intTypePromotion=3

Trắc nghiệm Hoán vị gen + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
138
lượt xem
23
download

Trắc nghiệm Hoán vị gen + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hoán vị gen + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Hoán vị gen + đáp án

 1. Hoán v gen Câu 1 Trong quá trình gi m phân t o giao t , hi n tư ng ti p h p và trao chéo gi a các crômatit c a các c p NST tương đ ng x y ra : A) Kì đ u c a gi m phân th II B) Kì gi a c a gi m phân th I C) Kì sau gi m phân th I D) Kì đ u c a gi m phân th I ĐÁP ÁN D Câu 2 ru i gi m hi n tương trao đ i chéo gi a các crômatit c a c p NST tương đ ng x y ra A) Cơ th cái mà không x y cơ th đ c B) Cơ th đ c mà cơ th cái C) Cơ th đ c và cơ th cái D) m t trong hai gi i ĐÁP ÁN A Câu 3 Trong t nhiên nh ng đ i tư ng nào dư i đây hi n tư ng hoán v gen ch có th x y ra m t trong hai gi i A) ru i gi m B) đ u Hà lan C) bư m t m D) A và C đúng ĐÁP ÁN -D Câu 4 T i sao ru i gi m đ c không x y ra hi n tư ng trao đô chéo giưã các crômatit c a căp NST tương đ ng trong gi m phân nhưng quá trình t o giao t v n x y ra bình thư ng? A) Do quá trình ti p h p gi a các crômatit c a c p NST tương đ ng v n x y ra bình thư ng kì sau c a quá trình gi m phân I
 2. B) Do quá trình phân li ng u nhiên c a c p NST tương đ ng kì đ u c a quá trình gi m phân I C) Do quá trình ti p h p gi a các crômatit c a c p NST tương đ ng v n x y ra kì đ u c a quá trình gi m phân I D) Do qúa trình phân li ng u nhiên c a c p NST tương đ ng v n x y ra bình thư ng kì đ u c a quá trình gi m phân I ĐÁP ÁN C Câu 5 Đ c đi m nào dư i đây là đ c đi m chung c a hi n tư ng hoán v gen và phân li đ c l p A) Các gen phân li ng u nhiên và t h p t do B) Làm xu t hi n bi n d t h P C) Làm h n ch xu t hi n bi n d t h p D) Các gen không alen cùng n m trên m t c p NST tương đ ng ĐÁP ÁN B Câu 6 nh hi n tư ng hoán v gen (M:alen, N: không alen) n m trên…(C: các c p NST đ ng d ng khác nhau, D: các crômatit khác nhau trong c p NST tương đ ng) có đi u ki n t h p l i v i nhau trên (K: cùng m t ki u gen, S: cùng m t NST) t o thành nhóm gen liên k t A) M, D, K B) M, C, S C) N, D, S D) N, C, K ĐÁP ÁN C Câu 7 Nói v s chao đ i chéo gi a các NST trong quá trình gi m phân, n i dung nào dư i đây là đúng? A) hi n tư ng trao đ i chéo x y ra trong gi m phân đã phân b l i v trí cuau các gen trong b NST B) Trên c p NST tương đ ng, hi n tư ng trao đ i chéo luôn luôn x y ra t i m t v trí nh t đ nh có tính đ c trưng cho loài
 3. C) hi n tư ng trao đ i chéo x y ra gi a các c p NST tương đ ng khác nhau kì đ u c a quá trình gi m phân I D) hi n tư ng trao đ i chéo x y ra gi a các crômatit khác nhau c a c p NST tương đ ng kì đ u c a quá trình gi m phân ĐÁP ÁN D Câu 8 N i dung nào dư i đây v quá trình trao đ i chéo gi a các NST trong quá trình là gi m phân là không đúng A) hi n tương trao đ i chéo gi ng như hi n tư ng phân ly ng u nhiên c a các NST trong gi m phân, đã làm tăng cư ng s xu t hi n các t h p gen m id n đ n hi n tư ng bi n d t h p B) hi n tư ng trao đ i chéo x y ra trong gi m phân đã d n đ n hi n tương hoán v gen trên c p NST tương đ ng C) hi n tư ng trao đ i chéo x y ra gi a các crômatit khác nhau c a c p NST tương đ ng kì đ u c a quá trình gi m phân I D) C ĐÁP ÁN Câu 9 hi n tư ng hoán v gen x y ra trên cơ s A) Hi n tư ng phân ly ng u nhiên gi a các c p NST tương đ ng trong gi m phân và t h p t do c a chúng trong th tinh B) Thay đ i v trí c a các c p gen trên c p NST tương đ ng do đ t bi n chuy n đo n tương đ ng C) hi n tư ng ti p h p và trao đ i chéo gi a các crômatit c a c p NST tương đ ng trong quá trình gi m phân D) Các lo i đ t bi n c u trúc c a các NST các t bào sinh d c liên quan đ n s thay đ i v trí c a các gen không alen ĐÁP ÁN C Câu 10 t n s trao đ i chéo A) đ b n trong c u trúc c a NST trong quá trình duy truy n
 4. B) Tính linh ho t c a các crômatit c a các NST trong quá trình gi m phân t o giao t C) th hi n l c liên k t gi a các gen D) A và B đúng ĐÁP ÁN C Câu 11 đ c đi m nào dư i đây không ph i là đ c đ c đi m c a t n s hoán v gen? A) t n s hoán v gen th hi n l c liên k t gi a các gen B) Các gen trên NST có xu hư ng ch y u là liên k t nên t n s hoán v gen không vư t quá 50%q C) t n s hoán v gen t l ngh ch v i kho ng cách gi a các gen D) t n s hoán v gen đư c s d ng làm cơ s đ mô t kho ng cách gi a các gen khi l p b n đ gen ĐÁP ÁN B Câu 12 Phát bi u nào dư i đây v quy lu t hoán v gen là không đúng? A) Làm xu t hi n các t h p gen do các gen n m trên các NST khác nhau c a c p tương đ ng thay đ i v trí B) Trên cùng m t NST các gen n m cách xa nhau thì t n s hoán v gen càng bé và ngư c l i C) Do xu hương ch y u c a các gen là liên k t nên trong gi m phân t n s hoán v gen không vư t quá 50% D) Cơ s t bào h c c a quy lu t hoán v gen là hi n tư ng trao đ i chéo gi a các crômatit c a c p NST tương đ ng x y ra trong quá trình gi m phân I ĐÁP ÁN B Câu 13 b n đ di truy n là gì? A) Sơ đ s p x p v trí tương đ i c a các gen trong nhóm gen liên k t B) Sơ đ s p x p v trí tương đ i c a m i gen trong t bào C) Sơ đ s p x p v trí chính xác c a m i gen trong nhóm gen liên k t D) Sơ đ s p x p v trí chính xác c a m i gen trong t bào
 5. ĐÁP ÁN A Câu 14 b n đ di truy n đư c thi t l p cho m i c p NST tương đ ng. Các…đư c đánh s theo th t c a….trong b NST c a…..Khi l p b n đ ph i ghi nhóm liên k t, tên đ y đ ho c kí hi u c a…., kho ng cách tính b ng đơn v b n đ b t đ u t m t đ u mút ho c t tâm đ ng c a NST A) Gen, NST, loài, gen B) Nhóm gen liên k t, NST, cơ th , nhóm gen C) Gen, các gen đó, loài, NST D) Nhóm liên k t, NST, loài,gen ĐÁP ÁN -D Câu 15 kho ng cách tương đ i gi a các gen trong nhóm gen liên k t đư c thi t l p trên b n đ di truy n đư c th c hi n d a vào: A) t n s c a các t h p gen m i đ c t o thành trong quá trình phân ly ng u nhiên và t h p t do c a các gen trong gi m phân B) t n s cu các t h p ki u hình khác nhau b m trong quá trình đ đánh hi n tư ng trao đ i chéo trong gi m phân C) t ns hoán v gen qua quá trình trao đ i chéo gi a các crômatit c a c p NST tương đ ng trong gi m phân D) Các thay đ i trên c u trúc c a NST trong các trư ng h p đ t bi n chuy n đo n ĐÁP ÁN C Câu 16 Trong lai phân tích cá th d h p t v 2 c p gen cùng n m trên m t NST, vi c tính t n s hoán v gen đư c th c hi n b ng cách A) t ng t n s 2 ki u hình t o b i giao t không hoán v B) t ng t n s gi a m t ki u hình t o b i giao t hoán v và m t ki u hình t o b i giao t không hoán v C) t ng t n s 2 ki u hình t o b i các giao t hoán v D) t n s c a ki u hình tương ng v i ki u gen đ ng h p l n ĐÁP ÁN C
 6. Câu 17 cà chua, gen A quy đ nh thân cao, a: thân th p, B: qu tròn, b: qu b u d c. Gi s 2 c p gen này n m trên m t c p NST. Khi ti n hành lai gi a hai cà chua thu n ch ng thân th p, qu b u d c v i cà chua thân cao, qu tròn thu đư c F1 sau đó cho F1 lai phân tích. th hai lai xu t hi n 4 lo i ki u hình: thân cao, qu tròn; thân cao, qu b u d c; thân th p qu tròn và thân th p, qu b u d c. Đ tính t n s hoánv gen d a trên t n s c a các lo i kiê hình k t qu lai phân tích, cách nào dư i đây là đúng? A) T ng t n s cá th có ki u hình khác b m B) t ng t n s có ki u hình gi ng b m C) t ng t n s có ki u hình cây thân cao, qu tròn và thân cao, qu b u d c D) t ng t n s cá th có ki u hình thân cao, qu tròn và thân th p, qu b u d c ĐÁP ÁN A Câu 18 ru i gi m A: quy đ nh tính tr ng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh c t. Các gen cùng trên m t c p NST tương đ ng Ti n hành lai phân tích ru i cái F1 d h p tươr F2 thu đư c 41% mình xám, cánh c t; 41% mình đen, cánh dài; 9% mình xám, cánh dài; 9% mình đen cánh c t. Ki u gen c a ru i cái F1 và t n s hoán v gen f s là: AB A) , f = 18% ab Ab B) , f = 18% aB AB C) , f = 9% ab Ab D) , f= 9% aB ĐÁP ÁN B Câu 19 ru i gi m A: quy đ nh tính tr ng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh c t. Các gen cùng trên m t c p NST tương đ ng
 7. Lai gi a 2 b m ru i thu n chúng mình xám, cánh c t và mình đen, cánh dài, v i t n s hoán v là 18%. K t q a F2 khi cho F1 t o giao s là: A) 25% mình xám, cánh c t: 50% mính xám, cánh dài: 25% mình đen, cánh dài B) 70,5% mình xám, cánh dài: 4,5% mình xám, cánh c t : 4,5% mình đen, cánh dài C) 41% mình xám, cánh c t: 41% mình đen, cánh dài: 9%mình xám, cánh dài: 95 mình đen, cánh c t D) 54,5%mình xám, cánh dài: 20,5% mình xám, cánh c t: 20,5% mình đen cánh dài: 4,5% mình đen, cánh c t ĐÁP ÁN A Câu 20 ru i gi m A: quy đ nh tính tr ng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh c t. Các gen cùng trên m t c p NST tương đ ng Lai gi a 2 b m ru i thu n ch ng mình xám, cánh dài và mình đen cánh c t, v i t n s hoán v là 18%. K t qu F2 khi cho F1 t p giao s là: A) 70,5% mình xám, cánh dài:4,5% mình xám, cánh c t : 4,5% mình đen, cánh dài : 20,5% mình đen, cánh c t B) 25% mình xán, cánh c t : 50% mình xám, cánh dài : 25% mình đen, cánh dài C) 41% mình xám, cánh c t : 41% mình đen, cánh dài : 9% mình xám, cánh dài : 9% mình đen, cánh c t D) 54,5% mình xám, cánh dài : 20,5% mình xám, cánh c t : 20,5% mình đen cánh dài : 4,5% mình đen, cánh c t ĐÁP ÁN A Câu 21 ru i gi m A: quy đ nh tính tr ng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh c t. Các gen cùng trên m t c p NST tương đ ng
 8. Lai gi a hai b m ru i thu n ch ng mình xám, cánh c t và mình đen, cánh dài, v i t n soó hoán v là 18%, sau đó cho ru i d m cái F1 d h p t lai v i ru i có AB ki u gen , F2 s thu đư c k t qu phân tính aB A) 41% mình xám, cánh c t : 41% mình đen, cánh dài : 9% mình xám, cánh dài : 9% mình đen, cánh c t B) 1 mình xám, cánh c t : 2 mình xám, cánh dài : 1 mình đen, cánh dài C) 1 mình xám, cánh dài : 1 ru i mình đen, cánh dài D) 3 mình xám, cánh dài : 1 ru i mình đen, cánh dài ĐÁP ÁN D Câu 22 ru i gi m A: quy đ nh tính tr ng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh c t. Các gen cùng trên m t c p NST tương đ ng Ab Ti n hành lai gi a m t ru i gi m đ c có ki u gen v i ru i gi m cái d h p t , Ab F2 thu đư c k t qu : 50% ru i mình xám cánh dài : 50% ru i mình xám, cánh c t. Ru i d h p t đem lai s có ki u gen và đ c tính sau AB A) ,các gen di truy n liên k t hoàn toàn aB AB B) ,các gen di truy n liên k t hoàn toàn ab Ab AB C) ho c , các gen di truy n liên k t hoàn toàn ho c hoán v aB ab Ab AB D) ho c , các gen di truy n liên k t hoàn toàn aB ab ĐÁP ÁN C Câu 23 ru i gi m A: quy đ nh tính tr ng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh c t. Các gen cùng trên m t c p NST tương đ ng AB Ti n hành lai gi a 1 ru i gi m đ c có ki u gen v i ru i gi m cái d h p t , Ab F2 thu đư c k t qu : 3 mình xám, cánh dài: m t ru i mình xám cánh c t. Ru i d h p t đem lai s có ki u gen và đ c tính sau
 9. Ab A) , các gen di truy n liên k t hoàn toàn aB AB B) , các gen di truy n liên k t hoàn toàn ab AB Ab C) ho c các gen di truy n liên k t hoàn toàn ho c hoán v ab aB AB Ab D) ho c các gen di truy n liên k t hoàn toàn ab aB ĐÁP ÁN C Câu 24 Moocgan đã phát hi n hi n tư ng hoán v gen b ng cách lai gi a các ru i thu n ch ng khác nhau 2 c p tính tr ng tương ph n mình xám, mình đen và cánh dài,cánh c t và sau đó : A) Phân tích k t qu lai phân tích ru i gi m đ c F1 d h p t B) Ti n hành cho F1 t p giao r i phân tích k t qu lai C) Phân tích k t qu lai phân tích ru i gi m cái F1 d h p t D) Quan sát th y hi n tư ng ti p h p và trao đ i chéo gi a các crômatit c a c p NST kép tương đ ng trong gi m phân ĐÁP ÁN C Câu 25 Cách tính t n s hoán v gen b ng cách l y t ng t n s ki u hình c a các cá th khác b m chia t ng s cá th trong k t qu lai phân tích cá th d h p t 2 c p gen liên k t đ tính toán hoán v gen ch đúng khi : A) Cá th d h p t đem lai có ki u gen v i các gen tr i không alen n m trên cùng m t c p NST tương đ ng B) Cá th d h p t đem l i có ki u gen v i các gen tr i không alen n m trên 2 NSt khác nhau c a c p tương đ ng C) Cá th đem lai phân tích ph i d h p t v 2 căp gen D) Cách tính trên không đúng ĐÁP ÁN A Câu 26 Giá tr c a b n đ di truy n trong th c ti n
 10. A) Cho phép d đoán tính ch t di truy n c a các tính tr ng mà các gen c a chúng đã đư c xác l p trên b n đ B) gi m th i gian ch n đôi giao ph i trong công tác ch n gi ng, rút ng n th i gian t o gi ng C) Giúp tính t n s hoán v gi a các gen không alen trên cùng c p NST tương đ ng D) A và B đúng ĐÁP ÁN -D Câu 27 Hi n tư ng hoán v gen có ý nghĩa: A) Làm tăng s bi n d t h p, cung c p nguyen li u cho quá trình ch n l c và ti n hoá B) Các gen quý n m trên các NST khác nhau c a c p tương đ ng có th tái t h p thành nhóm gen liên k t C) L p b n đ gen D) T t c đ u đúng ĐÁP ÁN -D Câu 28 Ý nghĩa nào dư i đây không ph i c a hi n tương hoán v gen A) Làm tăng s bi n d t h p, cung c p nguyên li u cho quá trình ch n l c và ti n hoá B) Giúp gi i thích cơ ch c a hi n tư ng chuy n đo n tương h trong đ t bi n c u trúc NST C) Tái t h p l i các gen quý trên các NST khác nhau c a c p tương đ ng t o thành nhóm gen kiên k t D) Đ t cơ s cho vi c l p b n đ gen ĐÁP ÁN B Câu 29 M i quan h gi a liên k t gen và hoán v gen th hi n A) Sau khi x y ra hi n tư ng hoán v s tái xu t hi n tr l i hi n tư ng liên k t gen
 11. B) M c dù có hi n tư ng hoán v gen nhưng xu hư ng ch y u gi a các gen v n là hi n tư ng liên k t C) Hoán v gen x y ra trên cơ s c a hi n tư ng liên k t gen D) t t c đ u đúng ĐÁP ÁN -D Câu 30 S khác bi t cơ b n gi a hai quy lu t liên k t gen và hoán v gen trong di truy n th hi n : A) v trí c a các gen trên NST B) kh năng t o các t h p gen m i: liên k t gen h n ch , hoán v gen làm xu t hi n bi n d t h p C) S khác bi t gi a cá th đ c và cái trong quá trình di truy n các tính tr ng D) Tính đ c trưng c a t ng nhóm liên k t gen ĐÁP ÁN B Câu 31 cà chua gen A quy đ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b: qu b u d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương đ ng Cho cà chua thân cao, qu tròn l i v i nhau lai v i cà chua thân th p- b u d c F1 thu đư c 81 cao-tròn, 79 th p - b u d c, 21cao-b u d c, 19 th p- tròn, hãy cho bi t ki u gen c a cây thân cao qu trong A) AaBb AB B) ab Ab C) aB ab D) ab ĐÁP ÁN B Câu 32 cà chua gen A quy đ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b: qu b u d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương đ ng Hi n tư ng nào dư i đây đã x y ra trong quá trình di truy n
 12. A) Phân ly ng u nhiên và t h p t do c a các gen chi ph i tính tr ng trong di qúa trình duy truy n B) Thay đ i v trí c a các gen trên NST tương đ ng do hi n tư ng trao đ i ch t chéo trong gi m phân C) Liên k t gen trong bi n d t h p t o ra các t h p gen m i D) xu t hi n hi n tư ng bi n d t h p t o ra các t h p gen m i ĐÁP ÁN B Câu 33 cà chua gen A quy đ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b: qu b u d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương đ ng kho ng cách tương đ i gi a các gen noí trên trên b n đ gen vào kho ng: A) 40 centimoocgan B) 20 centimoocgan C) 10 centimoocgan D) 80 centimoocgan ĐÁP ÁN B Câu 34 cà chua gen A quy đ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b: qu b u d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương đ ng Gi s khi lai gi a 2 th cà chua thu n ch ng khác nhau b i 2 c p tính tr ng tương ph n nói trên đư c F1, cho F1 giao ph i v i cá th khác F2 thu đư c k t qu : 54% cao-tròn, 21% th p - tròn, 21% cao- b u d c, 4% th p- b u d c. Cho bi t quá trình gi m phân t o noãn và t o phân di n ra gi ng nhau, hãy xác đ nh ki u gen c a F1 và t n s trao đ i chéo f gi a các gen ? AB A) , f = 40% ab AB B) , f = 20% aB AB C) , f = 20% ab
 13. Ab D) , f= 40% aB ĐÁP ÁN D Câu 35 cà chua gen A quy đ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b qu b u d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương đ ng AB T n s c a ki u gen F2 trong k t qu phép lai là bao nhiêu? AB A) 4% B) 16% C) 8% D) 20% ĐÁP ÁN A Câu 36 cà chua gen A quy đ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b: qu b u d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương đ ng aB T n s c a ki u gen F2 trong k t qu c a phép lai trên là bao nhiêu? ab A) 45 B) 9% C) 12% D) 6% ĐÁP ÁN C Câu 37 cà chua gen A quy đ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b: qu b u d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương đ ng phép lai gi a cà chua F2 s cho t l phân tính theo t l 25%: 25%: 25%: 25%: 25% trong k t qu lai: Ab ab A) × ab ab Ab AB B) × ab ab
 14. AB Ab C) × ab aB aB Ab D) × ab ab ĐÁP ÁN D Câu 38 cà chua gen A quy đ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b: qu b u d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương đ ng Phép lai nào dư i đây gi a các cá th phép lai F2 làm xu t hi n t l phân tính 3 thân cao, qu tròn: 1 thân cao, qu b u d c trong k t qu lai: AB AB A) × ab Ab AB AB B) × ab Ab AB AB C) × Ab Ab D) t t c đ u đúng ĐÁP ÁN -D Câu 39 cà chua gen A quy đ nh thân cao, a thân th p, B: qu tròn, b: qu b u d c. Gi s 2 c p gen này cùng n m trên m t NST tương đ ng phép lai nào dưói đây gi a cá th F2 làm xu t hi n t l phân tính 1 than cao, qu tròn: 1 thân th p, qu tròn trong k t qu lai: AB aB A) × ab aB Ab aB B) × aB aB AB aB C) × aB aB D) t t c đ u đúng ĐÁP ÁN -D Câu 40 Trên b n đ di truy n c a m t nhóm gen liên k t cho th y các alen A, a v trí 30 centiMoocgan(cM); alen B, b v trí 10 cM. Cho lai gi a hai cơ th có
 15. Ab aB ki u gen v i cá th có ki u gen , hãy cho bi t t l các lo i ki u hình Ab aB F2, bi t r ng các gen tr i là tr i hoàn toàn và quá trình gi m phân di n ra gi ng nhau 2 gi i A) 51% A_B_; 24% A_bb; 24% aaB_; 1%aabb B) 54 A_B_; 21 A_bb; 21 aaB_; 4aabb C) 70%_B_; 5%A_bb; 5%aaB_; 20%aabb D) 60% A_B_; 15% A_bb; 15% aaB_; 10%aabb ĐÁP ÁN D
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản