intTypePromotion=1

Truy cập các ứng dụng trực tiếp tới XAMPP MySQL Server

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
135
lượt xem
44
download

Truy cập các ứng dụng trực tiếp tới XAMPP MySQL Server

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài viết này sử dụng hệ điều hành Linux Ojuba 2 - 1 nền tảng dựa trên bộ khung của Fedora 10, tài khoản sử dụng ở đây là root và tạm dừng toàn bộ hoạt động của MySQL database server:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truy cập các ứng dụng trực tiếp tới XAMPP MySQL Server

  1. Truy c p các ng d ng tr c ti p t i XAMPP MySQL Server Trong bài vi t này s d ng h i u hành Linux Ojuba 2 - 1 n n t ng d a trên b khung c a Fedora 10, tài kho n s d ng ây là root và t m d ng toàn b ho t ng c a MySQL database server: /etc/init.d/mysqld stop N u b n mu n s d ng y ch c n ng c a LAMP server ch v i 1 b c thì XAMPP là gi i pháp tuy t v i, nh ng b n s không th truy c p c MySQL database server s d ng mysql client nh bình th ng (/usr/bin/mysql), mà thay vào ó, b n ph i s d ng ng d ng client i kèm (/opt/lampp/bin/mysql). Và ây là 1 s v n mà ng i s d ng hay g p ph i, h có 1 vài c s d li u, nh ng o n mã và ng d ng khác c n truy c p t i c s d li u này b ng hàm mysql client (/usr/bin/mysql) ch m c nh, nh ng l i không có l a ch n thay i t t c các o n mã ngu!n c a ng d ng tr" t i XAMPP client. Gi i pháp u tiên: Di chuy n m c mysql client (/usr/bin/mysql): mv /usr/bin/mysql /usr/bin/mysql.original Sau ó t o 1 liên k t ng t i XAMPP client (/opt/lampp/bin/mysql) cùng v trí nh sau: ln -s /opt/lampp/bin/mysql /usr/bin/mysql Gi i pháp th 2: Trong ph ng pháp này, chúng ta s làm vi c tr c ti p v i file sock, file này có nhi m v tr" các ho t ng tr c ti p n database server. XAMPP th ng xuyên l u file sock trong v trí sau: /opt/lampp/var/mysql/mysql.sock Nh ng v i nh ng ng d ng trong h th ng, thì s ph i áp d ng cách sau: /var/run/mysqld/mysqld.sock
  2. # t t c các ch ng trình u s d ng XAMPP database server, chúng ta ph i ch nh các ch ng trình này tr" n file XAMPP, ho c n gi n h n, t o liên k t t i file XAMPP trong a ch riêng r . Do ó, m$i ch ng trình mu n truy c p t i database server u ph i tr" qua XAMPP server. S d ng l nh sau: ln -s /opt/lampp/var/mysql/mysql.sock /var/mysql/mysql.sock Sau khi th c hi n b c này, các ng d ng u ã có th ho t ng, truy c p tr c ti p nc s d li u bình th ng mà không g p c n tr nào.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản