intTypePromotion=3

tr.Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Phát huy giá trị truyền thống của gia đình Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Truong Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
18
lượt xem
3
download

tr.Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Phát huy giá trị truyền thống của gia đình Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Phát huy giá trị truyền thống của gia đình Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tr.Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Phát huy giá trị truyền thống của gia đình Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ<br /> <br /> --------------***--------------<br /> <br /> VĂN THỊ HỒNG<br /> <br /> PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG<br /> CỦA GIA ĐÌNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học<br /> Mã số:<br /> <br /> 60 22 85<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS. TS. DƢƠNG XUÂN NGỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2008<br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ<br /> <br /> --------------***--------------<br /> <br /> VĂN THỊ HỒNG<br /> <br /> PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG<br /> CỦA GIA ĐÌNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2008<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu<br /> của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của GS, TS.<br /> Dương Xuân Ngọc.<br /> Các số liệu, tài liệu tham khảo trong luận văn đều<br /> trung thực và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2008.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Văn Thị Hồng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Mở đầu ................................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1. Cơ sở lý luận của việc phát huy giá trị truyền thống gia đình....... 9<br /> 1.1. Gia đình, gia đình truyền thống .................................................................. 9<br /> 1.1.1. Gia đình ............................................................................................ 9<br /> 1.1.2. Truyền thống của gia đình.............................................................. 16<br /> 1.2. Giá trị và giá trị truyền thống của gia đình ............................................... 24<br /> 1.2.1. Giá trị.............................................................................................. 24<br /> 1.2.2. Giá trị truyền thống của gia đình ................................................... 25<br /> 1.3. Yêu cầu khách quan của việc phát huy những giá trị truyền thống của<br /> gia đình ..................................................................................................... 31<br /> 1.3.1. Tính tất yếu của việc phát huy truyền thống gia đình .................... 31<br /> 1.3.2. Vai trò của việc phát huy truyền thống gia đình ............................ 35<br /> Chƣơng 2. Thực trạng việc phát huy giá trị truyền thống của gia đình<br /> Nghệ An hiện nay ................................................................................................ 38<br /> 2.1. Khái quát tình hình kinh tế, văn hoá xã hội và giá trị truyền thống của<br /> gia đình Nghệ An ..................................................................................... 38<br /> 2.1.1. Đặc điểm về kinh tế, văn hoá - xã hội Nghệ An ............................ 38<br /> 2.1.2. Đặc điểm truyền thống gia đình Nghệ An ..................................... 45<br /> 2.2. Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy giá trị truyền<br /> thống của gia đình Nghệ An..................................................................... 65<br /> 2.2.1. Thực trạng việc phát huy giá trị truyền thống của gia đình Nghệ<br /> An hiện nay .............................................................................................. 67<br /> 2.2.2. Những tồn tại trong quá trình lưu giữ, bảo tồn và phát triển các<br /> giá trị truyền thống gia đình ở Nghệ An hiện nay.................................... 76<br /> Chƣơng 3. Phƣơng hƣớng và giải pháp tiếp tục phát huy giá trị truyền<br /> thống gia đình Nghệ an hiện nay ....................................................................... 80<br /> 3.1. Phương hướng ........................................................................................... 80<br /> <br /> 3.1.1. Thứ nhất, bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống gia đình là<br /> một quá trình tích cực chủ động, tự giác và là nghĩa vụ của các cá<br /> nhân, thành viên trong gia đình ................................................................ 80<br /> 3.1.2. Thứ hai, phát huy những giá trị truyền thống của gia đình phải<br /> là một trong những nhiệm vụ của quá trình xây dựng nên văn hoá tiên<br /> tiến đậm đà bản sắc dân tộc...................................................................... 84<br /> 3.1.3. Thứ ba, giáo dục gia đình là yếu tố cơ bản của quá trình lưu giữ<br /> và phát triển các giá trị truyền thống của gia đình ................................... 88<br /> 3.2. Giải pháp ................................................................................................... 92<br /> 3.1.1. Tạo môi trường xã hội lành mạnh cho việc phát huy những giá<br /> trị truyền thống của gia đình .................................................................... 92<br /> 3.2.2. Cùng với quá trình phát triển của kinh tế địa phương, đẩy mạnh<br /> công tác bảo tồn, kế thừa phát huy các giá trị tốt đẹp của truyền thống<br /> văn hoá dân tộc, địa phương .................................................................... 96<br /> 3.2.3. Nâng cao trình độ học vấn và năng lực giáo dục cho các bậc<br /> cha mẹ, đặc biệt là người phụ nữ trong gia đình .................................... 100<br /> 3.2.4. Tăng cường tuyền truyền giáo dục các giá trị truyền thống gia<br /> đình cho thanh niên, sinh viên................................................................ 105<br /> 3.3.4 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về gia đình và truyền<br /> thống của gia đình .................................................................................. 107<br /> Kết luận .............................................................................................................. 109<br /> Danh mục tài liệu tham khảo ........................................................................... 112<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản