Tóm tắt luận văn " Thực trạng sản xuất và một số giải pháp kỹ thuật nhằm phát triển đậu tương đông tại Thái Nguyên "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
150
lượt xem
38
download

Tóm tắt luận văn " Thực trạng sản xuất và một số giải pháp kỹ thuật nhằm phát triển đậu tương đông tại Thái Nguyên "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu thực trạng sản xuất và một số giải pháp kỹ thuật nhằm phát triển đậu tương. Đậu tương là cây công nghiệp ngắn ngày, chiếm vị trí quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa và nông nghiệp phát triển bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn " Thực trạng sản xuất và một số giải pháp kỹ thuật nhằm phát triển đậu tương đông tại Thái Nguyên "

 1. Tóm tắt luận văn "Thực trạng sản xuất và một số giải pháp kỹ thuật nhằm phát triển đậu tương đông tại Thái Nguyên "
 2. 1 MF ,U 1. Tính c+p thi3t 5 tài $u tng (Glycine max (L.) Merrill) là cây công nghi1p ng%n ngày, chi-m v3 trí quan tr4ng trong vi1c chuy/n 8i c c u cây tr7ng và a dng hóa các sn ph"m nông nghi1p theo h;ng sn xu t nông nghi1p hàng hoá và phát tri/n nông nghi1p b.n vFng. Sn xu t nông nghi1p > vùng trung du mi.n núi phía B%c có m:t v3 trí )c bi1t quan tr4ng ó là phát tri/n kinh t- - xã h:i, an toàn sinh thái và an ninh qu6c phòng. Thái Nguyên có chB trng chuy/n d3ch c c u cây tr7ng theo h;ng hàng hoá là m:t trong nhFng mAc tiêu tr4ng i/m cBa T2nh, trong ó n8i b$t là m:t s6 cây công nghi1p ng%n ngày nh tr7ng cây $u tng nh&m gii quy-t lao :ng ti ch9, tng ngu7n thu nh$p, nâng cao Thái Nguyên. 3. ngha khoa h=c và thPc ti7n cJa 5 tài 3.1. ngha khoa h-c - . tài là công trình !u tiên nghiên cCu có h1 th6ng / phát tri/n $u tng vA ông > t2nh Thái Nguyên. K-t qu nghiên cCu góp ph!n b8 sung c s> l lu$n khoa h4c cho v1c phát tri/n $u tng vA ông > Thái Nguyên. - K-t qu nghiên cCu v. kI thu$t tr7ng $u tng vA ông > t2nh Thái Nguyên là tài li1u khoa h4c phAc vA cho nghiên cCu và ging dy. 3.2. ngha th;c ti)n Xác 3nh các y-u t6 hn ch- và thu$n l@i 6i v;i sn xu t $u tng, tD ó a ra các bi1n pháp / phát tri/n sn xu t $u tng vA ông > t2nh Thái Nguyên. TD k-t qu nghiên cCu bi1n pháp kI thu$t tr7ng $u tng, góp ph!n hoàn thi1n quy trình thâm canh $u tng ông > Thái Nguyên. 4. >i tHng, ph(m vi, thEi gian và 
 3. 2 ThGc nghi1m Tr ánh giá, phân tích nhFng khó khn, thu$n l@i nh h>ng -n sn xu t, k-t qu nghiên cCu v. gi6ng và kI thu$t ã kh'ng 3nh @c c s> khoa h4c có th/ phát tri/n tr7ng $u tng vA ông > Thái Nguyên. ã xác 3nh kh nng sinh tr>ng phát tri/n và tính 8n 3nh v. nng su t cBa m:t s6 gi6ng $u tng trong i.u ki1n vA ông > Thái Nguyên là VX93.,VX92.,T22.,T26 cho nng su t bình quân tD 16,3 -n 17,9 t/ha v@t so v;i gi6ng 6i chCng tD 1,5 -n 3,1 t/ha (gi6ng 6i chCng DT84 t 14,8 t/ha). ã b8 sung m:t s6 bi1n pháp kI thu$t / hoàn thi1n quy trình t8ng h@p tr7ng $u tng vA ông > Thái Nguyên nh gi6ng m;i (VX93.,T26), khung th !u và 3 chng, trong ó có 44 bng s6 li1u, 11 hình. Tham kho 125 tài li1u trong ó 71 tài li1u ti-ng Vi1t, 54 tài li1u ti-ng Anh. Chng 1 T@NG QUAN TÀI LI8U 1.1. Tình hình nghiên cLu và s*n xu+t 0u tng trên th3 giDi Hi1n nay, công tác nghiên cCu v. gi6ng $u tng trên th- gi;i ã @c ti-n hành v;i quy mô l;n. Nhi.u t$p oàn gi6ng $u tng ã @c các t8 chCc qu6c t- kho nghi1m > nhi.u vùng sinh thái khác nhau nh&m thGc hi1n m:t s6 n:i dung chính sau: - ThE nghi1m tính thích nghi cBa gi6ng > tDng i.u ki1n, môi tr
 4. 3 ch4n các gi6ng phù h@p v;i các tiêu chu"n cBa m:t gi6ng t6t. - To bi-n d3 b&ng lai hFu tính và các tác nhân gây :t bi-n / to ra gi6ng m;i có nhi.u )c tính qu. - Xác 3nh các bi1n pháp kI thu$t tiên ti-n thâm canh $u tng t nng su t cao, ch t l@ng t6t. - Kho nghi1m các gi6ng $u tng > các vùng sinh thái khác nhau / tìm kh nng thích Cng cao cho m9i vùng sinh thái. - Xác 3nh vùng sinh thái 3a l và th Vi1t Nam @c chia làm 3 nhóm chính: Nhóm chín s;m, nhóm chín trung bình và nhóm chín mu:n, nhóm chín s;m ít phn Cng v;i : dài ngày nên ra hoa và chín g!n nh nhau > c 3 th
 5. 4 Chng 2 NBI DUNG VÀ PHNG PHÁP NGHIÊN CKU 2.1. V0t li9u nghiên cLu Thí nghi1m g7m 12 gi6ng $u tng VN5, VX93, VX92, T12, T21, T2000, AK06, T22, T26, VN6, VN9, DT84 làm 6i chCng. Phân bón: Supe lân Lâm Thao 16,5 % P2O5; m urea 46,6 % N; kali clorua 50 % K2O; phân chu7ng hoai mAc. 2.2. NCi dung nghiên cLu - i.u ki1n tG nhiên và tình hình sn xu t $u tng > Thái Nguyên. - Kh nng sinh tr>ng và phát tri/n cBa m:t s6 gi6ng $u tng trong vA ông > t2nh Thái Nguyên - Nghiên cCu m:t s6 bi1n pháp kI thu$t chB y-u cho cây $u tng vA ông > t2nh Thái Nguyên + Xác 3nh thng cBa phân bón vi sinh -n m:t s6 ch2 tiêu nông sinh h4c gi6ng $u tng VX93 trong vA ông. M:t s6 bi1n pháp giF "m thích h@p gi6ng VX93 trong vA ông. nh h>ng cBa t;i n;c -n sinh tr>ng và phát tri/n cBa m:t s6 gi6ng $u tng trong vA ông. Xác 3nh th t2nh Thái Nguyên. Mô hình so sánh hi1u qu kinh t- giFa cây $u tng v;i ngô và khoai lang > t2nh Thái Nguyên 2.3. Phng pháp nghiên cLu 2.3.1. i'u tra th;c ,a: Chúng tôi ã sE dAng m:t s6 kI nng cBa phng pháp PRA nh: Thu th$p các tài li1u s(n có, ch4n i/m i.u tra, ph5ng v n các h: theo b: câu h5i.Các phng pháp phân tích t: Xác 3nh thành ph!n c gi;i cBa t theo phng pháp “vê giun”; Xác 3nh pHKCl - b&ng pH k- theo TCVN 6492: 1999; Mùn (OC %) xác inh theo phng pháp Walkey- Black. m t8ng s6 (N %) - b&ng phng pháp Kjendhal trên máy Gerhadht; Lân t8ng s6 (P2O5 %) - xác 3nh theo phng pháp tr%c quang “xanh molipden” trên máy Quang ph8 tE ngoi kh ki-n UV-VIS;
 6. 5 Kali t8ng s6 (K2O %) - xác 3nh trên máy quang ph8 h p thA nguyên tE AAS > b;c sóng 768nm. 2.3.2. Thí nghi*m /ng ru0ng: Chúng tôi ã ti-n hành 8 thí nghi1m 7ng ru:ng. Thí nghi*m 1: Nghiên c9u kh nng sinh tr5ng, phát tri)n và nng su!t c8a m2t s. gi.ng $u tng v7 ông 5 t+nh Thái Nguyên Thí nghi1m @c b6 trí theo ki/u kh6i ng#u nhiên hoàn toàn v;i 12 gi6ng và 3 l!n nh%c li (RCBD): VN5, T21, VX92, T12, VX93, T2000, AK06, T22, T26, VN6, VN9, DT84(/c). Di1n tích 1 ô thí nghi1m là: 5 m x 1,4 m = 7 m2 (không k/ rãnh). Gieo tr7ng ngày 15/9 các 2005, 2006. M$t : 40 cây/m2, 10 t n PC + 40 kg N + 60 kg P2O5 + 40 kg K2O Các ch2 tiêu theo dõi Thng; chi.u cao thân chính; kh nng tích luI ch t khô; h1 s6 di1n tích lá; kh nng c6 3nh N2; sâu cu6n lá @c ánh giá > các th
 7. 6 Thí nghi*m 4: nh h5ng c8a phng th9c gieo tr/ng 'n sinh tr5ng, phát tri)n và nng su!t gi.ng $u tng VX93 trong v7 ông 5 Thái Nguyên Thí nghi1m nh&m xác 3nh bi1n pháp làm t thích h@p cho gi6ng $u tng VX93 trong vA ông: G7m CT1, CT2, CT3, CT4. Thí nghi1m b6 trí theo kh6i ng#u nhiên hoàn toàn (RCBD) v;i 4 công thCc, 3 l!n nh%c li. Di1n tích ô thí nghi1m: 5 m x 2m = 10 m2 (không k/ rãnh). Phân bón 1 ha: 10 t n PC + 40 kg N + 60 kg P2O5 + 40 kg K2O, bón lót toàn b: phân chu7ng, lân, 1/3 m, 1/3 kali. Thí nghi1m @c thGc hi1n vào vA ông các nm 2006, 2007, 2008; gieo vào ngày 15/9. Các ch2 tiêu và phng pháp theo dõi nh thí nghi1m 1. Thí nghi9m 5: nh h5ng c8a phân bón vi sinh 'n sinh tr5ng, phát tri)n và nng su!t c8a gi.ng $u tng VX93 trong v7 ông 5 Thái Nguyên: Thành ph!n phân vi sinh g7m dong bi/n, ch t hFu c, 5,9 x 109 CFU/gam vi khu"n Rhizobium japonicum. Thí nghi1m b6 trí theo kh6i ng#u nhiên hoàn toàn (RCBD) v;i 4 công thCc, 3 l!n nh%c li. Di1n tích ô thí nghi1m: 5 m x 2m = 10 m2 (không k/ rãnh).M$t : tr7ng 40 cây/m2. Thí nghi1m @c thGc hi1n vào vA ông các nm 2007, 2008; gieo vào ngày 15/9. Các ch2 tiêu và phng pháp theo dõi nh thí nghi1m 1. Thí nghi*m 6: nh h5ng c8a m2t s. bi*n pháp gi< #m 'n sinh tr5ng, phát tri)n và nng su!t c8a gi.ng $u tng VX93 trong v7 ông 5 Thái Nguyên Thí nghi1m b6 trí theo kh6i ng#u nhiên hoàn toàn (RCBD) v;i 4 công thCc, 3 l!n nh%c li. Di1n tích ô thí nghi1m: 5 m x 2m = 10 m2 (không k/ rãnh). Phân bón cho 1ha: 10 t n PC + 40 kg N + 60 kg P2O5 + 40 kg K2O. Bón lót toàn b: phân chu7ng, lân, 1/3 m, 1/3 kali. M$t : tr7ng 40 cây/m2. Thí nghi1m @c thGc hi1n vào vA ông các nm 2006, 2007, 2008; gieo vào ngày 15/9. Các ch2 tiêu và phng pháp theo dõi nh thí nghi1m 1. Thí nghi*m 7: nh h5ng c8a t3i n3c 'n kh nng sinh tr5ng, phát tri)n m2t s. gi.ng $u tng trong v7 ông 5 t+nh Thái Nguyên Thí nghi1m @c b6 trí theo ki/u ô chính - ô phA (Split - Plot Design), m9i l!n nh%c li @c chia theo kh6i chính, sau ó kh6i chính @c chia thành nhFng ô nh5 g4i là ô phA. - Nhân t6 chính g7m 2 công thCc:Công thCc T1, T2 - Nhân t6 phA g7m 4 gi6ng: T26, T22, DT84, VX93.
 8. 7 - Các nhân t6 phA @c b6 trí vào kh6i chính theo ki/u kh6i ng#u nhiên hoàn ch2nh. Phân bón 1 ha: 10 t n PC + 40 kg N + 60 kg P2O5 + 40 kg K2O, bón lót toàn b: phân chu7ng, lân, 1/3 m, 1/3 kali. Thí nghi1m @c thGc hi1n vào vA ông các nm 2007 và 2008. Gieo vào ngày 15/9; m$t : tr7ng 40 cây/ m2. Các ch2 tiêu và phng pháp theo dõi nh thí nghi1m 1 Thí nghi*m 8: nh h5ng c8a t3i n3c 'n kh nng sinh tr5ng, phát tri)n gi.ng $u tng VX93 trong v7 ông 5 t+nh Thái Nguyên Thí nghi1m này @c ti-n hành ti tr t2nh Thái Nguyên. G7m T1, T2, T3, T4, T5 Thí nghi1m b6 trí theo kh6i ng#u nhiên hoàn toàn (RCBD) v;i 5 công thCc, 3 l!n nh%c li. Di1n tích ô thí nghi1m: 5 m x 2m = 10 m2 (không k/ rãnh) Phân bón 1 ha: 10 t n PC + 40 kg N + 60 kg P2O5 + 40 kg K2O, bón lót toàn b: phân chu7ng, lân, 1/3 m, 1/3 kali. Thí nghi1m @c thGc hi1n vào vA ông các nm 2006, 2007 và 2008. Gieo vào ngày 15/9; m$t : tr7ng 40 cây/ m2. Các ch2 tiêu và phng pháp theo dõi nh thí nghi1m 1 2.3.3. Xây d;ng mô hình và phát tri(n #u tng v5 ông 3 t+nh Thái Nguyên: Mô hình s; d7ng gi.ng VX93 và áp d7ng k> thu$t m3i: MH1 - KI thu$t truy.n th6ng + Gi6ng 3a phng (DT84); MH2 - KI thu$t truy.n th6ng + gi6ng m;i (VX93); MH3- KI thu$t m;i + gi6ng 3a phng (DT84); MH4 - KI thu$t m;i + gi6ng m;i (VX93). Di1n tích m9i mô hình là 500 m2, thGc hi1n vào vA ông các nm 2008 và 2009; gieo $u tng vào ngày 15/9. Nng su t thGc thu và hi1u qu kinh t- cBa tDng mô hình. Mô hình so sánh hi*u qu kinh t' gi li9u Các thông tin thu @c trong i.u tra @c xE l b&ng ph!n m.m Excel 5.0. Các s6 li1u thí nghi1m trên 7ng ru:ng @c xE l b&ng ph!n m.m IRRISTAT 4.0. XE l s6 li1u ánh giá tính 8n 3nh cBa ch2 tiêu qua các nm. Nguy0n ình Hi.n (2001)[27].
 9. 8 Chng 3 K2T QU) NGHIÊN CKU VÀ TH)O LU/N 3.1. i5u ki9n tP nhiên và tình hình s*n xu+t 0u tng G Thái Nguyên 3.1.1. i ' u ki * n th 2 i ti & t khí h # u v 5 ông c 6 a Thái Nguyên t 8 2005 - 2 008 Tháng 9 nhi1t :, "m :, l@ng ma thu$n l@i cho sG ny m!m cBa ht và sinh tr>ng cBa cây con.Tháng 10 th
 10. 9 Trên nhFng chân t lúa xuân + lúa mùa s;m + cây màu vA ông, cây màu chB y-u là ngô và khoai lang; m y nm g!n ây, khoai tây cng @c tr7ng > vA ông v;i di1n tích nh5. NhFng chân t này, nhi.u ru:ng còn b5 hoá, có th/ b6 trí vA $u tng vA ông. Trên chân t lúa xuân + lúa mùa chính vA chi-m di1n tích l;n (25-30 % di1n tích), sau khi thu hoch lúa mùa ch2 có m:t s6 ít di1n tích tr7ng khoai lang, rau, còn li / hoang hoá. 3.1.3. Tình hình s n xu!t #u tng 3 t+nh Thái Nguyên K-t qu i.u tra > bng 3.2 cho th y, s6 nhân kh"u các huy1n bi-n :ng 4,0- 4,5 ng các huy1n. Trung bình t tr7ng $u tng > các h: i.u tra tD 0,07-0,09 ha/h:, cao nh t là huy1n Phú Bình, th p nh t là huy1n 7ng HH và Phú Lng. Nng su t $u tng vA ông > các huy1n t th p, ch2 t 12,2 t/ha (Phú Bình) và 10,55 t/ha (Ph8 Yên), th p nh t là 9,46 t/ha (Phú Lng). K-t qu i.u tra cng cho th y, nhi.u h: không bón phân m cho $u tng, cao nh t là > huy1n 7ng HH chi-m 10,6 % s6 h: i.u tra, ti-p -n là Phú Lng chi-m 10,3 %, các i/m còn li chi-m t2 l1 tD 6,7- 9,4% s6 h: i.u tra, !u t bón m > mCc th p chi-m tD 32,6- 51,5%. T2 l1 s6 h: không bón lân cho $u tng cao nh t > huy1n Phú Lng là 19,8 %, ti-p -n > 7ng HH là 15,3 %, Phú Bình là 8,3%, Ph8 Yên là 7,6 %. = các huy1n, nông dân chB y-u bón lân > mCc th p (19,7-33,0 %) và trung bình (48,5-67,8 %), s6 h: !u t phân lân > mCc cao chi-m tD 2,7-4,9% t8ng s6 h: i.u tra. Phân kali r t ít @c !u t bón cho $u tng, qua i.u tra cho th y huy1n Phú Lng có s6 h: không bón phân kali cho $u tng cao nh t chi-m 20,6 % s6 h: i.u tra. S6 h: không bón kali cho $u tng tD 10,6- 20,6%, các h: !u t phân kali > mCc th p chi-m tD 43,3-57,9% và mCc trung bình chi-m tD 25,4- 40,7% s6 h: i.u tra. 3.1.4. M0t s. y&u t. hn ch& và thu#n l4i .i v1i s n xu!t #u tng 3 Thái Nguyên 3.1.4.1. M2t s. y'u t. hn ch' .i v3i s n xu!t $u tng v7 ông 5 Thái Nguyên K-t qu i.u tra cho th y có ba nhóm y-u t6 hn ch- chính -n sn xu t $u tng là y-u t6 kinh t- xã h:i, y-u t6 phi sinh h4c và nhóm y-u t6 sinh h4c. MCc : nh h>ng cBa các nhóm y-u t6 -n sn xu t $u tng khác nhau và @c ánh giá theo mCc : quan tr4ng cBa tDng y-u t6.
 11. 10 V;i y-u t6 kinh t- xã h:i: V. v6n, k-t qu i.u tra cho th y trên 50 % s6 h: thi-u v6n / áp dAng kI thu$t m;i, nh t là ti.n mua gi6ng m;i, phân bón và v$t t khác. Trên 95 % nông dân @c h5i cha @c ti-p c$n v;i kI thu$t tr7ng $u tng tiên ti-n, nông dân chB y-u tr7ng $u tng theo kinh nghi1m. Y-u t6 phi sinh h4c nh i.u ki1n khí h$u th !u vA là y-u t6 hn ch- quan tr4ng nh -n sn xu t $u tng do khâu tr7ng b3 ng$p úng th6i ht gi6ng, t dí ch)t cây kém sinh tr>ng. Hn lnh cu6i vA cng là m:t y-u t6 hn ch- quan tr4ng, chúng có nh h>ng x u -n sn xu t $u tng nh t là vào nhFng nm quá rét và hn kéo dài, làm kéo dài thng, nhi.u di1n tích tr7ng không th/ chín @c d#n -n nng su t và ph"m ch t gim. Y-u t6 sinh h4c, thi-u gi6ng t6t, phù h@p .u @c ánh giá > mCc : r t quan tr4ng. Giòi Ac ng4n, sâu cu6n lá @c nông dân > các i/m i.u tra ánh giá mCc r t quan tr4ng. Ng
 12. 11 - / kh%c phAc các y-u t6 hn ch- phi sinh h4c nh dinh d?ng t, t2nh c!n h;ng d#n nông dân áp dAng kI thu$t tr7ng $u tng, bón phân úng quy trình kI thu$t. - 6i v;i các y-u t6 hn ch- sinh h4c, t2nh c!n khuy-n cáo nông dân sE dAng gi6ng m;i cho nng su t cao, ph"m ch t t6t, sE dAng thu6c bo v1 thGc v$t h@p l / m bo nng su t cây tr7ng mà không làm ô nhi0m môi tr r:ng di1n tích $u tng vA ông, t2nh c!n i.u ch2nh th các huy1n, b&ng cách gieo tr7ng s;m hn 10-15 ngày ho)c sE dAng gi6ng lúa có thng cGc ng%n, / b6 trí $u tng ông tr7ng úng th
 13. 12 cao hn 6i chCng > mCc tin c$y 99% và gi6ng T26, có s6 NSLT cao hn 6i chCng > mCc tin c$y 95%. Các gi6ng còn li có NSLT tng ng và th p hn 6i chCng. Nm 2006 nng su t l thuy-t bi-n :ng tD 21,98 - 36,21 t/ha. Trong ó có 2 gi6ng VX93, T21 có NSLT cao hn 6i chCng > tin c$y 99%, gi6ng T2000, T26 cao hn 6i chCng > mCc tin c$y 95%, các gi6ng còn li có NSLT tng ng v;i gi6ng 6i chCng. B*ng 3.8. Các y3u t> c+u thành nng su+t và nng su+t cJa các gi>ng 0u tng trong vI ông S> qu* ch1c/ S> h(t M1000 h(t NSLT NSTT cây (qu*) ch1c/qu* (gam) (t(/ha) (t(/ha) Gi>ng 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 VN5 18,93 20,60 1,80 1,93 156,45 149,69 21,89 22,14 10,96 17,43 VX93 25,93 26,93 1,95 2,04 151,39 146,60 30,02 32,33 16,80 18,90 VX92 18,20 26,23 1,94 2,00 140,45 139,50 21,29 28,37 16,84 17,33 T12 10,33 15,93 2,05 1,97 158,81 158,75 13,45 20,74 7,16 11,24 T21 18,27 21,73 2,05 1,98 186,27 185,22 27,84 36,21 12,81 16,90 T2000 20,60 31,00 2,04 2,07 138,71 120,59 22,90 30,50 10,50 17,09 AK06 20,47 16,93 1,94 1,98 161,98 167,19 27,47 21,98 10,29 15,05 T22 13,15 24,60 2,04 2,05 154,95 127,25 19,64 25,58 11,71 21,00 T26 17,53 21,40 2,16 2,07 160,51 161,62 24,14 29,79 16,12 19,72 VN6 13,73 20,03 1,89 2,00 149,19 147,97 17,38 22,48 12,56 15,76 VN9 14,25 20,20 1,80 1,96 151,53 154,55 15,76 22,55 10,64 16,37 DT84 (/c) 15,00 20,20 1,97 2,02 179,89 169,65 21,04 25,60 13,11 16,57 Cv% 10,4 9,2 2,4 2,7 1,4 1,7 7,6 9,2 10,09 8,5 LSD05 3,02 3,46 0,08 0,12 3,82 4,41 2,84 4,11 1,76 2,49 LSD01 4,09 4,70 0,11 0,16 5,19 6,00 3,86 5,59 2,39 3,38 Nng su t thGc thu nm 2005, cBa các gi6ng thí nghi1m bi-n :ng tD 7,16 - 16,84 t/ha. Trong ó có ba gi6ng VX93, VX92, T26 có NSTT cao hn 6i chCng > mCc tin c$y 99%. Các gi6ng còn li có NSTT tng ng và th p hn 6i chCng. Nm 2006 nng su t thGc thu bi-n :ng tD 11,24 - 21,00 t/ha. Trong ó có 2 gi6ng T26, T22 có NSTT cao hn 6i chCng > tin c$y 99%, gi6ng VX93 cao hn 6i chCng > mCc tin c$y 95%, các gi6ng còn li có NSTT tng ng và th p hn gi6ng 6i chCng.
 14. 13 3.3. Nghiên cLu bi9n pháp kQ thu0t cho cây 0u tng vI ông G Thái Nguyên 3.3.1. nh h3ng c6a th2i v5 tr/ng #u tng thích h4p trong v5 ông 3 t+nh Thái Nguyên 3.3.1.1. nh h5ng c8a th4i v7 tr/ng 'n m2t s. ch+ tiêu nông sinh h-c gi.ng $u tng VX93 trong v7 ông 5 t+nh Thái Nguyên Thng -n chi.u cao cây, s6 6t trên cây. Chi.u cao cây gim d!n tD 45,2 cm > TV1 xu6ng 28,7 cm > TV5. S6 6t trên cây cng gim d!n theo th TV5 là 8,8 6t. Thng l;n -n ch2 s6 di1n tích lá cBa cây $u tng. TV1 có ch2 s6 di1n tích lá l;n nh t c hai th qu* ThEi S> h(t M1000 h(t NSLT NSTT ch1c/ cây vI ch1c/qu* (g) (t(/ha) (t(/ha) (q u * ) TV1 30,1 2,0 145,9 35,9 21,2 TV2 27,0 2,0 143,4 31,8 19,7 TV3 23,1 1,9 135,9 23,9 18,2 TV4 22,1 1,8 125,7 20,7 15,0 TV5 17,5 1,8 125,2 16,3 13,9 (S. li*u trung bình nm 2006, 2007, 2008, phân tích t:ng nm, ph7 l7c 13,14)
 15. 14 3.3.1.3. Tính 0n ,nh ch+ tiêu qu ch%c/cây, ht ch%c/ qu , nng su!t th=c thu trong thí nghi*m th4i v7 qua các nm. B*ng 3.12. Tính An qu* ch1c/cây S> h(t ch1c/qu* Nng su+t thPc thu vI TB Pi Po TB Pi Po TB Pi Po TV1 30.133 0.799 0.694 2.033 0.756 0.923 21.293 0.917 0.753 TV2 27.000 0.904 0.436 2.033 0.611 0.626 19.780 0.697 0.731 TV3 23.133 0.949 0.153 1.867 0.717 0.626 18.220 0.852 0.626 TV4 22.133 0.685 0.993* 1.833 0.998 0.000 15.073 0.571 1.000* TV5 17.533 0.514 0.996* 1.800 0.998 0.000 13.990 0.718 0.999* K-t qu ánh giá > bng 3.12 cho th y: Trong các th
 16. 15 B*ng 3.15. )nh hGng cJa m0t C 3n các y3u t> c+u thành nng su+t và nng su+t cJa gi>ng 0u tng VX93 trong vI ông S> qu* S> h(t Công M1000 h(t NSLT NSTT ch1c/ cây ch1c/qu* th L c (g) (t(/ha) (t(/ha) (qu*) (h(t) M1(/c) 29,5 2,1 140,4 29,79 19,64 M2 28,3 2,1 138,4 35,09 20,76 M3 22,4 1,9 130,6 28,03 17,43 M4 17,7 1,8 127,3 25,05 15,21 M5 15,8 1,8 125,7 25,36 13,49 (S. li*u trung bình nm 2006, 2007, 2008, x; l phân tích, ph7 l7c 22,23) Nng su t l thuy-t cBa gi6ng $u tng VX93 > các m$t : tr7ng khác nhau bi-n :ng tD 25,05- 35,09 t /ha. Nng su t l thuy-t > m$t : M2 (40 cây/m2) t 35,09 t/ha và th p nh t > 60 cây/m2(M4) t 25,05 t/ha. M$t : M2 (40 cây/m2) có nng su t l thuy-t cao nh t và cao hn 6i chCng M1 (30 cây/m2) trong 3 nm 2006, 2007 và 2008 > mCc : tin c$y 99% (phA lAc 23). Nng su t thGc thu cBa các m$t : t tD 13,49- 20,76t /ha. M2 v;i m$t : 40cây/m2 có nng su t thGc thu t 20,76t/ha. M4, M5 v;i m$t : (60 - 70 cây/m2) có nng su t thGc thu th p hn M1, M2 m$t : (30 -40 cây/m2), trong 3 nm 2006, 2007 và 2008 > mCc tin c$y 99%. 3.3.3. nh h3ng c6a phng th7c gieo tr/ng &n sinh tr3ng, phát tri(n và nng su!t gi.ng #u tng VX93 trong v5 ông 3 Thái Nguyên 3.3.3.1. nh h5ng c8a phng th9c gieo tr/ng 'n m2t s. ch+ tiêu nông sinh h-c gi.ng $u tng VX93 Chi.u cao cây phn ánh quá trình sinh tr>ng cBa cây b%t !u tD khi gieo -n khi thu hoch, chi.u cao cây phA thu:c vào gi6ng và các bi1n pháp kI thu$t gieo tr7ng. S6 li1u thu @c cho th y chi.u cao cây cBa các công thCc thí nghi1m bi-n :ng tD 37,6 - 40,9 cm. 3.3.3.2. nh h5ng c8a phng th9c gieo tr/ng 'n các y'u t. c!u thành nng su!t và nng su!t c8a gi.ng $u tng VX93 trong v7 ông Nng su t là k-t qu cu6i cùng cBa các quá trình sinh tr>ng, phát tri/n cBa cây $u tng. Ch2 tiêu này có th/ phn ánh @c kh nng sinh tr>ng, phát tri/n cBa cây t6t hay x u. Nng su t cBa $u tng cao hay th p phA thu:c vào nhi.u y-u t6 nh: Gi6ng, i.u ki1n ngoi cnh, phng thCc tr7ng tr4t.
 17. 16 B*ng 3.19. )nh hGng cJa phng thLc gieo tr?ng 3n các y3u t> c+u thành nng su+t và nng su+t cJa gi>ng 0u tng VX93 trong vI ông S> qu* S> h(t Công M1000 h(t NSLT NSTT ch1c/ cây ch1c/qu* th L c (g) (t(/ha) (t(/ha) (qu*) (h(t) CT1(/c) 26,6 2,1 140,6 27,7 19,5 CT2 28,7 2,1 140,5 35,7 21,4 CT3 22,4 1,9 134,1 29,1 18,9 CT4 18,7 1,9 137,0 27,8 19,8 (S. li*u trung bình nm 2006, 2007, 2008, x; l phân tích, ph7 l7c 31,32) Nng su t thGc thu là ch2 tiêu thGc t- ánh giá m:t cách khách quan )c tính t6t x u cBa gi6ng hay ánh giá sG tác :ng cBa các bi1n pháp kI thu$t canh tác. Nng su t thGc thu cBa các công thCc t tD 18,9- 21,4 t /ha. Trong ó CT2 (21,4 t/ha) có nng su t t cao nh t, th p nh t > CT3 (18,9 t/ha) công thCc gieo vãi không làm t. 3.3.4. nh h3ng c6a phân bón vi sinh &n sinh tr3ng, phát tri(n và nng su!t c6a gi.ng #u tng VX93 trong v5 ông 3 Thái Nguyên 3.3.4.1. nh h5ng c8a phân bón vi sinh 'n m2t s. ch+ tiêu nông sinh h-c gi.ng $u tng VX93 Chi.u cao cây là m:t ch2 tiêu quan tr4ng phn ánh trung thGc v. quá trình sinh tr>ng cBa cây. Chi.u cao cây ngoài phA thu:c vào bn ch t di truy.n cBa gi6ng còn ch3u sG tác :ng r t l;n cBa các y-u t6 ngoi cnh nh: Ch- : n;c, ánh sáng, : "m, nhi1t :, dinh d?ng. K-t qu theo dõi thí nghi1m cho th y chi.u cao cBa các công thCc bi-n :ng tD 28,6 - 32,1 cm. CT2 có chi.u cao cây t cao nh t (32,1cm), CT4 có chi.u cao tng ng công thCc 6i chCng.
 18. 17 3.3.4.3.nh h5ng c8a phân bón vi sinh 'n các y'u t. c!u thành nng su!t và nng su!t c8a gi.ng $u tng VX93 B*ng 3.23. )nh hGng cJa phân bón vi sinh 3n các y3u t> c+u thành nng su+t và nng su+t cJa gi>ng 0u tng VX93 S> qu* S> h(t M1000 h(t NSLT NSTT Công ch1c/ cây ch1c/qu* (g) (t/ha) (t/ha) th L c (qu) 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 CT1 18,2 22,2 1,6 1,8 134,3 139,2 15,7 22,4 13,2 18,6 CT2 21,2 25,2 1,9 2,1 136,1 154,5 22,4 33,5 19,1 23,7 CT3 21,1 20,6 1,9 1,8 136,8 129,2 22,7 20,0 17,6 22,2 CT4 18,6 23,3 1,7 2,1 134,9 141,3 17,9 27,2 14,9 18,7 CV% 6,40 4,70 5,80 5,00 4,90 5,80 11,90 7,00 10,65 6,60 LSD05 2,53 2,15 0,21 0,19 1,26 1,47 4,68 3,50 3,86 2,79 LSD01 3,84 3,26 0,32 0,29 1,90 1,98 7,10 5,44 5,85 4,21 Nng su t l thuy-t nm 2007 bi-n :ng tD 15,7- 22,7 t/ha. CT3 có nng su t l thuy-t t cao nh t 22,7 t/ha, cao hn 6i chCng > mCc 99%. CT2 có nng su t l thuy-t cao hn 6i chCng ch%c ch%n > mCc 95%. Nng su t thGc thu nm 2007 bi-n :ng tD 13,2 - 19,1 t/ha.Trong ó CT2 có nng su t thGc thu t cao nh t 19,1 t/ha cao hn so v;i 6i chCng ch%c ch%n > mCc 99%, CT3 cao hn công thCc 6i chCng > mCc 95%, CT4 có nng su t thGc thu tng ng 6i chCng. Nm 2008 nng su t thGc thu bi-n :ng tD 18,6 - 23,7 t/ha, CT2 có nng su t thGc thu cao nh t và cao hn 6i chCng ch%c ch%n > mCc 99%, CT3 có nng su t thGc thu cao hn 6i chCng ch%c ch%n > mCc 95%, CT4 có nng su t thGc thu tng ng v;i 6i chCng. 3.3.5. nh h3ng c6a m0t s. bi*n pháp gi: "m &n kh nng sinh tr3ng, phát tri(n và nng su!t #u tng VX93 trong v5 ông 3 Thái Nguyên 3.3.5.1. nh h5ng c8a bi*n pháp gi< #m 'n m2t s. ch+ tiêu nông sinh h-c c8a gi.ng $u tng VX93 trong v7 ông - K-t qu nghiên cCu cho th y giF "m ã kéo dài TGST cBa $u tng so v;i không giF "m, bi-n :ng tD 90 - 94 ngày. Trong ó công thCc không tB có TGST ng%n nh t là 90 ngày, giF "m b&ng rm r có TGST là 93 ngày, giF "m b&ng nilon có th
 19. 18 - K-t qu > bng 3.25 cho th y: S6 qu ch%c/cây trung bình cBa các công thCc thí nghi1m bi-n :ng tD 25,0 - 29,2 qu/cây, trong thí nghi1m công thCc giF "m b&ng nylon và giF "m b&ng rm r (CT1, CT3) .u có s6 qu ch%c/cây nhi.u hn so v;i công thCc /c ch%c ch%n > mCc : tin c$y 95% trong 3 nm 2006, 2007 và 2008 (phA lAc 40). B*ng 3.25. Các y3u t> c+u thành nng su+t và nng su+t cJa gi>ng 0u tng VX93 trong vI ông Qu* H (t Ch: tiêu M1000 NSLT NSTT ch1c/cây ch1c/qu* CT (gam) (t(/ha) (t(/ha) (qu*) (s> h(t) CT1 28,6 1,9 136,4 31,6 20,3 CT2 27,2 1,9 134,4 29,7 18,9 CT3 29,2 2,0 136.9 33,2 21,3 CT4(/c) 25,0 1,8 131,4 25,2 16,7 (S. li*u trung bình 2006,2007,2008, x; l phân tích t:ng nm, ph7 l7c 40,41) - Nng su t l thuy-t cBa các công thCc bi-n :ng tD 25,2 - 33,2 t/ha, nng su t l thuy-t t cao nh t công thCc giF "m b&ng rm r 33,2 t/ha, th p nh t là công thCc 6i chCng không giF "m > mCc : tin c$y 95% trong 3 nm. Nng su t thGc thu bi-n :ng tD 16,7- 21,3t/ ha, tB "m b&ng rm r t 21,3 t/ha cao hn 6i chCng > mCc : tin c$y 95%, trong 3 nm. 3.3.5.3. nh h5ng c8a bi*n pháp gi< #m 'n hi*u qu tr/ng $u tng VX93 trong v7 ông B*ng 3.26: Hi9u qu* kinh t3 tM các bi9n pháp giO .m TAng chi TAng thu Lãi thu-n TSLN Công thLc (Tr.?ng/ha) (Tr.?ng/ha) (Tr.?ng/ha) Tr.?ng CT1 20,4 24,3 3,9 0,2 CT2 16,9 22,6 5,7 0,3 CT3 15,9 25,5 9,9 0,6 CT4(/c) 16,8 20,0 3,2 0,2 (S. li*u trung bình 2006,2007,2008, ph7 l7c 42) Hi1u qu kinh t- thu @c cao nh t công thCc giF "m b&ng rm r t 9,9 tri1u 7ng/ha, cao hn công thCc giF "m b&ng phân xanh 4,2 tri1u 7ng/ha và cao hn công thCc không giF "m 6,7 tri1u 7ng/ha. TH su t l@i nhu$n bi-n :ng tD 0,2- 0,6 tri1u 7ng/ha. Các công thCc @c giF "m
 20. 19 .u có hi1u qu kinh t- cao hn so v;i công thCc 6i chCng và tH su t l@i nhu$n cBa 7ng v6n cao nh t là công thCc giF "m b&ng rm r. 3.3.6. nh h3ng c6a t1i n1c &n sinh tr3ng và phát tri(n c6a các gi.ng #u tng trong v5 ông 3 t+nh Thái Nguyên 3.3.6.1. &c i)m nông sinh h-c c8a các gi.ng $u tng trong i(u ki*n t3i n3c và không t3i n3c v7 ông 5 t+nh Thái Nguyên Trong i.u ki1n có t;i n;c gi6ng DT84 có chi.u cao cây cao nh t (33,7cm) cao hn ba gi6ng còn li ch%c ch%n > mCc tin c$y 95% và T22 có chi.u cao cây th p nh t ch%c ch%n > mCc tin c$y 95%. 3.3.6.3. Các y'u t. c!u thành nng su!t và nng su!t c8a các gi.ng $u tng thí nghi*m trong i(u ki*n có t3i n3c và không t3i n3c v7 ông K-t qu cho th y khi tr7ng > c hai i.u ki1n tr7ng tr4t khác nhau (t;i n;c và không t;i n;c) thì nng su t l thuy-t cBa các gi6ng có sG bi-n :ng l;n. Trong i.u ki1n có t;i n;c các gi6ng có nng su t l thuy-t cao hn không t;i n;c ch%c ch%n > mCc : tin c$y 95% trong 2 nm 2007 và 2008. Nng su t thGc thu trong i.u ki1n có t;i n;c có nng su t thGc thu cao hn không t;i n;c ch%c ch%n > mCc : tin c$y 95% trong 2 nm 2007 và 2008 Trong i.u ki1n không t;i n;c nm 2007 và 2008 có nng su t thGc thu cBa các gi6ng bi-n :ng tD 15,2-17,4 t/ha và 7,2- 10,1 t/ha. Trong ó gi6ng VX93 có nng su t thGc thu cao hn gi6ng DT84 ch%c ch%n > mCc tin c$y 95%. Trong i.u ki1n có t;i n;c nm 2007 và 2008 có nng su t thGc thu cBa các gi6ng $u tng thí nghi1m bi-n :ng tD 22,7- 25,4 t/ha và 14,0- 17,3 t/ha.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản