Truyện cười tổng hợp 4

Chia sẻ: La Hong Phuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:81

0
649
lượt xem
516
download

Truyện cười tổng hợp 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'truyện cười tổng hợp 4', giải trí - thư giãn, truyện cười phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện cười tổng hợp 4

 1. ID NoiDung 4 C« gi¸o líp 1 d¹y häc sinh: ­ Chóng ta cÇn ph¶i ph¸t ®éng phong trµo lµm viÖc tèt.  Tõ mai trë ®i khi ®Õn líp  mçi em ph¶i kÓ cho c« nghe mét viÖc tèt nhÐ.  Tha c« v©ng ¹.  Ngµy h«m sau. Em nao cã viÖc tèt kÓ cho c« nghe.  ­ D¹ tha c«, mét em ®øng lªn. H«m nay em dÉn mét bµ giµ  qua ®êng ¹.  ­ Tèt tÊt c¶ líp ph¸t huy häc tËp theo b¹n nhÐ.  Ngµy h«m sau. Nµo thÕ h«m nay nh÷ng ai ®∙ lµm viÖc tèt  nµo? ­ D¹ tha c«, h«m nay chóng em ®∙ häc tËp b¹n h«m qua  ®Òu ®∙ lµm viÖc tèt ¹  ­ C¶ líp ®øng lªn ®ång thanh nãi.  ­ VËy lµ rÊt tèt. C¸c em ®∙ lµm nh÷ng viÖc g× nµo? ­ Chóng em cïng dÉn mét bµ giµ qua ®êng ¹.  ­ Tèt, nhng t¹i sao cã mét bµ giµ mµ c¶ líp cïng dÉn  qua ®êng h¶? ­ D¹ tha c«, v× bµ Êy kh«ng thÝch qua ®êng ¹.  6 Cã mét ngêi hái:  ­ T¹i sao Phô n÷ kh«ng thÓ phôc vô trong qu©n ®éi (®i  bé ®éi) ®îc? Tr¶ lêi: ­ V× Phô n÷ kh«ng bao giê lµm ®óng lÖnh cña c¸n bé huÊn  luyÖn qu©n.  ­ LÖnh g×? ­ "N»m xuèng".  7 Héi nghÞ quèc tÕ vÒ y tÕ 1996. Cã rÊt nhiÒu b¸o c¸o vÒ  c¸c thµnh tùu vÒ y tÕ cña  nhiÒu níc. Trong vßng lo¹i cuèi cïng ®Î trao gi¶i thëng  cã c¸c nhµ y tÕ cña  Ph¸p, Mü, Nga vµ ViÖt nam. §Ò nghÞ c¸c b¹n cho biÕt ai  ®îc trao gi¶i nhÊt. C¸c  b¸o c¸o cña hä nh sau: Ngêi Ph¸p: ­ HiÖn nay chóng t«i ®∙ t×m ®îc vacxin chèng AIDS vµ  ung thu b»ng c¸ch cho mét  sè vi trïng kh«ng g©y h¹i vµo c¬ thÓ vµ chóng t×m nh÷ng  tÕ bµo chÕt (ung th) vµ  nh÷ng tÕ bµo mÊt kh¶ n¨ng ho¹t ®éng (AIDS), tiªu diÖt  chóng.  Mäi ngêi vç tay khen ngîi.  Ngêi Mü: ­ Chóng t«i ®¹t ®îc kü thuËt siªu h¹ng. C¸c lo¹i da, 
 2. c¸c bé phËn trong c¬ thÓ  ®Òu cã thÓ cÊy ghÐp ®îc. B¹n muèn thay ch©n tay, tai,  m¾t v. v. thËm chÝ c¶ c¸c  bé phËn sinh dôc cña ngêi kh¸c vµo m×nh ? RÊt ®¬n gi¶n.  H¬n n÷a chóng t«i cã  thÓ gi÷ ®îc tÝnh n¨ng vµ chÊt lîng mµ nã cã khi cßn ë  trªn c¬ thÓ cña chñ cò.  Mäi ngêi m¾t ch÷ "O", måm ch÷ "I". hÕt vç tay l¹i x×  xµo.  Ngêi Nga: ­ Chóng t«i kh«ng cÇn ph¶i thay chóng (c¸c bé phËn).  Chóng t«i lËp tr×nh l¹i  chóng theo yªu cÇu cña c¸c b¹n. nã sÏ ®îc t¸i t¹o vµ  håi sinh ngay trªn c¬ thÓ  c¸c b¹n.  Ban gi¸m kh¶o bµn t¸n cã lÏ ®©y lµ thµnh tùu cuèi cïng.  §Ò nghÞ trao gi¶i. Bçng  cã ngêi nhí ®Õn ®oµn ViÖt nam. Cø thö xem hä cã lµm ®îc  g× kh«ng.  ViÖt nam: ­ Chóng t«i cã thÓ c¾t ®îc amidan.  C¶ héi trêng: ­ Tëng g× chø chóng t«i ®∙ lµm c¸ch ®©y 30 n¨m, ChuyÖn  vÆt, níc chóng t«i míi  ra trêng lµ lµm ®îc v. v.  ­ Tha ban gi¸m kh¶o, ­ §oµn ViÖt nam ph¸t biÓu, chóng  t«i c¾t amidan tõ ®êng  hËu m«n c¬.  ­?????.  10 TrÝch b¸o c¸o: “­ NÒn kinh tÕ cña chóng ta ®∙ ®a ®Êt níc cña chóng ta  ®Õn bªn bê vùc th¼m.  ­ Chóng ta ph¶i nç lùc, ®Èy m¹nh nÒn kinh tÕ ®Ó ®a ®Êt  níc cña chóng ta tiÕn  lªn mét bíc n÷a!!! 11 Trªn m¸y bay, mét «ng cø nh×n ch»m ch»m lªn ngùc mét c«  chiªu ®∙i viªn cã cµi mét chiÕc huy hiÖu m¸y bay. C« ta  liÒn hái: ­ Nµy, ¤ng cã thÝch chiÕc m¸y bay nµy kh«ng? NÕu thÝch  t«i sÏ tÆng «ng.  ­ RÊt thÝch. Nhng t«i thÝch s©n bay h¬n nhiÒu. 
 3. 24 Mét «ng n«ng d©n nä lªn tØnh nh×n thÊy chiÕc quÇn  Pizama, «ng thÝch l¾m bÌn mua  vÒ nhµ vµ tõ ®ã hÔ cã c¸i g× hay còng ®Æt tªn lµ  Pizama. «ng cã mét m¶nh vên  ®Ñp, «ng quÝ m¶nh vên l¾m vµ ®Æt tªn lµ Pizama. Mét h«m  «ng ®i dù triÓn l∙m  n«ng nghiÖp ë tØnh, «ng nh×n thÊy ngêi ta trng bµy cµ  rèt, nh÷ng qu¶ cµ rÊt to  vµ ®Ñp. «ng ng¾m nghÝa mét håi vµ b¶o: " cµ rèt ë ®©y  to thËt nhng vÉn kh«ng to  b»ng cµ rèt trong c¸i Pizama cña t«i" 25 Trong mét cuéc triÓn l∙m tranh, cã bµy 3 bøc tranh cña  mét ho¹ sü: Mét bøc vÏ  chiÕc b¸nh m× bÞ ch¸y ®en, mét bøc vÏ ®éi hång qu©n  Liªn X« chÕt nh ng¶ r¹, mét  bøc vÏ mét ngêi ®µn bµ cã thai. Ng¹c nhiªn v× sù kh¸c  nhau qu¸ lín gi÷a 3 bøc  tranh, ngêi xem hái t¸c gi¶ cña nã vµ ®îc tr¶ lêi: "3  bøc tranh tuy kh¸c nhau  nhng ®Òu cã chung 1 chñ ®Ò lµ: Rót ra kh«ng kÞp. B¸nh  m× do rót ra kh«ng kÞp  nªn bÞ ch¸y ®en thui, hång qu©n Liªn X« rót ra kh«ng  kÞp nªn chÕt nh ng¶ r¹,  cßn bµ chöa th×. . . . " 27 Trong v¨n phßng cã tiÕng nãi mét nam, mét n÷ väng ra: "§øng lªn, dùa s¸t vµo têng, thÕ, b©y giê ngöa ra" "Xoay nhanh thÕ, em kh«ng Êy kÞp" "Kh«ng sao, tiÕp ®i, dùng lªn, chäc vµo khe nhÐ, xoay  ®i, lén l¹i" "¤i, em mÖt qu¸, cøng hÕt c¶ ngêi råi ®©y nµy" XÕp ®øng bªn ngoµi nghe thÊy ®Þnh x«ng vµo b¾t qu¶  tang, th× ho¸ ra anh nh©n  viªn ®ang d¹y cho c« th ký cña xÕp ch¬i trß TETRIS 29 Mét anh uèng rîu kh¸ nhiÒu nªn quyÕt ®Þnh ¨n mét chót  g× lãt d¹. Tuy nhiªn, anh 
 4. ta c¶m thÊy cã ®iÒu kh«ng æn vµ hái chñ qu¸n: ­ T¹i sao con chã cña «ng nã cø nh×n t«i ch»m ch»m vËy.  ­ T«i kh«ng nghÜ thÕ, trõ phi «ng ®ang ¨n ë c¸i ®Üa cña  nã ­ Chñ qu¸n tr¶ lêi.  35 D. cã tÝnh th¬ng ngêi l¾m. Mét lÇn, nh×n thÊy mét chó  bРcßng lng kÐo mét xe  hµng nÆng, må h«i ®Çm ®×a mµ xe ch¼ng nhóc nhÝch ®îc  mÊy tÝ. D. næi tÝnh nghÜa  hiÖp, gi»ng lÊy xe, kÐo mét m¹ch vÒ chç th»ng bРchØ.  Xong, lau må h«i, lªn  tiÕng khuyªn r¨n: ­ LÇn sau b¶o «ng chñ cho ngêi kháe h¬n lµm nhÐ.  ­ Th× em còng nãi thÕ, nhng «ng chñ b¶o" Cø ®i ®i, thÕ  nµo còng cã mét con lõa  ra gióp mµy".  36 Mét lÇn, D. vµ th»ng b¹n th©n ra bê s«ng hãng m¸t, chît  thÊy trªn bê cã biÓn ®Ò: "Cøu 1 ngêi chÕt ®uèi, thëng 100 USD". D. vµ b¹n nhanh  chãng nghÜ ra c¸ch kiÕm  tiÒn B¹n D. nãi: ­ Tao nh¶y xuèng, gi¶ chÕt ®uèi, mµy chê mét lóc, thÊy  tao gi¬ tay ph¶i lªn th×  nh¶y xuèng cøu nhÐ! ­ OK, nh¶y ®i.  CËu b¹n nh¶y ngay xuèng, lÆn ngôp mét lóc, råi gi¬ tay  ph¶i lªn. ThÊy D. vÉn  b×nh ch©n nh v¹i trªn bê, lµm nh kh«ng ®Ó ý. §îc mét  håi l©u, mÖt qu¸, cËu  b¹n ®µnh ph¶i tù b¬i vµo, tr¸ch: ­ T¹i sao mµy kh«ng nh¶y xuèng cøu? M×nh ®∙ tháa thuËn  tríc råi mµ? D. chØ vµo tÊm biÓn, díi dßng ch÷ lóc n∙y, cã viÕt: "Vít x¸c ngêi chÕt ®uèi, thëng 200 USD"
 5. 59 Anh A hái th¨m anh B: ­ Nµy, thÕ t×nh h×nh cê b¹c, rîu chÌ, trai g¸i, ®Ò ®ãm  cña cËu sau khi bÞ kû  luËt cã biÕn chuyÓn g× kh«ng? ­ M×nh ®∙ bá ®îc mét nöa.  ­ Giái qu¸ nhØ. C¸ch cña cËu lµ g×? ThÕ cã nghÜa  lµ. . .  ­ §¬n gi¶n. Cê b¹c, th× m×nh bá cê, trai g¸i th× m×nh  bá trai, ®Ò ®ãm th× m×nh  bá ®ãm, rîu chÌ th× m×nh hÇu nh bá chÌ, uèng cµ phª.  ­ Trêi!!!
 6. 83 Mét chó ®i lang thang, vµo nhµ nä ngñ nhê. ¤ng chñ ®ång  ý: ­ Anh cã thÓ ë l¹i, nhng ë ®©y chØ cã vµi phßng. Phßng  vî chång t«i th× kh«ng  ®îc. Anh cã thÓ ngñ l¹i ë phßng cña bän trÎ.  ­ Ngñ víi bän trÎ? Cã lÏ kh«ng thÝch hîp! ­ NÕu anh kh«ng hµi lßng, cã thÓ ngñ ë bÕp.  Chó thanh niªn chui vµo bÕp, ngñ rÊt ngon. S¸ng dËy, ra  ®Õn cæng, gÆp mét c« g¸i  rÊt xinh ®Ñp, hái: ­ C« lµ ai vËy? ­ T«i lµ con chñ nhµ, thÕ cßn anh? ­ T«i th× râ rµng lµ mét con lõa råi! 87 Bµ mÑ d¹y c« con g¸i s¾p vÒ nhµ chång: ­" . . . Con nªn nhí r»ng kháa th©n hoµn toµn kh«ng  ph¶i lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó gîi  ham muèn, tèt nhÊt lµlu«n mÆc mét c¸i g× ®ã trªn ngêi.  Mê mê ¶o ¶o, thùc thùc  h h, nöa kÝn nöa hë míi lµ khªu gîi nhÊt. . . ".  Hai tuÇn sau, anh chång thñ thØ víi c« vî míi cíi: ­ Em th©n yªu, em ®∙ lµm cho anh cùc kú h¹nh phóc vµ  sung síng, nhng t¹i sao  lóc nµo em còng ®éi c¸i mò kú quÆc ®ã khi ®i ngñ víi  anh? 92 Mét chó say bÐt nhÌ, rñ b¹n nhËu vÒ nhµ vµ giíi thiÖu:  ­ §©y lµ phßng kh¸ch cña tí, ®©y lµ nhµ bÕp, cßn ®©y  lµ phßng ngñ cña vî chång  tí, trªn giêng lµ tí ®ang ngñ víi vî tí 93 Bé trëng Gi¸o dôc vÒ th¨m trêng cò, «ng muèn th¨m c¨n  phßng trong KTX mµ «ng ®∙ ë c¸ch ®©y 20 n¨m. Trong c¨n  phßng nµy hiÖn cã mét sinh viªn ®ang ë. ¤ng vµo  phßng vµ thèt lªn:  ­ å vÉn c¸i bµn ta tõng ngåi häc 20 n¨m tríc. VÉn c¸i  giêng ta tõng ngñ 20  n¨m tríc. ¤i, vÉn c¸i tñ ta treo quÇn ¸o 20 n¨m tríc. 
 7.  Vµ «ng më tñ ra, trong tñ cã mét c« ®ang ngåi mµ kh«ng  cã m¶nh v¶i che th©n.  Chó sinh viªn véi nãi:  ­ §©y lµ bµ chÞ hä em míi ë quª ra.   ­ Chµ, chó em gi¶i thÝch gièng hÖt ta 20 n¨m tríc.  109 ­ Trêi , HuÖ nµy, mµy cã «ng chång vui tÝnh lµm sao,  tho¶i m¸i lµm sao, cã t©m  hån tuyÖt diÖu lµm sao, kÓ chuyÖn tiÕu l©m hay lµm sao.  §ªm h«m qua lóc cïng ®i  trªn « t« buýt, anh ý kÓ cho tao mét c©u chuyÖn buån c­ êi ¬i lµ buån cêi. Buån  cêi ®Õn nçi, xuýt n÷a tao l¨n tõ trªn giêng xuèng ®Êt. 
 8. 135 Mét héi nghÞ bµn vÒ ®×nh s¶n. Giê gi¶i lao, ngêi ta  thÊy cã mét ngêi ¨n mÆt  theo kiÓu vâ sÜ, tay x¸ch mét thanh g¬m lªn tríc diÔn  ®µn. Mét con ruåi bay  ngang qua, thanh g¬m vung lªn nh chíp vµ con ruåi ®øt  lµm hai. TÊt c¶ rÊt lÊy  lµm th¸n phôc.  Mét ngêi kh¸c tiÕn lªn, g¬m trong tay. L¹i mét chó ruåi  bay qua. Anh ta vung  g¬m, con ruåi lËp tøc bÞ ph©n thµnh t¸m m¶nh, vÉn bay  cïng nhau mét ®o¹n. ThËt  kh«ng biÕt dïng lêi nµo ®Ó nãi.  L¹i mét ngêi n÷a lªn. Mét con ruåi bay qua, anh ta vung  g¬m, con ruåi lîn mÊy  vßng råi bay ®i mÊt. Mäi ngêi cêi å lªn chÕ giÔu.  Khi Êy mét ngêi ®øng lªn: "Tha bµ con, con ruåi võa råi  kh«ng thÓ cã con ®îc  n÷a v× bé phËn cÇn thiÕt cña nã ®∙ bÞ c¾t. Chóng t«i  thùc hiÖn ®×nh s¶n còng  nhanh chãng vµ chÝnh x¸c nh vËy. " 137 ­ Lóc con trai 7 tuæi: Bè t«i rÊt vÜ ®¹i, ngêi biÕt hÕt mäi chuyÖn.  ­ Lóc con trai 14 tuæi: H×nh nh ®«i lóc bè t«i còng cã sai lÇm.  ­ Lóc con trai 25 tuæi: Nh÷ng suy nghÜ cña bè t«i ®∙ lçi thêi råi, cô l¹c hËu  qu¸.  ­ Lóc con trai 35 tuæi: NÕu bè t«i th«ng minh, th¸o v¸t nh t«i, «ng ®∙ trë  thµnh triÖu phó.  ­ Lóc con trai 45 tuæi: Kh«ng hiÓu t«i cã thÓ bµn b¹c víi bè t«i viÖc nµy  kh«ng? ­ Lóc con trai 55 tuæi: TiÕc r»ng bè t«i ®∙ chÕt. Thµnh thËt mµ nãi «ng cã  nh÷ng suy nghÜ vµ nhËn xÐt  còng cã lý ®Êy.  ­ Lóc con trai 60 tuæi:
 9. Ngêi bè ®¸ng kÝnh cña t«i. Bè hiÓu ®îc mäi ®iÒu. ChØ  tiÕc r»ng khi con hiÓu  ®îc bè th× ®∙ muén råi.  162 T¹i mét cuéc pháng vÊn hoa hËu , gi¸m kh¶o hái: ­Theo c« chång vµ con c¸i g× quan träng h¬n? ­Cßn tïy! ­Tïy g×? ­ Tïy theo chång cã tríc hay con cã tríc!
 10. 180 Nhµ nä tuy giµu nøt ®è ®æ v¸ch nhng bµ mÑ lu«n måm dÆn  con: ­ Cã ai hái th× con cø nãi lµ nhµ ta nghÌo l¾m nhÐ! V©ng lêi mÑ, h«m c« gi¸o b¶o kÓ vÒ gia ®×nh m×nh, cËu  khiªm tèn viÕt: ­ Nhµ em nghÌo l¾m, bè em nghÌo, mÑ em nghÌo, c¶ nh÷ng  ngêi hÇu h¹ nhµ em còng rÊt nghÌo. . .  193 Còng ®«i uyªn ¬ng nä, sau thêi gian yªu nhau tha thiÕt  nhng gia ®×nh can thiÖp  th« b¹o kh«ng cho lÊy nhau nªn bÌn rñ nhau cïng xuèng  suèi vµng ®Ó cïng an hëng  suèt ®êi.  ThÕ nµy nhР­ Anh chµng tho¶ thuËn ­ c¸i giÕng ë ®Çu  lµng Ýt ngêi qua l¹i ®óng  7h tèi nay cã mÆt. Trêng hîp ai ®ã ®Õn sím h¬n th× h∙y  nh¶y xuèng tríc råi ®Ó  l¹i ®«i dÐp trªn bê giÕng ®Ó lµm tin.  §óng 7h00, anh chµng ®Õn ®iÓm hÑn nhng cha thÊy c« nµng  ®©u. NghÜ bông "m×nh  trΠnh thÕ nµy mµ chÕt th× uæng qu¸"bÌn ®Æt ®«i dÐp bªn  bê giÕng råi nÊp vµo  bôi c©y.  7h05, nµng níc m¾t ®Çm ®×a ®Õn bªn bê giÕng, khi tr«ng  thÊy ®«i dÐp cña chµng  th× l¹i cµng thæn thøc. NghÜ bông "§»ng nµo anh còng  tiªu råi ", ®o¹n tr«ng thÊy  ®«i dÐp cßn míi bÌn x¸ch ®«i dÐp ®i vÒ. Anh chµng trong  bôi rËm h« ho¸n rît  theo :
 11.  "Tr¶ tao dÐp ®©y ­ tr¶ tao dÐp ®©y" 199 HiÖu trëng mét trêng cÊp 3 nãi víi «ng b¹n:  ­ TØ lÖ häc sinh giái trêng t«i n¨m nay gÊp 10 n¨m  ngo¸i ! ¤ng b¹n trßn m¾t :  ­ ThÕ c¬ µ ? ThÕ n¨m ngo¸i trêng anh cã bao nhiªu häc  sinh giái ?  ­ Kh«ng cã ai c¶ ! 200 Nµng: Anh cã hót thuèc bao giê kh«ng ? Chµng: Kh«ng bao giê.  Nµng: VËy anh cã uèng rîu chø ? Chµng: §êi anh cha tõng uèng mét giät rîu nµo .  Nµng: ThÕ cßn cê b¹c ? Ch¾c anh còng cã ®¸nh chø ? Chµng: Kh«ng khi nµo, em còng biÕt ®Êy.  Nµng: VËy ngoµi em ra anh cßn ®Ó ý ®Õn c« nµo kh«ng ? Chµng: Em ph¶i tin anh chø. Anh chØ cã duy nhÊt em mµ  th«i ! Nµng: Nhng anh còng ph¶i cã mét thãi xÊu g× ®ã chø ? Chµng: µ, ®óng lµ thØnh tho¶ng anh cã hay nãi dèi .  202 Mét huÊn luyÖn viªn nãi víi mét vËn ®éng viªn nh¶y dï  võa bÞ r¬i xuèng ®Êt mµ  kh«ng kÞp më dï:  ­ T«i ®∙ dÆn anh lµ ®Õm ®Õn 10 th× th¶ dï ra c¬ mµ ?  ­ D¹ nhng em. . . em. . . em míi. . . míi ®Õm ®Õ. . .  ®Õn b. . . b. . . ba ! 203 Métngêi ®µn «ng hãi ®Çu ngåi vµo ghÕ cña mét mü viÖn.  C« bРlµm ®Çu hái: "Tha «ng cÇn lµm g× ¹ ?" Ngêi ®µn «ng tr¶ lêi : " T«i muèn cÊy tãc, nhng t«i  kh«ng chÞu ®îc ®au ®ín,  nÕu c« lµm ®Çu t«i cã tãc dµi nh tãc cña c« th× t«i tr¶  cho c« 5000 ®« la".  RÊt nhanh c« bРlµm ®Çu c¾t träc ®Çu m×nh.  Kh¶o dÞ:   Mét «ng hãi nÆng vµo mét hiÖu c¾t tãc nãi víi tay thî:  ­ Nµy anh, tãc t«i chØ cßn cã ba sîi th«i, anh c¾t cho  t«i cÈn thËn nhР!  Tay thî hái:  ­ VËy «ng ®Þnh c¾t kiÓu g× ?  ­ M¸i lËt !­ «ng ta ®¸p.  Tay thî loay hoay mét lóc bçng lµm rông mÊt mét sîi. 
 12.  ­ Bay giê chØ cßn hai sîi, c¾t thÕ nµo tha ngµi ?  ­ RÏ ng«i gi÷a !  Loay hoay mét lóc l¹i bÞ rông mét sîi, anh thî lo l¾m  l¹i hái:  ­ B©y giê l¹i rông mét sîi råi tha ngµi, lµm thÕ nµo  b©y giê ?  ­ Ch¶i ng«i bªn !­ ¤ng ta tù tin tr¶ lêi.  204 Trong mét gãc tèi cña c«ng viªn, c« g¸i quyÕt liÖt ®Èy  chµng trai ra . Chµng  trai ng¹c nhiªn hái: ­ Em sao thÕ ? ­ Th× . . . tõ tõ ®∙, "c¬m kh«ng ¨n th× g¹o cßn  ®ã". . .  ­ Ch¾c g× ®∙ cßn, thêi nay chuét nhiÒu v« kÓ . . .  211 Trong mét cuéc thi xem ai lµ ngêi lÞch sù nhÊt, gi¸m  kh¶o yªu cÇu c¸c thÝ sinh  kÓ l¹i nh÷ng hµnh ®éng lÞch sù cña m×nh.  ThÝ sinh thø nhÊt tr¶ lêi: Ai còng biÕt, ng¸p mµ kh«ng che miÖng lµ mÊt lÞch sù.  T«i ®∙ rÌn luyÖn thãi quen  nµy ®Õn møc, hiÖn nay, khi ngñ, chïm ch¨n kÝn ®Çu, t«i  còng che miÖng khi ng¸p.  ThÝ sinh thø hai tr¶ lêi: LÞch sù thÕ còng cha b»ng t«i. Ai còng biÕt, ngêi lÞch  sù lµ ph¶i biÕt chÊp  hµnh luËt lÖ c«ng céng. Mét ®ªm kia trêi ma, t«i cã  viÖc ph¶i ®Õn bÖnh viÖn  th¨m vî ®Î. Khi ®i ®Õn ng∙ t NTMT vµ NKKH gÆp ®Ìn ®á.  Dï ®êng v¾ng ch¼ng cã ai, t«i còng dõng l¹i chê. Kh«ng  ngê, hÖ thèng ®iÒu khiÓn bÞ háng, t«i ®øng ®îi  rÊt l©u mµ ®Ìn vÉn ®á. Khi cã ®Ìn xanh, t«i véi phãng  ngay ®Õn bÖnh viÖn th×  ®îc th«ng b¸o lµ vî t«i ®∙ ®Î xong vµ hai mÑ con ®∙ ®i  vÒ nhµ.  ThÝ sinh thø ba tr¶ lêi: Hai anh lÞch sù thÕ còng cha b»ng t«i. Ai còng biÕt,  ngêi lÞch sù khi lµm  phiÒn bÊt cø ai dï Ýt hay nhiÒu trong t×nh huèng nµo  còng ph¶i xin lçi. Håi cßn  chiÕn tranh biªn giíi chèng bän bµnh tríng Trung quèc, 
 13. mét lÇn t«i ®ang phôc  kÝch th× gÆp mét tªn bµnh tríng dÉn x¸c tíi. T«i vïng  dËy bÊt ngê dÝ sóng vµo  ngùc h¾n, nãi véi mét c©u "xin lçi mµy" ®Ó nã biÕt t«i  lµ ngêi lÞch sù råi míi  bãp cß.  Ban gi¸m kh¶o ®Òu nhÊt trÝ c«ng nhËn: LÞch sù ®Õn thÕ  lµ cïng.  221 Hai bÖnh nh©n t©m thÇn bá trèn khái nhµ th¬ng ®iªn,  nh×n thÊy ®êng tÇu hßa vµ  b¾t ®Çu bß theo. §îc 1 lóc , mét anh nãi : ­ C¸i thang nµy dµi l¾m m»y ¹ !. H×nh nh lµ nã ®i lªn  trêi.  Anh kia ngÈng ®Çu nh×n thÊy tÇu háa ®ang ®i tíi bÌn nãi  : ­ May qu¸ thang m¸y ®ang ®Õn kia k×a.  225 Mét nhµ b¸o Mü pháng vÊn mét nhµ v¨n Anh. Trong khi nãi  chuyÖn anh, chµng g¸c  ch©n lªn bµn vµ cßn tá vΠlÞch sù hái : ­ Tha ngµi, ngµi kh«ng khã chÞu víi thãi quen cña t«i  chø ? Nhµ v¨n nhÑ nhµng tr¶ lêi : ­ O, xin cø tù nhiªn. Ngµi cã thÓ g¸c c¶ bèn ch©n lªn  còng ®îc ! 234 Pha vèn nghiÖn rîu, nhng l¹i lµ ngêi cã tr¸ch nhiÖm víi 
 14. vî con, nªn sau mçi  lÇn l∙nh l¬ng thêng ph¶i ®Êu tranh t tëng rÊt l©u ®Ó  quyÕt ®Þnh ®i uèng rîu  hay mang l¬ng vÒ nhµ. §«i khi Pha ph¶i mîn ®Õn trß sÊp  ngöa.  H«m nay còng vËy, sau khi lÜnh l¬ng, Pha giÊu tiÒn vµo  tay ph¶i, råi ®a c¶ hai  tay ra sau lng nhê b¹n nhËu ®o¸n, nÕu kh«ng tróng th×  mang l¬ng vÒ nhµ.  ­TiÒn giÊu bªn tay tr¸i ph¶i kh«ng ­ B¹n nhËu ®o¸n.  ­ Cho mµy ®o¸n l¹i ®Êy ­ Pha tr¶ lêi.  243 MÊy b¸c sÜ phÉu thuËt ®ang t¸n gÉu trong giê nghØ gi¶i  lao vÒ ca mæ dÔ dµng nhÊt  mµ hä ®∙ tõng thùc hiÖn.  ­Th¸ng tríc t«i nhËn mét bÖnh nh©n lµ Kü s LËp tr×nh.  Khi mæ ra t«i thÊy bªn  trong ®∙ cã s½n mét s¬ ®å khèi m« t¶ chi tiÕt vËn hµnh  cña c¬ thÓ. Nhê vËy sau  khi söa ch÷a xong t«i cø y theo s¬ ®å khèi mµ l¾p l¹i  lµ xong.  "TuÇn tríc, " «ng b¸c sÜ kh¸c tiÕp, "t«i nhËn mét ca  lµ Chuyªn viªn DÞch vô  B¶o hµnh. Khi mæ ra t«i thÊy mäi thiÕt bÞ ®Òu ®îc d¸n  m¸c chØ thÞ mµu, ®¸nh sè  m∙ v¹ch vµ c¸c kÕt nèi ®Òu ®îc thiÕt kÕ hîp lý. V× thÕ  sau khi t«i hoµn thµnh  thñ thuËt, chØ cÇn l¾p c¸c ®Çu nèi cïng mµu, cïng lo¹i  lµ xong. "  "H«m qua t«i cßn nhËn mét ca dÔ h¬n thÕ. "¤ng kh¸c nãi  tiÕp. "§ã lµ Trëng  phßng Kinh doanh. Bªn trong ch¼ng cã g× ngoµi mét lç  ®Çu ra vµ mét lç ®Çu vµo.  H¬n n÷a hai lç nµy l¹i cã thÓ ho¸n ®æi cho nhau. "
 15. 250 Sù kh¸c nhau gi÷a mét ngêi con g¸i vµ mét ngêi kinh  doanh : Ngêi kinh doanh nãi : §îc, th× ph¶i hiÓu lµ cã thÓ.  Cã thÓ, th× ph¶i hiÓu lµ kh«ng.  NÕu ngêi kinh doanh nãi kh«ng, th× kh«ng ph¶i lµ ngêi  kinh doanh Ngêi con g¸i nãi : Kh«ng, th× ph¶i hiÓu lµ cã thÓ.   Cã thÓ, th× ph¶i hiÓu lµ ®îc.   NÕu ngêi con g¸i nãi ®îc, th× kh«ng ph¶i lµ ngêi con  g¸i .  257 ­ Cã chµng sinh viªn häc trêng Tµi ChÝnh sau mét thêi  gian t×m hiÓu c« g¸i nhµ  nä . Mét h«m anh ta ®Õn gÆp bµ mÑ vî t¬ng lai xin hái  cíi c« g¸i : ­ Chµng sinh viªn : MÑ cho chóng con tæ chøc lÔ cíi vµ  cho biÕt ®å th¸ch cíi ­MÑ c« g¸i nä : T«i kh«ng lÊy g× c¶ chØ xin anh tr¶  tiÒn ¨n quµ s¸ng cña em nã  mçi ngµy 2000 VN§ , mçi n¨m lµ 360 ngµy . em nã n¨m nay  19 tuæi.  Sau mét håi nhÈm tÝnh anh ta nãi víi bµ mÑ vî t¬ng lai  r»ng "Con sÏ tr¶ sè tiÒn  ®ã nhng mÑ ph¶i ®a cho con tõng ho¸ ®¬n cña nh÷ng lÇn  ¨n quµ s¸ng do Bé tµi  chÝnh ph¸t hµnh" 264 MÑ hái con g¸i: ­ bè ®©u råi con? ­ Bè ®ang tíi c©y ngoµi vên! Qu¸ ®çi ng¹c nhiªn mÑ hái: ­ Ngoµi trêi ®ang ma rÊt to c¬ mµ! ­ MÑ yªn t©m, bè ®∙ mÆc ¸o ma råi!
 16. 267 Mét anh chµng theo ®¹o Thiªn chóa míi mua ®îc mét con  ngùa ®ua. Con ngùa nµy  rÊt quý, nã võa ch¹y nhanh l¹i võa hiÓu ®îc mét sè lÖnh  ®Æc biÖt. Ai cìi nã  chØ cÇn nãi: "C¸m ¬n chóa nh©n tõ "lµ nã sÏ phi níc  kiÖu, nÕu nãi " Chóa ban  phíc cho ta " th× nã sÏ phi níc ®¹i, cßn khi nãi " L¹y  chóa " th× nã sÏ ®øng  l¹i ngay lËp tøc. Anh ta rÊt thÝch con ngùa ®ã, bÌn ®em  ra b∙i cìi thö. Anh  nãi: " C¸m ¬n chóa nh©n tõ ", con ngùa lËp tøc phi níc  kiÖu. §îc mét lóc anh  ta thÊy kho¸i trÝ bÌn h«: " Chóa ban phíc cho ta ! ",  thÕ lµ con ngùa s¶i bèn  vã phãng hÕt tèc lùc. Ch¼ng mÊy chèc ®∙ ®Õn gÇn miÖng  mét vùc th¼m. Anh ta ho¶ng  sî quªn mÊt c©u lÖnh lµm cho ngùa dõng l¹i nh thÕ nµo.  Cuèi cïng khi ®Õn s¸t bê  vùc, theo thãi quen, tríc khi chÕt anh ®a tay lªn cÇu  chóa vµ nãi: " L¹y chóa  ! ", con ngùa lËp tøc dõng ngay l¹i. Anh ta tho¸t chÕt  mõng qu¸ thë phµo ngÈng  ®Çu lªn trêi nãi: " ¤i c¸m ¬n chóa nh©n tõ, chóa ®∙ ban  phíc cho ta ! " 279 Mét anh chµng th¾c m¾c víi b¹n:  ­ Kh«ng hiÓu sao bän b¹n m×nh rÊt thÝch m×nh chôp ¶nh,  chóng cßn b¶o khi m×nh  chôp th× bøc ¶nh ®ã sÏ ®Ñp h¬n.   ­ ThÕ cËu kh«ng biÕt µ ? Nh÷ng bøc ¶nh ®ã ®Ñp h¬n lµ  v× kh«ng cã c¸i mÆt cËu  trong ®ã!!!
 17. 287 ­ CËu lµm g× ®Êy, Pha? Mét ngêi b¹n hái, khi tr«ng thÊy  Pha ®ang "g©u g©u" víi  con chã con.  ­ µ, tí ®ang d¹y cho nã biÕt, khi nµo muèn ¨n th× ph¶i  sña lªn ba tiÕng.  Mét tuÇn lÔ sau, hä t×nh cê gÆp l¹i. Ngêi b¹n hái Pha: ­ ThÕ nµo, cËu ®∙ d¹y ®îc con chã ®ã cha? ­ Râ khæ ­ Pha phµn nµn ­ B©y giê, mçi khi ®Õn b÷a, tí  mµ kh«ng sña lªn ba tiÕng  th× nã kh«ng chÞu ¨n míi khèn chø.  298 Trong mét buæi d∙ ngo¹i líp mÉu gi¸o lín, c« gi¸o thÊy  mét sè em bµn t¸n vÒ §øc  Chóa, vÒ ngµy sinh cña Chóa, v. v. C« thÊy hiÓu biÕt  cña c¸c em cßn ng©y th¬ vµ  cã mét sè ®iÓm cha chuÈn x¸c v× dï sao ®©y còng lµ mét  ®Ò tµi t«n gi¸o mµ ngay  c¶ linh môc kh«ng ph¶i ai còng dÔ dµng tr×nh bµy ®îc  g∙y gän vµ ®Çy ®ñ. Lµ  ngêi mé ®¹o, c« gi¸o muèn nh©n dÞp nµy gi¶ng gi¶i ®«i  ®iÒu.   "C¸c em cã biÕt b©y giê §øc Chóa ë ®©u kh«ng?" c« më  ®Çu.   "Chóa ë trªn trêi, " mét em nãi.   "Chóa ë trong tim, " em kh¸c ®a tay lªn ngùc.   "Chóa ë trong toa­lÐt, " mét em kh¸c qu¶ quyÕt.   C« gi¸o qu¸ ngì ngµng trong khi tÊt c¶ c¸c em ®ang h­ íng vµo c« nh mong ®îi  mét lêi gi¶i thÝch. Sau mét gi©y trÊn tÜnh, c« hái:  "T¹i sao em l¹i nghÜ r»ng §øc Chóa ë trong nhµ vÖ  sinh?"
 18.  "S¸ng nµo mµ bè em ch¶ võa ®Ëp cöa võa nãi: L¹y Chóa!  Lµm g× trong Êy mµ l©u  thÕ!" 303 Mét bµ ®¸o ®Ó hái «ng con rÓ t¬ng lai: ­ NÕu t«i vµ con g¸i t«i cïng ®ang bÞ chÕt ®uèi th× anh  sÏ cøu ai? ­ D¹, ch¸u sÏ cøu b¸c tríc råi sau ®ã xin chÕt cïng con  g¸i b¸c.  307 ¤ng gäi ®iÖn vÒ nhµ cho vî vµ nhËn ®îc mét giäng phô n÷  l¹ ho¾c.  ­ A­l«, ai ®ã.  ­ T«i lµ ngêi lµm.  ­ Nhµ t«i lµm g× cã ngêi lµm.  ­ Bµ chñ míi thuª t«i s¸ng nay.  ­ Tèt. Cho t«i gÆp bµ chñ, chång bµ Êy ®©y.  ­ ¥ . . . bµ chñ ®ang ngñ víi «ng chång nµo ®ã trªn g¸c  ý.  ­ Sao !! Nµy, c« kia. Cã muèn n¨m tr¨m triÖu kh«ng.  ­ D¹, «ng muèn em lµm g×.  ­ C« lÊy khÈu sóng trong ng¨n bµn b¾n bá mÑ hai ®øa Êy  ®i.  Sau ®ã «ng nghe tiÕng ®Æt ®iÖn tho¹i, tiÕng bíc ch©n vµ  hai ph¸t sóng. C« ngêi  lµm c«ng nãi chuyÖn tiÕp.  ­ Tha «ng, b©y gië xö lý hai c¸i x¸c thÕ nµo ¹.  ­ Gãi gÐm cÈn thËn, råi qu¨ng ra c¸i hå c¹nh nhµ.  ­ C¹nh nhµ?Hå níc nµo nhØ.  ­ ¥ . . . vËy cã ph¶i sè m¸y 8115643 kh«ng ®Êy . . .  308 Bµi häc cho c« con g¸i míi lín cña ngêi mÑ: . NhiÖt ®é ®µn «ng cao h¬n ®µn bµ. NÕu trêi qu¸ l¹nh,  con nªn ngñ c¹nh mét  ngêi ®µn «ng. Nªn hiÓu ®µn «ng lµ mét chiÕc lß sëi di  ®éng. §iÒu phiÒn to¸i  duy nhÊt lµ chiÕc lß sëi nµy ng¸y h¬i to.  . NÕu b¹n trai lµm c¬m cho con ¨n mµ cã nhiÒu h¬n hai  mãn, con nªn hiÓu r»ng  anh ta rÊt quan t©m ®Õn con.   . Khi cã nhiÒu h¬n ba ngêi ®µn «ng nãi chuyÖn víi  nhau, thêng ®Ò tµi c©u 
 19. chuyÖn lµ ThÓ thao. NÕu nhiÒu h¬n ba ngêi ®µn bµ nãi  chuyÖn víi nhau, ®Ò tµi  c©u chuyÖn lµ §µn «ng.   . §µn «ng Ýt thùc dông h¬n ®µn bµ. Mét ngêi ®µn bµ th­ êng tù hái:"Ta ®ang yªu  ch¨ng? Tr«ng ta hÊp dÉn ch¨ng?Ta ®ang giµ ®i  ch¨ng?. . . "Mét ngêi ®µn «ng  thêng tù hái:"Nªn ch¬i con xe nµo?§éi bãng nµo sÏ v«  ®Þch?. . . "  . Ph¶i tÝnh ®Õn nam tÝnh khi ®Þnh ®¸ ®Ýt mét ngêi ®µn  «ng. "T«i ®∙ ch¸n ngÊy  anh" hay "Cót ®i t«i kh«ng muèn gÆp l¹i anh" nhiÒu khi  sÏ lµm hä cè lao vµo nh  lao vµo mét thö th¸ch míi. H∙y thö nãi "Anh yªu cña em! Em yªu anh biÕt nhêng  nµo!Bao giê chóng ta tæ chøc ®¸m cíi?Anh thÝch cã con  trai hay con g¸i?" 309 Cã hai ngêi tõ ngoµi kh¬i b¬i vµo ®Êt liÒn. Khi c¸ch bê  cßn kho¶ng chõng d¨m  mÐt, mét ngêi b¶o ngêi kia: ­ Quay l¹i th«i, t«i mÖt l¾m råi! 316 H«m nay TÝ ®i thi cuéc thi BРkhoΠBРngoan. §Õn môc  thi hiÓu biÕt gi¸m kh¶o hái  TÝ " Em biÕt ®îc nh÷ng sè nµo, cã thÓ ®Õm ®îc kh«ng ?".  TÝ tr¶ lêi :" D¹ cã " vµ b¾t ®Çu ®Õm " mét, hai, ba,  bèn, n¨m, s¸u, b¶y, t¸m,  chÝn, mêi ". Gi¸m kh¶o hái tiÕp "thÕ sau mêi lµ g× ?".  TÝ l¹i nhanh chãng tr¶  lêi  " D¹ tha lµ J, Q, K, ¸t ¹ ".  317 Cu tÝ häc tiÕng anh Cu TÝ häc tiÕng Anh häc ®©u quªn ®ã. mét h«m lªn b¶ng  bÞ ®iÓm 1 v× kh«ng ph©n  biÖt ®îc ®©u lµ tõ häc sinh nam vµ ®©u lµ tõ häc sinh  n÷ vÒ nhµ cu TÝ øc l¾m  liÒn ®em s¸ch ra häc thuéc lßng vµ bçng nhËn ra mét  ®iÒu quan träng ®Ó nhí hai  tõ ®ã mét c¸ch dÔ dµng vµ thÕ lµ cu TÝ lu«n miÖng lÈm  nhÈm  " kh«ng cã 'ßi' th× lµ school Girl, kh«ng cã 'ên' th× 
 20. lµ school Boy " 318 Mét gia ®×nh kia cã bµ mÑ giµ ë víi vî chång ngêi con  g¸i. Khi c« vî sinh mét  ®øa con , bµ ®ì nãi ngay :  ­ Th»ng bРnµy sau nµy gäi ®Õn ai lµ chØ s¸ng sím h«m  sau ngêi ®ã sÏ chÕt !  Kh«ng nªn gi÷ nã l¹i.  Tuy vËy v× th¬ng con bè mÑ ®øa bРvÉn quyÕt ®Þnh gi÷  l¹i nu«i. Th»ng bРcø lín  dÇn, nã ®∙ b¾t ®Çu tËp nãi. Bè mÑ vµ bµ nã nhí lêi bµ  mô nªn kh«ng bao giê d¹y  nã nh÷ng c©u nh : "Bµ ¬i, bè ¬i, mÑ ¬i".  Mét h«m ®ang ch¬i , bçng th»ng bРgäi : ­ Bµ ¬i ! S¸ng sím h«m sau bµ nã qua ®êi. Bè mÑ ®øa bРv« cïng  ®au khæ nhng kh«ng nì h¹i  nã.  §îc Ýt l©u sau th»ng bРl¹i gäi : ­ MÑ ¬i ! MÑ nã còng chÕt ngay s¸ng h«m sau. Bè nã nghÜ "S¾p ®Õn  lît m×nh råi. ". ThÕ råi  ngµy ®ã còng ®Õn. Th»ng bРgäi : "Bè ¬i !". Ngêi ®µn  «ng buån ch¸n ¨n mét b÷a  c¬m ngon cuèi cïng trong ®êi råi lªn giêng n»m chê trêi  s¸ng, ®îi c¸i chÕt. §îi  l©u qu¸ «ng ta ngñ quªn mÊt. S¸ng sím h«m sau «ng ta bÞ  ®¸nh thøc bëi tiÕng kªu  khãc th¶m thiÕt tõ bªn nhµ hµng xãm. Th× ra «ng hµng  xãm võa chÕt.  319 MÑ V«­va sinh em bÐ. Mäi ngêi ®Õn chóc mõng bè v«­va: ­ Anh giái qu¸, sinh ®îc ch¸u bРkh¸u khØnh vµ gièng  anh nh ®óc! ­ £. . ª, ®Êy lµ c«ng cña ch¸u, bè ch¸u lµm ®îc g×! ­ Th»ng nµy l¸o! Tao h× hôc m∙i, c«ng cña mµy lµ thÕ  nµo?­ bè V«­va qu¸t.  ­ §Êy lµ do ch¸u lÊy kim chäc thñng tÊt c¶ con­dom mµ  l¹i!. . .  320 Mét anh lÝnh trong chiÕn tranh bÞ côt tayph¶i. Khi ®Õn  nhµ th¬ng b¸c sÜ chuÈn  bÞ ca phÉu thuËt g¾n cho anh mét c¸nh tay kh¸c. Nhng  trong kho chØ cßn toµn tay  phô n÷. B¸c sÜ hái anh ta cã thay tay kh«ng. Th«i th×  ®ang côt tay cã tay nµo mµ  ch¶ ®îc, anh ta ®ång ý ngay. Hai th¸ng sau anh ta ®Õn  kh¸m, b¸c sÜ hái : thÒ  nµo tay míi dïng tèt chø ?. Anh ta ch¶ lêi : Tay míi 
Đồng bộ tài khoản