intTypePromotion=3

Ứng dụng Marketing 7Ps trong hoạt động Thư viện công cộng

Chia sẻ: DanhVi DanhVi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
13
lượt xem
2
download

Ứng dụng Marketing 7Ps trong hoạt động Thư viện công cộng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm Marketing thời giai đầu mới chỉ áp dụng trong lĩnh vực thương mại. Năm 1969, khi bài báo Marketing cho các tổ chức phi lợi nhuận của Kotler và Levy xuất hiện trong Tạp chí Marketing thì ý tưởng Marketing cho các tổ chức phi lợi nhuận được khai phá. Trực thuộc các tổ chức phi lợi nhuận, các cơ quan Thông tin - Thư viện bắt đầu quan tâm đến vấn đề Marketing. Lúc này, các chuyên gia Thông tin - Thư viện mới chỉ quan tâm đến yếu tố truyền thông Marketing khi thảo luận về vấn đề này. Từ năm 1979 đến năm 1980, người ta bắt đầu cho rằng Marketing thích hợp khi áp dụng vào hoạt động thông tin - thư viện. Các lý thuyết Marketing truyền thống trở nên hữu dụng cho các tổ chức phi lợi nhuận, trong đó có các Thư viện công cộng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng Marketing 7Ps trong hoạt động Thư viện công cộng

SAN K H A I i<br /> dio tao, boi dirong NNL Irong eo quan TTTV<br /> hi§n d^ la ning cao trinh do Iy luan chinh tri,<br /> vl quin ly, chuyen mdn, ngoai ngit, tin hpc<br /> ctog nhir phat triln vl nhin cadi, dil lyc. Trong<br /> *™ ^^ i^i^n nay, cdng nghe thdng tin phat<br /> triln lit nhMh, ngoai nhimg npi dnng neu tren,<br /> v i ^ dio t ^ , bdi dudng NNL cin phai chu y<br /> din ning cao kha nang chuy&i mon. Nhin vien<br /> khdng nhiing lim chu duac may mdc hien dai<br /> mi cdn phai thieh iing nhanh chdng voi sy thay<br /> dii dd. BSn canh vi?G khen dnrong, tang luong<br /> din dio t9o, boi dudng NNL, cac ca qoan cdn<br /> ckn dam bao cic Igi ieh khic nhu: bio hifei y<br /> tl,^chl dO nghi ngoi cic ngay le, tit, cbl dd<br /> hieu, by, ve huu, vl mit siic...<br /> Be thyc hi?n dugc cic vin dl nfiu tren, yeu<br /> cau tmm: tien dat ra ddi voi ein bd quan IJ co<br /> gua^ Ti IV hign dai li nang eao nhin thuc vl<br /> •iNL, ddngflidiyeu cau ban<br /> |ly phii cd trinh dy chuyte<br /> " • " " f P H ^ ^ ^ ^ B c ^ can bg quan ly tiudng<br /> thinh tu cdng tic chuyen mdn cin dugc dio t^o,<br /> boi duoog nhimg kiln thuc co ban vl khoa hgc<br /> quin 1^. D6i voi eic cin bg quin Iy dugc diiu<br /> chuyin t&finhvyc khac sang can dugc dio t^o,<br /> bli dufing vl ca chuyen mdn va quan 1^, nhit la<br /> ling dyng cdng ngh^flidngtinvio quan 1^.<br /> Cac 3 ^ ciu d|t ra doi vdi cac cin bd quin<br /> IJ CO quan TTTV hi§n d^i se dugc thyc h i ^<br /> tri^t dl khi cd sy vio cugc vi chi d ^ sit sao tu<br /> phia CO quan quin ly cip cao cd lien quan, nhu<br /> Bg VHTTDL, By N0i vy. Nhihig don vi niy se<br /> gidp cic CO quan TTTV h i ^ d^i cd dugc cic<br /> vin bin vl tieu chuin, chuc danh doi vdi cin<br /> bO quin Iy dl tuyIn dyng, bd nhifm can bg<br /> quan ly phd hgp.<br /> Tu nhung dieu trinh biy tr6n cho thay, Irong<br /> bdi cinh ung dyng cdng ngh? thdng tin, vin dl<br /> quin IJ NNL trong co quan TTTV hi?n dai bugc<br /> phii thay ddi la het sue cin thilt. Sy thay ddi<br /> niy se chu trgng vi dl cao vai trd ciia NNL. Tu<br /> dd se t90 diiu k i ^ cho cic co quan niy ho^t<br /> ddng hi^u qui, khing djnh vj iri, vai trd khdng<br /> the thieu trong vipc cimg cip, thda man tiidng<br /> tin d6i vdi xi h$i h i ^ d^ •<br /> N.TL.T<br /> <br /> IJN6DUNG<br /> MARKETilG TPs<br /> TRONG HOAT eONG<br /> THtfVIEN<br /> GONG GPNG<br /> NGUYEN HffU NGHiA<br /> <br /> o a • « • H r t a m i M p a i i i M CM *<br /> * • • ' • • • • • tilt Mif M n t a . fti<br /> nm-CtcHlfcHiMrtiiailrirtitMiilM<br /> iMtaMfcticacticlacpHhl aad,<br /> l r « l •> Ci ac da Mii c m a w (TVCt).<br /> <br /> M<br /> <br /> aiketing 4Ps li mpt ttpng nfaOng mfi<br /> fainh maiketing cin ban giiqi cic to<br /> cfauc, ci nhan kta ip dung xic dinh dupe nhung<br /> ipa chpn ttung marketing vi sin phim, gii ci,<br /> phan phfii vi quing eio nhim dip ung dupe nhu<br /> cau cua khich hing. Cl cip d$ tiip tiieo di dpt<br /> dupetafiuqua cao hon, 3Ps khac da dupe ntaiu<br /> Sfi 3 8 9 1<br /> Thing 11-20161<br /> <br /> —HfMthwfi<br /> <br /> tie gii ngtafin cuu, ip dpng vi binh thinh mfi nhu ciu cfta Uifing tin kfaic nfaau. M^t ki hosch<br /> hinh maiketing TPs. Thpc ti cfaotiiiy,faostdpng marketing bit diu bing cic yiu ti quan ttpng<br /> maiketmg TPs trong thu vien o cae nufic trfin tfai nfait cfta ehiin lupe markettng hon bpp dinh cho<br /> gifii dupe trien khai kfai ntafiu vi da cfi nhung sin phim hay dich vp mi TVCC cfi :^ dinh cung<br /> thinh cong nhit dinh.<br /> cip. Do vsy, moi Uiu vifin cong c^ng cin nghifin<br /> Trong bii viit I^h vp marketing hin App cftu, ^ o ra vi Uiiet ki nhung sin phim phft hpp<br /> Irong Ihu vifn vi Irung lam thing tin, tie gii vfti ti chftc cfta muih. Tiong dfi cfi nhitag sin<br /> Anil Kumar Dfaiman vi Hemant Sfaanna da eho phim dip ftng vific tiioa mln nfau ciu qua vific<br /> thiy ngoii vific ip dpng 4Ps hong marketing he ttp tra cftu Uifing tin vi tii lifiu nhufafittting<br /> faonfapp,ean pfaii bfi sung tfaem mpt si Ps kfaie muc lpc, thu mpc,...vi cfi nhihig sin pfalmd^<br /> de host dpng marketing dpt tafiu qui eao hon. ftng nhu cau tin vfi cfahih bin tiiln Uifingtincia<br /> Mfi hhih TPs dupe eic tic gii gifiitilifiunfau sau; tii lifiu nhu ting lu|n, bin tin difin<br /> til.<br /> '<br /> sin pfaim, dia diim, gii ci, quing eio, con<br /> Dich vp thong tin ttiu vifin bao gim nhihig<br /> ngufti, diiu kifin vlt chit vi quyttinh.Tuong tp,<br /> boat d$ng nhimtiifiamin nfau ciutiifingtinvi<br /> bii viit Mft khutn khi cho dinh hudng Ihj<br /> ttao dii Uifingtincfta ngufti sft dpng cic coquan<br /> trudng trang thu vifn cua Baibara Eweis vi<br /> Uifing tin Uiu vifin nfii cfaung. Vfiitinfachit vo<br /> Gaynor AustenttongMarketing dich vp thong<br /> tanfa cua diefa vp, ngufti dftng tin (NDT) khfing<br /> tin vd thu vifn eho tiiiy ntafiu nhi quin 1^ thu<br /> Uii nhta Uiiytiuftrckhi dupe tiip cin. Chtah vi<br /> vifin ft Oe da trien khai ip dpng maiketing TPs<br /> vsy, cin bfi TVCC cfi ttii ktain dich vp nft nfin<br /> ttong host dfing chung cua tiiu vifin.<br /> hftu Wnh bing cich cung cip eietintafiuUift<br /> Die bifit, mfit ngtaen cftn Iftn vfi Phin tich cip vi tpo cho NDT ly do ditinttmingvio chit<br /> marketing cia dich vu Ihdng lin vi tham khao<br /> lupng cfta dOi ngii cin bi vi nguin lpc cia<br /> tmng cic thu vifn Hin Quae da dupe Heesop nUnfa, dfi ctanh li cie vin bing, chftng chi<br /> Khn vi Yongje Paritttinfabiy tsi Hpi ngfai IFLA ngtafip vp mi sft hftu<br /> nim 2006 tpi Seoul. Mpctieucua nghien cuu li<br /> Giici<br /> Uifing qua vific do luftng mftc d$ marketing faon<br /> Vfti ngufti mua, gii ci eia mfit sin phim<br /> fapp TPs cua cic ttiu vifin tpi Hin Quic di so<br /> faoic diefa vp li khoin tiin mi ngufti mua phii<br /> sinfatafiuqui maiketing giua eic nhfimttiuvifin<br /> tri cho ngufii fain di dupe quyin sft hftu, si<br /> khic nhau (gim 19T TVCC, tiiu vifin dsi hpc<br /> dpng sin phim hay djch vp dft. Vfti ngufti bin,<br /> tiiu vifin die bifit vi tiiu vifin ttuftng fape)'<br /> gii ci cfta mpt hing hfia, dich vp li khoin thu<br /> Heesop Kim vi Yongje Paik da ^ dpng mfi btoh<br /> nfafe ngufti bin dupe nhft vifictifiutiipsin phim<br /> marketing TPs (4Ps cfta Koontz vi Rockwood<br /> dfi. Chmh sich gii dii vfti to cfaftc cfing cfing<br /> c«ng ttifim 3Ps cfta Raiq vi Ataned's) cho<br /> cftng nhu ti cfaftc tti nfaan li mOt ttong nhftng<br /> nghifin cftu cfta mfaih.<br /> yiu ti quan ttpng cfta cUni sich maiketing.<br /> Di lim r6ttifimn«i dung cua cic yiu to ttong<br /> Trong host dSngttiuvifin, vific Unfa gii cihig<br /> host d«ng marketing TPs, xin ting bpp, tttah<br /> biy cic quan diem cfta cic nhi nghifin cftu ttiu dupe faiiu dufti nhiiu gfic dp vi cich tiip cin<br /> vifin ttfin Uie gifii vi host d«ng maiketing TPs khic nhau. Tic gii Anil Kumar Dhiman vi Hehuftng tfti vific ip dpng vio host d«ng maiketing mant Sharma dua la khii nifim vi cichtinhgii,<br /> dfi li tso Uiinhfaailosi gii kfaie nfaau: gii tiio i<br /> titing TVCC Vifit Nam.<br /> tfi vi gii xl fapi. Oii tiin tfi li nhihig chi phi<br /> Sin phim vi djch vy<br /> tiiuc cfta khich hing vi gii xlh^ili nhftng ni 1<br /> Sil phimtiifingtin,tiiuvifin U kit qui cfta luc kfaic cua kfaicfa hlng phii Uipc Ufin di cfi<br /> quitttohxft 1^ Uiongtin,do mpt ei nhln, tip Uii<br /> quyen tiuy e(p vio m^t sin phim. Qua dfi, cic<br /> nao dfittipctafinnhim Uifia mln nfau ciu ngufti<br /> tic gii cho ting vific tmh gii tiin t{ sS cSn cft<br /> Umg tin. Trongfaoptd«ng Uifing tin tiiu vifin,<br /> vio mftc dp cua nhu cin cfta NDT vl nhftng chi I<br /> moi losttanfasin phim Isi CO mftc dpttioamln<br /> phi ml ein bp Uiu vifin phii bfi ra ngoii quy<br /> ^<br /> <br /> 1<br /> <br /> Sfi3S9<br /> Thing 11-2016<br /> <br /> SAKI KHAI I<br /> <br /> dinh de dip ftng nhu cin iy se khong dupe hfi<br /> ttp mi se duvc tinh vlo gii cac cta phi di dq><br /> ftng nhu cau. Tuy ntaen, vific tinfa cta nay li<br /> quan ttyng ngay d kta mot dupe dupe cung<br /> cap mien phi. Dfii voi vific tinh ttieo mftc gii<br /> xa hpi, lpi ieh ma tfai tiuong mpc tieu cic thu<br /> vifin huftng toi U su hii long, dip ftng eic<br /> mong mufin vifaostdpng phpc vu ttft nen Men<br /> qua hon.<br /> <br /> thfing tin nhanh, tiit kifim Uiori gian vi cic cta<br /> phi khac.<br /> Quang cao<br /> Qoing eao bao gim mpi hinfa Ulftc ttuyin tin<br /> efau qoan vi giin ti%i vi nhftng y Qifing, hlng<br /> hfia hoac dich vu duoc Uiuc taen tbeo yfiu ciu<br /> cfta chft tiii quing cao vi chft difi pfaii Uianfa min<br /> cic cta pill<br /> Cic thu vien cfi Uii dftng ntafiu hinh thftc<br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản