intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập 8 mẫu giấy ủy quyền thông dụng nhất hiện nay

Chia sẻ: Huỳnh Thị Thủy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

4.341
lượt xem
291
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập 8 mẫu giấy ủy quyền thông dụng nhất hiện nay cung cấp cho người học 8 mẫu giấy ủy quyền phổ biến như: mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán, giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, giấy ủy quyền khiếu nại,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập 8 mẫu giấy ủy quyền thông dụng nhất hiện nay

 1. TUYỂN TẬP 8 MẪU GIẤY ỦY  QUYỀN THÔNG DỤNG NHẤT  HIỆN NAY
 2. MỤC LỤC 1. GIẤY UỶ QUYỀN CHO NGÂN HÀNG THANH TOÁN 2. GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH 3. GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP 4. GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI 5. GIẤY ỦY QUYỀN THU HỒI NỢ 6. GIẤY ỦY QUYỀN (CÁ NHÂN) 7. GIẤY ỦY QUYỀN (DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  NIÊN …..)  8. GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG
 3. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập­Tự do­Hạnh phúc ____________    ........, ngày....tháng... năm ... GIẤY UỶ QUYỀN CHO NGÂN HÀNG THANH TOÁN Công ty / Ngân hàng:…………………………………………………..……………………… Địa chỉ: ………………………………………………………...…………..…………………. Số điện thoại:………………….Fax ……………………Telex……………………………… Người   đại   diện:   …………………. ……………………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………………………............................. Ủy quyền cho ngân hàng (tên ngân hàng thanh toán)........................ thực hiện các công việc  sau: 1. Giải trình với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) các thông tin liên  quan đến tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ  giao dịch chứng khoán của công ty/ngân  hàng mở tại ngân hàng thanh toán; 2. Chuyển khoản từ  tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ  giao dịch chứng khoán của  công ty/ngân hàng vào các tài khoản thanh toán bù trừ  theo trình tự, thủ  tục quy định tại  Quy chế  thanh toán bù trừ  chứng khoán do VSD ban hành để  thanh toán các giao dịch   chứng khoán; Công ty/ngân hàng cam kết Giấy uỷ quyền này sẽ  không bị  huỷ  bỏ  hoặc thay đổi  nội dung nếu không được VSD xác nhận đồng ý bằng văn bản và Công ty/ngân hàng sẽ  chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh nếu công ty/ngân hàng thực hiện  trái với cam kết này.     Nơi gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CÔNG TY/NGÂN  HÀNG ­ VSD; (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) ­ Ngân hàng thanh toán.
 4.                                                                                                              Mẫu số: 18a­CBH CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH 1. NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH: ­ Họ và tên:...........................................................................................................Năm sinh:........................................... ­ Nơi cư trú: .................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................Số điện thoại.....................................  ­ Hưởng chế độ BHXH: . .Số sổ:........................................................................ Lý do: .............................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................... 2. NGƯỜI LĨNH THAY: ­ Họ và tên:........................................................................................................................................................................... ­ Số CMND:................... .................Cấp ngày..............................................Tại:............................................................... ­ Nơi cư trú...........................................................................................................................Số điện thoại......................... ­ Mối quan hệ với người cho lĩnh thay chế độ BHXH:..................................................................................................... ­ Thời hạn lĩnh thay: từ  ngày ... tháng ..... năm ..... đến ngày ... tháng ...... năm …… ­ Nơi lĩnh: ...................................................................................................................................................................... ­ Cam kết của người lĩnh thay: Tôi xin chấp hành đúng quy định của cơ quan BHXH trong việc lĩnh tiền chế độ BHXH. Trong trường hợp   người ủy quyền xuất cảnh trái phép, mất tích, chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc từ trần ,  tôi có trách nhiệm báo kịp thời cho Đại diện chi trả xã hoặc BHXH huyện./. Ngày ... tháng ... năm ... Ngày ... tháng ... năm ... Xác nhận của chính quyền        Chữ ký của người              Chữ ký của người   địa phương nơi cư trú lĩnh thay hưởng chế độ BHXH (Ghi rõ họ tên) (Ghi rõ họ tên)
 5. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP               Kính gửi:    ­ PHÒNG ĐÀO TẠO ­  TRƯỜNG ...................                                Em tên là ……………………………....sinh ngày……........…………tại........………………...… Sinh viên lớp……………………………....Khoa…………………………MSSV……………….. Tốt nghiệp ngành………………............. bậc/hệ……………………….Năm tốt nghiệp……........ CMND số……………………………….do CA tỉnh………………….cấp ngày……………… Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền cho: Ông (bà)…………………………………..sinh ngày……………………..tại…………………… CMND số…………………………………..do CA tỉnh………………….cấp ngày……………. đến làm thủ tục nhận thay em. Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.           …………….., ngày……….tháng………năm  20…..         Người được ủy quyền                  Người ủy quyền   (ký, viết đủ họ tên)      (ký, viết đủ họ tên)
 6.   Xác nhận của cơ quan                                                      Xét duyệt của Phòng Đào tạo hoặc người ủy quyền MẪU SỐ 41  (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ­TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­ ………., ngày ……. tháng …….. năm …………… GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI Họ và tên người ủy quyền: ..................................................................................................................... (1) Địa chỉ: ..................................................................................................................................................... (2) Số CMND: …………………………………………………… Cấp ngày ….. tháng ………. năm ............ Nơi cấp: ......................................................................................................................................................... Họ và tên người được ủy quyền .................................................................................................................. Địa chỉ: ........................................................................................................................................................... Số CMND: …………………………………………………… Cấp ngày ….. tháng ………. năm ............ Nơi cấp: ......................................................................................................................................................... Nội dung ủy quyền: ................................................................................................................................ (3) Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền. Xác nhận của UBND NGƯỜI ỦY QUYỀN xã, phường, thị trấn nơi (Ký và ghi rõ họ tên) người ủy quyền cư trú (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (1) Nếu người ủy quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi  rõ chức vụ của người ủy quyền. (2) Nơi người ủy quyền khiếu nại cư trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức ủy quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ  quan, tổ chức đó. (3) Ủy quyền toàn bộ để khiếu nại hay ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải  ghi rõ nội dung ủy quyền).
 7. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­***­­­­­­­­­­­­   GIẤY ỦY QUYỀN THU HỒI NỢ (V/v thu hồi nợ........theo hợp đồng số………….....)   Hôm nay, ngày ___ tháng ___  năm ____, tại địa chỉ: …………………………………………………………… Bên ủy quyền (Sau đây gọi là Bên A): …........................................................ CMND số : ............................ , ngày cấp………………………, nơi cấp…………………………………. Nơi ĐKHKTT : ………………………………………………………………………………………………… Chỗ ở hiện tại : ………………………………………………………………………………………………… Bên nhận ủy quyền (Sau đây gọi là Bên B): ………….................................... CMND số : ............................ , ngày cấp………………………, nơi cấp…………………………………. Nơi ĐKHKTT : ………………………………………………………………………………………………… Chỗ ở hiện tại : ………………………………………………………………………………………………… Theo biên bản xác nhận nợ lập ngày ___ tháng ___  năm ____, tại……………………… Ông .........................  (Giám đốc Công ty Cổ Phần.................................) có vay của bà........................... tiền mặt, nhằm mục đích…..,  cụ thể như sau: ­ Tiền mặt : ………………………………………………………………………………………………… ­ Tài sản :………………………………………………………………………………………………… Tổng số tiền còn nợ đến thời điểm hiện tại là: ...................................................................................................... Bằng văn bản này, …………………...................... quyền cho ………………................................... với nội dung: 1. Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi khoản  nợ ................................................. của ông ............................ (thông tin cá nhân) có nghĩa vụ thanh toán cho bên A. 2. Bên B cam kết sẽ chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do Bên A ủy quyền theo đúng quy định của pháp  luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi ủy quyền do Bên B chịu trách nhiệm suốt quá 
 8. trình thực hiện hoạt động ủy quyền. Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A đã  ủy quyền. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./. BÊN ỦY QUYỀN  ( BÊN A) BÊN NHẬN ỦY QUYỀN ( BÊN B)        ........................... ...........................
 9. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­ o0o ­­­­­­­­­­­­­­­­­ GIẤY ỦY QUYỀN (Dành cho cá nhân) ­ Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. ­ Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành. , ngày    tháng    năm 2012 ; chúng tôi gồm có: I. BÊN ỦY QUYỀN:  Họ tên: .................................................................................................. Địa chỉ: ................................................................................................... Số CMND: ........... cấp ngày: ................ nơi cấp: .................................. Quốc tịch: Việt Nam. Quan hệ: Là con duột của người được ủy quyền. II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:  Họ tên: .................................................................................................. Địa chỉ: ................................................................................................... Số CMND: ........... cấp ngày: ................ nơi cấp: .................................. Quốc tịch: Việt Nam. Quan hệ: Là ..............của người ủy quyền. III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Ủy quyền sử dụng phương tiện xe máy............... Biển kiểm soát ............giấy đăng kí lần đầu số................do công an  tỉnh ...............cấp ngày ............. . IV. CAM KẾT ­ Hai bên cam kết sẽ  hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về  mọi thông tin  ủy   quyền ở trên. ­ Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên  ủy quyền và bên được  ủy quyền sẽ  do hai bên tự  giải quyết. Giấy  ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ  01 bản, lưu văn phòng công   chứng 01 bản. BÊN ỦY QUYỀN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) .............................. ................................. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................
 10. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ GIẤY ỦY QUYỀN   (Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …..) (Dùng cho cổ đông là tổ chức) 1. Tên tổ chức: ………………………………………………………………………….. Mã cổ đông số: ………………………………………………………………………….. Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:………………do ………. cấp ngày ……….. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………. Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : ……………………………………… Bằng chữ : ………………………………………………………………………………. Người đại diện quản lý phần vốn góp: ………………………………………………….   2. Ủy quyền cho: Ông (bà) ……………………………………………………………... Mã cổ đông số (nếu có): ……………………………………………………………….. CMND số:……………………..cấp ngày:…………………tại:…………………… …..   Thay …….(tên tổ chức) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ……. của  Công ty Cổ  phần …… và đại diện …… biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà …… sở hữu vào ngày   kết sổ theo quy định. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.  …… , ngày …tháng …năm 20… Người nhận ủy  Đại diện quản lý phần vốn góp Đại diện theo pháp luạt  quyền của tổ chức ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: ­          Giấy ủy quyền phải gửi trước cho Ban tổ chức 3 ngày trước khi Đại hội khai mạc
 11. ­          Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo CMND và tài liệu dự họp ­          Các trường hợp chậm trễ, Công ty sẽ không giải quyết. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ******  GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG  BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A): ­ Tên Cá nhân/Tổ chức:..................................................................... ­ Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: .................................... ……………………………………………………………………… ­   Số   Giấy   chứng   nhận   đăng   ký   hoạt   động/   Số   Chứng   minh   nhân   dân :……………do………………cấp  ngày………… ­ Điện thoại................................Fax:................................................  ­ Đại diện theo  pháp luật: Ông/Bà:........................ Chức vụ:........... BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B): ­ CÔNG TY LUẬT TNHH DANH CHÍNH ­ Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 202 tầng 2 số nhà 16 đường Hoà Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh   Phú Thọ. ­ Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Quang Chung ­ Giám đốc Công ty. NỘI DUNG UỶ QUYỀN: Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc   thẩm/ thi hành án) của vụ án .............................................. THỜI HẠN UỶ QUYỀN: Thời hạn uỷ quyền là ............. . kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này. UỶ QUYỀN LẠI: Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà   Bên A đã uỷ quyền cho Bên B. ..........., ngày ........ tháng ........ năm ........... BÊN NHẬN UỶ QUYỀN BÊN UỶ QUYỀN
 12.       XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐỐI VỚI CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN LÀ  CÁ NHÂN  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2