intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn: Phát triển các chương trình du lịch teambuilding tại Công ty Lữ hành Vitours

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
213
lượt xem
49
download

Tóm tắt luận văn: Phát triển các chương trình du lịch teambuilding tại Công ty Lữ hành Vitours

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Tóm tắt luận văn: Phát triển các chương trình du lịch teambuilding tại Công ty Lữ hành Vitours do Hồ Thị Thanh Ly thực hiện nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích tiềm năng, thế mạnh của loại hình du lịch teambuilding, thực trạng hoạt động kinh doanh, cơ hội và thách thức trong việc phát triển các chương trình du lịch teambuilding của công ty Vitours, đưa ra những giải pháp nhằm xây dựng, phát triển các chương trình du lịch teambuilding có hiệu quả hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn: Phát triển các chương trình du lịch teambuilding tại Công ty Lữ hành Vitours

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C À N NG H TH THANH LY PHÁT TRI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH DU L CH TEAMBUILDING T I CÔNG TY L HÀNH VITOURS Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH à N ng - Năm 2013
 2. Công trình ư c hoàn thành t i I H C À N NG Ngư i hư ng d n khoa h c : TS. TRƯƠNG S QUÝ Ph n bi n 1: PGS. TS. NGUY N TRƯ NG SƠN Ph n bi n 2: TS. NGUY N THÀNH HI U Lu n văn ã ư c b o v t i H i ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i i h c à N ng vào ngày 30 tháng 03 năm 2013. Có th tìm hi u lu n văn t i: Trung tâm Thông tin - H c li u, i h c à N ng Thư vi n trư ng i h c Kinh t , i h c à N ng
 3. 1 M U 1. Tính c p thi t c a tài Ngành du l ch phát tri n m nh m , các doanh nghi p kinh doanh du l ch ra i hàng lo t. S phát tri n v quy mô cũng như s lư ng các doanh nghi p du l ch nói chung và các công ty l hành nói riêng ã t o nên s phát tri n và hình nh chuyên nghi p c a du l ch Vi t Nam ng th i cũng t o nên áp l c c nh tranh r t l n gi a các công ty l hành. có th t n t i và phát tri n ư c các công ty l hành luôn luôn ph i i m i s n ph m thu hút khách. Vì v y, phát tri n lo i hình du l ch m i là yêu c u c a phát tri n doanh nghi p, c bi t là nh ng doanh nghi p gi v trí d n o th trư ng như Vitours. Trong các lo i hình du l ch m i này, Teambuilding (xây d ng nhóm) là m t trong nh ng hình th c du l ch ang có khuynh hư ng phát tri n t i Vi t Nam, k t h p gi a tham quan, gi i trí và ào t o k năng làm vi c nhóm. Lo i hình này ư c các cơ quan, doanh nghi p v n d ng ngày càng nhi u trong chi n lư c xây d ng ngu n nhân l c c a mình. Chương trình thư ng có nhi u trò chơi, k t h p th c hành - ánh giá - ào t o, nh m liên k t và gi ngư i tài, ng th i khơi d y ng l c và ni m t hào trong m i nhân viên cùng hư ng n m c ích chung. Do ó, t o s c h p d n và kích c u du l ch n i a, cũng như áp ng ư c nhu c u chơi và cùng sáng t o cho khách oàn, các công ty l hành l n ang chú tr ng phát tri n các chương trình du l ch team building. khai thác ti m năng c a lo i hình du l ch teambuilding, trong th i gian qua ban lãnh o công ty Vitours ã có nhi u n l c trong vi c t p trung ngu n l c, nghiên c u th trư ng, phát tri n s n ph m m i. Tuy nhiên, vi c khai thác th trư ng khách du l ch team
 4. 2 building v n còn h n ch , s lư ng khách teambuilding n v i công ty chưa nhi u, doanh thu t du l ch teambuilding em l i chưa cao. Vì v y, vi c nghiên c u tài “Phát tri n các chương trình du l ch teambuilding (xây d ng nhóm) t i Công ty L hành Vitours” là yêu c u h t s c c p bách trong tình hình c nh tranh gi a các công ty l hành hi n nay, nh m góp ph n vào s phát tri n du l ch teambuilding t i công ty Vitours và góp ph n th a mãn t i a nhu c u c a khách du l ch teambuilding. 2. M c tiêu nghiên c u H th ng hóa cơ s lý lu n, phân tích ti m năng th m nh c a lo i hình du l ch teambuilding, th c tr ng ho t ng kinh doanh, cơ h i và thách th c trong vi c phát tri n các chương trình du l ch team building c a công ty Vitours, t ó ưa ra nh ng gi i pháp nh m xây d ng, phát tri n các chương trình du l ch team building có hi u qu hơn phù h p v i tình hình th c t c a công ty. 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u Là tài ng d ng, trên cơ s xác nh m c tiêu c n t, tài nghiên c u m t cách toàn di n các yêu c u c n ph i có c a các y u t u vào và quy trình t ch c, qu n lý c n thi t xây d ng các gi i pháp th c hi n. i tư ng nghiên c u c a tài là m i quan h n y sinh trong phát tri n các chương trình du l ch teambuilding t i công ty l hành Vitours. Bên c nh ó, tài nghiên c u quan h h p tác gi a các ơn v l hành v i các ơn v kinh doanh d ch v như v n chuy n, lưu trú, ăn u ng, gi i trí… Kho ng th i gian ư c nghiên c u phân tích th c tr ng phát tri n chương trình du l ch teambuilding t i công ty Vitours t năm 2008 n 2011. Th i gian th c hi n phương hư ng và gi i
 5. 3 pháp là giai o n 2012-2016. ây là kho ng th i gian tương i dài, phù h p v i giai o n chi n lư c c a công ty. 4. Phương pháp nghiên c u Phương pháp nghiên c u cơ b n là duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s . Ngoài ra, trong thu th p và phân tích d li u, tài s s d ng các phương pháp i u tra, kh o sát hi n trư ng, thu th p, phân tích, t ng h p các d li u th ng kê có s n t i Công ty. 5. B c c c a tài tài ư c chia thành 3 chương: Chương 1: Cơ s lý lu n v chương trình du l ch teambuilding và phát tri n chương trình du l ch teambuilding c a công ty l hành Chương 2: Th c tr ng phát tri n chương trình du l ch teambuilding t i công ty Vitours Chương 3: Gi i pháp phát tri n chương trình du l ch teambuilding t i công ty Vitours 6. T ng quan tài li u nghiên c u CHƯƠNG 1 M TS V N LÝ LU N V CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N S N PH M D CH V 1.1. XÁC NH TH TRƯ NG M C TIÊU 1.1.1. Phân o n th trư ng Phân o n th trư ng là m t quá trình phân chia m t th trư ng t ng th thành m t s ơn v nh khác bi t v i nhau (g i là khúc, o n, lát th trư ng). M i o n th trư ng s t p h p và bao g m m t s ngư i tiêu dùng có nh ng ph n ng tương t ho c gi ng nhau dư i nh ng tác ng và kích thích nh t nh t phía doanh nghi p.
 6. 4 ti n hành phân o n th trư ng, ngư i ta thư ng căn c vào 2 n i dung ch y u là: Xác nh các tiêu th c phân o n và xác nh yêu c u và phương pháp phân o n. 1.1.2. L a ch n th trư ng m c tiêu - ánh giá các phân o n th trư ng : Quá trình ánh giá l i ích ti m tàng c a các phân o n th trư ng thư ng d a trên các nhân t cơ b n sau : + Qui mô và t c phát tri n c a phân o n th trư ng + Cơ c u và s thu hút c a các o n th trư ng:: . S c m nh c a nhà cung ng. . Rào ch n c a s thâm nh p và thoát ly. . S c m nh và cơ c u c a các i th c nh tranh. . Vai trò và s c m nh quy n l c c a khách hàng... . M c ích kinh doanh và ngu n tài l c c a doanh nghi p trong m i quan h v i t ng phân o n : - L a ch n th trư ng m c tiêu: D a trên k t qu phân tích và ánh giá ti m năng c a m i phân o n th trư ng, doanh nghi p quy t nh ch n l a m t ho c m t s phân o n có tri n v ng nh t quy t nh thâm nh p và ph c v . - nh v trong th trư ng m c tiêu: Sau khi ã ch n l a ư c nh ng khúc tuy n tr ng i m, doanh nghi p c n có nh ng quy t nh c th v v trí và chi n lư c thâm nh p, nh m t ư c nh ng m c tiêu x ng áng và l i th c nh tranh trên th trư ng.
 7. 5 1.1.3. nh v s n ph m trong th trư ng m c tiêu K ho ch nh v cho m t s n ph m m i hay m t s n ph m ang lưu hành c a doanh nghi p c n tuân th nh ng bư c ch y u sau : - Bư c 1: Phân tích và ánh giá v trí hi n t i c a s n ph m doanh nghi p và s n ph m c nh tranh trên các m t - Bư c 2: D oán l n c a nhu c u v nh ng k t h p có th có trong các thu c tính khác nhau c a s n ph m tương ng v i v trí ho c doanh s c a các i th c nh tranh. - Bư c 3: L a ch n v trí cho s n ph m doanh nghi p, có th ch n m t trong hai v trí sau: - Bư c 4: Quy t nh chi n lư c nh v s n ph m 1.2. N I DUNG C A CHÍNH SÁCH S N PH M 1.2.1. Quy t nh v danh m c s n ph m Các doanh nghi p mu n tăng doanh thu hay mu n m r ng th trư ng, chi m lĩnh th trư ng thì thư ng kinh doanh r t nhi u s n ph m. T p h p t t c các ch ng lo i s n ph m và các ơn v s n ph m do m t ngư i bán c th em chào bán cho ngư i mua thì g i là danh m c s n ph m (Product mix). Trong khái ni m danh m c s n ph m l i xu t hi n khái ni m ch ng lo i s n ph m. V y ch ng lo i s n ph m là gì? Theo giáo trình Marketing căn b n thì ch ng lo i s n ph m ư c hi u như sau: “Ch ng lo i s n ph m là m t nhóm s n ph m có liên quan ch t ch v i nhau do gi ng nhau v ch c năng hay do bán chung cho cùng m t nhóm khách hàng, hay thông qua cùng ki u t ch c thương m i hay khuôn kh cũng m t dãy giá”. Danh m c s n ph m ư c ph n ánh qua 4 thông s :
 8. 6 * Chi u dài: là t ng s s n ph m trong danh m c. Nó ph n ánh m c a d ng hóa s n ph m c a doanh nghi p trên th trư ng. ng th i nó cũng ph n ánh m c r i ro c a s n ph m kinh doanh. * Chi u r ng c a danh m c s n ph m: là t ng s các ch ng lo i s n ph m do công ty s n xu t. * Chi u sâu: là t ng s các phương án c a ơn v s n ph m c th ư c chào bán trong t ng m t hàng riêng c a m t ch ng lo i. *M c tương thích: là m c phù h p gi a các dòng s n ph m trong danh m c. Nó t o nên s phù h p gi a h th ng d ch v c a doanh nghi p và nhu c u c a khách hàng. 1.2.2. Quy t nh v ch ng lo i s n ph m Ch ng lo i hàng hóa là m t nhóm hàng hóa có liên quan ch t ch v i nhau do gi ng nhau v ch c năng hay do bán chung cho cùng nh ng nhóm khách hàng, hay thông qua cùng nh ng ki u t ch c thương m i hay trong khuôn kh cùng m t dãy giá c . Trư c khi quy t nh v ch ng lo i s n ph m, các doanh nghi p c n ph i phân tích ch ng lo i. Thông qua vi c phân tích doanh s l i nhu n c a t ng m t hàng trong t ng ch ng lo i và kh năng c nh tranh c a nh ng s n ph m này so v i i th c nh tranh. T ó các doanh nghi p ưa ra các l a ch n và quy t nh úng n, sáng su t v ch ng lo i s n ph m. Các doanh nghi p l hành thư ng ph i ng trư c hai l a ch n: M t là quy t nh v kéo dài chi u dài c a ch ng lo i, hai là quy t nh lo i b s n ph m. * Quy t nh v kéo dài chi u dài c a ch ng lo i Các doanh nghi p thư ng kéo dài theo 3 hư ng: - Kéo dài xu ng phía dư i - Kéo dài lên phía trên - Kéo dài c hai phía
 9. 7 * Quy t nh lo i b s n ph m: Khi quy t nh lo i b s n ph m ra kh i th trư ng, các doanh nghi p có 4 cách gi i quy t sau: - Lo i b b ng cách chuy n giao công ngh , chuy n xu ng vùng có trình s n xu t th p hơn. - C i ti n s n ph m. - Tăng giá s n ph m làm cho nhu c u c a khách hàng t bi n m t. - Gi m giá s n ph m t n thu, thu ư c bao nhiêu hay b y nhiêu. 1.2.3. Thi t k s n ph m m i * Khái quát v s n ph m m i Các doanh nghi p, công ty mu n t o ra ư c s n ph m m i thì h ph i hi u th nào là m t s n ph m m i. Theo quan i m marketing, s n ph m m i có th là nh ng s n ph m m i v nguyên tác, nh ng phương án c i ti n hay nh ng hàng hóa hi n có ư c c i bi n, cũng như nh ng nhãn hi u m i – k t qu c a vi c nghiên c u, thi t k , th nghi m c a công ty s n xu t. ng th i, ta cũng xem xét v n ngư i tiêu dùng có xem hàng hóa m i chào bán cho h là s n ph m m i hay không. * Các bư c phát tri n s n ph m m i - Hình thành ý tư ng - L a ch n ý tư ng - Phân tích kinh doanh - Thi t k s n ph m - Th nghi m trong i u ki n th trư ng - Thương m i hoá, chính th c bán s n ph m ra th trư ng 1.3. CÁC CHÍNH SÁCH H TR PHÁT TRI N CHÍNH SÁCH S N PH M 1.3.1. Chính sách giá (Price)
 10. 8 1.3.2. Chính sách phân ph i (Place) 1.3.3. Chính sách c ng, truy n thông (Promotion) 1.3.4. Chính sách con ngư i (People): 1.3.5. T o s n ph m tr n gói (Packaging): 1.3.6. Chính sách quan h i tác (Partnership) CHƯƠNG 2 TH C TR NG PHÁT TRI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH DU L CH TEAM BUILDING T I CÔNG TY L HÀNH VITOURS 2.1. T NG QUAN V CÔNG TY L HÀNH VITOURS 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty l hành Vitours Công ty du l ch Vi t Nam t i à N ng tr c thu c T ng c c du l ch (B văn hoá - th thao và du l ch), là ơn v chuyên kinh doanh v các d ch v du l ch như lưu trú, v n chuy n, l hành,.. t ch c ph c v cho khách trong nư c và qu c t . Công ty du l ch Vi t Nam t i à N ng ư c thành l p theo quy t nh c a T ng c c du l ch sáp nh p hai công ty nh m k t h p các ngu n l c s n có và t o thêm s c m nh m i trong lĩnh v c kinh doanh du l ch. T u năm 2008, theo ch trương c ph n hoá c a Nhà Nư c, Công ty Du l ch Vi t Nam t i à N ng (Vitours chuy n sang mô hình c ph n v i tên g i là Công ty C ph n Du l ch Vi t Nam Vitours). 2.1.2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a công ty l hành Vitours a. Ch c năng c a công ty l hành Vitours b. Nhi m v c a công ty l hành Vitours c. Quy n h n c a công ty l hành Vitours
 11. 9 2.1.3. Ngành ngh kinh doanh, s n ph m, th trư ng c a công ty l hành Vitours 2.1.4. Cơ c u t ch c ho t ng c a công ty l hành Vitours 2.1.5. Tình hình kinh doanh c a công ty Vitours t năm 2008 – 2011 a. K t qu ho t ng kinh doanh c a công ty Vitours t năm 2008 – 2011 B ng 2.1. K t qu ho t ng kinh doanh c a công ty l hành Vitours giai o n 2008 - 2011 2008 2009 2010 2011 T c phát tri n (%) Ch tiêu VT SL % SL % SL % SL % 09/08 10/09 11/10 T Doanh thu 81,25 100 118,88 100 130,77 100 146,17 100 146,31 110 111,78 ng Chi phí - 51,68 63,61 73,16 61,54 80,46 61,53 94,5 64,65 141,56 109,98 117,45 L i nhu n - 29,57 36.39 45,72 38,46 50,31 38,47 51,67 35.35 154,62 110,04 102.7 DT/CP 1.57 - 1.62 - 1,63 - 1,55 - LN/CP 0.57 - 0.62 - 0,63 - 0,54 - (Ngu n: Phòng Tài chính k toán) - V doanh thu: V i cách nhìn t ng quan chúng ta th y r ng doanh s tăng v i t tr ng u qua các năm t 81,25 tri u ng năm 2008 lên 118,88 tri u ng năm 2009 và năm 2010 tăng lên 140,77 tri u ng. c bi t, trong năm 2011, m c dù kinh t trong nư c và th gi i có nhi u bi n ng, doanh thu c a công ty v n tăng 11,78% so v i năm 2010. - V chi phí: Nhìn chung chi phí ho t ng c a công ty u tăng qua các năm. Nhưng t c tăng chi phí ch m hơn t c tăng c a doanh thu. Năm 2008 chi phí c a công ty là 51,68 tri u ng n
 12. 10 năm 2009 chi phí là 73,16 tri u ng tăng 41,56%, năm 2010 chi phí là 80,46 tri u tăng 9,98% so v i năm 2009 và n năm 2011 t ng chi phí c a công ty lên n 94,5 tri u tăng 17,45% so v i năm 2010. - V l i nhu n: L i nhu n c a công ty v n gi ư ct c tăng trư ng u qua các năm. b. Cơ c u doanh thu c a công ty l hành Vitours t năm 2008 – 2011 B ng 2.2. Cơ c u doanh c a công ty l hành Vitours giai o n 2008 – 2011 VT: T ng 2008 2009 2010 2011 T c phát tri n (%) Ch tiêu SL % SL % SL % SL % 09/08 10/09 11/10 Doanh thu 81,25 100 118,88 100 130,77 100 146,17 100 146,31 110 111,78 Inbound 47,86 58,91 74,91 63,01 83,12 63,56 90,32 61,79 156,52 110,96 108,66 Outbound 21,08 25,94 29,87 25,13 31,23 23,88 35,.36 24,19 141,70 104,55 113,22 N i a 12,31 15,15 14,1 11,86 16,42 12,56 20,49 14,02 114,54 116,45 124,79 (Ngu n: Phòng Tài chính k toán) Nh n xét: Trong cơ c u doanh thu c a công ty chúng ta th y rõ là doanh thu n t b ph n Inbound luôn chi m t tr ng l n nh t. Doanh thu t khách Inbound mang l i năm 2008 là 36,64 t ng cho n năm 2011 là 90,32 t ng chi m t tr ng n hơn 61%. Trong khi ó doanh thu t khách Outbound và n i a chi m t tr ng th p hơn.
 13. 11 2.1.6. Tình hình s d ng ngu n nhân l c c a công ty l hành Vitours a. Nhân s C t ng công ty c ph n Vitours có 320 cán b nhân viên trong ó 86,96% trình i h c và trên i h c, 11,11% có trình trung h c, 2,78% lao ng sơ c p, trong ó công ty l hành Vitours có 69 nhân viên. b. Cơ s v t ch t Công ty có hơn 80 xe g m các lo i 4, 12, 15, 30, 45 và 50 ch ng i i m i và hi n i v i các nhãn hi u Toyota, Hino, Hyundai chuyên ch và ph c v các oàn du khách trên toàn qu c. V trang thi t b văn phòng: công ty ã trang b tương i y , hi n i các trang thi t b văn phòng như máy vi tính, máy photocopy, máy Fax,... 2.2. TÌNH HÌNH KHAI THÁC CÁC CHƯƠNG TRÌNH DU L CH TEAM BUILDING C A CÔNG TY L HÀNH VITOURS 2.2.1. Khái quát v chương trình du l ch teambuilding Chương trình du l ch teambuilding là l ch trình ư c xác nh trư c c a chuy n i do công ty l hành xây d ng nh m t ch c ho t ng c a m t nhóm ngư i cùng nhau làm vi c th c hi n m t m c tiêu, m t công vi c hay b t kỳ m t nhi m v nào ó, trong ó, có k t h p thêm các y u t như: ngh ngơi, thư giãn, gi i trí… và a i m thư ng cách xa nơi làm vi c hay nơi cư trú t vài ch c n hàng trăm km v i m c tiêu là rèn luy n cho ngư i tham gia k năng ho t ng nhóm. a. Các lo i hình chương trình du l ch teambuilding hi n có công ty l hành Vitours b. Vai trò c a ho t ng Teambuilding c. i u ki n phát tri n chương trình du l ch teambuilding
 14. 12 2.2.2. S lư t khách tham gia chương trình du l ch team building mà công ty khai thác qua các năm 2008 – 2011 B ng 2.4. S lư t khách du l ch teambuilding c a công ty l hành Vitours t 2008 - 2011 VT: Lư t khách 2008 2009 2010 2011 Ch tiêu SL % SL % SL % SL % 651 100 1425 100 2340 100 3300 100 T ng khách Theo hình th c chuy n i il 128 19,66 289 20,28 517 22,09 955 28,94 i oàn 523 80,34 1136 79,72 1823 77,91 2345 71,06 Theo ph m vi lãnh th Khách n i a 457 70,2 1040 72,98 1754 74,56 2422 73,39 Khách qu c t 194 29,8 385 27,02 586 25,44 878 26,61 Theo hình th c khai thác Cty t khai thác 75 11,52 138 9,68 175 7,48 229 6,94 Các công ty khác 576 88,48 1314 91,32 2165 92,52 3071 93,06 g i khách Qua b ng s li u trên chúng ta nh n th y, s lư t khách du l ch teambuilding n v i công ty L hành Vitours ngày càng tăng qua các năm t năm 2008 n năm 2011. T c tăng trư ng bình quân lư t khách du l ch giai o n này t 79,5%. Năm 2008 lư ng khách teambuilding c a công ty L hành Vitours là 651 lư t, n năm 2009 lư ng khách teambuilding tăng 120% so v i năm 2008 và t 1.470 lư t, năm 2010 so v i năm 2009 tăng 64,21% và năm 2011 so v i năm 2010 ch tăng 41,02%. i u này cho th y th trư ng khách du l ch teambuilding c a công ty L hành Vitours ang ư c khai thác t t.
 15. 13 2.2.3. K t qu kinh doanh các chương trình du l ch teambuilding c a công ty l hành Vitours 2008- 2011 B ng 2.5. Doanh thu khách du l ch teambuiling t năm 2008 - 2011 Ch tiêu VT 2008 2009 2010 2011 Tri u Doanh thu 2.310 5.128 8.436 11.475 ng Chi phí ‘’ 2.066 4.552 7.456 9.820 L i nhu n ‘’ 244 576 980 1.655 (Ngu n: Phòng tài chính k toán) T b ng s li u trên ta th y, doanh thu, chi phí và l i nhu n t kinh doanh lo i hình du l ch teambuilding c a công ty L hành Vitours tăng u qua các năm. T năm 2008 n năm 2011, doanh thu t khách teambuilding tăng lên g p 5 l n (t 2,310 t ng n 11.475 t ng), t c tăng bình quân là 74,17 tri u ng.. N u như trong năm 2008 l i nhu n n t khách du l ch teambuilding ch t 244 tri u ng (và chi m 10,56% doanh thu) thì n năm 2011 l i nhu n c a công ty n t khách teambuilding ã t ư c 1,65 t ng (và t tr ng l i nhu n chi m 14,42% so v i doanh thu). 2.3. TH C TR NG PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DU L CH TEAM-BUILDING T I CÔNG TY L HÀNH VITOURS 2.3.1. Phân tích chi u dài c a h chương trình du l ch teambuilding c a công ty Hi n nay, công ty có g n 15 chương trình du l ch teambuilding ang ư c khai thác, trong ó có nhi u chương trình du l ch em l i hi u qu kinh doanh cho công ty như . Tuy nhiên, các chương trình ch y u khai thác các i m du l ch t nhiên k t h p t ch c các trò chơi khu v c à N ng d d n n s nhàm chán cho khách. Do ó,
 16. 14 các chương trình teambuilding c a công ty v n chưa th c s áp ng ư c nhu c u ngày càng tăng như hi n nay c a du khách. Nhìn chung, công ty hi n có nhi u chương trình teambuilding dành cho nhi u i tư ng khách khác nhau nhưng công ty v n chưa th c s có hư ng chi m lĩnh th trư ng du l ch phía trên cũng chưa chi m lĩnh ư c th trư ng phía dư i. 2.3.2. Phân tích chi u sâu các CTDL teambuilding c a công ty Hi n t i, công ty có 20 chương trình du l ch teambuilding, trong ó có nhi u chương trình em l i hi u qu kinh doanh cho công ty. Hi n nay, công ty ã có s quan tâm n chi u sâu c a chương trình du l ch teambuilding như a d ng hơn các chương trình này b ng cách gi m b t ho c tăng thêm th i gian chuy n i trong chương trình, ng th i ưa thêm vào m t s i m tham quan du l ch, thay i ho c b sung các trò chơi trong chuy n i t o thêm nhi u chương trình m i, cũng như cùng m t chương trình du l ch teambuilding nhưng công ty ã thi t k v i nhi u lo i giá c khác nhau, phương ti n v n chuy n, i u ki n lưu trú, ăn u ng, trò chơi,… khác nhau. Tuy nhiên, vi c tăng thêm các chương trình du l ch v n còn h n ch so v i các lo i hình du l ch khác c a công ty và so v i các i th c nh tranh khác chuyên v t ch c teambuilding; nhi u chương trình ư c s d ng nhi u l n không có s sáng t o m i d gây s nhàm chán cho khách. 2.3.3. Nâng cao ch t lư ng chương trình du l ch teambuilding Các chương trình du l ch nhìn chung có s m i m và khá h p d n, các trò chơi ư c thi t k c áo g n li n v i a hình bi n, o, su i, núi, r ng dương... thu hút s quan tâm c a du khách, và h u h t các chương trình ch y u khai thác các i m du l ch t nhiên trong khu v c thành ph à N ng.....
 17. 15 2.3.4. Xây d ng chương trình du l ch teambuilding m i Hi n t i, công ty ch y u xây d ng m t s chương trình theo ơn t hàng c a các doanh nghi p t ch c cho cán b công nhân viên c a mình. ng th i, công ty cũng có xây d ng m t s chương trình m (không n nh th i gian th c hi n, n i dung các trò chơi, các d ch v ...), trên cơ s ó khách du l ch s l a ch n chương trình cho thích h p; tuy nhiên s lư ng các chương trình này không nhi u và n i dung chương trình ít a d ng nên chưa th c s h p d n, lôi kéo du khách. 2.3.5. Phân tích các chính sách h tr phát tri n chương trình du l ch teambuilding a. Chính sách giá b. Chính sách phân ph i c. Xúc ti n c ng d. Chính sách nhân s e. T o s n ph m du l ch tr n gói f. L p quy trình ph c v g. Quan h i tác CHƯƠNG 3 GI I PHÁP PHÁT TRI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH DU L CH TEAM BUILDING T I CÔNG TY L HÀNH VITOURS 3.1. CĂN C PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DU L CH TEAM BUILDING T I CÔNG TY L HÀNH VITOURS 3.1.1. Môi trư ng vĩ mô nh hư ng n phát tri n chương trình du l ch team building t i công ty Vitours a. Môi trư ng kinh t b. Môi trư ng chính tr , pháp lu t, an ninh c. S ti n b c a khoa h c công ngh thông tin
 18. 16 3.1.2. Môi trư ng ngành trong phát tri n chương trình du l ch team building c a công ty Vitours a. i th c nh tranh ti m tàng b. Các s n ph m thay th c. Năng l c thương lư ng c a khách hàng d. Năng l c thương lư ng c a nhà cung c p e. S c nh tranh trong ngành 3.1.3. Môi trư ng bên trong trong phát tri n chương trình du l ch team building c a công ty a. Chi n lư c kinh doanh chung c a công ty Vitours b. Phân tích k năng phát tri n v con ngư i c. Phân tích k năng phát tri n v công ngh d. Phân tích k năng v tài chính 3.1.4. Phân tích th trư ng a. Xác nh th trư ng m c tiêu Theo ý ki n c a các chuyên gia thì th trư ng m c tiêu mà CTDL Teambuilding nên nh m n là nh ng ngư i có quy n quy t nh t ch c ho t ng Team building cho doanh nghi p và có th m r ng ra nhân viên c a doanh nghi p. xác nh ây có ph i o n th trư ng tiêu mà công ty nên nh m t i t ư c hi u qu kinh doanh t t nh t chúng ta s ti n hành phân tích nh m ánh giá khúc th trư ng này. ánh giá d a trên 3 y u t sau: * Quy mô và m c tăng trư ng c a th trư ng Nh ng năm g n ây, Teambuilding - m t hình th c du l ch v a gi i trí, thư giãn v a cao tinh th n ng i ang thu hút s quan tâm r t l n c a du khách, nh t là các t ch c, doanh nghi p l n. Nên ây là th trư ng có quy mô tương i l n.
 19. 17 *M c h p d n v cơ c u c a khúc th trư ng ư c xem xét d a trên mô hình 5 l c lư ng c nh tranh c a Porter M i e do s c a s kình ch m nh m trong khúc th trư ng: M i e do c a nh ng k m i thâm nh p M i e do v nh ng s n ph m thay th M i e do c a quy n thương lư ng ngày càng l n c a ngư i mua M i e do v quy n thương lư ng ngày càng tăng c a ngư i cung ng * M c tiêu và ngu n tài nguyên c a trung tâm b. nh v s n ph m trong th trư ng m c tiêu V i th trư ng m c tiêu mà công ty ã xác nh là th trư ng khách c a các doanh nghi p và khách mi n Trung là ch y u nên công ty c n nh v trí s n ph m cho phù h p v i th trư ng ã l a ch n. Mu n v y, công ty c n ph i t o ra nh ng i m khác bi t như: t t, m i, nhanh, r . Và t o ra các i m khác bi t trong b n y u t : s n ph m, d ch v , nhân s và hình nh. c bi t, CTDL Teambuilding là m t lo i hình du l ch m i, do ó, b n thân nó ã có s khác bi t v i các CTDL truy n th ng, công ty c n xoáy sâu vào s khác bi t v n i dung chương trình cũng như nh ng l i ích mà CTDL này mang l i cho khách hàng. 3.2. PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DU L CH TEAMBUILDING 3.2.1. Quy t nh v danh m c s n ph m * Chi u dài: Hi n nay, s lư ng chương trình du l ch teambuilding c a Vitours v n còn ít so v i các i th c nh tranh, chưa th c s áp ng ư c nhu c u a d ng c a khách hàng. Hi n nay, công ty m i ch t ch c teambuilding m ts i m t i thành ph à N ng. Vì v y, mu n kéo dài t p h p s n ph m công ty nên khai thác thêm
 20. 18 nhi u chương trình du l ch teambuilding các i m du l ch t i H i An, Hu ngày càng có nhi u tour m i thu hút khách. * Chi u sâu: i tư ng khách du l ch r t phong phú, có nhi u khách có kh năng chi tr cao nhưng không ít khách có m c chi tr trung bình ho c th p hay s thích c a khách cũng có s khác bi t,... do v y áp ng t i a nhu c u c a khách thì công ty c n nghiên c u và phát tri n thêm chi u sâu c a các chương trình du l ch teambuilding. Qua quá trình bán tour, công ty có th nh n th y chương trình nào thu hút nhi u s quan tâm, chú ý c a du khách thì công ty nên phát tri n chi u sâu c a chương trình ó, b ng cách: tăng thêm ho c rút ng n th i gian t ch c chương trình, s d ng các d ch v v n chuy n, ăn u ng, lưu trú trong các chương trình có s khác nhau các c p t o ra các m c giá giá khác nhau cho t ng chương trình, b sung thêm nhi u ho t ng game h p d n, m i l th tăng kh năng thu hút khách. 3.2.2. Quy t nh ch ng lo i s n ph m Hi n nay xu hư ng phát tri n du l ch là hư ng t i dòng khách có kh năng chi tr cao. Là m t công ty ã có uy tín và thương hi u trên th trư ng, nhưng du l ch teambuilding là s n ph m còn m i m nên v n chưa c nh tranh ư c v i nhi u công ty l n chuy n t ch c teambuilding như IPTM, Viet Mark… Vì v y, tăng kh năng c nh tranh công ty c n quy t nh kéo dài chi u dài s n ph m theo c 2 hư ng là kéo dài lên trên và kéo dài xu ng phía dư i. Nghĩa là công ty v n ưa ra các s n ph m b sung có m c giá th p hơn nh m duy trì th trư ng h ên có. ng th i, công ty cũng ưa ra các s n ph m có ch t lư ng t t hơn v i m c giá cao hơn nh m ph c v , thu hút các khách hàng có kh năng chi tr cao.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2