Trắc nghiệm vật lý hạt nhân (10.3.2008)

Chia sẻ: Buiduy Hoan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
420
lượt xem
228
download

Trắc nghiệm vật lý hạt nhân (10.3.2008)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1: Phát biểu nào sau đây là đúng ? Hạt nhân nguyên tử AZX được cấu tạo gồm A.Z notoron và A proton B. Z proton và A notoron C. Z proton và (A-Z ) notoron D. Z notoron và ( A-Z ) proton. Bài 2: Phát biểu nào sau đây là đúng ? Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các A. proton B. notoron C.proton và các notoron D. proton, notoron và các electoron.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm vật lý hạt nhân (10.3.2008)

  1. Bài1 Phát biểu nào sau đây là đúng ? Hạt nhân nguyên tử AZX được cấu tạo gồm A.Z notoron và A proton B. Z proton và A notoron C. Z proton và (A-Z ) notoron D. Z notoron và ( A-Z ) proton Bài 2 Phát biểu nào sau đây là đúng ? Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các A. proton B. notoron C.proton và các notoron D. proton, notoron và các electoron Bài3 Phát biểu nào sau đây là đúng ? Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có A. số khối A bằng nhau B. số p bằng nhau và số n khác nhau C. số n bằng nhau và số p khác nhau D.kl bằng nhau Bài 4 Định nghĩa nào sau đây về đơn vị khối lượng nguyên tử u là đúng ? A. u bằng khối lượng của nguyên tử 11H B. u bằng khối lượng nguyên tử 612C C. u bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử 6 C D. u bằng 1/12 khối lượng của hạt nhân 612C 12 Bài5 Hạt nhân 92238U có cấu tạo gồm? A. 238p và 92n B. 92p và 238 n C.238p và146 n D. 92p và 146 n Bài6 Phát biểu nào sau đây là đúng ? Năng lượng liên kết là A. toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ B. là năng lượng toả ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thạnh hạt nhân C.Năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon D. Năng lượng liên kết các electoron và hạt nhân nguyên tử Bài7 Hạt nhân 12D có khối lượng 2,0136 u .Biết khối lượng của p và n là 1,0073 u và 1,0087 u . Năng lượng liên kết của hạt nhân 12D là : A. 0,67 MeV B. 1,86MeV C. 2,02MeV D.2,23MeV Bài8 Hạt nhân α có khối lượng 4,0015u , biết số Avogadro là NA=6,02.1023, 1u = 931 MeV/c2. Các nuclon riêng rẽ kết hợp với nhau tạo thành hạt anpha, năng lượng toả ra khi tạo ra 1 mol He là A. 2,7 .1012J B.3,5. 1012J C.2,7. 1010J D.3,5. 1010J Bài9 Hạt nhân 27 Co có cấu tạo gồm A. 33p và 27p B.27p và 60 n C.27p và 33 n D.33p và 27 n 60 Bài10 Hạt nhân 2760Co có khối lượng 55,940u . Biết khối lượng của p và n…. Độ hụt khối của hạt nhân Co là a) A.4,544u B.4,536u C.3,154u D.3,637u b) Năng lượng liên kết riêng của Co là A.70,57 MeV B.70,4 MeV C.48,9 MeV D.54,4 MeV Bài11 Cho phản ứng hạt nhân 9 F+ p 19 → 168 O + X . X là hạt nào sau đây A. α B. β - C. β + D. n Bài12 Cho phản ứng hạt nhân 2512 Mg+ X → 2311 Na + α . X là hạt nào sau đây A. α B.31T C. 21D D. p Bài13 Cho phản ứng hạt nhân 17 Cl+ X → 18 Ar + n . X là hạt nào sau đây A. 1H B. 1T 37 37 1 3 C. 21D D. 42He Bài14 Cho phản ứng hạt nhân. 1T + X → α + n. X là hạt nào sau đây A. 1H B. 1T 3 1 3 C. 1D D. 42He 2 Bài15 Cho phản ứng nhiệt hạch 31T + 21D → α + n + 17,6 MeV. Biết số Avogadro …Năng lượng toả ra khi tạo ra 1g khí He là bao nhiêu ? A. ∆E = 423,808.103J B ∆E = 503,272.103J C. ∆E = 423,808.109J D. ∆E = 503,272.109J Bài16 Cho phản ứng hạt nhân 17 Cl+ p → 18 Ar + n Biết khối lượng của các hạt nhân là m(Ar) =39,956889 u 37 37 , m(Cl) =36,956563 u , m(n) =1,00867 u , m(p) =1,007276 u, 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hay thu vào được là bao nhiêu ? A. Toả ra 1,60132 MeV B. Toả ra 2,562112 MeV C.Thu vào 1,60132 MeV D. Thu vào 2,562112 MeV Bài17 Năng lượng tối thiểu cần thiết để chia hạt nhân 612C thành 3 hạt α là bao nhiêu ? ( biết mC =11,9967 u, m α =4,0015 u ) A. ∆E = 7,2618J B. ∆E = 7,16189 J C. ∆E = 7,2618MeV D. ∆E = 7,16189 MeV Bài18 Cho phản ứng hạt nhân α + 2713Al → 3015P + n , biết khối lượng của các hạt nhân là m α = 4,0014 u ,mAl = 26,97435u, mn = 1,00867 u mP= 29,97005 u. 1u = 931 MeV/c2 . Năng lượng mà phản ứng này toả ra hay thu vào là bao nhiêu ? A. Toả ra 75,3179 MeV B. Toả ra 1,2050864.10-11 J C.Thu vào 75,3179 MeV D. Thu vào 1,2050864.10-17J Bài19 Hạt nhân Triti và Đơtêri tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt an pha và hạt nơtoron . Cho biết độ hụt khối của các hạt nhân trên là ∆ mT= 0,0087 u, ∆ mD= 0,0024 u, ∆ m α = 0,0305 u, 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là bao nhiêu ? A. ∆E = 18,0614 J B. ∆E = 38,7296 J C. ∆E = 18,0614 MeV D. ∆E = 38,7296 MeV Bài20 Cho phản ứng hạt nhân ( phóng xạ ) 21084Po → α + 20682Pb Biết năng lượng liên kết riêng của các hạt là : ε (Po) =7,83 MeV ε (Pb) =7,87 MeV ε (He) =7,07 MeV a. Tính Năng lượng toả ra của phản ứng trên b.Tính động năng của hạt α sau phản ứng . biết Po và Pb đứng yên ? Bài 21 Tính năng lượng liên kết riêng của 2 hạt nhân sau 21084Po, 20682Pb biết m(Po) = 209,9373 u , m(Pb) =205,9294 u , m(He) = 4,0015 u . 1u = 931 MeV/c2. Hãy so sánh độ bền của 2 hạt nhân này? Bài22 Hạt proton có động năng Kp = 1,46 MeV bắn vào hạt nhân 73Li đang đứng yên sau phản ứng thu được 2 hạt nhân giống nhau có cùng động năng ( bỏ qua năng lượng của tia γ ) Biết mp = 1,0073 u . mLi = 7,0142 u , mX = 4,0015 u a.Viết phương trình và tính năng lượng của phản ứng ? b . Tính động năng của mỗi hạt được tạo thành c. Tính góc hợp bởi hướng chuyển động của 2 hạt ngay sau lúc tạo thành? Bài23 Hạt anpha có động năng K = 5,3 MeV bắn vào hạt 94Be đang đứng yên . sau phản ứng có 1 hạt n xuất hiện chuyển động theo hướng vuông góc với hạt X, ko kèm theo NL của tia γ .Biết mHe =4,0015 u , m Be = 9,0122 u , mn = 1,0087 u , mX= 12u a) viết phương trình và tính năng lượng của phản ứng b) Tính động năng của các hạt được tạo thành ? Bài24 Cho pt phản ứng của một phân hạch 23592U + 10n → 9542Mo + 13957La + 210n+7-10e. Biết mU = 234,99 u . mn=1,0087u .mMo = 94,88u , mLa + 138,87 u . me ≈ 0. Tính năng lượng toả ra của phản ứng trên ? Một tàu ngầm có công suất hữu ích P=6MW, hiệu suất 20% Tính khối lượng U 235 cần sử dụng trong một tháng (30 ngày ) ?
  2. Bi 25 Trong my gia tốc, bán kính quĩ đạo của hạt được tính theo cơng thức. A. B. C. D. Câu 22. Một chất phóng xạ phát ra tia , cứ một hạt nhân bị phân rã cho một hạt . Trong thời gian 1 phút đầu chất phóng xạ phát ra 360 hạt , nhưng 6 giờ sau , kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất , trong 1 phút chất phóng xạ chỉ phát ra 45 hạt . Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là : A. 1 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 4 giờ Câu 23. Chất phóng xạ Pôlôni 21084Po phóng ra tia và biến thành chì 20682Pb. Cho biết chu kỳ bán rã của Pôlôni là T = 138 ngày. Lúc đầu có 18g Pôlôni, thời gian để lượng Pôlôni chỉ còn 2,25g là A. 1104 ngày B. 276 ngày C. 552 ngày D. 414 ngày Câu 24. Poloni 21084Po là một chất phóng xạ phát xạ ra hạt và biến thành hạt nhân bền X . Ban đầu có một mẫu Pôlôni khối lượng 210g. Sau thời gian một chu kỳ bán rã, khối lượng He tạo thành từ sự phân rã bằng A. 1g B. 2g C. 3g D. 4g Câu 25. Hiện tại một mẫu quặng có chứa chất phóng xạ Xêsi 137Cs có độ phóng xạ H0 = 2.105 Bq , chu kỳ bán rã của Xêsi là 30 năm. Độ phóng xạ của mẫu quặng đó ở thời điểm 60 năm sau là A. 2.105 Bq B.0,25 105 Bq C. 2.105 Bq D. 0,5.105 Bq Câu 26. Một mẫu quặng có chứa chất phóng xạ Xêsi 55137Cs có độ phóng xạ H0 = 0,693.105 Bq có chu kỳ bán rã là 30 năm. Khối lượng Xêsi chứa trong mẫu quặng đó là : A. 5,59.10-8g B. 2,15.10-8g C. 3,10.10-8g D. 1,87.10-8g Câu 27. Một tượng gỗ cổ có độ phóng xạ chỉ bằng 0,25 độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng khối lượng mới chặt xuống. Biết tượng gỗ phóng xạ tia từ C14 và chu kỳ bán rã của C14 là T = 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ bằng A. 2800 năm B. 22400 năm C. 5600 năm D. 11200 năm Câu 28. Chất 13`53I có chu kỳ bán rã là 192 giờ. Nếu ban đầu có 1kg 13`53I thì sau 40 ngày đêm thì khối lượng 13`53I còn lại là A. 200g B. 250g C. 31,25g D. 166,67g Câu 29. Các phép đo độ phóng xạ của một mẫu2455 Cr thực hiện cứ 5 phút cho kết quả sau : t (phút) 0 5 10 15 Độ phóng xạ H (mCi) 19,2 7,13 2,65 0,99 Chu kỳ bán rã của Cr bằng A. 2,5phút B. 1,5phút C. 3,5phút D. 4,5phút Câu 30. Gọi t là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lượng phóng xạ giảm đi e lần ( e là cơ số của loga tự nhiên với lne = 1), T là chu kỳ bán rã của chất phóng xạ. Biểu thức nào là đúng ? Câu 31. Trong phản ứng sau đây 23592U + 10n → 9542Mo + 13957La + 2X+7-10e.: hạt X là A. Electron B. Proton C. Hêli D. Nơtron Câu 32. Nguyên tố rađi 88 226Ra phóng xạ với chu kỳ bán rã T = 5.1010s, nguyên tố con của nó là Rađôn. Độ phóng xạ của 693g Rađi bằng A. 2,56.1013Bq B. 8,32.1013Bq C. 2,72.1011Bq D. 4,52. 1011Bq Câu 33. Sau bao nhiêu lần phóng xạ và bao nhiêu lần phóng xạ – thì hạt 90232Th nhân biến đổi thành hạt nhân 20882Pb? A. 4 lần p.xạ ;6 lần p.xạ – B. 6 lần p.xạ ;8 lần p.xạ – C. 8 lần p.xạ ;6 lần p.xạ – D. 6 lần p.xạ ;4 lần p.xạ – Câu 34. Một hạt nhân 92238U thực hiện một chuỗi phóng xạ : gồm 8 phóng xạ và 6 phóng xạ – biến thành hạt nhân X bền vững. X là hạt nhân A.Po (Poloni) B. Pb (chì ) C. Ra(Radi) D. Rn(Radon) Câu 35. Cho phản ứng hạt nhân: X + X →23He + n , với n là hạt nơtron , X là hạt :A. proton B. nơtron C. Đơtơri D. Triti Câu 36. Cho phản ứng hạt nhân :13T + X → + n , X là hạt : A. proton B. nơtron C. Đơtơri D. Triti Câu 37. Trong phản ứng hạt nhân đại lượng nào sau đây không bảo toàn? A. Khối lượng B. Động lượng C. Năng lượng D. Điện tích Câu 44. Urani 238 sau một loạt phóng xạ và – biến thành chì. Phương trình của phản ứng là: 82Pb + x2 He + y -1 e . y có giá trị A. y=4 238 208 4 0 92U → B. y=5 C. y=6 D. y=8 Câu 46. Poloni (21084Po) có chu kỳ bán rã là T = 138 ngày, là chất phóng xạ phát ra tia phóng xạ và chuyển thành hạt nhân chì 20682Pb. Biết rằng ở thời điểm khảo sát tỷ số giữa số hạt Pb và số hạt Po bằng 7. Tuổi của mẫu chất trên là A. 276 ngày B.46 ngày C. 552ngày D. 414 ngày Câu 47. Poloni (21084Po) là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T=3312h ,phát ra tia phóng xạ và chuyển thành hạt nhân chì 20682Pb.Lúc đầu độ phóng xạ của Po là: 4.1013Bq, thời gian cần thiết để Po có độ phóng xạ 0,5.1013Bq bằng A. 3312h B. 9936h C. 1106h D. 6624h Câu 48. Hạt nhân 1124Na phân rã – và biến thành hạt nhân X . Số khối A và nguyên tử số Z có giá trị A. A = 24 ; Z =10 B. A = 23 ; Z = 12 C. A = 24 ; Z =12 D. A = 24 ; Z = 11 Câu 49. Hạt nhân 1124Na phân rã – và biến thành hạt nhân Mg . Lúc đầu mẫu Na là nguyên chất . Tại thời điểm khảo sát thấy tỉ số giữa khối lượng Mg và khối lượng Na có trong mẫu là 2 . Lúc khảo sát A. Số nguyên tử Na nhiều gấp 2 lần số nguyên tử Mg B. Số nguyên tử Na nhiều gấp 4 lần số nguyên tử Mg C. Số nguyên tử Mg nhiều gấp 4 lần số nguyên tử Na D. Số nguyên tử Mg nhiều gấp 2 lần số nguyên tử Na Câu 50. 1124Na là một chất phóng xạ – có chu kỳ bán rã T = 15 giờ. Một mẫu Na ở thời điểm t = 0 có khối lượng m0 = 72g. Sau một khoảng thời gian t , khối lượng của mẫu chất chỉ còn m = 18g. Thời gian t có giá trị A. 30 giờ B. 45 giờ C. 60giờ D. 120giờ
  3. Câu 51. Đồng vị phóng xạ 21084Po phóng xạ và biến đổi thành một hạt nhân chì .Tại thời điểm t tỉ lệ giữa số hạt nhân chì và số hạt nhân Po trong mẫu là 5 ,tại thời điểm t này tỉ số khối lượng chì và khối lượng Po là: A. 4,905 B. 0,196 C. 5,097 D. 0,204 Câu 52. 1124Na là một chất phóng xạ – có chu kỳ bán rã T . Ơ thời điểm t = 0 có khối lượng Na là m0 = 24g. Sau một khoảng thời gian t = 3T thì số hạt được sinh ra là : A.7,53.1022 hạt B. 2.1023 hạt C. 5,27.1023 hạt D. 1.51.1023 hạt Câu 53. Có 1kg chất 2760Co phóng xạ – với chu kỳ bán rã T=16/3 (năm). Sau khi phân rã biến thành 2860Ni. Thời gian cần thiết để có 984,375(g) chất phóng xạ đã bị phân rã là A. 4 năm B. 16 năm C. 32 năm D. 64 năm Câu 54. Đồng vị phóng xạ Côban 2760Co phát ra tia và – với chu kỳ bán rã T = 71,3 ngày. Trong 365 ngày, phần trăm chất Côban này bị phân rã bằng A. 97,1% B. 80% C. 31% D. 65,9% Câu 55. Đồng vị Na là chất phóng xa – và tạo thành đồng vị của magiê. Sau 105 giờ, độ phóng xạ của Na giảm đi 128 lần. Chu kỳ bán rã của Na bằng A. 17,5h B. 21h C. 45h D. 15h Câu 1. Khẳng định nào là đúng về hạt nhân nguyên tử ? A. Khối lượng của nguyên tử xấp xỉ khối lượng hạt nhân. B. Bán kính của nguyên tử bằng bán kính hạt nhân. C. Điện tích của nguyên tử bằng điện tích hạt nhân. D. Lực tỉnh điện liên kết các nuclôn trong hạt nhân . Câu 2. Khẳng định nào là đúng về cấu tạo hạt nhân ? A. Trong ion đơn nguyên tử số proton bằng số electron B. Trong hạt nhân số proton bằng số nơtron C. Trong hạt nhân số proton bằng hoặc nhỏ hơn số nơtron D. Các nuclôn ở mọi khoảng cách bất kỳ đều liên kết với nhau bởi lực hạt nhân. Câu 3. Nguyên tử đồng vị phóng xạ có: U23592 A. 92 electron và tổng số prôton và electron bằng 235. B. 92 nơtron, tổng số nơtron và prôton bằng 235. C. 92 prôton, tổng số prôton và electron bằng 235. D. 92 prôton , tổng số prôton và nơtron bằng 235. Câu 4. Ký hiệu của nguyên tử mà hạt nhân của nó chứa 3 prôton và 4 nơtron là: A. B. C. D. N73N37Li73Li37 Câu 5. Khối lượng của một hạt nhân He42 A. 3,32.10–24g B. 6,64.10–24g C. 5,31.10–24g D. 24,08.10–24g Câu 6. Xét điều kiện tiêu chuẩn , có 2 gam chiếm một thể tích tương ứng là : He42 A. 22,4 lít B. 44,8 lít C. 11,2 lít D. 5,6 lít Câu 7. Xem khối lượng của hạt proton và nơtron xấp xỉ bằng nhau, bất đẳng thức nào là đúng? A. mD > mT > m B. mT > m > mD C. m > mD > mT D. m > mT > mD Câu 8. Nhận xét nào là sai về tia anpha của chất phóng xạ? A. Phóng ra từ hạt nhân với vận tốc khoảng 107m/s. B. Nó làm ion hoá môi trường và mất dần năng lượng. C. Chỉ đi tối đa 8cm trong không khí . D. Có thể xuyên qua một tấm thuỷ tinh mỏng . Câu 9. Nhận xét nào về tia bêta của chất phóng xạ là sai? A. Các hạt phóng ra với vận tốc rất lớn , có thể gần bằng vận tốc ánh sáng . B. Tia làm ion hoá môi trường mạnh hơn tia anpha . C. Tia − gồm các hạt chính là các hạt electron . − D. Có hai loại tia : tia + và tia − Câu 10. Nhận xét nào về tia gamma của chất phóng xạ là không đúng? A. Là sóng điện từ có bước sóng dài , mang năng lượng lớn . B. Là hạt phôton , gây nguy hiểm cho con người . C. Không bị lệch trong điện trườngvà từ trường. D. Có khả năng đâm xuyên rất lớn . Câu 11. Nhận xét nào về hiện tượng phóng xạ là sai? A. Không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài . B. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường . C. Ảnh hưởng đến áp suất của mội trường . D. Các chất phóng xạ khác nhau có chu kỳ bán rã khác nhau . Câu 12. Nhận xét nào liên quan đến hiện tượng phóng xạ là không đúng? A. Phóng xạ , hạt nhân con lùi 2 ô trong bảng tuần hoàn so với hạt nhân mẹ . B. Phóng xạ − hạt nhân con tiến 1 ô trong bảng tuần hoàn so với hạt nhân mẹ . C. Phóng xạ + hạt nhân con lùi 1 ô trong bảng tuần hoàn so với hạt nhân mẹ . D. Phóng xạ hạt nhân con sinh ra ở tra.ng thái kích thích và chuyển từ mức năng lượng thấp đến mức năng lượng cao hơn . Câu 13. Tính chất nào liên quan đến hạt nhân nguyên tử và phản ứng hạt nhân là không đúng? A. Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững . B. Một phản ứng hạt nhân trong đó các hạt sinh ra có tổng khối lượng bé hơn các hạt ban đầu , nghĩa là bền vững hơn , là phản ứng toả năng lượng . C. Một phản ứng hạt nhân sinh ra các hạt có tổng khối lượng lớn hơn các hạt ban đầu , nghĩa là kém bền vững hơn , là phản ứng thu năng lượng . D. Phản ứng kết hợp giữa hai hạt nhân nhẹ như hydrô, hêli, ......thành một hạt nhân nặng hơn gọi là phản ứng nhiệt hạch Câu 14. Nhận xét nào về phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch là không đúng? A. Sự phân hạch là htượng một hạt nhân nặng hấp thụ một nơtron rồi vỡ thành hai hạt nhân trung bình cùng với 2 hoặc 3 nơtron. B. Phản ứng nhiệt hạch chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao . C. Bom khinh khí được thực hiện bởi phản ứng phân hạch. D. Con người chỉ thực hiện được phản ứng nhiệt hạch dưới dạng không kiểm soát được Câu 15. Khẳng định nào liên quan đến phản ứng phân hạch là đúng? A. Nếu s > 1 thì hệ thống gọi là vượt hạn , không khống chế được phản ứng dây chuyền , trường hợp này được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử . B. Nếu s = 1 thì hệ thống gọi là tới hạn , phản ứng dây chuyền vẫn tiếp diễn , nhưng không tăng vọt , năng lượng toả ra không đổi và có thể kiểm soát được , trường hợp này được sử dụng trong nhà máy điện hạt nhân nguyên tử . C. Nếu s < 1 thì hệ thống gọi là dưới hạn , phản ứng dây chuyền không xảy ra . D. Tất cả đều đúng. Bài Trong máy gia tốc, hạt được gia tốc do A. Từ trường.B. Điện trường.C. Tần số quay của hạt.D. Điện trường và từ trường. Bài Chọn câu trả lời sai A. Hai hạt nhân rất nhẹ như hiđro, hêli kết hợp lại với nhau là phản ứng nhiệt hạch. B. Phản ứng hạt nhân sinh ra các hạt có tổng khối lưọng bé hơn khối lưọng của các hạt ban đầu là phản ứng toả năng lượng. C. Urani là nguyên tố thường được dùng trong phản ứng phân hạch. D. Phản ứng nhiệt hạch toả năng lượng lớn hơn phản ứng phân hạch.
  4. Bài Chọn câu trả lời sai A. Phản ứng nhiệt hạch chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao B. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì càng kém bền vững. C. Phản ứng phân hạch là phản ứng toả năng lượng. D. Sự phân hạch là hiện tượng một hạt nhân nặng hấp thụ một nơtron chậm và vỡ thành hai hạt nhân trung bình. Bài Điều kiện để phản ứng dây chuyền là: A. Phải làm chậm nơtron.B. Hệ số nhân nơtron phải nhỏ hơn hoặc bằng 1. C. Khối lượng phải lớn hơn hoặc bằng khối lượng tới hạn. D. Câu A, C đúng. Bài Chọn câu trả lời đúng. A. Hạt nhân càng bền khi độ hụt khối càng lớn.B. Khối lượng của hạt nhân bằng tổng khối lượng của các nuclôn. C. Trong hạt nhân số prôtôn luôn luôn bằng số nơtron.D. Khối lượng của prôtôn lớn hơn khối lượng của nơtron. Bài Chọn câu trả lời sai A. Tia có tính ion hoá mạnh và không xuyên sâu vào môi trường vật chất. B. Tia ion hoá yếu và xuyên sâu vào môi trường mạnh hơn tia .C. Trong cùng môi trường tia chuyển động nhanh hơn ánh sáng.D. Có ba loại tia phóng xạ là: Bài Chọn câu trả lời sai A. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân tự động phóng ra những bức xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.B. Tia bao gồm các nguyên tử hêli.C. Tia có bản chất sóng điện từ.D. Tia ion hoá môi trường yếu hơn tia . Bài Chọn câu trả lời sai A. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân tự động phóng ra những bức xạ và biến đổi thành hạt nhân khác. B. Khi vào từ trường thì tia và lệch về hai phía khác nhau. C. Tia phóng xạ qua từ trường không bị lệch là tia D. Tia có hai loại là: tia và tia Bài Phóng xạ gamma có thể A. Đi kèm với phóng xạ .B. Đi kèm với phóng xạ C. Đi kèm với phóng xạ D. Các câu trên đều đúng. Bài Định luật phóng xạ được cho bởi biểu thức: A. B. C. D. Chọn câu trả lời sai Bài Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn. A. Điện tíchB. Năng lượng.C. Động lượng.D. Khối lượng. Bài Chọn câu trả lời sai A. Khi đi ngang qua tụ điện, tia bị lệch về phía bản cực âm của tụ điện.B. Tia bao gồm các hạt nhân của nguyên tử Hêli. C. Tia không do hạt nhân phát ra vì nó mang điện tích âm.D. Tia gamma là sóng điện từ có năng lượng cao. Bài Đơn vị đo khối lượng trong vật lí hạt nhân. A. KgB. Đơn vị khối lượng nguyên tử (u)C. Đơn vị hoặc D. Câu A, B, C đều đúng. Bài Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ. A. Các prôtôn.B. Các nơtrôn.C. Các nuclôn.D. Các electron. Bài Chọn câu trả lời sai A. Nơtrinô là hạt sơ cấp.B. Nơtrinô xuất hiện trong sự phân rã phóng xạ . xuất hiện trong sự phân rã phóng xạ .D. Nơtrinô hạt không có điện tích.C. Nơtrinô Bài Xét phóng xạ , trong đó : A. B C. D. Bài Xét phóng xạ , trong đó : A. B. C. D. Bài Xét phóng xạ , trong đó : A. B. C. D. Bài Trong phóng xạ hạt nhân con: A. Tiến hai ô trong bảng phân loại tuần hoàn. D. Tiến một ô trong bảng phân loại tuần hoàn. Trong phóng xạ hạt nhân con: A. Lùi hai ô trong bảng phân loại tuần hoàn. C. Lùi một ô trong bảng phân loại tuần hoàn. D. Tiến một ô trong bảng phân loại tuần hoàn Bài Côban phóng xạ với chu kỳ bán rã T = 5,27 năm. Thời gian cần thiết để 75% khối lượng của một khối chất phóng xạ bị phân rã làA. 42,16 năm B. 21,08 nămC. 5,27 năm D. 10,54 năm Bài Cho phản ứng hạt nhân sau: . Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 4 gam heli bằngA.5,61.1024MeV B.1,26.1024MeV C.5,06.1024MeV D.5,61.1024MeV
  5. Bài Đồng vị là chất phóng xạ và tạo thành Đồng vị của magiê. Mẫu có khối lượng ban đầu , chu kỳ bán rã của là . Khối lượng magiê tạo thành sau thời gian 45 giờ làA. 8g B. 7g C. 1g D. 1,14g Bài Đồng vị có chu kỳ bán rã T =15h , là chất phóng xạ và tạo thành đồng vị của magiê. Mẫu có khối lượng ban đầu . Độ phóng xạ ban đầu của bằng: A. B. C. D. Bài Chất phóng xạ S1có chu kìT1, chất phóng xạ S2có chu kìY2. BiếtT2 = 2T1. Sau khoảng thời gian t =T2 thì: A. Chất phóng xạ S1bị phân rã 3/4, chất phóng xạ S2 còn 1/2 khối lượng chất ban đầu.B. Chất phóng xạ S1bị phân rã 3/4, chất phóng xạ S2 còn 1/4 khối lượng chất ban đầu.C. Chất phóng xạ S1bị phân rã 1/2, chất phóng xạ S2 còn 1/2 khối lượng chất ban đầu.D. Chất phóng xạ S1bị phân rã 1/8, chất phóng xạ S2 còn 1/2 khối lượng chất ban đầu. Bài Chọn câu trả lời sai. A. Sau khoảng thời gian bằng hai lần chu kì bán rã, chất phóng xạ còn lại một phần tư khối lượng ban đầu. B. Sau khoảng thời gian bằng ba lần chu kì bán rã, chất phóng xạ còn lại một phần chín khối lượng chất ban đầu. C. Sau khoảng thời gian bằng ba lần chu kì bán rã, chất phóng xạ còn lại một phần tám khối lượng chất ban đầu. D. Sau khoảng thời gian bằng hai lần chu kì bán rã, chất phóng xạ bị phân rã ba phần tư khối lượng chất ban đầu. Bài A. Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là thời gian sau đó số hạt nhân phóng xạ còn lại bằng số hạt nhân bị phân rã. B. Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là thời gian sau đó một nửa hạt nhân phóng xạ ban đầu bị phân rã. C. Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là thời gian sau đó độ phóng xạ của nguồn giảm một nửa D. Cả A, B, C đều đúng. Bài Chọn câu trả lời đúng. Đơn vị khối lượng nguyên tử(u) A. B. C. D. Bài Chọn câu trả lời saiA. Nguyên tử hiđrô có ba đồng vị là hiđrô thường, đơtêri và triti. B. Đơtêri kết hợp với oxi thành nước nặng là nguyên liệu của công nghiệp nguyên tử. C. Đơn vị khối lượng nguyên tử là khối lượng của một nguyên tử cacbon. D. Hầu hết các nguyên tố đều là hỗn hợp của nhiều đồng vị. Bài Đơn vị khối lượng nguyên tử là: A. Khối lượng của một nguyên tử hiđrô. B. Khối lượng của một nguyên tử cacbon. C. Khối lượng của một nuclôn. D. khối lượng nguyên tử cacbon 12 ( ) Bài Đồng vị của hạt nhân là hạt nhân có A. Z = 4; A = 7 B. Z = 3; A = 6 C. Z = 3; A = 8 D. B, C đúng Bài Chọn câu trả lời đúng. A. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng khác nhau số nơtron. B. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số nơtron nhưng khác nhau số prôtôn. D. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số khối nhưng khác nhau số nơtron. C. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số khối. Bài Chu kì bán rã của chất phóng xạ là 2,5 năm. Sau một năm tỉ số giữa số hạt nhân còn lại và số hạt nhân ban đầu là: A. 0,4 B. 0,242 C. 0,758 D. 0,082 Bài Khối lượng của hạt nhân là 10,0113(u), khối lượng của nơtron là , khối lượng của prôtôn là và . Năng lượng liên kết của hạt nhân là: Bài Khối lượng của hạt nhân là 10,0113(u), khối lượng của nơtron là , khối lượng của prôtôn là và . Năng lượng liên kết của hạt nhân là: A. 64,332 (MeV) B. 6,4332 (MeV) D. 6,4332 (KeV) C. 0,064332 (MeV) Bài Khối lượng của hạt nhân là 10,0113(u), khối lượng của nơtron là , khối lượng của prôtôn là . Độ hụt khối của hạt nhân là: A. 0,9110(u) B. 0,0811(u) D. 0,0561(u) C. 0,0691(u) Bài Một đồng vị phóng xạ A lúc đầu có hạt nhân. Trong giờ đầu phát ra tia phóng xạ. Chu kì bán rã của đồng vị A là: A. 8 giờ. B. 8 giờ 30 phút. C. 8 giờ 15 phút D. 8 giờ 18 phút Bài Urani phân rã theo chuỗi phóng xạ Trong đó A, Z là: A. Z = 90; A = 234 B. Z = 92; A = 234 C. Z = 90; A = 236 D. Z = 90; A = 238
  6. Bài Phương trình phóng xạ: Trong đó A, Z là A. Z = 58; A = 143 C. Z = 58; A = 140 B. Z = 44; A = 140 D. Z = 58; A = 139 Bài Phương trình phóng xạ: Trong đó A, Z là A. Z = 1; A = 1 B. Z = 1; A = 3 C. Z = 2; A = 3 D. Z = 2; A = 4 Bài Phương trình phóng xạ: Trong đó A, Z là A. Z = 0; A = 1 B. Z = 1; A = 1 C. Z = 1; A = 2 D. Z = 2; A = 4 Bài Phương trình phóng xạ: Trong đó A, Z là A. Z = 6; A = 14 B. Z = 7; A = 14 C. Z = 7; A = 15 D. Z = 8; A = 14 Bài Phương trình phóng xạ: Trong đó Z,A là: A. Z = 6; A = 14 B. Z = 7; A = 14 C. Z = 7; A = 15 D. Z = 82; A = 206 Bài Prôtôn bắn vào nhân bia Liti ( ). Phản ứng tạo ra hai hạt X giống hệt nhau bay ra. Biết tổng khối lượng hai hạt X nhỏ hơn tổng khối lượng của prôtôn và liti. A. Phản ứng trên thu năng. B. Phản ứng trên toả năng. C. Tổng động năng của hai hạt X nhỏ hơn động năng của prôtôn. D. Mỗi hạt X có động năng bằng ½ động năng của prôtôn. Bài Prôtôn bắn vào nhân bia đứng yên Liti ( ). Phản ứng tạo ra hai hạt X giống hệt nhau bay ra. Hạt X là: A. Prôtôn C. Đơtêri. B. Nơtron. D. Hạt Bài Một prôtôn vận tốc bắn vào nhân bia đứng yên Liti ( ). Phản ứng tạo ra hat hạt giống hệt nhau bay ra với vận tốc có độ lớn bằng nhau v’ và cùng hợp với phương tới của prôtôn một góc . Giá trị v’ là: A. B. C. D. Bài Trong lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử hệ số nhân nơtron có trị số: A. s = 1 B. s > 1 C. s < 1 D. Bài Nơtron nhiệt là: A. Nơtron ở trong môi trường có nhiệt độ cao.B. Nơtron có động năng bằng với động năng trung bình của chuyển động nhiệt. C. Nơtron chuyển động với vận tốc rất lớn và toả nhiệt. D. Nơtron có động năng rất lớn Bài Chọn câu trả lời đúng. A. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì càng dễ bị phá vỡ. B. Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì độ hụt khối càng nhỏ. C. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì khối lượng của hạt nhân càng lớn hơn khối lượng của các nuclôn. D. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì càng bền. Bài Chọn đáp án sai: A. Không phụ thuộc vào vận tốc của hạt.B. Phụ thuộc vào bán kính quĩ đạo. C. Không phụ thuộc vào bán kính quĩ đạo.D. Phụ thuộc vào điện tích của hạt. Bài Kí hiệu của hai hạt nhân, hạt X có 2 prôtôn và 1 nơtron; hạt Y có 3 prôtôn và 4 nơtron: A. B. C. D. Bài Hằng số phóng xạ và chu kì bán rã T liên hệ bởi hệ thức: A. B. C. D. Bài (I) Trong phóng xạ , hạt nhân con lùi một ô so với hạt nhân mẹ. vì (II) Trong phóng xạ , hạt nhân mẹ và hạt nhân con có cùng số khối. A. (I) đúng, (II) đúng, (I) và (II) có tương quan với nhau. B. (I) đúng, (II) đúng, (I) và (II) không tương quan với nhau. C. (I) đúng, (II) sai. D. (I) sai, (II) đúng. Bài (I) Khi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia bị lệch về phía bản âm của tụ điện. vì (II) Hạt chính là hạt nhân hêli mang điện tích dương. A. (I) đúng, (II) đúng, (I) và (II) có tương quan với nhau. B. (I) đúng, (II) đúng, (I) và (II) không tương quan với nhau. C. (I) đúng, (II) sai. D. (I) sai, (II) đúng. Bài (I) Trong phóng xạ , hạt nhân con lùi hai ô so với hạt nhân mẹ. vì (II) Trong phóng xạ , định luật bảo toàn số khối được nghiệm đúng.
  7. A. (I) đúng, (II) đúng, (I) và (II) có tương quan với nhau. B. (I) đúng, (II) đúng, (I) và (II) không tương quan với nhau. C. (I) đúng, (II) sai. D. (I) sai, (II) đúng. Caâu 413: Phaûn öùng haït nhaân khoâng tuaân theo ñònh luaät : A: Baûo toaøn khoái löôïng. C: Baûo toaøn ñieän tích. B: Baûo toaøn naêng löôïng. D: Baûo toaøn ñoäng löôïng. Caâu 414: 238 92 USau moät soá laàn phaân raõ α vaø β - bieán thaønh haït nhaân beàn laø 206 82 Pb. Hoûi quaù trình naøy ñaõ phaûi traûi qua bao nhieâu laàn phaân raõ α vaø β - ? A: 6 laàn phaàn raõ α vaø 8 laàn phaân raõ β -. C: 8 laàn phaân raõ α vaø 6 laàn phaân raõ β -. B: 32 laàn phaân raõ α vaø 10 laàn phaân raõ β -. D: 10 laàn phaân raõ α vaø 82 laàn phaân raõ β -. Caâu 415: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà naêng löôïng lieân keát vaø naêng löôïng lieân keát rieâng ? A: Naêng löôïng lieân keát coù trò soá baèng naêng löôïng caàn thieát ñeå taùch haït nhaân thaønh caùc nucloân rieâng reõ. B: Haït nhaân coù naêng löôïng lieân keát caøng lôùn thì haït nhaân ñoù caøng beàn. C: Naêng löôïng lieân keát rieâng laø naêng löôïng lieân keát tính cho moät nucloân. D: Naêng löôïng lieân keát coù trò soá baèng tích ñoä huït khoái cuûa haït nhaân vôùi bình phöông vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng. Caâu 416: Tröôøng hôïp naøo sau ñaây laø quaù trình thu naêng löôïng : A: Phoùng xaï. B: Phaûn öùng nhieät haïch. C: Phaûn öùng phaân haïch. D: Baén haït α vaøo haït nitô thu ñöôïc oâxi vaø proâtoân. Caâu 417: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai? A: Heä soá nhaân nôtroân s laø soá nôtroân trung bình coøn laïi sau moãi phaân haïch, gaây ñöôïc phaân haïch tieáp theo. B: Heä soá nhaân nguoàn s > 1 thì heä thoáng vöôït haïn, phaûn öùng daây chuyeàn khoâng kieåm soaùt ñöôïc, ñoù laø tröôøng hôïp xaûy ra trong caùc vuï noå bom nguyeân töû. C: Heä soá nhaân nguoàn s = 1 thì heä thoáng tôùi haïn, phaûn öùng daây chuyeàn kieåm soaùt ñöôïc, ñoù laø tröôøng hôïp xaûy ra trong caùc nhaø maùy ñieän nguyeân töû. D: Heä soá nhaân nguoàn s < 1 thì heä thoáng döôùi haïn, phaûn öùng daây chuyeàn xaûy ra chaäm, ít ñöôïc söû duïng. Caâu 418: Söï khaùc bieät cô baûn giöõa phaûn öùng haït nhaân vaø phaûn öùng hoùa hoïc lieân quan ñeán vaán ñeà naøo sau ñaây? A: Vaán ñeá baûo toaøn ñieän tích. B: Vaán ñeà baûo toaøn khoái löôïng. C: Lôùp voû hay haït nhaân cuûa nguyeân töû chòu aûnh höôûng cuûa phaûn öùng. D: Caû hai vaán ñeà neâu trong B vaø C. Caâu 419: Phaûn öùng haït nhaân tuaân theo caùc ñònh luaät baûo toaøn naøo? A: Baûo toaøn ñieän tích, khoái löôïng, naêng löôïng. B: Baûo toaøn ñieän tích, soá khoái, ñoäng löôïng. C: Baûo toaøn dieän tích, khoái löôïng, ñoäng löôïng, naêng löôïng.
  8. D: Baûo toaøn ñieän tích, soá khoái, ñoäng löôïng, naêng löôïng. Caâu 420: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà phaûn öùng haït nhaân toûa naêng löôïng : A: Trong phaûn öùng haït nhaân toûa naêng löôïng toång khoái löôïng caùc haït sinh ra beù hôn so vôùi caùc toång khoái löôïng caùc haït ban ñaàu. B: Trong phaûn öùng haït nhaân toûa naêng löôïng caùc haït sinh ra keùm beàn vöõng hôn so vôùi caùc haït ban ñaàu. C: Phaûn öùng phaàn haïch vaø phaûn öùng nhieät haïch laø caùc phaùn öùng haït nhaân toûa naêng löôïng. D: Phoùng xaï laø moät phaûn öùng haït nhaân toûa naêng löôïng. Caâu 421: Ñieåm gioáng nhau giöõa söï phoùng xaï vaø phaûn öùng phaân haïch laø : A: Coù theå thay ñoåi do caùc yeáu toá beân ngoaøi. B: Ñeàu laø phaùn öùng toaû naêng löôïng. C: Caùc haït nhaân sinh ra coù theå bieát tröôùc. D: Caû ba ñieåm neâu trong A, B,C. Caâu 422: Trong phaûn öùng haït nhaân nhaân taïo do oâng baø Joliot - Curi thöïc hieän naêm 1934: ( 27 13 Al + α → X + n) thì haït nhaân X seõ laø : A: Ñoàng vò beàn. C: Ñoàng vò phoùng xaï β - B: Ñoàng vò phoùng xaï β + D: Ñoàng vò phoùng xaï α. Caâu 423: Xeùt moät taäp hôïp xaùc ñònh goàm caùc nucloân ñöùng yeân vaø chöa lieân keát. Khi löïc haït nhaân lieân keát chuùng laïi ñeå taïo thaønh moät haït nhaân nguyeân töû thì, ta coù keát quaû nhö sau : A: Khoái löôïng haït nhaân baèng toång khoái löôïng caùc nucloân ban ñaàu. B: Naêng löôïng nghæ cuûa haït nhaân taïo thaønh nhoû hôn cuûa heä caùc nucloân ban ñaàu. C: Khoái löôïng haït nhaân lôùn hôn toång khoái löôïng caùc nucloân ban ñaàu. D: Naêng löôïng nghæ cuûa haït nhaân taïo thaønh baèng naêng löôïng nghæ cuûa heä caùc nucloân ban ñaàu. Caâu 424: Ñoäng löôïng cuûa haït coù theå do baèng ñôn vò naøo sau ñaây? A: Jun B: 2 MeV c C: MeV c D: J.s Caâu 425: Phaûn öùng haït nhaân tuaân theo nhöõng ñònh luaät baûo toaøn naøo sau ñaây? (I) Khoái löôïng (II) Soá khoái (III) Ñoäng naêng A: Chæ (I). B: Chæ (II). C: Chæ (II) vaø (III). D: Caû (I) , (II) vaø (III). Caâu 426: Haït nhanâ heâli ( ) 4 2He coù naêng löôïng lieân keát laø 28,4MeV; haït nhaân liti ( ) 7 3 Li coù naêng () löôïng lieân keát la ø 39,2 MeV; haït nhaân ñôteâri 2 1D coù naêng löôïng lieân keát laø 2,24 MeV. Haêy saép theo thöù töï taêng daàn veà tính beàn vöõng cuûa ba haït nhaân naøy. A: liti, heâli, ñôteâri. C: ñôteâri, heâli, liti.
  9. B: heâli, liti, ñôteâri. D: ñôteâri, liti, heâli. Caâu 427: Trong vaät lyù haït nhaân, baát ñaúng thöùc naøo laø ñuùng khi so saùnh khoái löôïng proâtoân (mp), nôtroân (mn) vaø ñôn vò khoái löôïng nguyeân töû u. A: mp > u > mn. B: mn < mp < u C: mn > mp > u D: mn = mp > u Caâu 428: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà phaûn öùng phaân haïch? A: Taïo ra hai haït nhaân coù soá khoái trung bình. C: Xaûy ra do söï haáp thuï nguoàn chaäm. B: Chæ xaûy ra vôùi haït nhaân nguyeân töû 235 92 U . D: Laø phaûn öùng toûa naêng löôïng. Caâu 429: Cho phaûn öùng haït nhaân sau : 2 2 4 1 1 1 2 0 H + H → He + n + 3,25MeV . Bieát daï huït khoái cuû a 2 1H laø ∆ mD = 0,0024u vaø 1u = 931 MeV/c2. Naêng löôïng treân keát cuûa haït nhaân 4 2He laø A: 7,7188 MeV B: 77,188 MeV C: 771,88 MeV D: 7,7188 eV Caâu 430: Khoái löôïng cuûa haït nhaân 10 4 Be laø 10,0113 (u), khoái löôïng cuûa nôtroân laø mn = 1,0086 (u), khoái löôïng cuûa proâtoân laø mp = 1,0072 (u) vaø 1u = 931MeV/c2. Naêng löôïng lieân keát cuûa haït nhaân 10 4 Be laø : A: 64,332 (MeV) B: 6,4332 (MeV) C: 0,64332 (MeV) D: 6,4332 (KeV) Caâu 431: Cho khoái löôïng proâtoân laø mp = 1,0073u ; khoái löôïng nôtroân laø mn = 1,0087u ; khoái löôïng haït α laø mα = 4,0015u ; 1u = 931,5MeV/c 2. Naêng löôïng lieân keát rieâng cuûa 4 2He laø : A: ≈ 28,4 MeV B: ≈ 7,1 MeV C: ≈ 3MeV D: ≈ 0,326 MeV Caâu 432: Hạt α có khối lượng 4,0015u. tính năng lượng toả ra khi các nuclon tạo thành 1 mol Hêli. Cho biết: u = 931,3 MeV/c2’ mp = 1,0073u ; mn = 1,0087u ; NA = 6,022.1023 / mol A: ∆ E’ = 17,1.1025 MeV C: ∆ E’ = 1,71.1025 MeV B: ∆ E’ = 71,1.1025 MeV D: ∆ E’ = 7,11.1025 MeV Caâu 433: Xét phản ứng bắn phá nhôm bằng hạt α: 27 30 13 15 α + Al → P + n. Biết khối lượng các hạt: mα = 4,0015u ; mn 1,0087u. mAl = 26,974u ; m(P) = 29,97u. Tính động năng tối thiểu của hạt α để phản ứng có thể xảy ra (bỏ qua động nặng của các hạt sinh ra). A: ∆ E = 0,298016 MeV C: ∆ E’ = 0,928016 MeV B: ∆ E = 2,980160 MeV D: ∆ E’ = 29,80160 MeV Caâu 434: Cho khoái löôïng caùc haït nhaân: mAl = 26,974u ; mα = 4,0015u ; mp = 29,970u ; mn = 1,0087u vaø 1u = 931,5MeV/c2. Phaûn öùng: 27 13 Al + α → 30 15 P + n seõ toaû hay thu bao nhieâu naêng löôïng ? A: Phaûn öùng toûa naêng löôïng ≈ 2,98MeV. C: Phaûn öùng toûa naêng löôïng ≈ 2,98J. B: Phaûn öùng thu naêng löôïng ≈ 2,98MeV. D: Phaûn öùng thu naêng löôïng ≈ 2,98J. Caâu 435: Cho bieát mp = 1,0073u ; mn = 1,0087u ; mD = 2,0136u ; 1u = 931 MeV/c2. Tìm naêng löôïng lieân keát cuûa nguyeân töû Ñôteâri 2 1H . A: 9,45 MeV B: 2,23 MeV. C: 0,23 MeV D: Moät giaù trò khaùc.
  10. ( ) Caâu 436: Ban ñaàu coù 50g thori 230 90 Th laø chaát phoùng xaï tia anpha, haït nhaân con laø radi (Ra). Phaûn öùng toûa naêng löôïng laø 4,9 MeV. Bieát raèng ban ñaàu haït nhaân thori ñöùng yeân, quaù trình phoùng xaï khoâng phaùt keøm tia γ . Laáy khoái löôïng gaàn ñuùng cuûa caùc haït nhaân tính baèng ñôn vò u baèng vôùi soá khoái cuûa chuùng vaø 1u = 931 MeV/c2, c =3.108m/s. Vaän toác haït anpha phaùt ra trong quaù trình phoùng xaï laø : A: 7628 km/s B: 10780 km/s C: 15256 km/s D: 10,8.103 m/s Caâu 437: Cho phaûn öùng haït nhaân: p + 9 4Be → α + X Haït Be ñöùng yeân. Haït p coù ñoäng naêng Kp = 5,45 (MeV). Haït α coù ñoäng naêng Kα = 4,00 (MeV) vaø vα uur vuoâng goùc vôùi p vuur . Ñoäng naêng cuûa haït X thu ñöôïc laø : A: Kx = 2,575 (MeV) C: Kx = 3,575 (MeV) B: Kx = 4,575 (MeV) D: Kx = 1,575 (MeV) Caâu 438: Duøng haït p coù ñoäng naêng Kp = 1,6 MeV baén phaù haït nhaân 7 3 Li ñöùng yeân. Sau phaûn öùng, ta thu ñöôïc hai haït gioáng nhau coâ cuøng ñoäng naêng vaø phaûn öùng toûa moät naêng löôïng Q = 17,4 (MeV). Ñoäng naêng cuûa moãi haït sau phaûn öùng coù giaù trò laø : A: K = 8,7 (MeV) B: K = 9,5 (MeV) C: K = 3,2 (MeV) D: K = 35,8 (MeV) Caâu 439: Cho moät phaûn öùng haït nhaân xaûy ra nhö sau: n + 6 3 Li → T + α . Naêng löôïng toaû ra töø phaûn öùng laø Q = 4,8 MeV. Giaû söû ñoäng naêng cuûa caùc haït ban ñaàu laø khoâng ñaùng keå. Ñoäng naëng cuûa haït α thu ñöôïc sau phaûn öùng laø : A: Kα = 2,74 (MeV) B: Kα = 2,4 (MeV) C: Kα = 2,06 (MeV) D: Kα = 1,2 (MeV) Caâu 440: Cho khoái löôïng caùc haït nhaân : mc12 = 11,9967 u ; mα = 4,0015u. Naêng löôïng toái thieåu caàn thieát ñeå chia haït nhaân 12C thaønh ba haït α coù giaù trò baèng : A: 0,0078 2 MeV c       B: 0,0078 (uc2) C: 0,0078 (MeV) D: 7,2618 (uc2) Caâu 441: Döôùi taùc duïng cuûa böùc xaï gamma (γ ), haït nhaân cuûa cacbon 12 6 C taùch thaønh caùc haït nhaân haït 4 2He. Taàn soá cuûa tia γ laø 4.1021Hz. Caùc haït Heâli sinh ra coù cuøng ñoäng naêng. Tính ñoäng naêng cuûa moãi haït heâli. Cho mc = 12,0000u. mHe = 4,0015u ; u = 1,66.10-27 kg ; c = 3.108 m/ s; h = 6,6.10-34J.s A: 7,56.10-13J B: 6,56.10-13J C: 5,56.10-13J D: 4,56.10-13J
Đồng bộ tài khoản