tổng quan về thang máy, chương 12

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
209
lượt xem
168
download

tổng quan về thang máy, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bên phần cửa sổ của các khối chức năng lập trình, ta vào Comparator chọn khối EQ_I, ta thấy bên cử sổ lập trình xuất hiện khối CMP= =1, đó là khối so sánh bằng. Tại chân IN1 của khối so sánh bằng ta nhập địa chỉ cần so sánh, tại chân IN2, nhập giá trị số thực cần so sánh Khối so sánh bằng Lệnh chuyển đổi BCD_I trong nhóm lệnh CONVERTER A. Chức năng: Chuyển đổi số BCD sang số nguyên (BCD – Interger). _ Kiểu định dạng: Thông số EN ENO IN OUT Loại dữ liệu BOOL BOOL...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tổng quan về thang máy, chương 12

  1. Chương 12: Thao taùc duøng leänh so saùnh baèng trong laäp trình _ Beân phaàn cöûa soå cuûa caùc khoái chöùc naêng laäp trình, ta vaøo Comparator  choïn khoái EQ_I, ta thaáy beân cöû soå laäp trình xuaát hieän khoái CMP= =1, ñoù laø khoái so saùnh baèng. Taïi chaân IN1 cuûa khoái so saùnh baèng ta nhaäp ñòa chæ caàn so saùnh, taïi chaân IN2, nhaäp giaù trò soá thöïc caàn so saùnh Khoái so saùnh baèng
  2. 3. Leänh chuyeån ñoåi BCD_I trong nhoùm leänh CONVERTER A. Chöùc naêng: Chuyeån ñoåi soá BCD sang soá nguyeân (BCD – Interger). _ Kieåu ñònh daïng: Thoâng soá Loaïi döõ lieäu Vuøng nhôù Moâ taû EN BOOL I, Q, M, L, D Ngoõ vaøo cho pheùp ENO BOOL I, Q, M, L, D Ngoõ ra cho pheùp IN WORD I, Q, M, L, D Soá BCD OUT INT I, Q, M, L, D Giaù trò nguyeân cuûa soá BCD _ Hoaït ñoäng: Ñoïc noäi dung cuûa tham soá ngoõ vaøo (3 kyù töï +/- 999) vaø chuyeån ñoåi sang giaù trò laø moät soá nguyeân (16 bit). Keát quaû ôû ñaàu ra laø soá nguyeân. Ngoõ ENO luoân coù cuøng möùc tín hieäu vôùi traïng thaùi ngoõ EN. B. Thao taùc duøng leänh chuyeån ñoåi BCD_I trong laäp trình _ Beân phaàn cöûa soå cuûa caùc khoái chöùc naêng laäp trình, ta choïn Converter  BCD_I. Taïi chaân IN cuûa khoái, ta nhaäp ñòa chæ oâ nhôù coù noäi dung caàn chuyeån ñoåi, coøn chaân OUT laø ñòa chæ chöùa giaù trò ñaõ ñöôïc chuyeån ñoåi.
  3. Khoái BCD_I 4. Boä ñeám leân-xuoáng S_CUD trong nhoùm leänh COUNTER A. Chöùc naêng : Duøng ñeå ñeám leân vaø ñeám xuoáng. _ Kieåu ñònh daïng: Thoâng soá Loaïi döõ lieäu Vuøng nhôù Moâ taû C COUNTER C Ñònh daïng soá thöù töï cuûa COUNTER, phuï thuoäc vaøo söï saép xeáp cuûa CPU
  4. CU BOOL I, Q, M, L, D Ngoõ vaøo ñeám leân CD BOOL I, Q, M, L, D Ngoõ vaøo ñeámxuoáng S BOOL I, Q, M, L, D Khôûi ñoäng Counter PV WORD I, Q, M, L, D Ñaët giaù trò vaøo hoaëc haèng soá Counter (0999) PV WORD I, Q, M, L, D Giaù trò ñaït tröôùc Q BOOL I, Q, M, L, D Traïng thaùi Counter CV WORD I, Q, M, L, D Giaù trò hieän taïi cuûa Counter (laø soá Hexa) CV_BCD WORD I, Q, M, L, D Giaù trò hieän taïi cuûa Counter (maõ BCD) _ Hoaït ñoäng: S_CUD Counter (Up-Down Counter) hoaït ñoäng khi taïi ngoõ vaøo Set (S) coù xung döông. Neáu chaân Reset coù möùc logic laø “1”, soá ñeám cuûa boä Counter seõ bò xoùa veà 0. Giaù trò Counter seõ taêng leân khi tín hieäu ngoõ vaøo chaân CU thay ñoåi töø “0” leân “1”, giaù trò ñeám cuûa Counter khoâng vöôït quaù 999. Neáu taïi chaân CD coù moät xung döông thì giaù trò ñeám cuûa Counter seõ giaûm ñi 1, giaù trò ñeám xuoáng khoâng ñöôïc nhoû hôn 0.
  5. + Neáu coù 2 xung döông ôû caû 2 ngoõ vaøo CU vaø CD thì caû 2 cuøng hoaït ñoäng, vaø giaù trò ñeám cuûa Counter seõ khoâng ñoåi. + Traïng thaùi tín hieäu ngoõ ra Q = “1” khi giaù trò ñeám lôùn hôn 0, vaø Q = “0” khi giaù trò ñeám baèng 0 B. Thao taùc duøng boä ñeám leân-xuoáng S_CUD Counter trong laäp trình _ Beân phaàn cöûa soå cuûa caùc khoái chöùc naêng laäp trình, ta choïn Counter  S_CUD. Sau ñoù ta nhaäp ñòa chæ Counter hoaëc nhöõng giaù trò caàn thieát vaøo caùc chaân CU, CD, S… Ñòa chæ Counter
  6. 5. Leänh MOVE A. Chöùc naêng: Thöïc hieän vieäc gaùn giaù trò. _ Kieåu ñònh daïng: Thoâng soá Loaïi döõ lieäu Vuøng nhôù Moâ taû EN BOOL I, Q, M, L, D Ngoõ vaøo cho pheùp ENO BOOL I, Q, M, L, D Ngoõ ra cho pheùp IN Taát caû nhöõng I, Q, M, L, D Source value döõ lieäu cô baûn hoaëc haèng soá coù chieàu daøi 8, 16, 32 bit OUT Taát caû nhöõng I, Q, M, L, D Destination döõ lieäu cô baûn address coù chieàu daøi 8, 16, 32 bit _ Hoaït ñoäng: Noù ñöôïc kích hoaït bôûi ngoõ vaøo EN. Giaù trò ñöôïc chænh ñònh ôû ngoõ vaøo IN ñöôïc sao cheùp vaøo ñòa chæ ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ôû ngoõ ra OUT. ENO coù cuøng traïng thaùi logic vôùi ngoõ vaøo EN. Leänh MOVE chæ coù theå copy caùc döõ lieäu daïng BYTE, WORD, DWORD.
Đồng bộ tài khoản