Trang bìa QUY TRÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CAO ÁP PGK 150/5 HB

Chia sẻ: Refgr Fgf | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
174
lượt xem
41
download

Trang bìa QUY TRÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CAO ÁP PGK 150/5 HB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành quy trình sử dụng thiết bị thí nghiệm cao áp PGK 150/5 HB của Công ty Thủy điện Ialy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trang bìa QUY TRÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CAO ÁP PGK 150/5 HB

  1. TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CT THỦY ĐIỆN IALY Gia Lai, ngày ... tháng ... năm 2007 Số:........./QĐ-TĐIAL-4 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành quy trình sử dụng thiết bị thí nghiệm cao áp PGK 150/5 HB của Công ty Thủy điện Ialy GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN IALY Căn cứ quyết định số 173/QĐ-EVN/HĐQT ngày 26/02/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Ialy; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty; Căn cứ vào điều kiện tổ chức và tình hình sản xuất; Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng kỹ thuật - Công ty Thủy điện Ialy. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này “Quy trình sử dụng thiết bị thí nghiệm cao áp PGK 150/5 HB mã số IL.QT- 866A/SD. Điều 2. Quy trình này áp dụng cho việc sử dụng và bảo quản thiết bị thí nghiệm cao áp PGK 150/5 HB của Công ty Thủy điện Ialy. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng, Ban, Phân xưởng và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành. Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Thư viện, - Lưu C4, - Lưu PX3. Tạ Văn Luận
  2. TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG TY THỦY ĐIỆN IALY QUY TRÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CAO ÁP PGK 150/5 HB MÃ HIỆU IL.QT- 866A/SD Ban hành kèm theo quyết định số ........./QĐ-TĐIAL-4 ngày ... tháng ... năm 2007 của Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy Tháng 08/2007

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản