intTypePromotion=1

Trắc nghiệm anh văn lớp 6 - Unit 1: Greetings

Chia sẻ: Luc Thi Huyen Thi Huyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
344
lượt xem
76
download

Trắc nghiệm anh văn lớp 6 - Unit 1: Greetings

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập 1 : Điền chữ cái còn thiếu để tạo thành từ có nghĩa : Bài tập 2 : Sắp xếp lại các chữ cái để tạo từ có nghĩa : Bài tập 3 : Hoàn thành đoạn đối thoại : Bài tập 4 : Sắp xếp thành đoạn đối thoại hợp lý :

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm anh văn lớp 6 - Unit 1: Greetings

  1.                           Unit 1 :            GREETINGS ( Anh lop 6)                                         BÀI TẬP:  Bài tập 1 : Điền chữ cái còn thiếu để tạo thành từ có nghĩa : 1. h_l_o 2. c_i_d_en 3. _or_i_g 4. a_te_no_ _ 5. _oo_b_e 6. e_e_i_g 7. n_g_t 8. _h_nk_ 9. th_e_ Bài tập 2 : Sắp xếp lại các chữ cái để tạo từ có nghĩa : 1. nefi ­­> 2. mena ­­> 3. tynwte ­­> 4. bermun ­­> 5. lod ­­> 6. rtehe ­­> 7. leenev ­­> 8. sisM ­­> 9. sasacltem ­­> Bài tập 3 : Hoàn thành đoạn đối thoại :  1. Lan : Good morning, Linh Linh :____________, Lan. __________ Minh  Lan : Hello Minh . _____________ ? Minh : ____ , Lan . ______ twelve . And you ? Lan : ______ eleven . 2. Minh : Good afternoon, ______ . Miss Lan : ____________, Minh . ____________ ? Minh : I’m fine, _______ . _________ ? Miss Lan : Fine, _______ . Goodbye. Minh : ____ Bài tập 4 : Sắp xếp thành đoạn đối thoại hợp lý : 1. __ Hello, Minh __ Linh, this is Nam . __ Hi, Nam . How old are you ? __ Hello, Linh. __ I’m twelve . 2.__ Good morning , Linh. How are you ? __ I am eleven . __ Hello, Mai. How old are you ? __ I’m fine, thank you. And you ?
  2. __ Good morning, Hoa. __ Fine, thanks . Hoa, this is Mai.                                   Bai tap  trắc nghiệm nâng cao : 1. How are you ? A. Thank you very much B. I’m a student C. I’m Lan D. Very well, thanks . 2.__________ ­ Her name is Li Li . A. What’s your name ? B. How’s her name ? C. What she’s name ? D. What is her name ? 3. Mark live ___ Manchester. A. at B. in C. under D. on 4. When you meet your friend at 3 p.m, you say : A. Good evening B. Good night C. Good afternoon D. Good morning 5. Which word is odd one out ? A. Ten B. Third C. Sixteen D. Eighteen 6. Which verd adds –es in the third person ? A. listen B. eat C. walk D. teach 7. eight + six = ? A. twelve
  3. B. fifteen C. fourteen D. thirteen 8. Which word contains a different sound from the others ? A. bag B. dad C. far D. cap 9. _______ Ted and Jack in Mrs. Anna’s class ? A. Are B. Am C. Be D. Is 10. Which verb changes to –ies in the third person ? A. see B. go C. study D. hear
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2