intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp ngành Bảo tàng học: Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền cổ động trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

48
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là đánh giá công tác tuyên truyền cổ động trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp ngành Bảo tàng học: Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền cổ động trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI<br /> KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT<br /> <br /> N NG CA<br /> TR<br /> <br /> HIỆ<br /> <br /> NC<br /> <br /> Ả C NG T C TH NG TIN T<br /> <br /> ĐỘNG TR N Đ A ÀN H<br /> <br /> ỆN NA<br /> <br /> T NH HẢI Ư NG<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn: Ths. Trần Thị Diên<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Trần Thị Mai Hương<br /> <br /> Lớp<br /> <br /> : QLVH 9A<br /> <br /> Hà Nội – 2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> N<br /> CH<br /> <br /> Môc lôc<br /> Đ ................................................................................................... 1<br /> CHƯ NG 1: ỘT Ố V N Đ LÝ L ẬN V C NG T C TH NG<br /> TIN T<br /> N TR<br /> N C ĐỘNG<br /> 1 1 H I NIỆ TH NG TIN T<br /> N TR<br /> N C ĐỘNG<br /> <br /> 1 VAI TR C A H ẠT ĐỘNG TH NG TIN T<br /> C ĐỘNG TR NG ĐỜI ỐNG<br /> HỘI<br /> <br /> N TR<br /> <br /> N<br /> <br /> C<br /> <br /> CHƯ NG :TH C TRẠNG C NG T C T<br /> N TR<br /> NC<br /> ĐỘNG TR N Đ A ÀN H ỆN NA<br /> CH T NH HẢI Ư NG<br /> T NĂ<br /> – 2011<br /> 1 H I<br /> T ĐỜI SỐNG KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI<br /> HUYỆN NAM SÁCH T NH HẢI Ư NG<br /> <br /> 2006 - 2011<br /> <br /> –C<br /> TH C TRẠNG C NG T C T<br /> N TR<br /> N C ĐỘNG<br /> TR N Đ A ÀN H ỆN NA<br /> CH T NH HẢI Ư NG T<br /> NĂ<br /> – 2011<br /> 2.2.1. Thông tin tuyên truy n c<br /> ng tr c quan<br /> 2.2.2. Thông tin tuyên truy n c<br /> ng bằng ngôn ngữ<br /> 2.2.3. Ho<br /> ng tuyên truy n c a h th ng truy n thanh<br /> 2.2.4. Thông tin tuyên truy n c<br /> ng ngh thuật<br /> 2.3. MỘT SỐ Đ NH GI V CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN<br /> TRUY N VÀ C ĐỘNG TẠI HUYỆN NAM SÁCH, T NH HẢI<br /> DƯ NG<br /> 2<br /> <br /> 2.3.1. Những m t tích c c<br /> 2.3.2. M t s h n ch<br /> 2.3.3. Nguyên nhân.<br /> CHƯ NG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUY N C ĐỘNG TR N Đ A<br /> BÀN HUYỆN NAM SÁCH T NH HẢI Ư NG<br /> 3 1 PHƯ NG HƯỚNG PHÁT TRIỂN S NGHIỆP VĂN HÓA<br /> C A C C Đ A PHƯ NG<br /> 3.2. NHIỆM VỤ C A CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN<br /> TRUY N C ĐỘNG<br /> 3.2.1. Công tác thông tin c<br /> ng góp ph n phát tri n toàn di n v<br /> chính tr , kinh t , xã h i và an ninh qu c phòng c a tỉnh<br /> 3.2.2. Công tác thông tin c<br /> ng góp ph n xây d ng và phát tri n<br /> n<br /> t Nam tiên ti<br /> ậ<br /> bản sắc dân t c<br /> 3.2.3. Công tác thông tin c<br /> ng gắn li n với vi c nâng cao<br /> l ,<br /> o c a t ch<br /> ả<br /> c quản lý c a<br /> chính quy n c<br /> ơ ở<br /> 3.3. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯ NG CH<br /> H ẠT ĐỘNG C A<br /> CÔNG TÁC THÔNG TIN C ĐỘNG<br /> 3.3.1. Nguyên tắc<br /> P ươ<br /> â<br /> ng c a công tác thông tin tuyên truy n<br /> c<br /> ng<br /> 3.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG<br /> TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUY N VÀ C ĐỘNG TR N Đ A<br /> BÀN HUYỆN NAM SÁCH T NH HẢI Ư NG<br /> 3.4.1. C ng c , hoàn thi n m<br /> ưới trong công tác thông tin<br /> tuyên truy n c<br /> ng<br /> 3.4.2. Hoàn thi<br /> ơ ở vật ch t, trang thi t b<br /> ươ<br /> n ho t<br /> ng nhằ<br /> ng nhu c<br /> ưởng th<br /> a nhân dân<br /> 3.4.3. Chú trọ<br /> o và bồ dưỡ<br /> ũ<br /> b<br /> â<br /> ơ ữa hi u quả ho<br /> ng thông tin tuyên truy n<br /> và c<br /> ng<br /> 3.4.5. Xã h i hóa ho<br /> ng công tác thông tin c<br /> ng ở ơ ở<br /> ư ng s ph i hợp giữa các ngành và các t ch c nhằm<br /> nâng cao hi u quả công tác thông tin tuyên truy n và c<br /> ng<br /> trong vi c xây d<br /> is<br /> ơ ở<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3.5. MỘT SỐ KIẾN NGH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG<br /> TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUY N CỎ ĐỘNG TR N Đ A BÀN<br /> HUYỆN NAM SÁCH T NH HẢI Ư NG<br /> i vớ<br /> ươ<br /> i với tỉnh Hả Dươ<br /> 3.5.3. i với huy n Nam Sách<br /> KẾT LUẬN<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đ<br /> 1. L<br /> ữ<br /> <br /> â<br /> <br /> ớ<br /> <br /> ướ ,<br /> – kinh<br /> <br /> –<br /> <br /> ả<br /> <br /> ướ<br /> <br /> ữ<br /> ,<br /> ọ<br /> <br /> ,<br /> ư ưở<br /> <br /> , ư<br /> <br /> b<br /> <br /> ậ<br /> <br /> ả<br /> <br /> ,<br /> <br /> ươ<br /> ả<br /> <br /> , â<br /> <br /> b<br /> <br /> ướ<br /> <br /> ậ<br /> <br /> ượ<br /> <br /> –<br /> <br /> â dâ ,<br /> <br /> b<br /> <br /> ư ưở<br /> <br /> â<br /> <br /> ư<br /> <br /> ớ<br /> <br /> ớ,<br /> ậ<br /> <br /> ớ<br /> â d<br /> <br /> ơ ở<br /> ,<br /> <br /> Trong s nghi p cách m ng hi n<br /> thông tin phả<br /> lẽ<br /> <br /> n vớ<br /> <br /> ảng ta th c hi n ch<br /> ”<br /> <br /> Dân bi t, dân làm, dân bàn, dân ki<br /> <br /> ới ch<br /> <br /> ng thông tin c<br /> <br /> ư<br /> <br /> ượ<br /> <br /> b cl<br /> <br /> …C<br /> <br /> ng giữ vai trò ch y u trong s nghi p<br /> <br /> ước, công tác thông tin c<br /> ng thông tin c<br /> kinh phí, trang thi t b<br /> u ki n kinh t ,<br /> Bên c<br /> <br /> ơ<br /> <br /> , ước yêu c u c a công cu<br /> <br /> cách m ng hi<br /> <br /> “<br /> ỏi<br /> <br /> b ,<br /> <br /> mà ho<br /> <br /> ươ<br /> <br /> ươ<br /> <br /> ư i dân, phả<br /> <br /> dâ<br /> <br /> sở, n<br /> <br /> ồC<br /> <br /> ư<br /> <br /> chính sách cho ho t<br /> <br /> nh v t ch c b<br /> d<br /> <br /> t<br /> <br /> ng k p với tình hình mới, còn<br /> <br /> m, những b t cập v ch<br /> ư<br /> <br /> i mớ<br /> <br /> ảm bảo ho<br /> <br /> ,<br /> …<br /> <br /> c<br /> <br /> ,<br /> <br /> a lý, dân s và phong t c tậ<br /> <br /> , ông tác thông tin c<br /> <br /> cán b ,<br /> ưỡ<br /> <br /> …<br /> <br /> b l n át bởi các lo i hình<br /> <br /> quảng cáo, m ng thông tin máy tính, internet, với s ti n b<br /> khoa học kỹ thuật truy n thông và kỹ thuậ<br /> không nhỏ trong công tác thông tin c<br /> 5<br /> <br /> ng.<br /> <br /> e<br /> <br /> ,<br /> <br /> ượt bậc c a<br /> â<br /> <br /> ản trở<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2