TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
107
lượt xem
5
download

TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CP XMHT2 ... Bảng cân đối kế toán hàng năm, các. báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG

  1. PHỤ LỤC 1 TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CP XMHT2 ĐIỀU, MỤC, KHỎAN CÓ GÓP Ý SỬA ĐỔI ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH ĐẠI HỘI QUYẾT ĐỊNH Điều 1, mục d Trịnh Thanh Cần - Công ty chứng Đại hội thống nhất điều chỉnh: khoán Bản Việt Sửa mục d, điều 1 d. “Cán bộ quản lý” là Chủ tịch d. “Cán bộ quản lý” là Giám đốc, HĐQT và các thành viên, Giám Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các đốc, Phó Giám đốc, Kế toán vị trí quản lý khác trong Công ty trưởng và các chức danh quản được HĐQT phê chuẩn lý khác trong Công ty Bổ sung thêm điều 2 Trần Quý Dương - Phòng KTTKTC Đại hội thống nhất bổ sung - Công ty xi măng Hà tiên 2 thêm vào tên và nội dung điều 2 Đề nghị bổ sung thêm điều nói về II. TÊN, HÌNH THỨC,TRỤ mối quan hệ giữa Công ty và Tổng SỞ, CHI NHÁNH, VĂN công ty: PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI Tổng công ty công nghiệp xi măng HẠN HỌAT ĐỘNG CỦA Việt nam thay mặt Nhà nước giữ CÔNG TY VÀ MỐI QUAN cổ phần chi phối thông qua người HỆ VỚI TỔNG CÔNG TY đại diện, thực hiện quyền và nghĩa Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, vụ theo Điều lệ Công ty chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn họat động của Công ty và mối quan hệ với Tổng công ty 1. Tên Công ty ... ..... 6. Trừ khi chấm dứt ..... 7. Mối quan hệ với Tổng công ty: Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt nam thay mặt Nhà nước giữ cổ phần chi phối thông qua người đại diện, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty Điều 3 Nguyễn Ngọc Minh – Phòng KTTKTC-Công ty xi măng Hà tiên 2 Bổ sung và điều chỉnh như sau: Đại hội thống nhất điều chỉnh: Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành nghề và lĩnh vực Trang 1/8 1/8
  2. kinh doanh của Công ty: - Công nghiệp sản xuất xi măng Bổ sung và các sản phẩm sau xi măng; - Kinh doanh xi măng và các Bỏ do trùng ý trên sản phẩm sau xi măng - Kinh doanh xuất nhập khẩu xi Bổ sung măng, clinker, các nguyên vật liệu, vật tư thiết bị phục vụ sản xuất xi măng và các loại vật liệu xây dựng khác; - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; - Khai thác và chế biến đá vôi, đất sét, laterite; - Xây dựng công trình dân - Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa dụng, công trình công nghiệp và công trình dân dụng và công kinh doanh bất động sản, cao trình công nghiệp ốc và văn phòng cho thuê; - Họat động kinh doanh bất - Lắp đặt và sửa chữa trang động sản, cao ốc và văn phòng thiết bị cho các công trình xây cho thuê dựng - Dịch vụ vận tải đường sông, - Vận tải đường bộ, đường thủy. đường bộ, đường biển, pha sông biển; - Họat động và kinh doanh Bổ sung trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ và chứng từ có giá khác. - Kinh doanh các ngành nghề Bổ sung khác mà pháp luật không cấm. Điều 13, mục 3b. Lê Văn Hùng - Phòng CƯVTVT – Công ty xi măng Hà tiên 2 Sửa lại như sau Đại hội thống nhất không điều Điểm b, mục 3, điều 13 chỉnh, vì: Bảng cân đối kế toán hàng năm, các - Theo Quyết định 15 / 2007 báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo /QĐ-BTC ngày 19/03/2007- khi cáo kiểm toán của năm tài chính vốn điều lệ bị mất một nửa thì phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một HĐQT sẽ triệu tập Đại hội cổ nửa 20 tỷ đồng đông bất thường – Điều 24, khỏan 1 Phạm Đức Trung – Phòng vốn TCT XMVN Đề nghị nêu cụ thể Đại hội thống nhất điều chỉnh: Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là Số lượng thành viên HĐQT tối 5 người và nhiều nhất là 11 người đa là 07 người Trang 2/8 2/8
  3. Điều 24, khoản 3 4. Lê Thị Thúy - Ngân hàng công thương Việt nam Bổ sung thêm như sau Đại hội thống nhất điều chỉnh: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 1% số cổ phần có quyền biểu quyết trong1% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết củanhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc người lại với nhau để đề cử các nhóm cổ đông nắm giữ từ 1% đến ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần trong thời hạn dưới 10 % số cổ phần trong liên tục ít nhất 6 tháng có quyền biểu thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng quyết liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 1 thành viên .... có quyền biểu quyết liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử 1 thành viên .... Điều 24, mục 8 Lê Văn Hùng - Phòng CƯVTVT – Đại hội thống nhất không điều Công ty xi măng Hà tiên 2 chỉnh, vì: Thành viên HĐQT không nhất thiết - Luật doanh nghiệp - điều 109, phải là người nắm giữ cổ phần của mục 4 có qui định “Thành viên Công ty HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty” Điều 25, mục 3, khoản c Các cổ đông cùng tham gia góp ý Điều chỉnh khoản c, mục 3, điều tại Đại hội 25 thành 3 khoản c,d,e như sau: 3.Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do ...... c. Bổ nhiệm, bãi nhiệm và quyết định mức lương cho chức danh a. .... Giám đốc. b. .... d. Bổ nhiệm, bãi nhiệm các c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các chức danh Phó Giám đốc, Kế cán bộ quản lý công ty theo đề nghị tóan trưởng Công ty và phê của Giám đốc điều hành và quyết định chuẩn các chức danh quản lý mức lương của họ; khác theo đề nghị của Giám đốc điều hành e. Cử người tham gia quản lý phần vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác Chỉnh lùi các khoản d,e.. thuộc mục 3, điều 25 trong Dự thảo điều lệ Điều 26 Các cổ đông cùng tham gia góp ý Đại hội thống nhất điều chỉnh: tại Đại hội Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Bỏ chức danh ”Phó Chủ tịch” Hội đồng quản trị trong nội dung điều này 1. Đại hội đồng cổ đông hoặc 1. Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị phải lựa chọn hoặc Hội đồng quản trị phải lựa trong số các thành viên Hội đồng chọn trong số các thành viên Trang 3/8 3/8
  4. quản trị để bầu ra một Chủ tịch và Hội đồng quản trị để bầu ra một một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng đồng cổ đông quyết định khác, Chủ cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm tịch Hội đồng quản trị sẽ không chức Giám đốc điều hành của Công kiêm chức Giám đốc điều hành ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm của Công ty. nhiệm chức Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm triệu tập và chủ toạ quản trị có trách nhiệm triệu tập Đại hội đồng cổ đông và các cuộc và chủ toạ Đại hội đồng cổ họp của Hội đồng quản trị, đồng thời đông và các cuộc họp của Hội có những quyền và trách nhiệm khác đồng quản trị, đồng thời có quy định tại Điều lệ này và Luật những quyền và trách nhiệm Doanh nghiệp. Phó Chủ tịch có các khác quy định tại Điều lệ này và quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch Luật Doanh nghiệp. Trong trong trường hợp được Chủ tịch uỷ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quyền nhưng chỉ trong trường hợp quản trị không thể thực hiện Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng nhiệm vụ vì một lý do nào đó, quản trị rằng mình vắng mặt hoặc HĐQT có thể bổ nhiệm một phải vắng mặt vì những lý do bất khả người khác trong số họ để thực kháng hoặc mất khả năng thực hiện hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nhiệm vụ của mình. Trong trường nguyên tắc đa số quá bán. hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán. 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị 3. Chủ tịch Hội đồng phải có trách nhiệm đảm bảo việc quản trị phải có trách nhiệm Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài đảm bảo việc Hội đồng quản trị chính hàng năm, báo cáo hoạt động gửi báo cáo tài chính hàng năm, của công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo hoạt động của công ty, báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản báo cáo kiểm toán và báo cáo trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng kiểm tra của Hội đồng quản trị cổ đông; cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông; 4. Trường hợp cả Chủ tịch và 4. Trường hợp Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ Hội đồng quản trị từ chức hoặc chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng bị bãi miễn, Hội đồng quản trị quản trị phải bầu người thay thế phải bầu người thay thế trong trong thời hạn mười ngày. thời hạn mười ngày. Trang 4/8 4/8
  5. Điều 28 Trần Thanh Lam – Phòng TCLĐ – Công ty xi măng Hà tiên 2 Sửa lại như sau Đại hội thống nhất điều chỉnh: Công ty sẽ ..... Giám đốc điều hành, Công ty sẽ ..... Giám đốc điều hai Phó Giám đốc và có thể có một hành, một số Phó Giám đốc và số Phó Giám đốc, một Kế toán một Kế toán trưởng ..... trưởng ..... Điều 29 Các cổ đông cùng tham gia góp ý Đại hội thống nhất điều chỉnh: tại Đại hội Điều 29. Cán bộ quản lý khác Điều 29: Cán bộ quản lý khác 1.Theo đề nghị của Giám đốc điều Cán bộ quản lý khác gồm hành và được sự chấp thuận của Hội Trưởng các đơn vị phù hợp với đồng quản trị, Công ty được sử dụng cơ cấu tổ chức của Công ty. Cán số lượng và loại cán bộ quản lý cần bộ quản lý phải có đủ năng lực, thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và trí tuệ, sự mẫn cán cần thiết để thông lệ quản lý công ty do Hội đồng các hoạt động và tổ chức của quản trị đề xuất tuỳ từng thời điểm. Công ty đạt được mục tiêu đề Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán ra. cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 2.Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc điều hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc điều hành. Điều 30, mục c, mục d Trịnh Thanh Cần – Công ty chứng khoán Bản Việt Cùng các cổ đông khác trong đại hội Bổ sung thêm vào điều 30 một mục d, chuyển mục d hiện hữu thành mục Đại hội thống nhất điều chỉnh: e.... c. Kiến nghị số lượng..... cán bộ quản c. Kiến nghị số lượng..... cán bộ lý quản lý d. Quyết định bổ nhiệm hoặc miễn d. Đề nghị HĐQT bổ nhiệm, nhiệm các chức danh khác không miễn nhiệm, cách chức các do HĐQT bổ nhiệm Phó Giám đốc, Kế tóan e. Tham khảo ý kiến...hợp đồng lao trưởng. Bổ nhiệm, miễn động của họ. nhiệm, cách chức đối với các chức danh quản lý còn lại sau khi được sự chấp thuận của HĐQT e.Quyết định mức lương đối Trang 5/8 5/8
  6. với các Phó Giám đốc, Kế tóan trưởng và các chức danh quản lý còn lại f. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT Chuyển mục e của dự thảo thành mục g và đẩy lùi các mục tiếp theo Tên chương IX Các cổ đông cùng tham gia góp ý tại Đại hội Đại hội thống nhất điều chỉnh IX. Nhiêm vụ Trách nhiệm của IX. Trách nhiệm của các các thành viên HĐQT…. thành viên HĐQT…. Điều 35, khoản 1 Phạm Đức Trung – Phòng vốn TCT XMVN Đề nghị nêu cụ thể Đại hội thống nhất điều chỉnh Số lượng thành viên BKS phải có từ Số lượng thành viên BKS phải 3 đến 5 thành viên. có 3 thành viên Điều 35, khoản 2 Lê Thị Thúy – Ngân hàng công thương Việt nam Bổ sung thêm như sau Đại hội thống nhất điều chỉnh Các cổ đông.......Cổ đông hoặc nhóm Các cổ đông.......Cổ đông hoặc cổ đông nắm giữ từ 1% đến dưới nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần ...... dưới 10% số cổ phần ...... Điều 36, mục 1, khoản f Phạm Đức Trung – Phòng vốn TCT Điều 36, mục 4 XMVN Chỉnh lại như sau: Đại hội thống nhất điều chỉnh Khoản f, mục 1, điều 36 Khoản f, mục 1, điều 36 Xem xét.... ý kiến phản hồi của ban Xem xét.... ý kiến phản hồi của quản lý Giám đốc.... Giám đốc.... Mục 4 điều 36 Mục 4 điều 36 Tổng mức thù lao cho các thành viên Tổng mức thù lao cho các thành Ban kiểm soát sẽ không vượt quá viên Ban kiểm soát do Đại hội 300.000.0000 đồng Việt Nam (Ba cổ đông quyết định hàng năm trăm triệu đồng) mỗi năm. Do Đại hội cổ đông quyết định hàng năm Điều 38 Các cổ đông cùng tham gia góp ý Đại hội thống nhất điều chỉnh tại Đại hội CHƯƠNG XII. CÔNG NHÂN VIÊN CHƯƠNG XII. TỔ CHỨC VÀ CÔNG ĐÒAN ĐẢNG, CÁC ĐOÀN THỂ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG Trang 6/8 6/8
  7. Điều 38 Công nhân viên và công Điều 38. Tổ chức Đảng, các đoàn đoàn thể và người lao động Giám đốc điều hành phải lập 1. Tổ chức Đảng cộng sản Việt kế hoạch để Hội đồng quản trị thông Nam, Công đoàn, Đoàn qua các vấn đề liên quan đến việc thanh niên, Hội cựu chiến tuyển dụng, lao động, buộc thôi việc, binh trong Công ty hoạt lương bổng, bảo hiểm xã hội, phúc động theo Hiến pháp và lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với Pháp luật nước Cộng hòa xã cán bộ quản lý và người lao động hội chủ nghĩa Việt Nam và cũng như những mối quan hệ của Điều lệ của tổ chức đó. Công ty với các tổ chức công đoàn 2. Công ty tôn trọng và tạo được công nhận theo các chuẩn mực, điều kiện hoạt động cho các thông lệ và chính sách quản lý tốt tổ chức này theo đúng chức nhất, những thông lệ và chính sách năng, nhiệm vụ, quy định quy định tại Điều lệ này, các quy chế của pháp luật và Điều lệ của của Công ty và quy định pháp luật Công ty. hiện hành. 3. Mối quan hệ của công ty với các tổ chức Đảng và đoàn thể theo các chuẩn mực quản lý, chính sách, chế độ hiện hành của Nhà nước. 4. Giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, buộc thôi việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ quản lý và người lao động Điều 40, mục b Trịnh Thanh Cần – Công ty chứng khoán Bản Việt Bổ sung thêm mức trích Đại hội thống nhất điều chỉnh b) Công ty trích tối thiểu 5% lợi Bổ sung nhuận sau thuế hàng năm để lập quỹ khen thưởng và phúc lợi Điều 41, mục 1 Nguyễn Ngọc Minh – Phòng KTTKTC-Công ty xi măng Hà tiên 2 Đề nghị điều chỉnh Đại hội thống nhất điều chỉnh 1. Công ty sẽ mở tài khoản tại 1. Công ty sẽ mở tài khoản tại một Ngân hàng Việt Nam các Ngân hàng Việt Nam hoặc hoặc các ngân hàng nước các ngân hàng nước ngoài được ngoài được phép hoạt động tại phép hoạt động tại Việt nam Việt nam pháp luật Việt Nam thừa nhận. Trang 7/8 7/8
  8. Điều 41, mục 3 Phạm Đức Trung – Phòng vốn TCT XMVN Chỉnh lại như sau: Đại hội thống nhất điều chỉnh 3. Công ty sẽ tiến hành tất cả các 3. Công ty sẽ tiến hành thanh khỏan thanh tóan và giao dịch kế tóan và giao dịch kế tóan .... tóan Điều 45 Các cổ đông cùng tham gia góp ý tại Đại hội Bổ sung cho phù hợp Đại hội thống nhất điều chỉnh 3.Công ty phải lập các báo cáo sáu 3.Công ty phải lập các báo cáo tháng .....Trung tâm Giao dịch Chứng sáu tháng .....Trung tâm Giao khoán (khi niêm yết) dịch Chứng khoán (khi niêm yết) BAN THƯ KÝ Trang 8/8 8/8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản