Trắc nghiệm cơ học khách quan P3

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
71
lượt xem
8
download

Trắc nghiệm cơ học khách quan P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm cơ học khách quan P3 Tài liệu mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm cơ học khách quan P3

 1. BAØI 13 MAÙY CÔ ÑÔN GIAÛN Baøi taäp CÔ BAÛN (SGK) C1 : Töø keát quaû thí nghieäm, haõy so saùnh löïc keùo vaät leân vôùi troïng löôïng cuûa vaät C2 : Choïn töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn - lôùn hôn vaøo choã troáng trong caâu sau : Khi keùo vaät - nhoû hôn leân theo phöông thaúng ñöùng caàn phaûi duøng - ít nhaát baèng löïc ………………………… troïng löôïng cuûa vaät. C3 :Haõy neâu nhöõng khoù khaên trong caùch keùo naøy. C4 :Choïn töø thích hôïp trong daáu ngoaëc ñeå ñieàn vaøo choã troáng caùc caâu sau : a) Maùy cô ñôn giaûn laø nhöõng duïng cuï giuùp thöïc hieän coâng vieäc ………………………….. hôn. (nhanh / deã daøng). b) Maët phaúng nghieâng, ñoøn baåy, roøng roïc laø ……………………………… (palaêng / maùy cô ñôn giaûn). C5. Neáu khoái löôïng cuûa oáng beâ toâng laø 200kg vaø löïc keùo cuûa moãi ngöôøi trong hình 13.2 laø 400N thì nhöõng ngöôøi naøy coù keùo ñöôïc oáng beâtoâng leân hay khoâng ? Vì sao ? C6. Tìm nhöõng thí duï söû duïng maùy cô ñôn giaûn trong cuoäc soáng. 43
 2. HÖÔÙNG DAÃN C2 : (tr.42) Duøng töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng : - Keùo vaät leân theo phöông thaúng ñöùng caàn phaûi duøng moät löïc ít nhaát baèng troïng löôïng cuûa vaät. C3 : (tr.43) Nhöõng khoù khaên trong caùch keùo naøy : -Troïng löôïng cuûa vaät quaù lôùn. -Vò trí ñöùng keùo khoâng thuaän lôïi: phaûi ñöùng phía treân vaät môùi keùo vaät leân ñöôïc. C4 : (tr.43) Duøng töø thích hôïp trong daáu ngoaëc ñeå ñieàn vaøo choã troáng: a) Maùy cô ñôn giaûn laø nhöõng duïng cuï giuùp thöïc hieän coâng vieäc deã daøng hôn. b) Maët phaúng nghieâng, roøng roïc, ñoøn baåy laø maùy cô ñôn giaûn. C5 : (tr.43) (Xem hình 13.2) Neáu khoái löôïng cuûa oáng beâ toâng laø m = 200kg, troïng löôïng cuûa noù laø : P = 10 x m = 10 x 200 = 2000N Toång löïc keùo cuûa 4 ngöôøi laø : F = 4 x 400 = 1600N Ta thaáy F < P, vaäy nhöõng ngöôøi ñoù khoâng theå keùo ñöôïc oáng beâ toâng leân. C6 : (tr.43) Nhöõng ví duï söû duïng maùy cô ñôn giaûn trong cuoäc soáng : - Ngöôøi coâng nhaân duøng maët phaúng nghieâng ñeå ñöa haøng hoaù leân xe taûi. - Moät ngöôøi duøng xaø beng ñeå naâng moät vaät naëng… - Duøng roøng roïc ñeå keùo thuøng nöôùc töø döôùi gieáng leân. Baøi taäp TÖÏ GIAÛI 1. Choïn caùc caâu ñuùng : Ñeå naâng moät bao xi-maêng töø 50kg töø döôùi leân, ta caàn duøng moät löïc : 44
 3. A- Lôùn hôn 500N. B- Toái thieåu laø 500N. C- Lôùn hôn 50N. D- Baèng 50N. 2. Ngöôøi ta thöôøng söû duïng maùy cô ñôn giaûn naøo ñeå laøm caùc vieäc sau ñaây ? a) Ñöa thuøng haøng leân oâtoâ taûi. b) Ñöa haøng hoaù leân cao. c) Keùo thuøng nöôùc töø gieáng leân. BAØI 14 MAËT PHAÚNG NGHIEÂNG Baøi taäp CÔ BAÛN (SGK) C1 : - Ño troïng löôïng cuûa vaät P = F1 vaø ghi keát quaû vaøo baûng 14.1 - Ño löïc keùo vaät F2 treân maët phaúng nghieâng coù ñoä nghieâng khaùc nhau : + Laàn 1 : Duøng taám vaùn coù ñoä daøi ngaén nhaát vaø laép thí nghieäm nhö hình 14.2. Caàm löïc keá keùo vaät leân töø töø doïc theo maët phaúng nghieâng. Ñoïc vaø ghi soá chæ cuûa löïc keá vaøo baûng. + Laàn 2 : Tìm caùch laøm giaûm ñoä nghieâng cuûa maët phaúng nghieâng. Laëp laïi thí nghieäm vaø ghi tieáp soá chæ cuûa löïc keá vaøo baûng. 45
 4. + Laàn 3 : Tieáp tuïc laøm giaûm ñoä nghieâng cuûa maët phaúng nghieâng. Laëp laïi thí nghieäm vaø ghi tieáp soá chæ cuûa löïc keá vaøo baûng. C2 : Trong thí nghieäm ôû hình 14.2 em ñaõ laøm giaûm ñoä nghieâng cuûa maët phaúng nghieâng baèng caùch naøo ? C3 : Neâu hai thí duï veà söû duïng maët phaúng nghieâng. C4 : Taïi sao ñi leân doác caøng thoai thoaûi, caøng deã hôn ? C5. ÔÛ hình 14.3 chuù Bình ñaõ duøng moät löïc 500N ñeå ñöa moät thuøng phuy naëng 2000N töø maët ñaát leân xe oâ toâ. Neáu söû duïng moät taám vaùn daøi hôn thì chuù Bình neân duøng löïc naøo coù lôïi hôn trong caùc löïc sau ñaây : a) F = 2000N ; c) F < 500N b) F > 500N ; d) F = 500N Haõy giaûi thích caâu traû lôøi cuûa em. HÖÔÙNG DAÃN C2 : (tr.45) Trong thí nghieäm ôû hình 14.2 SGK, ñeå laøm giaûm ñoä nghieâng cuûa maêët phaúng nghieâng coù theå duøng taám vaùn daøi hôn hoaëc duøng vaät keâ thaáp hôn. - Keùo vaät leân theo phöông thaúng ñöùng caàn phaûi duøng moät löïc ít nhaát baèng troïng löôïng cuûa vaät. C3 : (tr.45) Neâu hai thí duï söû duïng maët phaúng nghieâng : - Thí duï 1 : Duøng taám vaùn laøm maët phaúng nghieâng ñeå boác xeáp haøng hoùa leân xe. - Thí duï 2 : Duøng maët phaúng nghieâng ñeå ñöa nhöõng thuøng goã coù troïng löôïng lôùn töø treân cao xuoáng ñaát. 46
 5. C4 : (tr.45) Leân doác thoai thoaûi deã hôn doác ñöùng vì : Doác thoai thoaûi coù ñoä nghieâng ít hôn neân löïc caàn thieát ñeå ñi leân nhoû hô nhieàu so vôùi troïng löôïng cuûa ngöôøi. C5 : (tr.45) Choïn c) F < 500N, vì taám vaùn caøng daøi thì ñoä nghieâng cuûa maët phaúng nghieâng caøng giaûm, löïc caàn thieát ñeå ñöa vaät naëng leân cao caøng nhoû. Baøi taäp TÖÏ GIAÛI 1. Choïn caâu ñuùng : A- Khi duøng maët phaúng nghieâng, troïng löôïng cuûa vaät giaûm ñi. B- Khi duøng maët phaúng nghieâng, höôùng cuûa troïng löôïng thay ñoåi. C- Khi duøng maët phaúng nghieâng, caû höôùng vaø ñoä lôùn cuûa troïng löôïng thay ñoåi. D- Khi duøng maët phaúng nghieâng, troïng löôïng cuûa vaät khoâng thay ñoåi. 2. Coù hai taám vaùn, taám thöù nhaát coù chieàu daøi 2m, ñaàu keâ cao 1m. Taám thöù hai coù chieàu daøi 4m, ñaàu keâ cao 1,5m. Em haõy cho bieát duøng taám vaùn naøo ñeå laøm maët phaúng nghieâng thì coù lôïi veà löïc hôn. 47
 6. BAØI 15 ÑOØN BAÅY Baøi taäp CÔ BAÛN (SGK) C1 : Haõy ñieàn caùc chöõ O, O1 vaø O2 vaøo vò trí thích hôïp treân caùc hình 15.2, 15.3. C2 : - Ño troïng löôïng cuûa vaät vaø ghi keát quaû vaøo baûng 15.1. - Keùo löïc keá ñeå naâng vaät leân töø töø. Ñoïc vaø ghi soá chæ cuûa löïc keá theo 3 tröôøng hôïp ghi trong baûng 15.1. C3 : Choïn töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng cuûa caâu sau : Muoán löïc naâng vaät (1) ……………… troïng löôïng cuûa vaät thì phaûi laøm cho - lôùn hôn khoaûng caùch töø ñieåm töïa tôùi ñieåm taùc duïng - baèng cuûa löïc naâng (2) ……………… khoaûng - nhoû hôn caùch töø ñieåm töïa tôùi ñieåm taùc duïng cuûa troïng löôïng vaät. C4 : Tìm thí duï söû duïng ñoøn baåy trong cuoäc soáng. 48
 7. C5. Haõy chæ ra ñieåm töïa, caùc ñieåm taùc duïng cuûa löïc F1, F2 leân ñoøn baåy trong hình 15.5. C6. Haõy chæ ra caùch caûi tieán vieäc söû duïng ñoøn baåy ôû hình 15.1 ñeå laøm giaûm löïc keùo hôn. HÖÔÙNG DAÃN C1 : (tr.47) Xem hình 15.2 vaø 15.3. Ñieàn caùc chöõ O, O1 vaø O2 vaøo vò trí thích hôïp. C3 : (tr.49) Choïn töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng : - Muoán löïc naâng vaät nhoû hôn troïng löôïng cuûa vaät thì phaûi laøm cho khoaûng caùch töø ñieåm töïa tôùi ñieåm taùc duïng cuûa löïc naâng lôùn hôn khoaûng caùch töø ñieåm töïa tôùi ñieåm taùc duïng cuûa troïng löôïng vaät. C4 : (tr.49) Thí duï söû duïng ñoøn baåy trong cuoäc soáng : - Ngöôøi coâng nhaân duøng xaø beng ñeå baåy moät vaät naëng. - Buùa nhoå ñinh, xe cuùt kít, keùo caét giaáy … 49
 8. C5 : (tr.49) Haõy chæ ra ñieåm töïa, caùc ñieåm taùc duïng cuûa löïc F1, F2 leân ñoøn baåy trong hình 15.5 SGK. Hình 1: - Ñieåm töïa : Choã buoäc maùi cheøo vaøo maïn thuyeàn. - Ñieåm taùc duïng cuûa löïc F1 : Choã nöôùc taùc duïng leân maùi cheøo. - Ñieåm taùc duïng cuûa löïc F2 : Choã tay caàm maùi cheøo. Hình 2: - Ñieåm töïa : truïc baùnh xe cuùt kít - Ñieåm taùc duïng cuûa löïc F1 : troïng löôïng cuûa thuøng ñaët taïi giöõa thuøng. - Ñieåm taùc duïng cuûa löïc F2 : choã tay caàm xe cuùt kít. Hình 3: - Ñieåm töïa : oác. - Ñieåm taùc duïng cuûa löïc F1 : choã giaáy chaïm vaøo löôõi keùo. - Ñieåm taùc duïng cuûa löïc F2 : choã tay caàm keùo. Hình 4: - Ñieåm töïa : truïc quay. - Ñieåm taùc duïng cuûa löïc F1 : choã moät baïn ngoài. - Ñieåm taùc duïng cuûa löïc F2 : choã baïn coøn laïi ngoài. 50
 9. C6: Ñeå giaûm löïc keùo ôû hình 15.1, ta coù theå : ñöa ñieåm töïa O ñeán gaàn O1 hôn. Baøi taäp TÖÏ GIAÛI 1. Hai ngöôøi mang hai vaät coù khoái löôïng nhö nhau. Hoûi ngöôøi naøo ít duøng söùc hôn ? 2. Moät ngöôøi duøng xe cuùt kít ñeå chuyeân chôû caùc vaät naëng. Em haõy giaûi thích nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa xe ? 51
 10. BAØI 16 ROØNG ROÏC Baøi taäp CÔ BAÛN (SGK) C1 : Haõy moâ taû caùc roøng roïc veõ ôû hình 16.2 C2 : - Ño löïc keùo vaät theo phöông thaúng ñöùng nhö hình 16.3 vaø ghi keát quaû ño ñöôïc vaøo baûng 16.1. - Ño löïc keùo vaät qua roøng roïc coá ñònh nhö hình 16.4. Keùo töø töø löïc keá. Ñoïc vaø ghi soá chæ cuûa löïc keá vaøo baûng 16.1. - Ño löïc keùo vaät qua roøng roïc ñoäng nhö hình 16.5. Keùo töø töø löïc keá. Ñoïc vaø ghi soá chæ cuûa löïc keá vaøo baûng 16.1. Baûng 16.1. Keát quaû thí nghieäm Löïc keùo vaät leân trong tröôøng hôïp Chieàu cuûa löïc Cöôøng ñoä cuûa keùo löïc keùo Khoâng duøng roøng roïc Töø döôùi leân ….. N Duøng roøng roïc coá ñònh … …..N Duøng roøng roïc ñoäng … ….. N C3 : Döïa vaøo baûng keát quaû thí nghieäm haõy so saùnh : a) Chieàu, cöôøng ñoä cuûa löïc keùo vaät leân tröïc tieáp vaø löïc keùo vaät qua roøng roïc coá ñònh. b) Chieàu, cöôøng ñoä cuûa löïc keùo vaät leân tröïc tieáp vaø löïc keùo vaät qua roøng roïc ñoäng. C4 : Tìm töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng cuûa caùc caâu sau : a) Roøng roïc (1) ………………. coù taùc duïng laøm ñoåi höôùng cuûa löïc keùo so vôùi khi keùo tröïc tieáp. 52
 11. b) Duøng roøng roïc (2) ………………… thì löïc keùo vaät leân nhoû hôn troïng löôïng cuûa vaät. C5 : Tìm nhöõng thí duï veà söû duïng roøng roïc. C6 : Duøng roøng roïc coù lôïi gì ? C7 : Söû duïng heä thoáng roøng roïc naøo trong hình 16.6 coù lôïi hôn ? Taïi sao ? HÖÔÙNG DAÃN C5 : (tr.52) Tìm nhöõng thí duï veà söû duïng roøng roïc. - Baùc thôï neà duøng roøng roïc ñeå ñöa voâi vöõa leân cao. - Xe caåu coù heä thoáng roøng roïc ñeå ñöa caùc thuøng haøng leân cao … C6 : (tr.52) Duøng roøng roïc coù lôïi veà löïc, ñoåi höôùng cuûa löïc keùo. C7 : (tr.52) Söû duïng roøng roïc trong hình 16b) coù lôïi hôn. Vì vöøa ñoåi ñöôïc höôùng cuûa löïc keùo vöøa ñöôïc lôïi veà löïc. Baøi taäp TÖÏ GIAÛI 1. Giaû söû ta duøng roøng roïc ñoäng ñeå naâng moät bao gaïo coù khoái löôïng 60kg. Ta chæ caàn taùc duïng moät löïc baèng bao nhieâu trong caùc giaù trò sau ñaây : a) 600N; b)100N; c) 800N 2. Choïn caâu ñuùng : A-Roøng roïc coá ñònh chæ thay ñoåi ñoä lôùn cuûa löïc. B-Trong heä thoáng roøng roïc ñoäng, khoâng coù roøng roïc coá ñònh. C-Roøng roïc ñoäng coù theå thay ñoåi caû ñoä lôùn vaø höôùng cuûa löïc. D-Vôùi hai roøng roïc coá ñònh thì coù theå thay ñoåi ñoä lôùn cuûa löïc. 53
 12. BAØI 17 TOÅNG KEÁT CHÖÔNG I (CÔ HOÏC) I. OÂN TAÄP 1. Haõy neâu teân caùc duïng cuï ñeå ño : a) ñoä daøi ; b) theå tích chaát loûng ; c) löïc ; d) khoái löôïng. 2. Taùc duïng ñaåy, keùo cuûa vaät naøy leân vaät khaùc goïi laø gì ? 3. Löïc taùc duïng leân moät vaät coù theå gaây ra nhöõng keát quaû gì treân vaät ? 4. Neáu chæ coù hai löïc taùc duïng vaøo cuøng moät vaät vaãn ñöùng yeân thì hai löïc ñoù goïi laø hai löïc gì ? 5. Löïc huùt cuûa Traùi Ñaát leân caùc vaät goïi laø löïc gì ? 6. Duøng tay eùp hai ñaàu cuûa moät loø xo buùt bi laïi. Löïc maø loø xo taùc duïng leân tay ta goïi laø löïc gì ? 7. Treân voû moät hoäp kem giaët VISO coù ghi 1 kg. Soá ñoù chæ gì ? 8. Haõy tìm töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng : 7800 kg/m3 laø …… cuûa saét. 9. Haõy tìm töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng : - Ñôn vò ño ñoä daøi laø …………… kí hieäu laø …….. - Ñôn vò ño theå tích laø ………… kí hieäu laø ……… - Ñôn vò ño khoái löôïng laø …………….. kí hieäu laø ……… - Ñôn vò ño khoái löôïng rieâng laø …… kí hieäu laø ……….. 10. Vieát coâng thöùc lieân heä giöõa troïng löôïng vaø khoái löôïng cuûa cuøng moät vaät. 11. Vieát coâng thöùc tính khoái löôïng rieâng theo khoái löôïng vaø theå tích. 54
 13. 12. Haõy neâu teân ba loaïi maùy cô ñôn giaûn maø em ñaõ hoïc. 13. Haõy neâu teân cuûa maùy cô ñôn giaûn maø ngöôøi ta duøng trong caùc coâng vieäc hoaëc duïng cuï sau : - Keùo moät thuøng beâ toâng leân cao ñeå ñoå traàn nhaø. - Ñöa moät thuøng phuy naëng töø maët ñöôøng leân saøn xe taûi. - Caùi chaén oâtoâ taïi nhöõng ñieåm baùn veù treân ñöôøng cao toác. II. VAÄN DUÏNG 1.Haõy duøng caùc töø trong 3 oâ sau ñeå vieát thaønh 5 caâu khaùc nhau. Ví duï : Thanh nam chaâm taùc duïng löïc huùt leân caùi ñinh. - Quaû boùng ñaù - Con traâu - Quaû boùng baøn - Löïc huùt - Ngöôøi thuû moân boùng ñaù - Caùi caøy - Löïc ñaåy - Chieác kìm nhoå ñinh - CaÙi ñinh - Löïc keùo - Thanh nam chaâm - Mieáng saét - Chieác vôït boùng baøn 2. Moät hoïc sinh ñaù vaøo quaû boùng. Coù nhöõng hieän töôïng gì xaûy ra ñoái vôùi quaû boùng ? Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát : A. Quaû boùng bò bieán daïng . B. Chuyeån ñoäng cuûa quaû boùng bò bieán ñoåi . C. Quaû boùng bò bieán daïng , ñoàng thôøi chuyeån ñoäng cuûa noù bò bieán ñoåi . D. Khoâng coù söï bieán ñoåi naøo xaûy ra. 3*.Coù 3 hoøn bi coù kích thöôùc baèng nhau , ñöôïc ñaùnh soá 1,2,3.Hoøn bi 1 naëng nhaát, hoøn bi 3 nheï nhaát. Trong 3 hoøn bi ñoù coù moät hoøn baèng saét, moät hoøn baèng nhoâm, vaø moät hoøn baèng chì. Hoûi hoøn naøo baèng saét, hoøn naøo baèng nhoâm vaø hoøn naøo baèng chì ? Choïn caùch traû lôøi ñuùng trong 3 caùch traû lôøi A, B,C. 55
 14. Caùch Saét Nhoâm Chì A Hoøn bi 1 Hoøn bi 2 Hoøn bi 3 B Hoøn bi 2 Hoøn bi 3 Hoøn bi 1 C Hoøn bi 3 Hoøn bi 1 Hoøn bi 2 4. Haõy choïn nhöõng ñôn vò thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng cuûa caùc caâu sau : - meùt khoái a) Khoái löôïng rieâng cuûa ñoàng laø 8900 . . . . - kiloâgam b) Troïng löôïng cuûa moät con choù laø 70 . . . . - niutôn c) Khoái löôïng cuûa moät bao gaïo laø 50 . . . . . . - kiloâgam treân meùt khoái d) Troïng löôïng rieâng cuûa daàu aên laø 8000 . . . . - niutôn treân meùt khoái. e) Theå tích nöôùc trong moät beå nöôùc laø 3 . . . . 5. Haõy choïn nhöõng töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo choã troáng cuûa caùc caâu sau a) Muoán ñaåy moät chieác xe maùy töø væa heø leân neàn nhaø cao 0.4 m thì phaûi duøng . . . . . . . . - roøng roïc coá ñònh b) Ngöôøi phuï neà ñöùng döôùi ñöôøng, muoán keùo - roøng roïc ñoäng bao xi maêng leân taàng hai thöôøng duøng moät . . . - maët phaúng nghieâng ..... - ñoøn baåy c) Muoán naâng ñaàu moät caây goã naëng leân cao khoaûng 10cm ñeå keâ hoøn gaïch xuoáng döôùi thì phaûi duøng . . . . . . . . d) ÔÛ ñaàu caåu cuûa caùc xe caåu ngöôøi ta coù laép moät . . . . . . . . Nhôø theá, ngöôøi ta coù theå nhaác nhöõng coã maùy raát naëng leân cao baèng löïc nhoû hôn troïng löôïng cuûa coå maùy. 6. a)Taïi sao keùo caét kim loaïi coù tay caàm daøi hôn löôõi keùo ? b)Taïi sao keùo caét giaáy, caét toùc coù tay caàm ngaén hôn löôõi keùo ? III. TROØ CHÔI OÂ CHÖÕ 56
 15. A. OÂ chöõ thöù nhaát Theo haøng ngang : 1. Maùy cô ñôn giaûn giuùp laøm thay ñoåi ñoä lôùn cuûa löïc, (11 oâ). 2. Duïng cuï ño theå tích, (10 oâ). 3. Phaàn khoâng gian maø vaät chieám choã, (7 oâ). 4. Loaïi duïng cuï giuùp con ngöôøi laøm vieäc deã daøng hôn, (12 oâ). 5. Duïng cuï giuùp laøm thay ñoåi caû ñoä lôùn vaø höôùng cuûa löïc, (15 oâ). 6. Löïc huùt cuûa Traùi Ñaát taùc duïng leân vaät, (8 oâ). 7. Thieát bò goàm caû roøng roïc ñoïng vaø roøng roïc coá ñònh, (6 oâ). Haõy neâu noäi dung cuûa töø haøng doïc trong caùc oâ in ñaäm. B. OÂ chöõ thöù hai Theo haøng ngang : 1) Löïc huùt cuûa Traùi Ñaát taùc duïng leân vaät, (8 oâ) 2) Ñaïi löôïng chæ löôïng chaát chöùa trong vaät, (9 oâ) 3) Caùi gì duøng ñeå ño khoái löôïng (6 oâ)? 4) Löïc maø taùc duïng leân tay ta khi tay eùp loø xo laïi, (9 oâ) 5) Maùy cô ñôn giaûn coù ñieåm töïa,(6 oâ) 6) Duïng cuï maø thôï may thöôøng duøng ñeå laáy soá ño cô theåû khaùch haøng, (8 oâ). Töø naèm trong caùc oâ in ñaäm theo haøng doïc chæ khaùi nieäm gì ? 57
 16. 1 2 3 4 5 6 HÖÔÙNG DAÃN I. OÂN TAÄP 1- Caùc duïng cuï duøng ñeå ño : a) ñoä daøi : thöôùc. b) theå tích chaát loûng : bình chia ñoä, bình traøn, ca ñong, can. c) löïc : löïc keá. d) khoái löôïng : caân. 2- Taùc duïng ñaåy, keùo cuûa vaät naøy leân vaät kia goïi laø löïc. 3- Löïc taùc duïng moät vaät coù theå : a) laøm vaät bò bieán daïng. b) laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa vaät. 58
 17. 4- Neáu chæ coù hai löïc vaøo cuøng moät vaät ñang ñöùng yeân maø vaät vaãn ñöùng yeân thì hai löïc ñoù goïi laø hai löïc caân baèng. 5- Löïc huùt cuûa Traùi Ñaát leân caùc vaät goïi laø troïng löïc. 6- Duøng tay eùp hai ñaàu cuûa moät loø xo buùt bi laïi. Löïc maø loø xo taùc duïng leân tay goïi laø löïc ñaøn hoài. 7- Treân voû moät hoäp kem giaët VISO coù ghi 1kg. Ñoù laø khoái löôïng cuûa kem giaët chöùa trong hoäp. 8- 7800 kg/m3 laø khoái löôïng rieâng cuûa saét. 9- Töø thích hôïp ôû caùc choã troáng : - Ñôn vò ño ñoä daøi laø meùt, kí hieäu laø m. - Ñôn vò ño theå tích laø meùt khoái, kí hieäu laø m3. - Ñôn vò ño löïc laø niu tôn, kí hieäu laø N. -Ñôn vò ño khoái löôïng laø kiloâgam, kí hieäu laø kg. -Ñôn vò ño khoái löôïng rieâng laø kiloâgam treân meùt khoái, kí hieäu laø kg/m3. 10- Coâng thöùc lieân heä giöõa troïng löôïng vaø khoái löôïng cuûa cuøng moät vaät : P = 10 × m. m 11- Coâng thöùc tính khoái löôïng rieâng theo khoái löôïng vaø theå tích : D = V 12- Ba loaïi maùy cô ñôn giaûn maø em ñaõ ñöôïc hoïc laø: maët phaúng nghieâng, roøng roïc, ñoøn baåy. 13- Ta caàn duøng caùc maùy cô sau ñeå thöïc hieän caùc coâng vieäc : 59
 18. Coâng vieäc Maùy cô ñôn giaûn Keùo moät thuøng beâtoâng leân Roøng roïc coá ñònh, roøng roïc ñoäng. cao ñeå ñoå traàn nhaø Ñöa moät thuøng phuy naëng töø Maët phaúng nghieâng. maët ñöôøng leân saøn xe taûi Caùi chaén oâtoâ taïi nhöõng ñieåm Ñoøn baåy, roøng roïc. baùn veù treân ñöôøng cao toác II. VAÄN DUÏNG 1- Duøng caùc töø trong oâ ñeå vieát thaønh caâu : - Con traâu taùc duïng löïc keùo leân chieác caøy. - Ngöôøi thuû moân boùng ñaù taùc duïng löïc ñaåy leân quaû boùng ñaù. - Chieác kìm nhoå ñinh taùc duïng löïc keùo leân caùi ñinh. - Thanh nam chaâm taùc duïng löïc huùt leân mieáng saét. - Chieác vôït boùng baøn taùc duïng löïc ñaåy leân quaû boùng baøn. 2- Moät hoïc sinh ñaù vaøo quaû boùng. Keát quaû laø quaû boùng bò bieán daïng, ñoàng thôøi chuyeån ñoäng cuûa noù bò thay ñoåi. 3- Khoái löôïng rieâng cuûa chì laø lôùn nhaát vaø cuûa nhoâm laø nhoû nhaát trong soá 3 vaät lieäu treân. Do ñoù cuøng moát kích thöôùc thì hoøn bi chì naëng nhaát (soá 1), 60
 19. hoøn bi nhoâm nheï nhaát (soá 3). Hoøn bi saét mang soá 2. Vaäy B laø caâu traû lôøi ñuùng. 4- Choïn caùc ñôn vò thích hôïp : a) Khoái löôïng rieâng cuûa ñoàng laø 8900 kiloâgam treân meùt khoái. b) Troïng löôïng cuûa moät con choù laø 70 niutôn. c) Khoái löôïng cuûa moät bao gaïo laø 50 kiloâgam. d) Troïng löôïng rieâng cuûa daàu aên laø 8000 niutôn treân meùt khoái. e) Theå tích nöôùc trong moät beå nöôùc laø 3 meùt khoái. 5- Choïn töø thích hôïp trong khung ñeå ñieàn vaøo caùc choã troáng : a) Muoán ñaåy xe maùy töø væa heø leân neàn nhaø cao 0,4m thì phaûi duøng maët phaúng nghieâng. b) Ngöôøi phuï neà ñöùng döôùi ñöôøng, muoán keùo bao xi maêng leân taàng hai thöôøng duøng moät roøng roïc coá ñònh. c) Muoán naâng ñaàu moät caây goã naëng leân cao khoaûng 10cm ñeå keâ hoøn gaïch xuoáng döôùi thì phaûi duøng ñoøn baåy. d) ÔÛ ñaàu caàn caåu cuûa caùc xe caåu, ngöôøi ta coù laép moät roøng roïc ñoäng. Nhôø theá, ngöôøi ta coù theå nhaéc nhöõng coã maùy raát naëng leân cao baèng löïc nhoû hôn troïng löôïng cuûa coã maùy. 6- a) Ñeå caét kim loaïi, ta caàn duøng moät löïc lôùn. Keùo caét kim loaïi coù tay caàm daøi hôn löôõi keùo, vì khi ñoù löïc taùc duïng cuûa tay naèm xa ñieåm töïa 61
 20. ( laø truïc quay) hôn so vôùi löïc taùc duïng leân vaät kim loaïi caàn caét. Vì vaäy löïc taùc duïng ñeå caét kim loaïi lôùn hôn löïc taùc duïng cuûa ngöôøi. b) Ñeå caét giaáy, toùc ta khoâng caàn moät löïc lôùn laém. Keùo caét giaáy, keùo caét toùc coù tay caàm ngaén hôn löôõi keùo, vì khi ñoù löïc taùc duïng cuûa tay ngöôøi naèm gaàn ñieåm töïa hôn ñieåm taùc duïng cuûa vaät, löïc laøm caét giaáy nhoû hôn löïc cuûa tay ngöôøi. III- OÂ CHÖÕ A. OÂ chöõ thöù nhaát : Noäi dung töø haøng doïc : Ñieåm töïa. B. OÂ chöõ thöù hai : Noäi dung töø haøng doïc : Ñoøn baåy. 62
Đồng bộ tài khoản