tổng quan về thang máy, chương 13

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
221
lượt xem
173
download

tổng quan về thang máy, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ định thời gian S_ODT (On Delay S5 Timer) trong bộ TIMER A. Chức năng: Tạo ra một khoảng thời gian chậm rồi mới thực thi chương trình. Kiểu định dạng: Thông số T Loại dữ liệu TIMER Vùng nhớ T Mô tả Số thứ tự của Timer, phụ thuộc vào sự sắp xếp của CPU Khởi động ngõ vào Đặt giá trị thời gian Xóa ngõ vào Trạng thái của Timer Giá trị thời gian còn lại (dạng số nguyên) Giá trị thời gian còn lại (dạng mã BCD) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tổng quan về thang máy, chương 13

  1. Chương 13: Thao taùc duøng leänh MOVE trong laäp trình _ Beân phaàn cöûa soå cuûa caùc khoái chöùc naêng laäp trình, ta choïn Move  MOVE. Sau ñoù, nhaäp giaù trò ngoõ vaøo vaø ñòa chæ ngoõ ra taïi caùc chaân IN vaø OUT cuûa khoái. Giaù trò ngoõ vaøo Ñòa chæ ngoõ ra 6. Boä ñònh thôøi gian S_ODT (On Delay S5 Timer) trong boä TIMER A. Chöùc naêng: Taïo ra moät khoaûng thôøi gian chaäm roài môùi thöïc thi chöông trình.
  2. _ Kieåu ñònh daïng: Thoâng soá Loaïi döõ lieäu Vuøng nhôù Moâ taû T TIMER T Soá thöù töï cuûa Timer, phuï thuoäc vaøo söï saép xeáp cuûa CPU S BOOL I, Q, M, L, D Khôûi ñoäng ngoõ vaøo TV S5TIME I, Q, M, L, D Ñaët giaù trò thôøi gian R BOOL I, Q, M, L, D Xoùa ngoõ vaøo Q BOOL I, Q, M, L, D Traïng thaùi cuûa Timer BI WORD I, Q, M, L, D Giaù trò thôøi gian coøn laïi (daïng soá nguyeân) BCD WORD I, Q, M, L, D Giaù trò thôøi gian coøn laïi (daïng maõ BCD) _ Hoaït ñoäng: Timer baét ñaàu hoaït ñoäng khi coù moät xung döông kích hoaït chaân S (Set). Söï thay ñoåi cuûa tín hieäu luoân aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa Timer. Timer chæ coù theå ñeám caùc giaù trò ñaõ ñöôïc chænh ñònh taïi chaân TV khi luoân coù xung döông taïi chaân S.
  3. Traïng thaùi cuûa ngoõ ra Q leân möùc “1” khi voøng queùt cuûa Timer ñaõ heát maø vaãn khoâng coù loãi naøo xaûy ra, vaø chaân S vaãn coøn ôû möùc logic “1”. Trong khi Timer ñang hoïat ñoäng, neáu traïng thaùi taïi chaân S töø möùc “0” veà “1” thì tín hieäu cuûa ngoõ ra Q seõ laø möùc “0”. + Timer seõ bò xoùa neáu ngoõ vaøo R (Reset) thay ñoåi töø möùc “0” leân “1” trong khi Timer ñang hoaït ñoäng. Tín hieäu traïng thaùi ngoõ ra Q seõ ôû möùc “0”. B. Thao taùc duøng boä ñònh thôøi gian S_ODT trong laäp trình _ Beân phaàn cöûa soå cuûa caùc khoái chöùc naêng laäp trình, ta choïn Timers  S_ODT. Sau doù, nhaäp soá thöù töï cho Timer, nhaäp thôøi gian ñeám taïi chaân TV… cuûa boä ñeám. Thöù töï Timer Nhaäp thôøi gian ñeám
  4. IV_ Chöông trình ñieàu khieån 1. Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa thang maùy _ Khi nhaán START  Buoàng thang seõ ñöôïc haï xuoáng taàng 1, ñoàng thôøi caùc bieán nhôù trung gian tröôùc ñoù phaûi ñöôïc Reset. _ Buoàng thang chæ di chuyeån (ñi leân hoaëc ñi xuoáng) khi caùc ñieàu kieän baûo ñaûm an toaøn (buoàng thang khoâng bò quaù taûi, cöûa buoàng thang vaø cöûa taàng phaûi ñoùng kín,…) ñeàu thoûa. _ Cöûa buoàng thang chæ ñöôïc môû khi thang döøng ñuùng taàng. _ Cöûa buoàng thang chæ ñoùng khi caûm bieán cöûa khoâng nhaän ra ngöôøi trong khoaûng thôøi gian chænh ñònh. _ Coù cheá ñoä öu tieân goïi taàng theo chieàu thang ñang di chuyeån. _ Coù cheá ñoä öu tieân ñeán taàng theo chieàu thang ñang di chuyeån. _ Khi buoàng thang chaïm HCT/ HCD, nguoàn ñieän cung caáp cho ñoäng cô chính phaûi bò caét ngay laäp töùc. _ Khi thang khoâng hoaït ñoäng trong khoaûng thôøi gian chænh ñònh, nguoàn ñieän cung caáp cho heä thoáng chieáu saùng vaø quaït thoâng gioù trong buoàng thang seõ ñöôïc caét. _ Coù cheá ñoä ñeám thôøi gian hoaït ñoäng (theo chænh ñònh) cuûa ñoäng cô keùo buoàng thang ñeå baûo trì. 2. Nguyeân taéc ñieàu khieån döøng taàng buoàng thang _ Vieäc ñieàu khieån döøng taàng cuûa thang maùy seõ ñöôïc quyeát ñònh bôûi söï phoái hôïp laøm vieäc giöõa ba laù côø baèng theùp (ñöôïc maéc coá ñònh treân nhöõng thanh theùp hoaëc daây theùp chaïy doïc theo
  5. chieàu laøm vieäc cuûa buoàng thang) bao goàm côø LVU (Level Up) _ côø DZ (Door Zone) _ côø LVD (Level Down) vôùi 3 moùng ngöïa (caûm bieán quang) vaø Counter Up_Down (boä ñeám leân_xuoáng). Trong ñoù: + LVU (Level Up): Laø côø duøng ñeå phaùt hieän vaø ñeám taàng khi buoàng thang ñi leân. + DZ (Door Zone): Laø côø giuùp buoàng thang döøng baèng taàng (döøng ñuùng cöûa taàng). + LVD (Level Down): Laø côø duøng ñeå phaùt hieän vaø ñeám taàng khi buoàng thang ñi xuoáng. + Moùng ngöïa 1: Taïi 2 ñaàu coù gaén boä phaän phaùt vaø thu tín hieäu, khoaûng caùch giöõa ñaàu phaùt tín hieäu vaø ñaàu thu tín hieäu laø 23cm, tín hieäu cuûa moùng ngöïa 1 seõ ñöôïc ñöa vaøo chaân CU (ñeám leân) cuûa boä Counter Up_Down (boä ñeám leân_xuoáng), moùng ngöïa 1 giuùp cho vieäc ñeám taàng khi thang ñi leân. + Moùng ngöïa 2: Tín hieäu cuûa moùng ngöïa 2 duøng ñeå thöïc hieän vieäc döøng baèng taàng (döøng ñuùng taàng). + Moùng ngöïa 3: Tín hieäu cuûa moùng ngöïa 3 ñöôïc ñöa vaøo chaân CD (ñeám xuoáng) cuûa boä Counter Up_Down, moùng ngöïa 3 giuùp cho vieäc ñeám taàng khi thang ñi xuoáng. + Löu yù: Vò trí cuûa caû 3 moùng ngöïa ñöôïc ñaët coá ñònh treân buoàng thang vaø ñaët ngang nhau (coù theå ñaët ôû phía sau hoaëc ôû beân hoâng buoàng thang). Tín hieäu giöõa moùng ngöïa 1 vaø moùng ngöïa 3 khi göûi vaøo boä ñeám Counter Up_Donw phaûi ñöôïc khoùa cheùo laãn nhau khi thang di chuyeån, nghóa laø khi buoàng thang ñi leân thì chæ coù tín hieäu cuûa moùng ngöïa 1 göûi vaøo chaân CU, coøn khi buoàng thang ñi xuoáng thì chæ coù tín hieäu cuûa moùng ngöïa 3 göûi vaøo chaân CD cuûa Counter Up_Down. _ Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa 3 laù côø LVU _ DZ _ LVD:
  6. + Xeùt luùc coù tín hieäu laøm thang töø taàng 1 ñi leân taàng 2: Khi buoàng thang baét ñaàu leân ñeán taàng 2, côø LVU1 seõ che moùng ngöïa 1, laøm caûm bieán taïi 2 ñaàu moùng ngöïa bò maát tín hieäu, göûi moät xung ñieän vaøo boä ñeám Counter Up, laøm boä ñeám taêng leân 1, luùc naøy chöông trình ñieàu khieån hieåu raèng buoàng ñang ñi ñeán taàng 2. Vieäc döøng taàng seõ ñöôïc thöïc hieän khi côø DZ taïi taàng 2 che moùng ngöïa 2 (vaø phaûi thoûa caùc ñieàu kieän döøng taïi taàng 2). + Töông töï nhö vaäy, khi thang baét ñaàu leân taàng 3, do taùc ñoäng cuûa LVU2 leân moùng ngöïa 1 laøm boä ñeám Counter taêng giaù trò ñeám leân 2. Leân taàng 4, giaù trò Counter seõ laø 3. Leân taàng 5, giaù trò Counter seõ laø 4. Vieäc döøng thang taïi moãi taàng seõ ñöôïc thöïc hieän khi côø DZ taïi taàng ñoù che moùng ngöïa 2 ñoàng thôøi phaûi thoûa caùc ñieàu kieän döøng buoàng thang taïi taàng ñoù. + Khi buoàng thang nhaän tín hieäu ñi xuoáng (ta xeùt töø taàng 4 xuoáng taàng 1), taïi taàng 4, giaù trò boä ñeám Counter 1 laø 3, khi thang ñi xuoáng gaàn heát taàng 4, côø LVD4 seõ che moùng ngöïa 3, moät xung ñieän töø moùng ngöïa 3 seõ ñöôïc göûi vaøo chaân CD cuûa boä Counter 1, laøm giaûm giaù tròa cuûa Counter 1 xuoáng coøn 2. Töông töï khi thang ñi xuoáng gaàn heát taàng 3, côø LVD3 seõ che moùng ngöïa 3, laøm giaûm giaù trò ñeám Counter xuoáng coøn 1. Khi buoàng thang xuoáng gaàn heát taàng 2 ñeå baét ñaàu ñi vaøo taàng 1, giaù trò Counter giaûm xuoáng coøn 0. Khi giaù trò ñeám cuûa Counter laø 0 thì chöông trình ñieàu khieån seõ hieåu raèng buoàng thang ñaõ ñeán taàng 1, vieäc döøng taàng seõ ñöôïc thöïc hieän khi côø DZ che moùng ngöïa 2 (vaø thoûa caùc ñieàu kieän döøng buoàng thang taïi taàng 1). + Töông töï khi buoàng thang ñi töø taàng treân xuoáng caùc taàng phía beân döôùi, giaù trò cuûa boä Counter seõ giaûm daàn, moãi giaù trò seõ töông öùng vôùi moãi taàng. Vieäc döøng buoàng thang phuï thuoäc vaøo côø DZ vaø caùc ñieàu kieän cho pheùp thang döøng baèng taàng.
  7. + Töø giaù trò cuûa boä Counter, ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc vò trí buoàng thang taïi moãi taàng nhö sau: Counter = 0  Thang ôû taàng 1 Counter = 1  Thang ôû taàng 2 Counter = 2  Thang ôû taàng 3 Counter = 3 Thang ôû taàng 4 Counter = 4  Thang ôû taàng 5 3. Sô ñoà döøng taàng thang maùy vaø vò trí ñaët caùc laù côø
  8. Trong ñoù: 1: Moùng ngöïa 1 2: Moùng ngöïa 2 3: Moùng ngöïa 3
  9. Vò trí nuùt nhaán goïi thang Vò trí ñaët caùc côø LVU_DZ_LVD beân ngoaøi buoàng thang taïi moãi taàng
Đồng bộ tài khoản