Trò chơi và hệ nhị phân

Chia sẻ: Lang Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
116
lượt xem
21
download

Trò chơi và hệ nhị phân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ nhị phân có vị trí hết sức quan trọng trong máy tính. Có một trò chơi đơn giản cho thấy hệ nhị phân cũng có một vai trò quyết định trong chiến thuật để người biết luôn luôn thắng. Ta tạm gọi là trò chơi LẤY HẠT. Trò chơi như sau: có 3 đống hạt và ban đầu mỗi đống phải có ít nhất 1 hạt. Hai người chơi (hoặc một người và máy tính), lần lượt thực hiện như sau: Với một số hạt đã cho, người thứ nhất được quyền bố trí 3 đống sao cho mỗi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trò chơi và hệ nhị phân

  1. Trò chơi và hệ nhị phân Hệ nhị phân có vị trí hết sức quan trọng trong máy tính. Có một trò chơi đơn giản cho thấy hệ nhị phân cũng có một vai trò quyết định trong chiến thuật để người biết luôn luôn thắng. Ta tạm gọi là trò chơi LẤY HẠT. Trò chơi như sau: có 3 đống hạt và ban đầu mỗi đống phải có ít nhất 1 hạt. Hai người chơi (hoặc một người và máy tính), lần lượt thực hiện như sau: Với một số hạt đã cho, người thứ nhất được quyền bố trí 3 đống sao cho mỗi đống có ít nhất 1 hạt; người thứ hai lấy một số hạt theo nguyên tắc chỉ lấy trong một đống nào đó và phải lấy ít nhất 1 hạt hay có thể lấy tất cả các hạt trong đống đó. Sau đó người thứ nhất lại phải lấy hạt theo nguyên tắc trên. Hai người lần lượt lấy hạt theo nguyên tắc đó cho đến khi người nào sau cùng phải lấy 1 hạt duy nhất thì người đó thua. Với số hạt là 3 hoặc một số nguyên dương chẵn và khác 2n (n là số nguyên dương), bao giờ cũng có một chiến thuật để người được quyền bố trí số hạt đầu tiên chiến thắng. Với số hạt là một số nguyên dương lẻ lớn hơn 3 hoặc số nguyên dương chẵn 2n (n là số nguyên lớn hơn 1) mà người thứ nhất bố trí, người thứ hai biết chiến thuật luôn luôn chiến thắng (dĩ nhiên phải thực hiện đúng chiến thuật, không hề sơ suất). Chiến thuật này đơn giản, chứng minh không quá khó nhưng cần có kiến thức chuyển đổi một số nguyên từ hệ thập phân sang hệ nhị phân và lưu ý cộng theo hệ thập phân của các số viết theo hệ nhị phân! Sau đây là trò chơi LẤY HẠT viết một cách đơn giản bằng VB 6.0, trong đó số hạt giới hạn của mỗi đống không quá 25 hạt và người chơi với máy. Tạo giao diện trò chơi Chạy VB 6.0, chọn ứng dụng 'Standard EXE', bạn có form tên là Form1. Trong form này bạn tạo các điều khiển sau (chỉ nêu một số tính chất chính, các tính chất khác có thể sử dụng mặc định; dùng font tiếng Việt nào đó; các mảng 1, 2, 3 phải đặt tương ứng): Vị trí, kích thước của form1 và điều khiển tuỳ bạn bố trí sao cho đẹp và thuận tiện. Nhập code Trong cửa sổ Code của Form1 bạn nhập các đoạn code theo mã nguồn mẫu (tải về mã nguồn trên website của TGVT-PCW VN). Chiến thuật nhị phân được thể hiện trong thủ tục MayChoi(). Sau khi nhập code xong, biên dịch thành tập tin EXE để sử dụng.
  2. Hướng dẫn vắn tắt cách chơi - Khi chạy chương trình bạn chọn một trong hai việc: 'Máy bố trí hạt' hoặc 'Bạn bố trí hạt', và sau đó nhấn nút lệnh 'Bắt đầu'. - Nếu bạn bố trí hạt trước, bạn gõ số hạt trong TextBox và nhấn nút lệnh 'Số hạt:' trong từng đống. - Sau khi bạn bố trí số hạt đủ ba đống sẽ xuất hiện nút lệnh 'Máy thực hiện'. Bạn nhấn nút lệnh này (Vì muốn người thi đấu có thời gian xem máy thực hiện nên ở đây tôi không viết chương trình cho máy tự động lấy hạt, nếu không bạn sẽ không theo dõi kịp). Cứ lần lượt thực hiện cho đến kết thúc. - Nếu bạn muốn lấy hạt: hãy chọn CheckBox trong đống nào đó, mỗi CheckBox được chọn là 1 hạt sẽ xoá. Sau đó click nút lệnh 'Xoá hạt chọn'. - Nút lệnh 'Bắt đầu lại' dùng khi bạn muốn chơi lại trò chơi mà không chờ kết thúc.
  3. Frame: Thủ tục MayChoi() For i = 0 To 2 If X(i Mod 3) + X((i + 1) Mod 3) = 1 Dim i As Integer, n As Integer, j As Then Integer, k As Integer ' Lấy hết các hạt của đống còn lại (nhiều Dim XX As Single hơn 1): Dim Y(0 To 2) As String z = (i + 2) Mod 3 Dim YY As Single d = Coso10(X(z)) Dim a, ZZ Exit For For i = 0 To 2 End If Hat(i).Enabled = False Next i SoHat(i).Enabled = False 'Ngược lại: Next i Else For i = 0 To 24 ' Chú ý: các số viết trong hệ nhị phân If Check0(i).Visible = True And nhưng Check0(i).Value = 1 Then ' cộng theo hệ thập phân! Check0(i).Value = 0 XX = X(0) + X(1) + X(2) If Check1(i).Visible = True And ' Xác định z cho đống nhiều hạt nhất: Check1(i).Value = 1 Then If X(0) > X(1) And X(0) > X(2) Then z Check1(i).Value = 0 =0 If Check2(i).Visible = True And If X(1) > X(2) And X(1) > X(0) Then z Check2(i).Value = 1 Then =1 Check2(i).Value = 0 If X(2) > X(0) And X(2) > X(1) Then z Next i =2 ' Ghi vào List một lần: n = Len(Trim(XX)) If h = True Then ' Chuyển đổi thành chuỗi có chiều dài là List1.AddItem 'BẠN: ' & vbTab & n: SoHat(0).Text & vbTab & SoHat(1) Y(z) = CStr(X(z)) & vbTab & SoHat(2) Y((z + 1) Mod 3) = String$(n - h = False Len(Trim(X((z + 1) Mod 3))), '0') & End If CStr(X((z + 1) Mod 3)) ' Nếu có ít nhất hai đống cùng số hạt: Y((z + 2) Mod 3) = String$(n - If (X(0) - X(1)) * (X(1) - X(2)) * Len(Trim(X((z + 2) Mod 3))), '0') & (X(2) - X(0)) = 0 Then CStr(X((z + 2) Mod 3)) For j = 0 To 2 'Tìm chữ số của XX có trị là 1 hoặc 3: If X(j Mod 3) = X((j + 1) Mod 3) For i = 1 To n Then If Mid(XX, i, 1) = 1 Or Mid(XX, i, 1) = ' Nếu hai đống có số hạt bằng 0 thì 3 Then (đống còn lại phải có số hạt lớn hơn 'Xác định lại z khi gặp chữ số 1 ở cột i 1): sau đó thoát ngay vòng lặp k: If X(j Mod 3) = 0 Then For k = 0 To 2 If X((j + 2) Mod 3) > 1 Then If Mid(Y((z + k) Mod 3), i, 1) = 1 Then z = (j + 2) Mod 3 z = (z + k) Mod 3 d = Coso10(X(z)) - 1 Exit For Exit For End If End If Next k End If Exit For
  4. ' Nếu hai đống có số hạt bằng 1 thì: End If If X(j Mod 3) = 1 Then Next i ' Nếu số hạt đống còn lại là 0 hay 1 ' Tính tổng của hai đống kia theo hệ thập thì chọn đống (j mod 3): phân: If X((j + 2) Mod 3) = 0 Or X((j + 2) YY = X((z + 1) Mod 3) + X((z + 2) Mod Mod 3) = 1 Then 3) z = j Mod 3 ' Xác định ZZ là số hạt của đống z còn d=1 lại sau khi lấy đi (theo hệ nhị phân): Exit For ZZ = '' End If For i = 1 To Len(Trim(YY)) ' Nếu số hạt đống còn lại lớn hơn 1 a = Mid(YY, i, 1) thì chọn đống này và lấy đi chỉ chừa ZZ = ZZ & (a Mod 2) 1 hạt: Next i If X((j + 2) Mod 3) > 1 Then ZZ = Val(ZZ) z = (j + 2) Mod 3 ' Xác định số hạt phải lấy đi của đống z: d = Coso10(X(z)) - 1 ' Khi XX toàn chữ số chẵn thì máy sẽ Exit For thua, khi đó End If ' ZZ=X(z), chọn d=1 để chờ thời cơ bạn End If sơ suất ' Nếu hai đống có số hạt bằng nhau và If ZZ = X(z) Then lớn hơn 1 thì: d=1 If X(j Mod 3) > 1 Then Else ' Nếu đống còn lại là 0, máy sẽ thua d = Coso10(X(z)) - Coso10(ZZ) nếu bạn biết chiến thuật, End If ' chọn d=1 để 'câu giờ' và chờ bạn sơ End If suất: End If If X((j + 2) Mod 3) = 0 Then g = True z = j Mod 3 Call Boc d=1 g = False Exit For ' Kiểm tra kết quả End If KetQua.ForeColor = vbBlue ' Nếu đống còn lại có từ 1 hạt trở lên If T(0) + T(1) + T(2) = 1 Then thì lấy đi hết số hạt của đống này: KetQua.Caption = 'Xin lỗi! Bạn đã ' Bạn sẽ thua! thua!' If X((j + 2) Mod 3) > 0 Then For i = 0 To 2 z = (j + 2) Mod 3 Xoa(i).Enabled = False d = Coso10(X(z)) Next i Exit For Option1.Visible = True End If Option2.Visible = True End If ChoiMoi.Visible = False End If BatDau.Visible = True Next j BatDau.SetFocus ' Ngược lại, không có hai đống nào có h = True số hạt bằng nhau: Else Else For i = 0 To 2 ' Nếu có hai đống, một đống 0 hạt và Xoa(i).Enabled = True
  5. một đống có 1 hạt: Next i ' (Do các X không âm) KetQua.Caption = 'Bạn chọn và bóc If X(0) + X(1) = 1 Or X(1) + X(2) = hạt!' 1 Or X(2) + X(0) = 1 Then End If MayChoi.Enabled = False End Sub
  6.  
Đồng bộ tài khoản