Trắc nghiệm khách quan môn giáo dục quốc phòng

Chia sẻ: Thái Duy Khải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
1.356
lượt xem
190
download

Trắc nghiệm khách quan môn giáo dục quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm khách quan môn giáo dục quốc phòng', khoa học xã hội, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm khách quan môn giáo dục quốc phòng

  1. Tr ng H Lao ng – Xã H i TPHCM CS II) CÁC EM N M V NG KI N TH C ( ÁP D NG BÀI T P TR C NGHI M GDQP ) “Chúc các em làm bài t t” TR C NGHI M K HÁCH QUAN Sinh viên i h c ph i d thi các h c ph n trong ch ng trình là . 2 h c ph n . 3 h c ph n . 4 h c ph n . 5 h c ph n n c ang th c hi n hai nhi m v .................. . chi n l c xây d ng kinh t và xã h i . chi n l c xây d ng kinh t và chính tr . chi n l c xây d ng và b o v T qu c XHCN . xây d ng công nghi p hóa - hi n i hóa t n c u và k t thúc chi n tranh úng lúc ngh a là: . Vào th i m ó chúng ta có l c l ng v v khí . Vào th i m ó chúng ta c qu c t ng h và giúp . Vào th i m ó chúng ta ta ã xây d ng c t h tr n . Vào th i m ó áp ng c m i u ki n c a hoàn c nh l ch s c tr ng c a ngh thu t ánh gi c gi n c Vi t Nam là: . y th th ng l c . y k th ng l c . y m u th ng l c . y ý chí th ng l c i t ng HSSV nào sau ây c mi n h c môn QP- AN: . c sinh,sinh viên ã hoàn thành ngh a v quân s . . c sinh, sinh viên là tu s thu c các tôn giáo. . c sinh,sinh viên m au, tai n n thiên tai, h a ho n . c sinh, sinh viên có b ng t t nghi p s quan quân i Lý Th ng Ki t lãnh o cu c kháng chi n ch ng quân t ng xâm l c n c ta l n th hai: . m 981-983 . m 1076- 1077 . m 1070- 1075 . m 1075- 1077 t h p kinh t và qu c phòng an ninh trong phát tri n các vùng lãnh th c n: D. t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t xã h i v i xây d ng l c l ng, th tr n qu c phòng an ninh D. t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t xã h i v i xây d ng l c l ng v trang c l ng qu n chúng. D. t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t xã h i v i xây d ng các th tr n phòng th l c l ng qu n chúng D. K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t xã h i v i xây d ng các chính tr , oàn th xã h i Giáo d c Qu c Phòng Thái Duy Kh i 17/08/2009 1
  2. Tr ng H Lao ng – Xã H i TPHCM CS II) Xây d ng quân i, công an nhân dân theo h ng cách m ng tinh nhu . V y tinh nhu là: D. bi u hi n m i ho t ng c a quân i, công an trên các l nh v c v n hóa - xã i D. bi u hi n m i ho t ng c a quân i, công an trên các l nh v c t hi u qu cao D. bi u hi n m i ho t ng c a quân i, quân nhân trên các l nh v c chính tr D. bi u hi n m i ho t ng c a quân i, công an trên các l nh v c chính tr - xã i hình thành ngh thu t quân s Vi t Nam ng ta d a trên c s nào? D. Ch ngh a Mác - Lênin v chi n tranh, quân i và b o v T qu c; Truy n th ng ánh gi c c a ông cha, T t ng quân s H Chí Minh và chi n l c quân s D. Ch ngh a Mác - Lênin v chi n tranh, quân i và b o v T qu c; Truy n th ng ánh gi c c a ông cha và T t ng quân s H Chí D. Ch ngh a Mác - Lênin v chi n tranh, quân i và b o v T qu c D. Truy n th ng ánh gi c c a ông cha, T t ng quân s H Chí Minh Cu c kh i ngh a Tây S n và các cu c kháng chi n ch ng quân Xiêm vào nh ng n m nào? D. 1788 - 1789 D. 1785 - 1788 D. 1765 - 1784 D. 1784 - 1785 Theo Ch t ch H Chí Minh thì s c m nh b o v T qu c là s c m nh: D. ng h p c a c dân t c, c n c k t h p v i s c m nh th i i. D. ng h p c a các l c l ng trong quân i k t h p s c m nh th i i. D. a, b D. a, b u sai. nghi p i m i ã t c nhi u thành t u to l n, t n c ta b c sang th i kì nào? D. y m nh công nghi p hóa - hi n i hóa và h i nh p kinh t th gi i toàn di n D. ng c ng ti m l c và v th c a t n c ta, phát tri n kinh t - chính tr D. xây d ng công nghi p hóa - hi n i hóa t n c D. xây d ng l c l ng v trang ch ng âm m u, th n chi n l c "di n bi n hòa bình" c a ch t trong ph ng h ng xây d ng l c l ng v trang nhân dân là: D. Xây d ng l c l ng v trang 3 th quân theo h ng v ng m nh, áp ng tình hình m i. D. Xây d ng quân i nhân dân theo h ng cách m ng chính qui, tinh nhu , t ng c hi n i . D. Xây d ng quân i nhân dân theo h ng chính qui, hi n i s n sáng chi n u cao. D. Xây d ng quân i nhân dân theo h ng chính qui, th ng nh t, hi n i Hai nhi m v chi n l c có m i quan h ch t ch , tác ng v i nhau cùng th c hi n m c tiêu nào? D. "Dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch v n minh" Giáo d c Qu c Phòng Thái Duy Kh i 17/08/2009 2
  3. Tr ng H Lao ng – Xã H i TPHCM CS II) B. "Dân giàu, n c m nh, dân ch v n minh, t n c ph n vinh" C. "Xây d ng c ch t ch c lãnh o các c quan ngang b , trung ng" D. ba câu trên u sai t trong nh ng c s lu n lý c a s k t h p kinh t v i qu c phòng an ninh là : A. Kinh t quy t nh vi c cung ng v t ch t cho qu c phòng B. Kinh t quy t nh vi c cung c p s l ng, ch t l ng ngu n nhân l c cho qu c phòng an ninh C. Kinh t quy t nh n ngu n g c ra i, s c m nh c a qu c phòng an ninh D. Kinh t quy t nh vi c cung c p k thu t, công ngh cho qu c phòng an ninh Lý th ng ki t lãnh o cu c kháng chi n ch ng quân t c l n th 2: A. m 981-986 B. m 1075-1077 C. m 1070-1075 D. m 1076-1077 ng C ng s n Vi t Nam c tôn duy nh t n m quy n lãnh o LLVTND theo nguyên t c ...................., ng không nh ng ho c chia s quy n lãnh o cho b t giai c p, l c l ng, t ch c nào. A. "tuy t i, tr c ti p v m i m t" B. "gián ti p v m i m t" C. "tr c ti p v m i m t" D. ba u úng Xây d ng l c l ng v trang nhân dân .......................... A. y ch t l ng là chính, l y xây d ng chính tr làm c s B. y xây d ng chính tr làm c s C. y ch t l ng là chính D. ba u sai Xây d ng quân i, công an nhân dân theo h ng cách m ng ................ A. chính quy, tinh nhu , t ng b c hi n i B. tinh nhu , t ng b c hi n i C. chính quy, t ng b c hi n i D. th ng nh t t ng b c hi n i i v i quân i, công an ph i ti p t c y m nh ................ A. "Xây d ng quân i, công an nhân dân cách m ng chính quy, tinh nhu , t ng c hi n i" B. "Xây d ng quân i, công an nhân dân cách m ng chính quy" C. "Xây d ng dân quân t v v ng m nh, r ng kh p" D. "Xây d ng dân quân t v v ng m nh, r ng kh p, l y ch t l ng làm chính" t trong nh ng bài h c kinh nghi m v ngh thu t quân s c n quán tri t là: A. Ngh thu t t o s c m nh t ng h p b ng xây d ng phát tri n kinh t . B. Ngh thu t t o s c m nh t ng h p b ng giáo d c truy n th ng C. Ngh thu t t o s c m nh t ng h p b ng thiên th i, a l i nhân hòa. D. Ngh thu t t o s c m nh t ng h p b ng m u k ,th , th i, l c t trong nh ng n i dung ngh thu t ánh gi c c a ông cha ta là: A. y nh ánh l n, l y ít ánh nhi u, l y y u th ng m nh B. y nh ánh l n, l y ít ch nhi u, l y y u ch ng m nh Giáo d c Qu c Phòng Thái Duy Kh i 17/08/2009 3
  4. Tr ng H Lao ng – Xã H i TPHCM CS II) C. y nh ánh l n, l y ít ch nhi u, l y y u th ng m nh D. y nh th ng l n, l y ít th ng nhi u, l y y u ch ng m nh. Quan m c a ch ngh a Mác – Lênin v b n ch t chi n tranh : A. Là k t c m c tiêu chính tr b ng v t ch t B. Là th n t c m c tiêu chính tr c a m t giai c p. C. Là k t c chính tr b ng th nb ol c D. Là th n chính tr c a m t giai c p t trong nh ng nguyên t c c b n v xây d ng H ng Quân c a Lênin là: A. Trung thành v i m c ích, lý t ng c ng s n. B. Chung thành v i ch ngh a qu c t vô s n C. Trung thành v i giai c p vô s n trong n c và qu c t D. Trung thành v i nhà n c c a giai c p công nông chính minh kh ng s ra i c a quân i A. Là m t t t y u có tính ch t trong u tranh giai c p, u tranh dân t c Vi t Nam B. Là m t hi n t ng ng u nhiên trong quá trình cách m ng Vi t Nam C. Là m t hi n t ng ng u nhiên trong l ch s ch ng gi c ngo i xâm D. Là m t hi n t ng t phát do òi h i c a chi n tranh cách m ng Xây d ng b n ch t giai c p công nhân cho quân i, công an, ph i làm cho l c ng này nh th nào? A. tuy t i trung thành v i ng, v i T qu c, v i nhân dân B. tuy t i trung thành v i cách m ng, v i Nhà n c C. ti n t i công nghi p hóa - hi n i hóa t n c D. ti n t i xây d ng b o v T qu c xã h i ch ngh a Xây d ng quân i, công an nhân dân theo h ng cách m ng tinh nhu . V y tinh nhu là: A. bi u hi n m i ho t ng c a quân i, công an trên các l nh v c t hi u qu cao B. bi u hi n m i ho t ng c a quân i, quân nhân trên các l nh v c chính tr C. bi u hi n m i ho t ng c a quân i, công an trên các l nh v c chính tr - xã i D. bi u hi n m i ho t ng c a quân i, công an trên các l nh v c v n hóa - xã i t s lo i hình chi n d ch c b n trong ngh thu t quân s Vi t Nam A. Chi n d ch ph i t i n công, ph c kich, phòng không, ti n công t ng h p B. Chi n d ch ti n công, phòng ng , ph c kích, t p kích C. Chi n d ch ti n công, ph n công, phòng ng , phòng không, ti n công t ng h p D. Chi n d ch ti n công, ph n công, v n ng, ph c kích, t p kích t n i dung k t h p kinh t v i qu c phòng, an ninh ( QPAN ) trong xây d ng công trình: A. Công trình tr ng m vùng kinh t tr ng m ph i tính n y u t t b o v B. Công trình nào, âu u ph i tính n y u t t b o v và chuy n hóa ph c v cho QP- AN C. Công trình tr ng m, qui mô l n ph i t ính n y u t t b o v và chuy n hóa ph c v cho QP-AN Giáo d c Qu c Phòng Thái Duy Kh i 17/08/2009 4
  5. Tr ng H Lao ng – Xã H i TPHCM CS II) D. Công trình các vùng núi biên gi i ph i t ính n y u t t b o v và chuy n hóa ph c v cho QP- AN Dân quân t v và du kích là m t l c l ng vô ch, là b c t ng s t c a T qu c, vô lu n k thù hung b o th nào, h ng n l c l ng ó, b c t ng ó thì ch nào c ng ph i tan rã. ây là l i ..................... A. Bác H nói B. Lê Nin nói C. Ph. ngghen nói D. Nhà th T H u nói c m liên quan n xây d ng l c l ng v trang nhân dân Vi t Nam hi n nay trong u ki n ..................... A. qu c t thay i, có nhi u di n bi n ph c t p B. qu c gia có nhi u d i n bi n ph c t p C. nh ng n c láng gi ng có nhi u chuy n bi n ph c t p D. ba u úng chi n l c b o v T qu c xác nh: "T p trung xây d ng l c l ng quân i, công an có b n l nh chính tr v ng vàng, lòng trung thành tuy t i v i ng, T qu c và nhân dân. V i t ch c, biên ch , m c t ng u t nhân sách h p lí, sc hoàn thành nhi m v tr c ti p b o v T qu c trong tình hình m i" t i ................. A. Ngh quy t H i ngh l n th 8 c a Ban ch p hành Trung ng khóa IX B. Ngh quy t H i ngh l n th 8 c a Ban ch p hành Trung ng khóa X C. Ngh quy t H i ngh l n th 6 c a Ban ch p hành Trung ng khóa VII D. Ngh quy t H i ngh l n th 7 c a Ban ch p hành Trung ng khóa VIII c l ng v trang nhân dân ph i luôn trong t th ................. A. n sàng chi n u, b o v an ninh chính tr , tr t t an toàn XH, hoàn thành t t nhi m v B. san sàng chi n u, b o v an ninh chính tr C. o v an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, hoàn thành t t nhi m v D. u tranh giành c l p ch quy n, toàn v n lãnh th Th c hi n bi n pháp th ng xuyên giáo d c qu c phòng- an ninh s : A. Tác ng tr c ti p n trình nh n th c c a toàn dân v qu c phòng. B. Tác ng tích c c và tr c ti p n nh n th c nhi m v qu c phòng c a nhân dân. C. Tác ng m nh m n ý chí, tính th n c a l c l ng v trang. D. Tác ng tích c c và tr c ti p n trình c a toàn dân trong nhiêm v b o v qu c. Chi n d ch nào sao ây là chi n d ch ph n công: A. Chi n d ch Vi t B c n m 1947 B. Chi n d ch n Biên Ph n m 1954 C. Chi n d ch Qu ng Tr n m 1972 D. Chi n d ch H Chí Minh n m 1975 Giáo d c Qu c Phòng Thái Duy Kh i 17/08/2009 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản