TRÍ TUỆ CỔ XƯA VỀ KINH DOANH VÀ ĐỜI SỐNG_ Ancient Wisdom on Business and Life

Chia sẻ: Thanh Truc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
167
lượt xem
55
download

TRÍ TUỆ CỔ XƯA VỀ KINH DOANH VÀ ĐỜI SỐNG_ Ancient Wisdom on Business and Life

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự việc không tự xảy đến. Sự việc không xảy đến từ những điều khác. Sự việc không tự xảy đến và cũng không xảy đến từ những điều gì khác. Sự việc không xảy đến mà không có nguyên nhân. Không có sự việc nào trong toàn vũ trụ từng xảy ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRÍ TUỆ CỔ XƯA VỀ KINH DOANH VÀ ĐỜI SỐNG_ Ancient Wisdom on Business and Life

 1. TRÍ TUỆ CỔ XƯA VỀ KINH DOANH VÀ ĐỜI SỐNG Ancient Wisdom on Business and Life L}:k HỘI THẢO VỀ DOANH NGHIỆP TRÍ TUỆ an enlightened business workshop Geshe Michael Roach & Lama Christie McNally HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ HÀ NỘI & TP HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM 22&24 THÁNG 4 NĂM 2009 Ho Chi Minh City, Vietnam April 24, 2009
 2. 
 Bạn không có được tiền bằng lao động  You don’t get money by working 
 
 
 Ê/+#-:
 3. 
 
 Sự rỗng không của tiền bạc – Tính trống rỗng của tiền bạc   The emptiness of money 
 
 Ê8ë+-0Ü,-0è+-0Ü,-#(Ü
 4. Thể cách vận hành của các hạt giống How the seeds work 
 
 
 )Ü$-73Ý,-{:-ýë-:
 5. 
 Cuốn
kinh
“Vị
vua
của
Thiền
định”
(The
King
of
Meditation)
do
đức
 Phật
thuyết
giảng
cách
đây
2.500
năm
có
sớ
giải
bằng
tiếng
Tây
Tạng
 như
sau:
 
 Một
người
đứng
giữa
khu
rừng
 
 Bắt
đầu
đàn
hát
và
vui
vẻ
cười
 
 Cả
bài
hát
lẫn
tiếng
cười
dội
lại
vào
người
ấy
 Nhưng
không
có
gì
là
thực

 Hãy
hiểu
rằng
mọi
sự
đều
luôn
luôn
như
thế
 Đúng
như
sự
việc
trên
đây
vậy
 Điều
chủ
yếu
là
các
sự
việc
có
thể
có
vẻ
như
thực
nhưng
chúng
lại
 không
phải
là
thực.
Những
gì
đang
thực
sự
xảy
ra
là
chúng
ta
đã
gieo
 một
hạt
giống
trong
tâm
chúng
ta;
và
nó
chín
muồi
,
trở
thành
một
 hình
ảnh.
Các
sự
việc
chúng
ta
nghĩ,
chúng
ta
thấy
đều
không
khác
gì
 hình
ảnh
này,
không
khác
gì
một
sự
phản
chiếu
(phản
ánh)
 
 
 
 
 The
ancient
book
called
The
King
of
Meditation,
spoken
by
the
Buddha
 2500
years
ago,
with
its
Tibetan
explanation:
 
 A
man
is
standing
in
the
midst
of
a
forest—
 He
begins
to
sing,
and
he
laughs
in
joy.
 Both
song
and
laughter
echo
back
to
him,
 But
none
of
it
is
real.
 Understand
that
everything
there
ever
is
 Is
just
the
same
as
this.
 
 The
 point
 is
 that
 things
 may
 appear
 to
 be
 real,
 but
 they
 are
 not.

 What’s
really
happening
is
that
we
have
planted
a
seed
in
our
mind,
 and
 it
 has
 ripened,
 as
 an
 image.
 
 The
 things
 we
 think
 we
 see
 are
 nothing
more
than
this
image,
nothing
more
than
a
reflection.
 5
 6. Các luật hấp dẫn (lực hút) 
 The laws of gravity 
 
 
 Ê:
 7. Thúc đẩy các sự việc Speeding things up 
 
 +è-9è-9è-:7$-#5Ü-+$Ê  /
 8. Tiền Bạc và Hạnh phúc là những thứ tách biệt nhau Money and happiness are separate things 
 
 
 9Ü,-&è,-7nè$-/-:
 9. 
 
 
 
 
 
 
 
‑trích
Chuỗi
ngọc
quý
(The
String
of
Precious
Jewels)
 
 
 
 
 
 Đại
sư
Long
Thọ,
thế
kỷ
thứ
2
 
 
 If
you
want
money,
 You
must
give.
 
 If
you
want
to
be
happy,
 You
must
keep
the
code
of
goodness
to
others.
 
 If
you
want
to
be
beautiful,
 You
must
never
be
angry.
 
 If
you
want
authority,
 You
must
take
joy
in
good
work.
 
 If
you
want
to
be
free,
 You
must
learn
meditation,
and
wisdom.
 
 
 
 —from
The
String
of
Precious
Jewels
 
 
 
 by
Nagarjuna
the
Wise,
1800
years
ago
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9
 10. Ngưng dứt nghiệp xấu cũ
 Stopping old bad karma 
 
 
 :
 11. Bạn
 cần
 nuôi
 dưỡng
 sự
 thực
 hành
 này
–
 hãy
 thực
 hiện
 nó
 một
 cách
 trọn
 vẹn,
 hãy
 sử
 dụng
 nó
 để
 tẩy
 xóa
 nghiệp
 và
 hãy
 giữ
 cho
 bạn
 đừng
 tạo
 nghiệp
xấu
nữa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 —Choney
Lama
Drakpa
Shedrup
 
 

(1675‑1748)
 
 
 There
are
two
kinds
of
obstacles
that
 can
stop
us
from
reaching
our
goal.

 These
two
are
our
old
bad
karma,
and
our
negative
emotions.
 
 The
 most
 important
 thing
 we
 have
 to
 do
 is
 to
 clean
 away
 the
 obstacles
 created
 by
 our
 old
 bad
 karma.
 
 To
 do
 this,
 we
 must
 constantly
 use
 the
 practice
of
the
four
powers.
 
 These
four
are
the
following—
 
 1)
The
power
of
the
foundation:
Review
what
you
understand
about
how
 things
work,
and
your
destiny
of
caring
for
others.
 
 2)
The
power
 of
destruction:
Understand
that
by
doing
a
negative
karma,
 you
have
hurt
your
own
goals,
and
those
of
others.
 
 3)
The
 power
 of
stopping:
Decide
that
you
will
stop
this
kind
 of
 negative
 karma,
forever
or
for
a
specific
time.
 
 4)
The
power
of
the
antidote:
Undertake
some
kind
of
good
deed
to
make
 up
for
the
bad
karma,
and
dedicate
it
to
stopping
this
bad
karma.
 
 You
 should
 cherish
 this
 practice—do
 it
 completely,
 use
 it
 to
 clean
 the
 karma,
and
keep
yourself
away
from
it
again.
 
 
 
 
 
 —Choney
Lama
Drakpa
Shedrup
 
 
 
 
 
 Tibet
(1675‑1748)
 11
 12. Theo dõi 
 Keeping track 
 
 
 Ì  #(Ü
 13. Trong
 mỗi
 trường
 hợp
 trên,
 chúng
 ta
 nên
 quyết
 định
 mạnh
 mẽ
 rằng
 sẽ
 không
tạo
thêm
nghiệp
xấu
nào,
dù
phải
hy
sinh
thân
mạng.
 
 Nếu
chúng
ta
không
thể
kiểm
soát
tâm
mình
căn
bản
đều
đặn,
sáu
lần
mỗi
 ngày,
thì
thế
nào
chúng
ta
cũng
tạo
nghiệp
xấu
mới,
phải
vậy
không?
 
 
 
 Geshe
Tsewang
Samdrup
 ‑Giáo
 thọ
 của
 Đức
 Đạt
 Lai
 Lạt
 Ma
 thứ
 8

 khoảng

1835
 
 
 
 
 Here
 we
 will
 talk
 about
 the
 single
 most
 important
 commitment
 that
 we
 can
make
to
the
Five
Enlightened
Ones.
 
 This
 is
 stopping,
 six
 times
 a
 day—three
 times
 during
 the
 day,
 and
 three
 times
during
the
night,
to
check
our
heart,
and
see
if
we
have
have
made
 any
greater
or
lesser
bad
karma.
 
 If
 we
 find
 that
 we
 have
 made
 any
 bad
 karma,
 we
 need
 to
 feel
 some
 intelligent
regret,
and
do
the
four
practices
to
fix
it.
 
 If
we
find
that
we
have
not
made
any
bad
karma,
we
should
feel
constant
 joy
over
the
progress
we
are
making.
 
 In
either
case,
we
should
make
a
strong
decision
not
to
make
any
more
bad
 karma
at
all,
even
at
the
cost
of
our
own
life.
 
 If
we
fail
to
check
our
 own
hearts
this
way
on
a
 regular
basis,
six
times
a
 day,
then
in
a
way
we
are
making
another
new
bad
karma,
aren’t
we?
 
 
 
 
 
 
 —Geshe
Tsewang
Samdrup
 
 
 
 
 
 
 Teacher
of
His
Holiness
 
 
 
 
 
 
 the
8th
Dalai
Lama
 
 
 
 
 
 
 
 Tibet,
about
1835
 13
 14. 
 
 Phương cách dễ dàng nhất The easiest way of all 
 
 Ê7/+-ý-&ß$-$ß
 15. Lý
do
khiến
bạn
có
thể
 Hoàn
thành
sự
gia
tăng
các
hạt
giống
này
 Vốn
là
những
hạt
giống
do
hạnh
phúc
mang
lại,
 Như
những
bậc
trí
vẫn
nói
 Và
có
rất
nhiều
lý
do
khác
nữa
mà
chúng
ta
thấy
được
 Cho
nên
tôi
nghĩ,
tâm
tôi,
đấy
là
một
thứ
tuyệt
vời
 Nếu
bạn
có
thể
cảm
thấy
hạnh
phúc
trong
điều
thiện
theo
cách
ấy.
 
 
 
 
 ‑Je
Tsongkapa
 
 
 
 Giáo
thọ
của
Đức
Đạt
Lai
Lạt
Ma
Đệ
Nhất
 
 
 
 
 (1357‑1419)
 
 
 
 
 Do
you
want
to
collect
some
powerful
seeds
 Without
very
much
effort
at
all?
 The
highest
way,
the
enlightened
ones
have
said,
 Is
to
take
great
joy
in
the
good
that
people
have
done.
 
 It’s
especially
important
to
feel
happy,
 But
without
any
deluded
sense
of
pride,
 About
the
goodness
you’ve
done
yourself.
 
 The
reason
is
that
you’ll
then
be
able
 To
accomplish
the
increase
of
these
seeds
 That
the
enlightened
say
this
happiness
brings.
 And
there
are
so
many
other
reasons
we
see
as
well—
 So
I
think,
my
mind,
it’s
an
excellent
thing
 If
you
can
be
happy
in
goodness
this
way.
 
 —Je
Tsongkapa
 Teacher
of
His
Holiness
the
First
Dalai
Lama
 
 Tibet
(1357‑1419)
 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản