not defined. 14. Xóa thông tin nhà cung cấp ................................................................. Error! Bookmark not defined. 15. Tìm kiếm thông tin nhà cung cấp ......................................................... Error! Bookmark not defined. 16. Thêm mới thông tin nhà cung cấp ........................................................ Error! Bookmark not defined. 17. Xem thông tin dược phẩm.................................................................... Error! Bookmark not defined. 18. Cập nhật thông tin dược phẩm ............................................................. Error! Bookmark not defined. 19. Xóa thông tin dược phẩm..................................................................... Error! Bookmark not defined. 20. Tìm kiếm thông tin dược phẩm ............................................................ Error! Bookmark not defined. 21. Thêm mới thông tin dược phẩm ........................................................... Error! Bookmark not defined. 22. Xem thông tin phòng ban ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 23. Cập nhật thông tin phòng ban .............................................................. Error! Bookmark not defined. 24. Xóa thông tin phòng ban ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 25. Thêm mới thông tin phòng ban ............................................................ Error! Bookmark not defined. 26. Xem thông tin tủ hàng.......................................................................... Error! Bookmark not defined. 27. Cập nhật thông tin tủ hàng ................................................................... Error! Bookmark not defined. 28. Xóa thông tin tủ hàng........................................................................... Error! Bookmark not defined. 29. Thêm mới thông tin tủ hàng ................................................................. Error! Bookmark not defined. 30. Xem thông tin đơn vị tính .................................................................... Error! Bookmark not defined. 31. Cập nhật thông tin đơn vị tính ............................................................. Error! Bookmark not defined. 32. Xóa thông tin đơn vị tính ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 33. Thêm mới thông tin đơn vị tính ........................................................... Error! Bookmark not defined. 34. Xem thông tin nhóm dược phẩm.......................................................... Error! Bookmark not defined. 35. Cập nhật thông tin nhóm dược phẩm ................................................... Error! Bookmark not defined. 36. Xóa thông tin nhóm dược phẩm........................................................... Error! Bookmark not defined. 37. Thêm mới thông tin nhóm dược phẩm ................................................. Error! Bookmark not defined. 38. Xem thông tin tài khoản người dùng ................................................... Error! Bookmark not defined. 39. Thêm mới tài khoản ............................................................................. Error! Bookmark not defined. 40. Xóa tài khoản ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 41. Cập nhật mật khẩu cho tài khoản ......................................................... Error! Bookmark not defined. 42. Lập phiếu nhập kho .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 43. Xem thông tin phiếu nhập kho ............................................................. Error! Bookmark not defined. 44. Xem thông tin chi tiết trong phiếu nhập .............................................. Error! Bookmark not defined. 45. Lập phiếu xuất kho............................................................................... Error! Bookmark not defined. 46. Xem chi tiết xuất kho ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 47. Xem thông tin phiếu xuất kho .............................................................. Error! Bookmark not defined. 48. Lập đơn bán hàng................................................................................. Error! Bookmark not defined. 49. Xem thông tin đơn bán hàng ................................................................ Error! Bookmark not defined. 50. Xem chi tiết đơn bán hàng ................................................................... Error! Bookmark not defined. 51. Thống kê hàng tồn kho ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 52. Thống kê doanh thu theo thời gian ...................................................... Error! Bookmark not defined.
 4. IV.1.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu..................................Error! Bookmark not defined. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ................................................. 11 I. Triển khai ................................................................................................................. 11 I.1. Kết quả một số chức năng tiêu biểu............................................................. 11 I.1.1. Trang chủ trước khi đăng nhập ................................................................... 11 I.1.2. Màn hình đăng nhập .................................................................................... 12 I.1.3. Giao diện trang chủ sau khi đăng nhập ...................................................... 12 I.1.4. Thêm thông tin nhân viên ............................................................................ 13 I.1.5. Cập nhật thông tin nhân viên ...................................................................... 13 I.1.6. Lập đơn bán hàng ........................................................................................ 14 I.1.7. Thêm phiếu nhập kho................................................................................... 14 II. ĐÁNH GIÁ.............................................................................................................. 15 II.1. Kết quả đạt được .......................................................................................... 15 II.2. Hạn chế ........................................................................................................ 15
 5. Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1 Mô hình MVC ..................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 2 Biểu đồ cộng tác trong mô hình MVC ................ Error! Bookmark not defined. Hình 3 Các thành phần chính của Spring ........................ Error! Bookmark not defined. Hình 4 Sơ đồ luồng dữ liệu trong MBC Spring Web ...... Error! Bookmark not defined. Hình 5 Các phòng ban của hệ thống ................................ Error! Bookmark not defined. Hình 6 . Biểu đồ ca sử dụng tổng quát .............................. Error! Bookmark not defined. Hình 7. Biểu đồ ca sử dụng cho nhân viên quản trị ......... Error! Bookmark not defined. Hình 8 . Biểu đồ ca sử dụng cho nhân viên quản lý bán hàng .......... Error! Bookmark not defined. Hình 9. Biểu đồ ca sử dụng cho nhân viên quản lý kho hàng ......... Error! Bookmark not defined. Hình 10. Biểu đồ ca sử dụng cho nhân viên quản lý nhân sự ............ Error! Bookmark not defined. Hình 11. Biểu đồ lớp của hệ thống ..................................... Error! Bookmark not defined. Hình 12. Biểu đồ hoạt động đăng nhâp .............................. Error! Bookmark not defined. Hình 13. Biểu đồ hoạt động đăng xuất ............................... Error! Bookmark not defined. Hình 14. Biểu đồ hoạt động xem thông tin nhân viên ........ Error! Bookmark not defined. Hình 15. Biểu đồ hoạt động cập nhật thông tin nhân viên . Error! Bookmark not defined. Hình 16. Biểu đồ hoạt động xóa thông tin nhân viên ......... Error! Bookmark not defined. Hình 17. Biểu đồ hoạt động thêm thông tin nhân viên ....... Error! Bookmark not defined. Hình 18. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin khách hàng .... Error! Bookmark not defined. Hình 19. Biểu đồ hoạt động Cập nhật thông tin khách hàng ............. Error! Bookmark not defined. Hình 20. Biểu đồ hoạt động Xóa thông tin khách hàng...... Error! Bookmark not defined. Hình 21. Biểu đồ hoạt động Thêm mới thông tin khách hàng........... Error! Bookmark not defined. Hình 22. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin nhà cung cấp .. Error! Bookmark not defined. Hình 23. Biểu đồ hoạt động Cập nhật thông tin nhà cung cấp .......... Error! Bookmark not defined. Hình 24. Biểu đồ hoạt động Xóa thông tin nhà cung cấp ... Error! Bookmark not defined. Hình 25. Biểu đồ hoạt động Thêm mới thông tin nhà cung cấp ........ Error! Bookmark not defined. Hình 26. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin dược phẩm ..... Error! Bookmark not defined. Hình 27. Biểu đồ hoạt động Cập nhật thông tin dược phẩm ............. Error! Bookmark not defined. Hình 28. Biểu đồ hoạt động Xóa thông tin dược phẩm ...... Error! Bookmark not defined. Hình 29. Biểu đồ hoạt động Thêm mới thông tin dược phẩm ........... Error! Bookmark not defined. Hình 30. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin phòng ban ...... Error! Bookmark not defined. Hình 31. Biểu đồ hoạt động Cập nhật thông tin phòng ban Error! Bookmark not defined. Hình 32. Biểu đồ hoạt động Xóa thông tin phòng ban ....... Error! Bookmark not defined. Hình 33. Biểu đồ hoạt động Thêm mới thông tin phòng ban ............ Error! Bookmark not defined. Hình 34. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin tủ hàng ........... Error! Bookmark not defined. Hình 35. Biểu đồ hoạt động Cập nhật thông tin tủ hàng .... Error! Bookmark not defined.
 6. Hình 36. Biểu đồ hoạt động Xóa thông tin tủ hàng ............ Error! Bookmark not defined. Hình 37. Biểu đồ hoạt động Thêm mới thông tin tủ hàng .. Error! Bookmark not defined. Hình 38. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin đơn vị tính ..... Error! Bookmark not defined. Hình 39. Biểu đồ hoạt động Cập nhật thông tin đơn vị tínhError! Bookmark not defined. Hình 40. Biểu đồ hoạt động Xóa thông tin đơn vị tính ...... Error! Bookmark not defined. Hình 41. Biểu đồ hoạt động Thêm mới thông tin đơn vị tính ........... Error! Bookmark not defined. Hình 42. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin nhóm dược phẩm .......... Error! Bookmark not defined. Hình 43. Biểu đồ hoạt động Cập nhật thông tin nhóm dược phẩm ... Error! Bookmark not defined. Hình 44. Biểu đồ hoạt động Xóa thông tin nhóm dược phẩm ........... Error! Bookmark not defined. Hình 45. Biểu đồ hoạt động Thêm mới thông tin nhóm dược phẩm . Error! Bookmark not defined. Hình 46. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin tài khoản người dùng.... Error! Bookmark not defined. Hình 47. Biểu đồ hoạt động Thêm mới tài khoản .............. Error! Bookmark not defined. Hình 48. Biểu đồ hoạt động Xóa tài khoản ........................ Error! Bookmark not defined. Hình 49. Biểu đồ hoạt động Cập nhật mật khẩu cho tài khoản ......... Error! Bookmark not defined. Hình 50. Biểu đồ hoạt động Lập phiếu nhập kho ............... Error! Bookmark not defined. Hình 51. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin phiếu nhập kho ............. Error! Bookmark not defined. Hình 52. Biểu đồ hoạt động Lập phiếu xuất kho ................ Error! Bookmark not defined. Hình 53. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin phiếu xuất kho Error! Bookmark not defined. Hình 54. Biểu đồ hoạt động Lập đơn bán hàng .................. Error! Bookmark not defined. Hình 55. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin đơn bán hàng . Error! Bookmark not defined. Hình 56. Biểu đồ hoạt động Thống kê hàng tồn kho .......... Error! Bookmark not defined. Hình 57. Biểu đồ hoạt động Thống kê doanh thu theo thời gian....... Error! Bookmark not defined. Hình 58. Biểu đồ tuần tự Đăng nhâp. ................................. Error! Bookmark not defined. Hình 59. Biểu đồ tuần tự Xem thông tin nhân viên ............ Error! Bookmark not defined. Hình 60. Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm thông tin nhân viên .... Error! Bookmark not defined. Hình 61. Biểu đồ tuần tự Cập nhật thông tin nhân viên ..... Error! Bookmark not defined. Hình 62. Biểu đồ tuần tự Xóa thông tin nhân viên ............. Error! Bookmark not defined. Hình 63. Biểu đồ tuần tự Thêm mới nhân viên .................. Error! Bookmark not defined. Hình 64. Biểu đồ tuần tự Xem thông tin khách hàng ......... Error! Bookmark not defined. Hình 65. Biểu đồ tuần tự Cập nhật thông tin khách hàng... Error! Bookmark not defined. Hình 66. Biểu đồ tuần tự Xóa thông tin khách hàng .......... Error! Bookmark not defined. Hình 67. Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm thông tin khách hàng . Error! Bookmark not defined. Hình 68. Biểu đồ tuần tự Thêm mới thông tin khách hàng Error! Bookmark not defined. Hình 69. Biểu đồ tuần tự Xem thông tin nhà cung cấp ...... Error! Bookmark not defined. Hình 70. Biểu đồ tuần tự Cập nhật thông tin nhà cung cấp Error! Bookmark not defined. Hình 71. Biểu đồ tuần tự Xóa thông tin nhà cung cấp ....... Error! Bookmark not defined. Hình 72. Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm thông tin nhà cung cấpError! Bookmark not defined.
 7. Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm Hình 73. Biểu đồ tuần tự Thêm mới thông tin nhà cung cấp ............ Error! Bookmark not defined. Hình 74. Biểu đồ tuần tự Xem thông tin dược phẩm ......... Error! Bookmark not defined. Hình 75. Biểu đồ tuần tự Cập nhật thông tin dược phẩm ... Error! Bookmark not defined. Hình 76. Biểu đồ tuần tự Xóa thông tin dược phẩm........... Error! Bookmark not defined. Hình 77. Biểu đồ tuần tự Tìm kiếm thông tin dược phẩm.. Error! Bookmark not defined. Hình 78. Biểu đồ tuần tự Thêm mới thông tin dược phẩm. Error! Bookmark not defined. Hình 79. Biểu đồ tuần tự Xem thông tin phòng ban ........... Error! Bookmark not defined. Hình 80. Biểu đồ tuần tự Cập nhật thông tin phòng ban .... Error! Bookmark not defined. Hình 81. Biểu đồ tuần tự Xóa thông tin phòng ban ............ Error! Bookmark not defined. Hình 82. Biểu đồ tuần tự Thêm mới thông tin phòng ban .. Error! Bookmark not defined. Hình 83. Biểu đồ tuần tự Xem thông tin tủ hàng................ Error! Bookmark not defined. Hình 84. Biểu đồ tuần tự Cập nhật thông tin tủ hàng ......... Error! Bookmark not defined. Hình 85. Biểu đồ tuần tự Xóa thông tin tủ hàng................. Error! Bookmark not defined. Hình 86. Biểu đồ tuần tự Thêm mới thông tin tủ hàng....... Error! Bookmark not defined. Hình 87. Biểu đồ tuần tự Xem thông tin đơn vị tính .......... Error! Bookmark not defined. Hình 88. Cập nhật thông tin đơn vị tính ............................. Error! Bookmark not defined. Hình 89. Biểu đồ tuần tự Xóa thông tin đơn vị tính ........... Error! Bookmark not defined. Hình 90. Thêm mới thông tin đơn vị tính ........................... Error! Bookmark not defined. Hình 91. Biểu đồ tuần tự Xem thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not defined. Hình 92. Biểu đồ tuần tự Cập nhật thông tin nhóm dược phẩm ........ Error! Bookmark not defined. Hình 93. Biểu đồ tuần tự Xóa thông tin nhóm dược phẩm Error! Bookmark not defined. Hình 94. Biểu đồ tuần tự Thêm mới thông tin nhóm dược phẩm ..... Error! Bookmark not defined. Hình 95. Biểu đồ tuần tự Xem thông tin tài khoản người dùng ........ Error! Bookmark not defined. Hình 96. Biểu đồ tuần tự Thêm mới tài khoản ................... Error! Bookmark not defined. Hình 97. Biểu đồ tuần tự Xóa tài khoản ............................. Error! Bookmark not defined. Hình 98. Cập nhật mật khẩu cho tài khoản......................... Error! Bookmark not defined. Hình 99. Biểu đồ tuần tự Lập phiếu nhập kho .................... Error! Bookmark not defined. Hình 100. Biểu đồ tuần tự Xem thông tin phiếu nhập kho ... Error! Bookmark not defined. Hình 101. Biểu đồ tuần tự Xem thông tin chi tiết trong phiếu nhập ... Error! Bookmark not defined. Hình 102. Biểu đồ tuần tự Lập phiếu xuất kho..................... Error! Bookmark not defined. Hình 103. Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết xuất kho ................. Error! Bookmark not defined. Hình 104. Biểu đồ tuần tự Xem thông tin phiếu xuất kho.... Error! Bookmark not defined. Hình 105. Biểu đồ tuần tự Lập đơn bán hàng ....................... Error! Bookmark not defined. Hình 106. Biểu đồ tuần tự Xem thông tin đơn bán hàng ...... Error! Bookmark not defined. Hình 107. Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết đơn bán hàng ......... Error! Bookmark not defined. Hình 108. Biểu đồ tuần tự Thống kê hàng tồn kho .............. Error! Bookmark not defined. Hình 109. Biểu đồ tuần tự Thống kê doanh thu theo thời gian ........... Error! Bookmark not defined. Hình 110 Sơ dồ bảng trong cơ sở dữ liệu ........................... Error! Bookmark not defined. Hình 111 Giao diện trang chủ trước khi đăng nhập ............................................................ 11 Hình 112 Giao diện Trang chủ ............................................................................................ 12 Hình 113 Màn hình thêm thông tin nhân viên ..................................................................... 13
 8. Hình 114 Giao diện cập nhậ thông tin nhân viên ................................................................ 13 Hình 115 Giao diện lập đơn bán hàng ................................................................................. 14 Hình 116 Màn hình thêm phiếu nhập kho ........................................................................... 14
 9. Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm MỞ ĐẦU Bối cảnh của đề tài Ngày nay, khi số lượng các căn bệnh trên thế giới tăng lên một cách đáng kể thì số lượng dược phẩm được điều chế và sản xuất ra cũng tăng lên tương ứng. Để quản lý thông tin của một số lượng lớn dược phẩm như thế không phải là điều dễ dàng nếu không được sự hỗ trợ của máy tính cũng như sự ứng dụng của Công nghệ thông tin vào thực tiễn. Trong phạm vi Đồ án tốt nghiệp của mình, em xin chọn đề tài “Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm.”. Mục đích và ý nghĩa Đề tài em chọn hướng đến xây dựng một website hỗ trợ việc quản lý thông tin hoạt động của một trung tâm phân phối dược phẩm y tế cấp Thành phố, trung tâm này sẽ nhập các dược phẩm từ các công ty trong và ngoài nước sau đó bán lại cho các nhà thuốc tư nhân hoặc các công ty kinh doanh dược phẩm khác trong nước. Website được xây dựng dựa trên nền tảng mô hình MVC( Model-View-Control), một mô hình xây dựng web phổ biến hiện nay. Website sẽ hỗ trợ người quản lí trong các hoạt động quản lí nhân viên, quản lí khách hàng, nhà cung cấp, quản lý thông tin dược phẩm, quản lý quá trình nhập và xuất dược phẩm và các chức năng thống kê, báo cáo theo các tiêu chí đơn giản. Nhiệm vụ thực hiện Xây dựng website với các chức năng chính như sau:  Quản lý hệ thống, người dùng.  Quản lý nhập, xuất dược phẩm/ vật tư.  Quản lý hóa đơn.
 10.  Quản lý khách hàng, nhà sản xuất.  Thống kê, báo cáo.  Tìm kiếm thông tin. Người quản lý nhập liệu thông qua các form xây dựng sẵn, hệ thống sẽ lưu trữ thông tin một cách có khoa học và khi cần thống kê thì hệ thống sẽ xuất ra thông tin chi tiết theo yêu cầu, phục vụ công tác kiểm kê, thống kê, báo cáo. Hỗ trợ người dùng nhập dữ liệu một cách nhanh chóng thông qua các dữ liệu có sẵn. Xây dựng một website với một giao diện đẹp, dễ nhìn. Sau khi xây dựng xong, website sẽ hỗ trợ những chức năng sau:  Chức năng Quản lý hệ thống  Đăng nhập, đăng xuất hệ thống.  Thay đổi tài khoản người dùng  Chức năng cập nhật thông tin  Cập nhật thông tin các danh mục thuốc.  Cập nhật thông tin nhà cung cấp  Cập nhật thông tin khách hàng  Cập nhật thông tin nhân viên  Chức năng xóa  Xóa thông tin các danh mục thuốc  Xóa thông tin nhà sản xuất/ khách hàng  Xóa nhật thông tin hóa đơn.  Chức năng thống kê - báo cáo  Thống kê theo doanh thu
 11. Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm  Thống kê hàng tồn kho  Chức năng lập hóa đơn nhập/ xuất dược phẩm  Chức năng tìm kiếm  Tìm kiếm theo tên thuốc.  Tìm kiếm theo tên nhân viên  Tìm kiếm theo tên khách hàng  Tìm kiếm theo tên nhà cung cấp Phƣơng pháp triển khai Để triển khai được yêu cầu trên cần phải thực hiện những công việc sau: - Tìm hiểu thực tế mô hình làm việc của các trung tâm phân phối dược phẩm và vật tư y tế. - Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về các framework và các ngôn ngữ lập trình liên quan đến việc thiết kế và xây dựng website. -Tiến hành khảo sát, phân tích hệ thống để từ đó thiết kế và xây dựng một website hoàn chỉnh. Nội dung tóm tắt các chương tiếp theo Chương 1: Tập trung nói về cơ sở lý thuyết về hai framework được áp dụng trong đồ án đó là Spring và Hibernate và mô hình MVC trong xây dựng website. Chương 2: Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống. Chương 3: Triển khai và đánh giá kết quả thực hiện.
 12. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ I. Triển khai I.1. Kết quả một số chức năng tiêu biểu I.1.1. Trang chủ trước khi đăng nhập Hình 1 Giao diện trang chủ trƣớc khi đăng nhập
 13. Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm I.1.2. Màn hình đăng nhập Hình 2 Màn hình đăng nhập I.1.3. Giao diện trang chủ sau khi đăng nhập Hình 3. Giao diện Trang chủ
 14. I.1.4. Thêm thông tin nhân viên Hình 4. Màn hình thêm thông tin nhân viên I.1.5. Cập nhật thông tin nhân viên Hình 5. Giao diện cập nhật thông tin nhân viên
 15. Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm I.1.6. Lập đơn bán hàng Hình 6 Giao diện lập đơn bán hàng I.1.7. Thêm phiếu nhập kho Hình 7. Màn hình thêm phiếu nhập kho
 16. II. ĐÁNH GIÁ II.1. Kết quả đạt đƣợc Đồ án đã thực hiện theo đúng thiết kế và mục đích ban đầu, đáp ứng được các yêu cầu chức năng và phi chức năng như thiết kế đưa ra. Website hỗ trợ người dùng rất nhiều trong việc xác nhận tính hợp lệ của thông tin người dùng nhập vào, cảnh báo nếu người dùng thực hiện các thao tác có nguy cơ gây ra sự mất mát dữ liệu trong hệ thống. Thỏa mãn một số yêu cầu nghiệp vụ thực tế như nhập hàng và xuất hàng. Cac chức năng được thực hiện theo quy trình nên không tiềm ẩn nguy cơ mất mát thông tin, dữ liệu. Đồ án đã kết hợp thành công hai framework nổi tiếng là Spring và Hibernate để xây dựng website, Spring để tạo khung cho website, điều khiển, hiển thì thông tin trong Website, Hibernate để thực hiện lưu trữ , truy xuất cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng model . Ngoài ra trong quá trình xây dựng website, em đã tìm hiểu và áp dụng thành công các công nghệ để làm web như Jquery và Ajax để xử lý dưới client trong web. II.2. Hạn chế Tuy cố gắng rất nhiều song Đồ án vẫn còn nhiều hạn chế. Phần xử lý điều khiển chưa tối ưu, do đó có những chức năng trong hệ thống để người dùng phải chờ đợi kết quả lâu, tuy nhiên vẫn trong giới hạn chấp nhận được. Giao diện web chưa đẹp, còn sơ sài, không sinh động. Website còn ít chức năng so với một hệ thống phân phối dược phẩm thực tế. Do không có điều kiện để khảo sát thực tế một hệ thống phân phối dược phẩm có quy mô lớn nên phần lớn các chức năng trong website thực hiện xuất phất từ đề xuất chủ quan.
 17. Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN Qua quá trình thực hiện đồ án, so sánh với những gì em tìm hiểu và nghiên cứu thì tự thấy kết quả mình thực hiện được còn hạn chế. Nếu có điều kiện cho phép thêm về thời gian, em sẽ hoàn thiện đồ án của mình hơn. Các hướng phát triển của đồ án trong tương lai: Sử dụng Framework Struts để thay thế mô hình MVC trong xây dựng Website. Sử dụng công nghệ HTML 5 trong phần view, HTML 5 là chuẩn HTML mới, hỗ trợ mạnh mẽ người lập trình trong việc thiết kế giao diện Web. Tìm hiểu cơ chế Spring Security Authentication để hỗ trợ việc login và phân quyền truy cập người dùng đối với các chức năng trong web mà trong phạm vi đồ án này em chưa thực hiện được. Nghiên cứu thêm CSS và Ajax để thiết kế website đẹp và hiệu quả hơn.
 18. TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1. Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm. 2. Mô tả bài toán Thiết kế và xây dựng website hỗ trợ người quản lý trong các hoạt động quản lý nhập, xuất dược phẩm, quản lý các thông tin liên quan đến hoạt động của công ty như thông tin nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, dược phẩm, thống kê và báo cáo lô sản phẩm tồn kho, thống kê doanh thu theo thời gian. 3. Đóng góp của tác giả Thực hiện khảo sát hệ thống đến phân tích và thiết kế các chức năng hoàn chỉnh cho website. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết đặc biệt là tìm hiểu kỹ về mô hình MVC và hai framework Spring và Hibernate để xây dựng website với các chức năng đáp ứng được yêu cầu của hệ thống. 4. Các chức năng chính và kết quả thực hiện a) Màn hình chính của website Hình 1. Giao diện chính của trang chủ Đây là giao diện của website khi vừa chạy lên, để có thể làm việc với website, người dùng phải đang nhập với tài khoản thích hợp. b) Lập đơn bán hàng
 19. Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm Hình 2. Giao diện form lập đơn bán hàng Người quản lý nhập đầy đủ thông tin cho đơn bán hàng và các chi tiết bán hàng, sau đó chọn lập đơn, hệ thống sẽ lưu thông tin chi tiết vừa nhập. a) Lập phiếu xuất hàng Hình 3. Giao diện màn hình lập phiếu xuất hàng Người quản lý chọn đơn bán hàng để xuất hàng theo đơn đó, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết các sản phẩm sẽ đuọc xuất,sau khi người dùng nhấp lập phiếu thì hệ thóng sẽ lưu phiếu nhập cung với các chi tiết.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2