intTypePromotion=1

Trị liệu bằng tâm lý: Phần 1

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
50
lượt xem
6
download

Trị liệu bằng tâm lý: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Trị liệu bằng tâm lý: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhu cầu tư vấn và trị liệu tâm lý trong xã hội công nghiệp hóa - hiện đại hóa, cơ sở lý luận về trị liệu tâm lý, trị liệu phân tâm, trị liệu nhân văn - hiện sinh, trị liệu hành vi và một số bài trắc nghiệm điều trị tâm lý,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trị liệu bằng tâm lý: Phần 1

TAMLY<br /> i<br /> <br /> NHÀ XUAT BÀN DAI HOC QUÓC GIÀ HA NOI<br /> <br /> NGUYÉN GÒNG KHANH<br /> <br /> TÀM LY TR! LIÉU<br /> (ONG DUNG TRONO LÀM SÀNG<br /> VA TU CH&A BÉNH)<br /> <br /> NHA XUAT BAN DAI HOC QUÓC GIÀ HA NÓI - 2000<br /> <br /> MUC LUC<br /> Tran^<br /> Thay Uri tua: DÒI DlÉU TRAN TRÒ<br /> Phan nurdàii: NHU CAU TI/ VAN VA TRI LIÉU TAM LY<br /> TRONO XÀ HÒI CNH, HDH<br /> Phàn I : Cd SO LY LUAN CHUNG VE TRI LIÉU TÀM LY<br /> Tri liéu tàlli ly là gì<br /> Tiiih lidi sit va vàn hoà trong .quan nièiii và<br /> càch dieu tri càc chùng bènh tàm tri<br /> Nliu cau tini kiem, phàt trien càc tri liéu tàm ly<br /> • Phàn bièt tiiili bà't thiiòng, nhùng dau hieu cùa<br /> tàlli bénh ly<br /> • Nliùng Cd che diiy tri tàm bénh ly<br /> • Miic tiéii. iiliièm vu, và càc mòi quan he<br /> • Dàiili già két qua tri liéu<br /> • Nhùng khuynli liUóiig tiép càn chinh trong<br /> tri liéu tàm \y<br /> <br /> 1<br /> 3<br /> 3<br /> 3i<br /> 3;<br /> 3'<br /> 4(<br /> 4t<br /> 4^<br /> 4ì<br /> <br /> A<br /> <br /> Phàn II: TRI LIEU PHAN TAM<br /> <br /> 5^<br /> <br /> • Liéu phàp phàn tàm là gì<br /> • Mot só'ky thuàt ed bàn trong tri liéu phàn tàm<br /> • Càc tri liéu phàn tàm sau S.Freud<br /> Phàn III: TRI LIÉU NHÀN VÀN - HIÉN SINH<br /> •<br /> <br /> •<br /> <br /> 5^<br /> D<<br /> 5^<br /> 61<br /> <br /> •<br /> <br /> • Tri liéu liliali vàn hién siiili là gì<br /> 61<br /> • Nliitng kiéu tri liéu nhàn vàn - hién sinh dién hình... 6^<br /> <br /> Phàn IV: TRI LIEU HANH VI<br /> • Tom tàt lidi sit phàt trién cùa tri liéu hành vi<br /> • Bàn chat cùa tri liéu hành vi và nhùng hiéu làm<br /> • Mó hình tri liéu hành vi<br /> • Qui trình tieii hành mot ca tri liéu<br /> Phàn V: TRAC NGHIÉM...<br /> • Thang do tram cani cùa Beck - II<br /> • Trac nghièm tu daiih già tram cam<br /> (Dàiih elio hoc smh 10 - 12 tuoi)<br /> • Trac nghièm dành già lo àu cùa Beck<br /> • Thang do danh già mùc dò lo hai<br /> • Thang tu dành già mùc dò lo hai<br /> • Thang tu danh già mùc dò lo hai<br /> (Dùng elio tré em)<br /> • Thang danh già càc ky iiàiig xà hòi<br /> Phàn VI : N H 0 N G LIÉU PHÀP TÀAl LY CO BAN<br /> <br /> 72<br /> 72<br /> <br /> 80<br /> 85<br /> 89<br /> 94<br /> 96<br /> 103<br /> 105<br /> 106<br /> 107<br /> 109<br /> Ili<br /> 114<br /> <br /> Lièii phàp thu giàn<br /> 115<br /> Lièu phàp thò - tình cóng duòng smh<br /> 132<br /> Luyèn chành niém - chù tàm<br /> 141<br /> Lièu phap càu trùc lai nhàn tliùc - xùc cani<br /> 142<br /> Lièu phap giài man cam<br /> 149<br /> Lièu phap tran ngap và chini iigap<br /> 154<br /> Lièu phàp ùng phó - giài quyèt vàn de<br /> 156<br /> Liéu phàp ùng phó theo kiéu nhàn biét - chàp nhàn diéii chinh<br /> 161<br /> Liéu phap trò elidi<br /> 163<br /> Lièu phap hình vè-tranh<br /> 168<br /> <br /> • Liéu ])hàp tàni kich<br /> • Liéu phap cuiig co'<br /> • Lièu phap thudiig quy dòì<br /> <br /> 271<br /> ^^<br /> I77<br /> <br /> •<br /> <br /> Liéu phàp iiliom<br /> <br /> j^Yg<br /> <br /> •<br /> <br /> Liéu phàp tàm ly già dình<br /> <br /> 180<br /> <br /> Phàn VII : ÙNG DUNG TRONG LÀM SÀNG CÀC CA<br /> TÀM BÉNH TRÉ EM VÀ NGUÒI LÒN<br /> <br /> 185<br /> <br /> Ròi nhiéu dang dau ed the và ùng xù bàt tliUdng<br /> 187<br /> Stre.s.s và chùng bénh chàn àn tàm thàn<br /> 216<br /> Stre.ss và bénh rò'i loaii phàn ly kèm theo nhude thi<br /> (giani .sue nliui)<br /> 222<br /> Àm ành lan tranh tiep xue xà hòi<br /> 227<br /> Stre.ss và tjluing TIC<br /> 233<br /> Tu mot già dình xung dot dén dùa tré bi tram nhUde.<br /> àm ành n^ln thùe<br /> 236<br /> Bénh (Oli. tri lièu me<br /> 241<br /> Kèm hoc ùng xù bàt thitòng<br /> 244<br /> Chùng dau dau. ani ành lo àu<br /> 247<br /> Cliùjig ani rio AID<br /> 252<br /> Thay lai kéì: HlEN KE TI/PHÒNG BÉNH<br /> <br /> 256<br /> <br /> TÀI LIÉU TRAM KHÀO<br /> <br /> 271<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2