intTypePromotion=3

Vài nét về tình trạng nghèo đói của người Nùng ở xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn - Lê Minh Anh

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
84
lượt xem
5
download

Vài nét về tình trạng nghèo đói của người Nùng ở xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn - Lê Minh Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Vài nét về tình trạng nghèo đói của người Nùng ở xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn" trình bày về thực trạng đói nghèo ở xã Liên Sơn, nguyên nhân của sự nghèo đói ở xã Liên Sơn, suy nghĩ của người dân về vấn đề nghèo đói,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vài nét về tình trạng nghèo đói của người Nùng ở xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn - Lê Minh Anh

  1. X· héi häc sè 1 (93), 2006 77 Vµi nÐt vÒ t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi cña ng−êi Nïng ë x· Liªn S¬n, huyÖn Chi L¨ng, tØnh L¹ng S¬n lª minh anh X· Liªn S¬n thuéc huyÖn Chi L¨ng, tØnh L¹ng S¬n. Liªn S¬n cã d©n sè lµ 827 ng−êi, 111 hé. Trong ®ã n÷ cã 412 ng−êi chiÕm 49,81%, nam 415 ng−êi chiÕm 50,18%. Toµn x· cã 825 ng−êi thuéc d©n téc Nïng Phµn Sl×nh - nhãm ®Þa ph−¬ng cña ng−êi Nïng, duy chØ cã 2 phô n÷ lµ ng−êi d©n téc Tµy vÒ lµm d©u t¹i x·. D©n sè toµn x· chñ yÕu tËp trung ë ba th«n: B¶n L¨m, Hîp §−êng vµ Thiªn CÇn. Bµi viÕt tËp trung tr×nh bµy vÒ t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi vµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo hiÖn nay cña ng−êi Nïng Phµn Sl×nh c− tró t¹i mét x· vïng cao tØnh L¹ng S¬n.1 1. Quan niÖm cña ng−êi d©n Chóng t«i ®· tiÕn hµnh pháng vÊn s©u 47 hé gia ®×nh ë b¶n V»ng H×, b¶n Nµ LÑn, b¶n Th¼ng Khñi thuéc th«n B¶n L¨m vµ 15 hé kh¸c ë hai th«n Hîp §−êng vµ Thiªn CÇn. §a sè c¸c chñ hé ®−îc pháng vÊn ®Òu ®−a ra nhËn thøc vÒ hé nghÌo ®ãi trªn ®Þa bµn m×nh c− tró nh− sau: Nh÷ng hé gia ®×nh thuéc lo¹i nghÌo ®ãi lµ kh«ng cã g¹o ¨n, thiÕu g¹o ¨n tõ 3 th¸ng ®Õn 5 hoÆc 6 th¸ng; nh÷ng hé nµy kh«ng cã ruéng hoÆc b×nh qu©n ®Çu lao ®éng d−íi 1,7 sµo ruéng; kh«ng cã tr©u, bß cµy kÐo, lîn; nî nÇn bµ con trong b¶n vµ ng©n hµng do vay ®Ó mua l−¬ng thùc, thùc phÈm vµ chi phÝ cho may mÆc, ch÷a bÖnh vµ mua ®å thiÕt yÕu kh¸c. 2. Thùc tr¹ng ®ãi nghÌo t¹i Liªn S¬n a. §êi sèng, tµi s¶n vµ thu nhËp kinh tÕ Thùc tÕ hiÖn nay ë Liªn S¬n, ngoµi thu nhËp chÝnh ®èi víi c¸c hé gia ®×nh ë Liªn S¬n tõ c©y lóa vµ ng« ra, kh«ng cßn nguån thu nµo kh¸c trong n¨m. HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm Ýt ái tõ ch¨n nu«i cã ®−îc chØ ®Ó tiªu dïng vµo dÞp lÔ tÕt, ®¸m ma, ®¸m c−íi hay gióp ®ì bµ con, anh em, Ýt ®−îc ®em b¸n. Ng« vµ g¹o lµ hai l−îng thùc chñ ®¹o hiÖn nay cña ng−êi Nïng Phµn Sl×nh ë Liªn S¬n. Hé gia ®×nh Nïng Phµn Sl×nh x· Liªn S¬n th−êng ¨n 2 b÷a mét ngµy vµo buæi tr−a vµ tèi. §Õn gia ®×nh nµo ë Liªn 1 Nh÷ng sè liÖu sö dông trong bµi viÕt lµ kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Ò tµi cÊp ViÖn "Nghiªn cøu vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña c¸c d©n téc miÒn nói phÝa B¾c", tiÕn hµnh th¸ng 8 n¨m 2003. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn
  2. 78 Vµi nÐt vÒ t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi cña ng−êi Nïng ë x· Liªn S¬n... S¬n ta còng b¾t gÆp mét ch¶o to ch¸o ng« ®−îc nh÷ng ng−êi phô n÷ chuÈn bÞ tõ s¸ng sím ®Ó cho c¸c thµnh viªn gia ®×nh ¨n s¸ng. Hé gia ®×nh cã thu ®−îc vµi t¹ thãc, nh−ng hä ph¶i b¸n ®i víi sè l−îng ®¸ng kÓ dïng vµo mua ph©n bãn cho vô sau. NhiÒu hé gia ®×nh ph¶i b¸n thãc ®Ó chi tr¶ cho c¸c c«ng viÖc ®ét xuÊt nh− dÞch vô y tÕ, gi¸o dôc. §©y còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®Èy hé gia ®×nh vµo t×nh tr¹ng thiÕu g¹o ¨n. Nhµ ë lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ tµi s¶n vËt chÊt cña hé gia ®×nh n«ng d©n. HÇu hÕt nhµ cña téc ng−êi Nïng Phµn Sl×nh ®Òu lµ nh÷ng ng«i nhµ t−êng ®Êt, nÒn ®Êt, m¸i lîp ngãi hoÆc cá tranh. Trong tæng sè 111 hé trong toµn x· kh«ng mét hé gia ®×nh nµo cã nhµ kiªn cè (nhµ x©y t−êng g¹ch, m¸i ®æ bª t«ng...). Sè nh©n khÈu cã diÖn tÝch nhµ ë tõ 10 - 15 m vu«ng chØ ®¹t 12 %. b. Lao ®éng vµ viÖc lµm VÊn ®Ò lao ®éng ë x· cã hai xu h−íng: thø nhÊt, cã mét bé phËn hé gia ®×nh ®ang trong t×nh tr¹ng thiÕu lao ®éng chÝnh (tõ 18 tuæi trë lªn) nh−ng l¹i ®«ng nh©n khÈu ¨n theo. Sè hé nµy th−êng r¬i vµo cÆp vî chång trÎ. Thø hai, sè ng−êi trong ®é tuæi lao ®éng (tõ 18 ®Õn 35) ®ang trong t×nh tr¹ng d− thõa nh−ng l¹i thiÕu c«ng ¨n viÖc lµm, ®Æc biÖt lµ thiÕu ®Êt ®Ó canh t¸c. Sè lao ®éng d− thõa nµy kh«ng ®i ra ngoµi x· t×m c¸c c«ng viÖc kh¸c ®Ó kiÕm sèng nh− mét sè bµ con ë vïng ®ång b»ng di c− tõ n«ng th«n ra thµnh thÞ kiÕm viÖc lµm. HiÖn nay do s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña x· chØ mang tÝnh thêi vô, nªn míi chØ sö dông hÕt 75% sè lao ®éng, cßn l¹i kho¶ng 25% lao ®éng d− thõa vµ thiÕu viÖc lµm. T×nh tr¹ng thõa lao ®éng, thiÕu viÖc lµm, thiÕu ®Êt canh t¸c lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng di c− tù do cña bµ con tõ n¨m 1981 trë l¹i ®©y ë x· Liªn S¬n. c. Vay m−în vµ nî nÇn Khi thiÕu g¹o ®Ó ¨n, hay thiÕu tiÒn ®Ó trang tr¶i cho c¸c nguån chi tiªu th−êng ngµy hay ®ét xuÊt nh− ®Õn tr¹m y tÕ... lóc gÆp rñi ro ho¹n n¹n, c¸c hé gia ®×nh rÊt dÔ bÞ r¬i vµo t×nh tr¹ng ph¶i ®i vay ®Ó trang tr¶i cho nh÷ng kho¶n chi tiªu ®ã. Th«ng th−êng hé gia ®×nh th−êng vay nî cña bµ con hµng xãm, vay anh chÞ em trong hä vµ vay ng©n hµng. T¹i x· Liªn S¬n cã trªn 40 hé gia ®×nh vay nî ng©n hµng tõ 2 n¨m mµ ch−a cã ®iÒu kiÖn chi tr¶. Trong x· cã kho¶ng 20 hé võa tiÕn hµnh vay ng©n hµng tõ 3.000.000® ®Õn 5.000.000® ®Ó dïng vµo môc ®Ých ch¨n nu«i. Nh−ng cã mét thùc tÕ ®ang diÔn ra t¹i x· lµ nhiÒu hé gia ®×nh kh«ng d¸m vay tiÒn cña ng©n hµng ®Ó dïng vµo c¸c môc ®Ých ch¨n nu«i hay s¶n xuÊt. d. Gi¸o dôc vµ nguy c¬ t¸i mï ch÷ Qua t×m hiÓu cña chóng t«i th× chñ hé cña 111 hé trong x· chñ yÕu lµ häc d−íi bËc tiÓu häc hoÆc kh«ng ®−îc ®i häc. Bµ chñ tÞch Héi Phô n÷ vµ «ng BÝ th− §¶ng ñy lµ hai chñ hé cã tr×nh ®é häc vÊn cao nhÊt x· hiÖn nay, líp 7 vµ líp 10. §Æc biÖt phô n÷ trong x· Ýt ®−îc ®i häc, hÇu nh− kh«ng nãi vµ hiÓu ®−îc tiÕng phæ th«ng. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn
  3. Lª Minh Anh 79 Trong x· hiÖn cã kho¶ng 50% sè trÎ em ®ang trong ®é tuæi ®i häc tiÓu häc ®−îc ®Õn tr−êng. HÇu nh− c¸c em trong x· ®Òu qu¸ 1 - 2 tuæi míi vµo líp 1. V× nhµ c¸c em c¸ch xa tr−êng ®i häc nªn kh«ng thÓ tù m×nh ®i ®−îc vµ ph¶i ®i qua nhiÒu khe suèi. Sè häc sinh theo häc Trung häc c¬ së rÊt thÊp, c¶ x· cã 15 em ®ang theo häc líp 8 vµ líp 9 t¹i x· L©m S¬n. HÇu hÕt c¸c em g¸i Nïng ®Òu Ýt ®Õn tr−êng häc. VÉn lµ nh÷ng quan niÖm cò, phô n÷ vÉn ph¶i lo g¸nh v¸c c«ng viÖc gia ®×nh, néi trî lµ chÝnh, häc lµ phô, kh«ng häc còng kh«ng sao. Cã hai ®èi t−îng thuéc hai nhãm tuæi bÞ mï ch÷ vµ t¸i mï ch÷ nhiÒu nhÊt ë Liªn S¬n lµ tõ 10 ®Õn 15 tuæi vµ 35 ®Õn 40 tuæi. e. Søc khoÎ vµ bÖnh tËt Tr¹m y tÕ x· hiÖn nay cã 2 ng−êi, mét y t¸ vµ 1 y sü, chñ yÕu lµ cung cÊp thuèc cho bµ con theo danh môc thuèc cÊp kh«ng cho d©n thuéc diÖn c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n. ViÖc sinh ®Î vµ tiªm phßng t¹i tr¹m y tÕ hÇu nh− Ýt diÔn ra, v× bµ con cßn gi÷ phong tôc sinh t¹i nhµ. VÊn ®Ò tiªm phßng cho trÎ em theo ®Þnh kú t¹i x· cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. HiÖn kho¶ng 60 ®Õn 70% sè trÎ em trong x· ®−îc tiªm phßng. NhiÒu lÇn tr¹m y tÕ cö nh©n viªn ®i tõng hé gia ®×nh cã con trong ®é tuæi tiªm phßng ®Ó tiªm mµ gia ®×nh kh«ng cho tiªm. ChÞ em phô n÷ hiÖn nay rÊt Ýt dïng c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai. Hä th−êng dïng bµi thuèc cæ truyÒn ®Ó uèng khi kh«ng muèn sinh con. khi nµo muèn sinh, l¹i uèng mét lo¹i l¸ c©y kh¸c. C¸c c¨n bÖnh phæi, h« hÊp, ®−êng ruét ë trÎ nhá còng kh«ng ph¶i lµ hiÕm. Sù thiÕu thèn vÒ l−¬ng thùc, thùc phÈm vµ thiÕu kiÕn thøc vÒ ch¨m sãc trÎ s¬ sinh lu«n lµ ng−êi b¹n ®ång hµnh ®èi víi kh«ng Ýt gia ®×nh thiÕu ®ãi. g. Vai trß cña ng−êi phô n÷ trong gia ®×nh vµ ngoµi x· héi Ng−êi phô n÷ Nïng Phµn Sl×nh Liªn S¬n chØ biÕt lo c¸c c«ng viÖc gia ®×nh mét c¸ch cÇn mÉn vµ nh− lµ sù cam chÞu nh÷ng thiÖt thßi trong gia ®×nh so víi ng−êi ®µn «ng. Hä hÇu nh− rÊt Ýt ®−îc tham gia hay quyÕt ®Þnh c¸c c«ng viÖc lín nh− lµm nhµ, c−íi vî g¶ chång cho con, vay tiÒn cña ng©n hµng ®Ó s¶n xuÊt, chuyÓn ®æi c¸c lo¹i c©y trång gièng míi còng nh− nh÷ng c«ng viÖc hÖ träng kh¸c trong gia ®×nh. §Æc biÖt lµ hä rÊt Ýt khi ®i dù nh÷ng ®¸m cç cña bµ con trong hä hay trong b¶n. Vµ ngay c¶ ®èi víi c¸c buæi sinh ho¹t, häp hµnh cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ còng rÊt Ýt thÊy sù tham gia cña hä. Cã lÏ mét phÇn do tËp qu¸n truyÒn thèng, ng−êi phô n÷ Nïng Phµn Sl×nh rÊt ng¹i tiÕp xóc víi mäi ng−êi tr−íc ®¸m ®«ng. Nh−ng th−êng nh÷ng lý do lu«n ®−îc ®−a ra vÒ viÖc khiÕn hä kh«ng tham gia bÊt cø cuéc häp hµnh sinh ho¹t nµo lµ: bËn bÞu con c¸i vµ c«ng viÖc nhµ. h. §èi phã víi khã kh¨n chñ yÕu b»ng kh¶ n¨ng cña chÝnh gia ®×nh. §ãi nghÌo cña ®ång bµo ë x· Liªn S¬n kh«ng ph¶i lµ ®iÒu ®Æc biÖt hay ch−a tõng x¶y ra. Hä vÉn bÞ thiÕu g¹o ¨n nh−ng kh«ng x¶y ra t×nh tr¹ng thiÕu gay g¾t nh− hiÖn nay. V× tr−íc ®©y ®ång bµo cã thÓ tiÕn hµnh khai th¸c c¸c nguån cñ, qu¶, rau ë nh÷ng c¸nh rõng trong b¶n, nay nh÷ng c¸nh rõng nµy ®· ®−îc giao cho tõng Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn
  4. 80 Vµi nÐt vÒ t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi cña ng−êi Nïng ë x· Liªn S¬n... hé gia ®×nh. ViÖc khai th¸c rõng tù nhiªn mét c¸ch tù do kh«ng cßn tån t¹i n÷a. Ngµy nay, cuéc sèng cña ®ång bµo chñ yÕu dùa vµo h¹t thãc. Ngoµi thiÕu l−¬ng thùc ®Ó ¨n hµng ngµy, ®ång bµo cßn thiÕu tiÒn trong viÖc chi tiªu cho c¸c nhu yÕu phÈm nh− dÇu th¾p, muèi ¨n, mì ¨n, vµ c¸c phÝ tæn thuèc men do èm ®au, bÖnh tËt hay c¸c cuéc th¨m viÕng ng−êi th©n, mõng ®¸m c−íi,... GÆp nh÷ng lóc nh− vËy, ng−êi d©n chØ biÕt ®em c©n thãc, con gµ ®i b¸n hoÆc ph¶i vay nî t¹m mét vµi tr¨m ngµn cña ng−êi th©n mµ kh«ng ph¶i tr¶ l·i nh− ë ®« thÞ hay kiÓu” tÝn dông “thuª tiÒn nÆng l·i" ë mét sè n¬i ®ång b»ng miÒn xu«i. 3. Nguyªn nh©n cña sù nghÌo ®ãi t¹i Liªn S¬n a. §Êt ®ai, khÝ hËu, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®éc canh vµ sù bÊt lîi Tæng diÖn tÝch ®Êt ®ai toµn x· lµ 1.450 ha. Trong ®ã, ®Êt n«ng nghiÖp 85 ha chiÕm 14,8% tæng diÖn tÝch ®Êt toµn x·. §Êt dïng chuyªn trång lóa chØ cã 69,4 ha (4,78% tæng diÖn tÝch). Trong ®ã, 19,8 ha ®Êt cÊy lóa hai vô, cßn l¹i 49,6 ha chØ cÊy ®−îc mét vô. §Êt ®Ó cÊy lóa l¹i toµn lµ ®Êt dèc, b¹c mµu. §©y lµ nh÷ng yÕu tè hÕt søc bÊt lîi vÒ ®Êt ®ai mµ ng−êi d©n trong vïng ph¶i g¸nh chÞu vµ cã thÓ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn t×nh tr¹ng di c− tù do cña ®ång bµo vµo c¸c tØnh T©y Nguyªn vµ Nam Bé. b. Giao th«ng lu«n lµ mèi quan ng¹i X· Liªn S¬n c¸ch thÞ x· L¹ng S¬n 28 km vµ thÞ trÊn §ång Má cña huyÖn Chi L¨ng 30 km. C¸c tuyÕn ®−êng giao th«ng liªn th«n, liªn x·, liªn huyÖn vµ liªn tØnh ®Òu lµ ®−êng ®Êt. C¸c ph−¬ng tiÖn xe cé chØ cã thÓ ho¹t ®éng ®−îc khi trêi n¾ng gi¸o. Cßn trêi m−a c¸c tuyÕn ®−êng nµy rÊt lÇy léi vµ bÞ c¾t bëi nhiÒu con suèi mµ x· ch−a thÓ cã kinh phÝ ®Ó x©y gÇm qua suèi, nªn viÖc l−u th«ng hµng hãa vµ ®i l¹i cña bµ con gÆp nhiÒu khã kh¨n. ChÝnh sù bÊt lîi nµy lµ rµo c¶n rÊt lín trong giao l−u kinh tÕ - v¨n hãa cña ng−êi Liªn S¬n ®èi víi c¸c vïng l©n cËn vµ bªn ngoµi. c. Khoa häc kü thuËt vµ h−ëng thô v¨n hãa C¬ cÊu kinh tÕ cña c¸c hé gia ®×nh Nïng Phµn Sl×nh ë Liªn S¬n vÉn dùa vµo c¸c nguån thu tõ nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp truyÒn thèng lµ trång trät vµ ch¨n nu«i. Mét nguyªn nh©n dÉn tíi t×nh tr¹ng thiÕu ¨n cña téc ng−êi Nïng Phµn Sl×nh ë Liªn S¬n lµ ®ång bµo cßn ch−a thËt sù tin t−ëng vµ ¸p dông c¸c lo¹i gièng míi cã n¨ng suÊt cao. VÊn ®Ò ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp hoµn toµn v¾ng bãng ë Liªn S¬n. Së dÜ c¸c ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp kh«ng ph¸t triÓn v×: kh¶ n¨ng tæ chøc, c¬ héi tiÕp cËn tÝn dông, nguån lao ®éng chÊt l−îng thÊp nÕu kh«ng muèn nãi lµ kh«ng cã tay nghÒ, kü thuËt. Ph−¬ng tiÖn phæ biÕn nhÊt ë c¸c hé gia ®×nh hiÖn nay lµ chiÕc ®µi b¸n dÉn ®−îc Nhµ n−íc cÊp cho ®ång bµo vïng s©u, vïng xa ®Æc biÖt khã kh¨n. Nh−ng khi nghe ®µi tiÕng nãi ViÖt Nam ph¸t tiÕng phæ th«ng th× hÇu hÕt bµ con kh«ng hiÓu ®−îc nªn hä rÊt Ýt khi nghe. §a phÇn lµ ®µi b¸n dÉn cña c¸c hé gia ®×nh ®Òu b¾t sãng ph¸t thanh ®µi Qu¶ng T©y (Trung Quèc) ®Ó nghe tiÕng Choang. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn
  5. Lª Minh Anh 81 4. KÕt luËn Nh÷ng bÊt lîi vÒ ®Êt ®ai, giao th«ng, khÝ hËu thêi tiÕt, cung c¸ch lao ®éng truyÒn thèng, sù h¹n chÕ giao tiÕp, v.v... ®ang ®Èy téc ng−êi nµy vµo t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi h¬n. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ, nÕu ng−êi Nïng Liªn S¬n ®· vµ vÉn cø dùa vµo cung c¸ch øng xö vµ mèi quan hÖ cæ truyÒn ®Ó t¹o ra sù c©n b»ng ®èi víi sù tån t¹i cho céng ®ång m×nh trong m«i tr−êng kinh tÕ - x· héi Ýt s«i ®éng, sèng theo tËp tôc cæ truyÒn. Vµ, lÊy viÖc chuyÓn c− tù do ®i n¬i kh¸c lµm lèi tho¸t cho søc Ðp vÒ gia t¨ng d©n sè còng nh− sù c¹n kiÖt vÒ tµi nguyªn, thu hÑp vÒ ®Êt canh t¸c th× lµ lèi tho¸t kh«ng mang tÝnh ph¸t triÓn. An toµn l−¬ng thùc t¹i x· Liªn S¬n ®ang lµ mét vÊn ®Ò næi cém lín. Trong khi sè liÖu b¸o c¸o rÊt kh¸c xa so víi t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi mµ ng−êi d©n n¬i ®©y ®ang ph¶i ch¶i qua. Theo kh¶o s¸t cña chóng t«i, th× t×nh tr¹ng thiÕu l−¬ng thùc (thiÕu g¹o) cña hé gia ®×nh vµo kho¶ng 50% tæng sè hé trong toµn x·. Ngoµi sè hé thiÕu g¹o ¨n mét vµi th¸ng trë lªn th× cßn tíi 30 - 40 % sè hé trong x· thuéc nhãm nguy c¬ cao vÒ mÊt an toµn l−¬ng thùc. Tr−íc m¾t còng cã thÓ kh«ng thiÕu g¹o ¨n, nh−ng khi gÆp rñi ro trong s¶n xuÊt nh− thiªn tai mÊt mïa th× hé sÏ r¬i vµo t×nh tr¹ng thiÕu l−¬ng thùc ®Ó sö dông. Tµi liÖu tham kh¶o 1. C«ng ty ADUKI: VÊn ®Ò nghÌo ®ãi ë ViÖt Nam. Nxb. ChÝnh trÞ Quèc gia. Hµ Néi - 1996. 2. IFAD. Assessment of Rural Poverty Asia and the Pacific. Rome, 2002. 3. Kevin Watkins. B¸o c¸o cña Oxfam vÒ t×nh tr¹ng nghÌo khæ trªn thÕ giíi. Nxb. ChÝnh trÞ Quèc gia. Hµ Néi - 1997. 4. L−¬ng Hång Quang (chñ biªn). V¨n hãa cña nhãm nghÌo ë ViÖt Nam thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. Viªn V¨n hãa & Nxb. V¨n hãa th«ng tin. Hµ Néi - 2001. 5. Liªn hiÖp quèc (UNDP, UNFPA, UNICEF). Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam. Hµ Néi th¸ng 10 - 1995. 6. Ng©n hµng thÕ giíi: ViÖt Nam ®¸nh gi¸ sù nghÌo ®ãi vµ chiÕn l−îc. Hµ Néi, 1995. 7. Ng©n hµng thÕ giíi: ViÖt Nam tÊn c«ng nghÌo ®ãi. (B¸o c¸o ph¸t triÓn cña ViÖt Nam 2000 -B¸o c¸o chung cña nhãm céng t¸c c¸c chuyªn gia chÝnh phñ - Nhµ tµi trî - Tæ chøc phi chÝnh phñ). 8. Ng©n hµng thÕ giíi: ViÖt Nam tiÕng nãi cña ng−êi nghÌo. Hµ Néi, th¸ng 11- 1999. 9. Ng©n hµng thÕ giíi: B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam n¨m 2004. 10. Lª Ph−îng: VÒ t×nh h×nh nghiªn cøu nghÌo ®ãi ë n−íc ta trong thêi kú ®æi míi. T¹p chÝ X· héi häc, sè 1 n¨m 2000. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản