tổng quan về thang máy, chương 11

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
226
lượt xem
175
download

tổng quan về thang máy, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tiếp đểm và cuộn dây trong Bit Logic A. Chức năng a. : Tiếp điểm thường hở. _ Kiểu định dạng: Tham số Loại dữ liệu BOOL Vùng nhớ I, Q, M, L, D, T, C Mô tả Bit kiểm tra _ Hoạt động: Tiếp điểm thường hở chỉ đóng (kín mạch) khi giá trị của bit địa chỉ là mức “1”. Khi tiếp điểm đóng lại, có điện chạy qua tiếp điểm, và kết quả logic lúc này là mức Tiếp điểm thường đóng. Loại dữ liệu BOOL Vùng nhớ I, Q, M, L, D, T, C Mô...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tổng quan về thang máy, chương 11

  1. Chương 11: Caùc taäp leänh söû duïng trong chöông trình ñieàu khieån thang maùy 1. Caùc tieáp ñeåm vaø cuoän daây trong Bit Logic A. Chöùc naêng a. : Tieáp ñieåm thöôøng hôû. _ Kieåu ñònh daïng: Tham soá Loaïi döõ lieäu Vuøng nhôù Moâ taû BOOL I, Q, M, L, D, Bit kieåm tra T, C _ Hoaït ñoäng: Tieáp ñieåm thöôøng hôû chæ ñoùng (kín maïch) khi giaù trò cuûa bit ñòa chæ laø möùc “1”. Khi tieáp ñieåm ñoùng laïi, coù ñieän chaïy qua tieáp ñieåm, vaø keát quaû logic luùc naøy laø möùc “1”. b. : Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng. _ Kieåu ñònh daïng: Tham soá Loaïi döõ lieäu Vuøng nhôù Moâ taû BOOL I, Q, M, L, D, Bit kieåm tra T, C _ Hoaït ñoäng: Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng ôû traïng thaùi ñoùng kín maïch khi giaù trò cuûa bit ñòa chæ laø möùc “0”. Khi tieáp ñieåm ñoùng,
  2. naêng löôïng seõ chaïy qua tieáp ñieåm, vaø keát quaû logic luùc naøy laø möùc “1”. Khi giaù trò cuûa bit ñòa chæ leân möùc “1”, thì tieáp ñieåm bò hôû maïch. Keát quaû laø giaù trò logic luùc naøy laø möùc “0”. c. : Ngoõ ra (cuoän daây). _ Kieåu ñònh daïng: Tham soá Loaïi döõ lieäu Vuøng nhôù Moâ taû BOOL I, Q, M, L, D Bit gaùn _ Hoaït ñoäng: Laøm vieäc nhö moät cuoän daây trong sô ñoà khoái. Khi coù doøng ñieän chaïy qua cuoän daây, möùc logic cuûa bit laø “1”. Neáu khoâng coù naêng löôïng qua cuoän daây, möùc logic cuûa bit laø “0”. d. : Ngoõ ra ñöôïc set leân “1” (Luoân coù ñieän khi ñöôïc taùc ñoäng). _ Kieåu ñònh daïng: Tham soá Loaïi döõ lieäu Vuøng nhôù Moâ taû BOOL I, Q, M, L, D Set bit _ Hoaït ñoäng: Ngoõ ra seõ ñöôïc set leân möùc logic “1” khi coù ñieän chaïy vaøo cuoän daây. Möùc logic “0” seõ khoâng coù taùc duïng laøm thay ñoåi traïng thaùi hieän taïi cuûa maïch logic. e. : Ngoõ ra bò reset (xoùa) veà “0”. _ Kieåu ñònh daïng:
  3. Tham soá Loaïi döõ lieäu Vuøng nhôù Moâ taû BOOL I, Q, M, L, Reset bit D,T,C _ Hoaït ñoäng: Khi coù doøng ñieän chaïy vaøo cuoän daây (möùc traïng thaùi logic laø “1”) thì ñòa bit chæ ñoù seõ bò xoùa veà möùc “0”. Ñoái vôùi möùc logic “0” (nghóa laø khi khoâng coù ñieän chaïy vaøo cuoän daây) seõ khoâng coù taùc duïng laøm thay ñoåi traïng thaùi cuûa maïch logic. f. : Ngoõ ra taùc ñoäng khi nhaän ra coù xung caïnh xuoáng (Negative RLO Edge Detection). _ Kieåu ñònh daïng: Tham soá Loaïi döõ lieäu Vuøng nhôù Moâ taû Bit nhôù daïng BOOL I, Q, M, L, D caïnh xung, löu tröõ tín hieäu logic cuûa traïng thaùi tröôùc ñoù _ Hoaït ñoäng: Khi nhaän ra tín hieäu möùc logic cuûa bit ñòa chæ thay ñoåi töø möùc “1” veà “0”, thì keát quaû möùc logic taïi ngoõ ra seõ laø “1”. g. : Ngoõ ra taùc ñoäng khi nhaän ra xung caïnh leân (Positive RLO Edge Detection). _ Kieåu ñònh daïng: Tham soá Loaïi döõ lieäu Vuøng nhôù Moâ taû Bit nhôù daïng
  4. BOOL I, Q, M, L, D caïnh xung, löu tröõ tín hieäu logic cuûa traïng thaùi tröôùc ñoù _ Hoaït ñoäng: Khi coù söï thay doåi traïng thaùi möùc logic töø “0” leân “1”, thì möùc logic taïi ngoõ ra seõ laø 1. B. Thao taùc duøng caùc tieáp ñieåm cuûa Bit Logic trong laäp trình _ Treân thanh Menu cuûa maøn hình laäp trình ta choïn View  Catalog _ Maøn hình laäp trình seõ thay ñoåi, ta coù theå thaáy ñöôïc caùc taäp leänh muoán söû duïng xuaát hieän beân phía traùi cuûa maøn hình trang laäp trình, maøCaùhình leänh duøng i laø söû duïng cho vieäc laäp trình. n c taäp beân phaû ñeå laäp trình Cöû soå duøng ñeå laäp trình
  5. _ Muoán choïn caùc tieáp ñieåm trong Bit Logic, ta chæ caàn nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Bit Logic, caùc tieáp ñieåm trong Bit Logic seõ xuaát hieän ngay phía beân döôùi. Bieåu töôïng cuûa caùc Bit Logic
  6. Ñòa chæ bit _ Muoán söû duïng tieáp ñieåm naøo trong Bit Logic, chæ caàn nhaáp chuoät 2 laàn leân bieåu töôïng cuûa tieáp ñieåm ñoù. Beân treân moãi phaàn töû tieáp ñieåm laø ñòa chæ cuûa noù. 2. Leänh so saùnh baèng trong nhoùm leänh so saùnh COMPARATOR A. Chöùc naêng: So saùnh giaù trò soá nguyeân (Interger) _ Kieåu ñònh daïng: Thoâng soá Loaïi döõ lieäu Vuøng nhôù Moâ taû Box input BOOL I, Q, M, L, D Keát quaû logic ñaõ ñöôïc xöû lyù
  7. tröôùc ñoù Box output BOOL I, Q, M, L, D Keát quaû cuûa söï so saùnh, chæ coù theå xöû lyù neáu bit RLO ôû ngoõ vaøo box input = 1 IN1 INT I, Q, M, L, D, Giaù trò luùc ñaàu hoaëc haèng soá ñeå so saùnh IN2 INT I, Q, M, L, D, Giaù trò thöù 2 hoaëc haèng soá ñeå so saùnh _ Hoaït ñoäng: Coù theå ñöôïc söû duïng vaø ñaët taïi moïi vò trí nhö nhö moät coâng taéc bình thöôøng. Neáu keát quaû so saùnh laø ñuùng, thì möùc logic ngoõ ra seõ laø “1”.
Đồng bộ tài khoản