intTypePromotion=1
ADSENSE

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh học - Chuyên đề quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

114
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinh học - chuyên đề quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh học - Chuyên đề quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi

  1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC ð C ðI M THÍCH NGHI Các nhân tó nào dư i ñây chi ph i s hình thành các ñ c ñi m thích nghi cơ Câu 1 th sinh v t: Quá trình ñ t bi n, quá trình giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên A) Quá trình bi n d , quá trình di truy n và quá trình ch n l c t nhiên B) S thay ñ i c a ngo i c nh tác ñ ng tr c ti p lên cơ th sinh v t C) Cách li ñ a lý thúc ñ y các nhóm cá th tích lu các ñ t bi n theo nh ng hư ng D) khác nhau thích nghi v i t ng ñi u ki n s ng nh t ñ nh A ðáp Án Thích nghi sinh thái là hình th c thích nghi trong ñó: Câu 2 M t ki u gen ph n ng thành nh ng ki u hình khác nhau trư c s thay ñ i c a A) nh ng y u t môt trư ng Các bi n d t h p phát sinh trong ñ i cá th , ñ m b o s thích nghi c a cơ th B) trư c môi trư ng sinh thái Hình thành nh ng ki u gen quy ñ nh nh ng tính tr ngvà tính ch t ñ c trưng cho C) t ng loài, t ng nòi trong loài Hình thành các ñ c ñi m thích nghi b m sinh trong l ch s c a loài dư i tác D) d ng c a ch n l c t nhiên A ðáp Án Thích nghi ki u hình là thích nghi trong ñó: Câu 3 M t ki u gen ph n ng thành nh ng ki u hình khác nhau trư c s thay ñ i c a A) nh ng y u t môi trư ng Hình thành các thư ng bi n trong ñ i cá th , b o ñ m s thích nghi th ñ ng B) c a cơ th trư c môi trư ng sinh thái Hình thành nh ng ki u gen quy ñ nh nh ng tính tr ng và tính ch t ñ c trưng cho C) t ng loài, t ng nòi trong loài Hình thành nh ng ñ c ñi m thích nghi b m sinh trong l ch s c a loài dư i tác D) d ng c a ch n l c t nhiên B ðáp Án Con t c kè hoa nhanh chóng thay ñ i màu s c theo n n môi trư ng giúp nó tránh Câu 4 ñư c k thù và t o ñi u ki n thu n l i cho vi c săn m i. Hình th c thích nghi này ñư c g i là: Màu s c ngu trang A) Thích nghi sinh thái B) Thích nghi ki u gen C) Màu s c t v D) B ðáp Án B que có thânvà các chi gi ng cái que, có ñôi cánh gi ng lá cây nh ñó ngu Câu 5 trang t t, không b chim tiêu di t. Hình th c thích nghi này ñư c goi là Thích nghi sinh thái A) Thích nghi ki u hình B) Thích nghi ki u gen C) A và B ñúng D) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. C ðáp Án S hình thành các ñ c ñi m thích nghi trên cơ th sinh v t(thích nghi ki u gen) Câu 6 là k t qu c a c m t quá trình.......(L; l ch s ; C: ch n l c), ch u s chi ph i c a ba nhân t ch y u: quá trình............(B: bi n d ’ ð: ñ t bi n), qúa trình.........(G: giao ph i; L: cách li) và quá trình......(C: ch n l c t nhiên; T: t o thành loài m i) L; ð; G; C A) C; B; L; T B) L; B; L; T C) C; ð; G; C D) A ðáp Án Các loài sâu b ăn lá thư ng có màu xanh l c, hoà l n v i màu lá. Nh màu s c Câu 7 ngu trang này mà sâu khó b chim phát hi n Quan ni m c a di truy n h c hi n ñ i v hi n tư ng này ñã bác b quan ni m A) c a ðacuyn gi i thích màu s c ngu trang c a sâu là k t qu c a quá trình ch n l c nh ng bi n d có l i ñã phát sinh ng u nhiên Quan ni m c a di truy n h c hi n ñ i v hi n tư ng này ñã c ng c quan ni m B) c a ðacuyn gi i thích màu s c ngu trang c a sâu là k t qu c a quá trình ch n l c nh ng bi n d có l i ñã phát sinh ng u nhiên Quan ni m c a di truy n h c hi n ñ i v hi n tư ng này ñã c ng c quan ni m C) c a ðacuyn gi i thích màu s c ngu trang c a sâu là k t qu c a quá trình ch n l c nh ng bi n d có l i ñã xu t hi n ñ ng lo i dư i tác ñ ng c a ngo i c nh Quan ni m c a di truy n h c hi n ñ i v hi n tư ng này ñã quan ni m c a D) ðacuyn gi i thích màu s c ngu trang c a sâu là k t qu c a quá trình ch n l c nh ng bi n d có l i ñã xu t hi n ñ ng lo idư i tác ñ ng c a ngo i c nh B ðáp Án Các loài sâu b ăn lá thư ng có màu xanh l c, hoà l n v i màu lá giúp sâu khó Câu 8 b chim phát hi . ð c ñi m thích nghi này ñư c g i là: Màu s c t v A) Màu s c ng y trang B) Màu s c báo hi u C) T t c ñ u ñúng D) B ðáp Án Có nh ng loài sâu b có màu s c s c s , n i b t trên n n môi trư ng, thư ng Câu 9 th y nh ng loài có n c ñ c. ð c ñi m thích nghi này ñư c g i là: Màu s c t v A) Màu s c ng y trang B) Màu s c báo hi u C) T t c ñ u ñúng D) C ðáp Án Trong quá trình hình thành màu xanh l c các loài sâu ăn lá, quá trình ñ t bi n Câu 10 và quá trình giao ph i ñã d n ñ n k t qu : Ch có nh ng cá th có màu xanh l c m i có ñi u ki n t n t i và phát tri n A) Tích lu nh ng bi n d có l i và ñào th i nh ng bi n d có h i B) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. Làm cho các cá th trong qu n th loài sâu này không ñ ng nh t v màu s c C) T t c ñ u ñúng D) C ðáp Án Trong quá trình hình thành màu xanh l c các loài sâu ăn lá, quá trình ch n l c Câu 11 t nhiên ñã d n ñ n k t qu : Ch có nh ng cá th có màu xanh l c m i có ñi u ki n t n t i và phát tri n A) Quá trình bi n d , quá trình di truy n và quá trình ch n l c t nhiên B) Làm cho các cá th trong qu n th loài sâu này không ñ ng nh t v màu s c C) A và B ñúng D) -D ðáp Án S không ñ ng nh t v ki u gen và ki u hình c a qu n th là k t qu c a: Câu 12 Quá trình ch n l c t nhiên A) Quá trình ñ t bi n và giao ph i B) Quá trình hình thành các ñ c ñi m thích nghi C) Quá trình ñ t bi n D) B ðáp Án Kh năng ñ kháng c a ru i mu i ñ i v i DDT là do: Câu 13 Liên quan t i vi c phát sinh nh ng ñ t bi n m i giúp ru i mu i có kh năng A) ch ng DDT phát sinh t khi b t ñ u s d ng DDT Liên quan t i vi c c ng c nh ng ñ t bi n ho c t h p ñ t bi n giúp ru i mu i B) có kh năng ch ng DDT ñã phát sinh t trư c khi s d ng DDT Liên quan t i vi c phát sinh nh ng ñ t bi n m i giúp ru i mu i có kh năng C) ch ng DDT phát sinh sau khi b t ñ u s d ng DDT m t th i gian Liên quan t i vi c phát sinh nh ng ñ t bi n m i giúp ru i mu i có kh năng D) ch ng DDT phát sinh khi s d ng DDT v i li u lư ng l n hơn so v i qui ñ nh ðáp Án B Gi s tính kháng DDT ru i mu i là do 4 gen l n a, b, c, d tác ñ ng b sung Câu 14 thì ki u gen nào dư i ñây giúp chúng có s c ñ kháng cao nh t AABBCCDD A) abbccdd B) AaBbCcD C) aabbCCDD ho c AABBccd D) C ðáp Án Khi ng ng x lí DDT thì t l ru i mu i d ng kháng ðT trong qu n th s : Câu 15 Gi m d n vì chúng sinh trư ng, phát tri n ch m hơn d ng bình thư ng trong A) môi trư ng không có DDT Không thay ñ i do chúng sinh trư ng, phát tri n gi ng như d ng bình thư ng B) trong môi trư ng không có DDT Gia tăng vì chúng sinh trư ng, phát tri n t t hơn d ng bình thư ng trong môi C) trư ng không có DDT Gia tăng vì áp l c ch n l c ñã gi m D) A ðáp Án Trong vi c s d ng DDT ñ di t rư i mu i, khi li u lư ng DDT s d ng càng Câu 16 tăng nhanh s d n ñ n: http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  4. Áp l c ch n l c càng m nh, các cơ th mang ki u gen có s c ñ kháng dù cao A) hay th p ñ u s b ñào th i Áp l c ch n l c càng m nh, các cơ th mang ki u gen có s c ñ kháng cao s b B) ñào th i Áp l c ch n l c càng m nh làm cho ki u gen có s c ñ kháng cao hơn nhanh C) chóng thay th các ki u gen có s c ñ kháng kém hơn Áp l c ch n l c càng m nh, ki u gen có s c ñ kháng th p s thay th các ki u D) gen có s c ñ kháng cao hơn C ðáp Án Vì sao không dùng m t lo i thu c tr sâu m i, dù v i li u cao chúng ta cũng Câu 17 không hy v ng tiêu diêt ñư c toàn b sâu b cùng m t lúc? VÌ sao ph i dùng các lo i thu c này v i li u lư ng thích h p? Qu n th không có v n gen ña d ng nên khi hoàn c nh thay ñ i, sinh v t s d A) dàng b tiêu di t hàng lo t do không có ti m năng thích ng Qu n th có v n gen ña d ng nên khi hoàn c nh thay ñ i, sinh v t s r t khó b B) tiêu di t hàng lo t do có ti m năng thích ng Khi áp l c ch n l c càng m nh,càng t o ñi u ki n cho vi c xu t hi n các ñ t C) bi n m i giúp sâu b ñ u kháng thu c t t hơn v i thu c Khi áp l c ch n l c càng m nh,càng t o ñi u ki n tiêu di t loài cũ và làm xu t D) hi n loài m i thích nghi cao hơn B ðáp Án Hi n tư ng “quen thu c” c a vi khu n gây b nh ñ i v i các lo i kháng sinh x y Câu 18 ra do: Liên quan t i vi c phát sinh nh ng ñ t bi n m i giúp chúng ta có kh năng A) kháng thu c phát sinh khi b t ñ u s d ng phát sinh Liên quan t i vi c phát sinh nh ng ñ t bi n giúp chúng có kh năng kháng B) thu c phát sinh khi s d ng kháng sinh v i li u lư ng l n hơn so v i quy ñ nh Liên quan t i vi c phát sinh nh ng ñ t bi n giúp chúng có kh năng kháng C) thu c phát sinh sau khi b t ñ u s d ng kháng sinh m t th i gian Liên quan t i vi c c ng c nh ng ñ t bi n ho c t h p ñ t bi n giúp chúng có D) kh năng kháng thu c ñã phát sinh t trư c khi s d ng kháng sinh D ðáp Án Các ñ c ñi m thích nghi ch mang tính h p lí tương ñ i do: Câu 19 M i ñ c ñi m thích nghi là s n ph m c a ch n l c t nhiên(CLTN) trong m t A) hoàn c nh nh t ñ nh. Khi hoàn c nh thay ñ i, m t ñ c ñi m v n có l i có th tr thành b t l i và b thay th b i ñ c ñi m khác thích nghi hơn Ngay trong hoàn c nh s ng n ñ nh các ñ t bi n và bi n d t h p cũng không B) ng ng phát sinh, CLTN v n không ng ng tác ñ ng làm xu t hi n các ñ c ñi m thích nghi m c ñ cao hơn ð c ñi m thích nghi c a loài này có th b kh ng ch b i ñ c ñi m thích nghi C) c a k thù T t c ñ u ñúng D) -D ðáp Án ð gi i thích t i sao các ñ ñi m thích nghi ch mang tính h p lí tương ñ i, lý do Câu 20 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  5. nào dư i ñây là không ñúng ð c ñi m thích nghi c a loài này có th b kh ng ch b i ñ c ñi m thích nghi A) c a k thù M i ñ c ñi m thích nghi là s n ph m c a ch n l c t nhiên(CLTN) trong m t B) hoàn c nh nh t ñ nh. Khi hoàn c nh thay ñ i, m t ñ c ñi m v n có l i có th tr thành b t l i và b thay th b i ñ c ñi m khác thích nghi hơn Do s tác ñ ng c a con ngư i lên môi trư ng s ng c a sinh v t theo hư ng tích C) c c hay tiêu c c Ngay trong hoàn c nh s ng n ñ nh các ñ t bi n và bi n d t h p cũng không D) ng ng phát sinh, CLTN v n không ng ng tác ñ ng làm xu t hi n các ñ c ñi m thích nghi m c ñ cao hơn C ðáp Án Trong l ch s ti n hoá, nh ng sinh v t xu t hi n sau mang nhi u ñ c ñi m h p lí Câu 21 hơn nh ng sinh v t xu t hi n trư c là do Áp l c c a ch n l c thư ng di n ra theo hư ng tăng d n trong ñi u ki n t A) nhiên Ch n l c t nhiên ñã ñào th i nh ng d ng kém thích nghi và ch gi l i nh ng B) d ng thích nghi nh t K t qu c a v n gen ña hình, giúp sinh v t d dàng thích nghi khi ñi u ki n s ng C) thay ñ i ð t bi n và bi n d t h p không ng ng phát sinh, ch n l c t nhiên không D) ng ng tác ñ ng nên các ñ c ñi m thích nghi liên t c ñư c hoàn thi n ngay c khi hoàn c nh s ng n ñ nh D ðáp Án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=114

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2