Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 24

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

79
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 23: Quỷ công - Trước tiên, hãy cho lão phu biết, sao ngươi có thể là người của Cửu U Quỷ viện lại còn là thuộc hạ của Thần môn... Mạnh Đạt Nhân chưa kịp đáp lời thì thanh âm của Trầm Quân lão nhân lại từ nơi nào đó mơ hồ vọng đến:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 24

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Hai Möôi Boán AÅN TÌNH THAÂN MOÂN M aïnh Ñaït Nhaân bieán saéc keâu kheõ: – Cung chuû Ñòa Khuyeát Cung vaø thaát ñaïi phaùi? Hoï ñeán ñaây laøm gì? Goïi laø thaát ñaïi phaùi vì baûy nhaân vaät cuøng xuaát hieän vôùi cung chuû Ñòa Khuyeát Cung – Nhaân vaät vaãn luoân che kín chaân dieän ñeàu laø nhöõng nhaân vaät thuoäc ñuû haïng ngöôøi vaø hoï xuaát hieän vôùi dieän maïo thaät voán coù. Kyø thöïc Maïnh Ñaït Nhaân thöøa bieát nhò phaùi trong thaát ñaïi phaùi ñang coù cuøng moät luùc ñeán hai ñaïi danh xöng. Thöù nhaát ñaïo tröôûng Nhaát Traàn vöøa laø chöôûng moân Voõ Ñang vöøa laø vieän chuû Baùch Nhaân Vieän. Keá ñeán chöôûng moân Coân Luaân coù moät vò sö baù tuy ñöôïc moïi ngöôøi bieát ñeán qua danh xöng Voâ Cöïc Laõo Nhaân nhöng thaân phaän thaät söï laïi laø cung chuû Thieân Taøn Cung. Söï xuaát hieän cuøng luùc vôùi töøng aáy ngöôøi khieán Maïnh Ñaït Nhaân vöøa kinh nghi vöøa lo sôï. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân sôï nhaát vaãn laø möu ñoà cuøng daõ taâm khoân löôøng cuûa cung chuû Ñòa Khuyeát Cung moät nhaân vaät ñang coù boái phaän töông töï minh chuû voõ laâm. Vaø ngay caâu ñaàu tieân cung chuû Ñòa Khuyeát Cung ñaõ ñeå loä yù ñoà: – Voõ laâm thaát phaùi töøng coù nhöõng coâng phu thaát truyeàn. Haõy hoûi tieåu töû kia phaûi chaêng y laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân vaø hieän giôø y chính laø ngöôøi duy nhaát am hieåu voõ hoïc thaát truyeàn cuûa caùc phaùi? Ñaõ coù ngöôøi xöôùng aét phaûi coù ngöôøi phuï hoïa moät kieám khaùch vôùi ñoä tuoåi trung nieân ngay laäp töùc tieán ra chæ ngay vaøo maët Maïnh Ñaït Nhaân: – Teä sö baù töøng muïc kích tieåu töû thi trieån sôû hoïc töøng thaát truyeàn cuûa teä phaùi chính laø Hoài Phong Tuyeät Thöùc. Nay thaát ñaïi phaùi ñeàu hieän dieän ñoâng ñuû, haõy ñeå Thöôïng Quan moã laøm chuû vieäc naøy thöïc hö aét roõ. Kinh taâm vaø lo sôï cho Maïnh Ñaït Nhaân khoâng ñuû söùc ñoái ñòch vaøo luùc naøy Traàm Boäi Uyeån voäi hoâ hoaùn: – Chö vò chaäm ñaõ! Vò Thöôïng Quan kieám khaùch kinh nghi nhìn naøng: – Coâ nöông laø ai? Neáu laø baèng höõu cuûa tieåu töû haún coâ nöông cuõng laø ngöôøi Thaàn Moân? Traàm Boäi Uyeån thôû ra nheø nheï, naøng vaãn coøn cô hoäi giaûi thích. Naøng ñaùp: – Tieåu nöõ hoï Traàm, teân Boäi Uyeån voâ moân voâ phaùi dó nhieân khoâng lieân quan ñeán Thaàn Moân. Nguoànï: MAI HOA TRANG 277 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Cung chuû Ñòa Khuyeát Cung haéng gioïng: (Khuyeát Danh) – Khaåu quyeát voâ baèng. Neáu coâ nöông khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân, haø côù gì coâ nöông ngaên caûn quaàn huøng tra hoûi tieåu töû kia veà sôû hoïc cuûa caùc phaùi ñaõ bò thaát truyeàn? Naøng nghieâm gioïng: – Chính vì vieäc naøy tieåu nöõ phaûi leân tieáng. Coâng phu cuûa caùc phaùi ñaâu phaûi hoaøn toaøn thaát truyeàn? Kyø thöïc chính nhöõng nhaân vaät tröôùc khi thaát tung coù löu laïi... Maïnh Ñaït Nhaân thoaùng bieán saéc: – Ñaâu phaûi luùc coâ nöông ñeà caäp ñeán chuyeän naøy? Khoâng kheùo giang hoà sinh bieán loaïn. Thöôïng Quan kieám khaùch cau maët: – Coâ nöông sao khoâng noùi tieáp? Coøn tieåu töû ngöôi coù yù gì khi baûo giang hoà seõ sinh bieán loaïn? Bieán loaïn ñaõ coù roài vaø coù töø luùc sö baù ta phaùt hieän coâng phu Coân Luaân xuaát hieän ôû ngöôi. Traàm Boäi Uyeån quay qua traùch Maïnh Ñaït Nhaân: – Thieáu hieäp phaûi ñeå tieåu nöõ noùi. Coù nhieàu ngöôøi hôïp löïc vaãn hôn moät mình thieáu hieäp töï tìm caùi cheát baát minh cuûa bao nhieâu thi theå khoâng ñaàu ôû Tam Ñieäp Coác. Cung chuû Ñòa Khuyeát Cung chôït ruùng ñoäng: – Hoang ñöôøng! ÔÛ Tam Ñieäp Coác laøm gì coù nhöõng thi theå khoâng ñaàu? Neáu coâ nöông ñònh ñem moät caâu chuyeän hoang ñöôøng haàu chaïy toäi cho Maïnh tieåu töû thì ñöøng traùch boån cung chuû phaûi xem coâ nöông nhö ñoàng boïn cuûa y. Traàm Boäi Uyeån nhöng khoâng maøng ñeán lôøi ñe doïa cuûa cung chuû Ñòa Khuyeát Cung naøng vaãn tieáp tuïc thuyeát phuïc Maïnh Ñaït Nhaân: – Ñaõ coù nhieàu ngöôøi hieän giôø vaãn cho raèng thieáu hieäp caát giöõ bí kíp Vaïn Löu. Thieáu hieäp phaûi cho hoï bieát söï thaät. Töø ñoù seõ minh baïch keû naøo môùi thaät söï laø ngöôøi ñaéc thuû chaân kinh, coøn coá tình duøng thieáu hieäp laøm bình phong che ñaäy möu ñoà baát lôïi ñoái vôùi voõ laâm cuûa y. Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi: – Nhöng laøm theá seõ lôïi baát caäp haïi. Ai daùm cam ñoan thaát phaùi seõ khoâng vì chuyeän naøy gaây ra tranh giaønh hoãn loaïn? Ñaïo tröôûng Nhaát Traàn vuït tieán ra: – Voâ löôïng thoï phaät! Bí kíp Vaïn Löu chæ coù moät, ngöôøi naøo giöõ aét coù ñieàu kieän am hieåu voõ hoïc cuûa caùc phaùi thaát truyeàn. Coâ nöông haøm yù gì khi baûo ñang coá tình duøng tieåu töû laøm bình phong che ñaäy? Nguoànï: MAI HOA TRANG 278 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Voán coù aùc caûm nhaát vôùi Nhaát Traàn, Maïnh Ñaït Nhaân chôït bóu moâi: – Ngöôøi cuûa caùc phaùi neáu ai ai cuõng quan tam muoán thu hoài coâng phu ñaõ thaát truyeàn coù leõ rieâng ñaïo tröôûng laø khoâng muoán? Nhaát Traàn saüng gioïng: – Löôõng Nghi Nhò Nguyeân cuûa teä phaùi vaãn luoân caàn coù ñuû cöông nhu nhò coâng. Sao baàn ñaïo laïi khoâng muoán thu hoài? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït: – Thoâi naøo, vieän chuû Baùch Nhaân Vieän, chaúng phaûi nhò vieän nhò cung ñaõ chieám höõu ña phaàn voõ hoïc töø bí kíp Vaïn Löu roài sao? Ngöôøi cuûa caùc phaùi nghe noùi theá ñeàu ñoäng taâm: – Noùi theá laø yù gì? Chöôûng moân Voõ Ñang phaùi sao laïi laø vieän chuû Baùch Nhaân Vieän? Nhaát Traàn bieán saéc quaùt to: – Nhaûm nhí! Tieåu töû ngöôi sao daùm baûo baàn ñaïo laø... Vôùi tính khí traàm tónh vaø taâm cô hôn ngöôøi cung chuû Ñòa Khuyeát Cung boãng baät cöôøi: – Tieåu töû ngöôi ñöøng hoøng duøng keá ly giaùn thaát ñaïi phaùi. Lôøi ñaïo tröôûng Nhaát Traàn noùi khoâng sai. Ngöôøi giöõ bí kíp Vaïn Löu chính laø ngöôøi am hieåu sôû hoïc cuûa thaát truyeàn cuûa caùc phaùi. Hoâm nay boån cung seõ coù caùch buoäc ngöôi phaûi cung xöng taát caû nhaát laø veà hung thuû ñaõ gaây ra nghi aùn traêm naêm tröôùc. Ha...ha... Ñoaùn bieát theá naøo cung chuû Ñòa Khuyeát Cung saép ra tay, Maïnh Ñaït Nhaân maõi nghó caùch ñoái phoù neân khoâng kòp ngaên caûn Traàm Boäi Uyeån ñang oang oang noùi roõ söï tình. Naøng nhìn moïi ngöôøi: – Moïi daáu veát löu laïi Tam Ñieäp Coác chính laø ñoà hình voõ hoïc. Chö vò nghó sao khoâng thöû tìm ñeán phía sau Tam Ñieäp Coác moät ñòa ñieåm hoaøn toaøn laø buøn ôû döôùi ñaùy vöïc? Chính nôi ñoù ñang laø nôi löu giöõ taùm thi theå khoâng ñaàu ñeàu laø ngöôøi cuûa Caùi bang vaø thaát ñaïi phaùi. Maïnh Ñaït Nhaân caøng theâm lo ngaïi khi nhìn thaáy Traàm Boäi Uyeån ñang ñöa cao moät vaät vaø giaûi thích vôùi moïi ngöôøi: – Töø moät thi theå nhö vaäy tieåu nöõ coù phaùt hieän vaät naøy. Chaúng phaûi laø Thieát Chæ Hoaøn tín vaät cuûa chöôûng moân Nga My hay sao? Vuùt! Vuùt! Vuùt! Ngay khi Traàm Boäi Uyeån döùt lôøi töø treân cao boãng coù ba nhaân vaät ñoàng loaït lao xuoáng. Lo sôï tín vaät Thieát Chæ Hoaøn saép bò ba nhaân vaät noï cöôùp ñoaït Traàm Boäi Uyeån lieàn neùm Thieát Chæ Hoaøn veà phía taû nôi coù moät vò sö thaùi cöù nhìn chuù muïc Nguoànï: MAI HOA TRANG 279 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng vaøo Thieát Chæ Hoaøn. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Naøng coøn hoâ hoaùn: – Coù leõ sö thaùi ñang laø chöôûng moân phaùi Nga My? Haõy tieáp laáy tín vaät. Vuït... Cung chuû Ñòa Khuyeát Cung nhanh tay hôn boãng thi trieån moät luoàng haáp kình taùc ñoäng vaøo Thieát Chæ Hoaøn, laøm Thieát Chæ Hoaøn ñoåi höôùng bay veà phía laõo... Vuø... Hoaøn toaøn ngoaøi yù nghó cuûa Traàm Boäi Uyeån moät trong ba nhaân vaät môùi xuaát hieän boãng chôùp ñoäng thaân hình vöøa lao veà phía cung chuû Ñòa Khuyeát Cung vöøa quaùt thaùo aàm ó: – Cung chuû coù yù gì khi coá tình khoâng cho Ñònh Taâm sö thaùi ñöôïc taän maét nhìn thaáy di vaät toå truyeàn cuûa phaùi Nga My? Haønh vi cuûa cung chuû khieán Tieâu moã khoâng theå khoâng can thieäp! Ñôõ! AÀm! Cuøng vôùi haønh vi phaùt xaï haáp kình ñeå thu ñoaït Thieát Chæ Hoaøn cung chuû Ñòa Khuyeát Cung vaãn coù phaûn öùng nhanh nhaïy trong khi tung taû kình Voâ Minh hoùa giaûi chieâu coâng cuûa nhaân vaät vöøa töï xöng hoï Tieâu. Maïnh Ñaït Nhaân luùc naøy môùi coù phaûn öùng duø ñaõ muoän maøng. Thoaït tieân Maïnh Ñaït Nhaân hoâ hoaùn: – Tieâu bang chuû xin ñöøng ñeå Thieát Chæ Hoaøn rôi vaøo tay muï sö thaùi giaû daïng, cuõng chôù ñeå laõo cung chuû ñaéc thuû. Ñoaïn Maïnh Ñaït Nhaân quay qua traùch cöù Traàm Boäi Uyeån: – Sao coâ nöông cöù tuøy tieän haønh ñoäng? Coâ nöông thöû nhôù laïi xem, chaúng phaûi nhaân daïng cuûa muï Coå Myõ Kyø hoaøn toaøn gioáng nhaân daïng cuûa muï sö thaùi kia sao? Caâu noùi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân laøm vò sö thaùi töùc giaän: – Nam moâ a di ñaø phaät! Tieåu thí chuû baûo nhaân daïng cuûa baàn ni gioáng nhaân daïng moät keû khaùc? Roát cuoäc cung chuû Ñòa Khuyeát Cung vaãn laáy ñöôïc Thieát Chæ Hoaøn. Laõo baät cöôøi khanh khaùch: – Ñònh Taâm sö thaùi. Chaúng phaûi boång cung chuû ñaõ noùi roài sao, tieåu töû chæ ñònh duøng keá ly giaùn thaát ñaïi phaùi maø thoâi. Coøn vaät naøy sö thaùi yeân taâm leõ naøo boån cung chuû khoâng giao laïi cho sö thaùi? Ha...ha... Vöøa cöôøi laõo vöøa neùm traû Thieát Chæ Hoaøn laïi cho Ñònh Taâm sö thaùi. Vuït... Coù caûm nhaän laõo cung chuû Ñòa Khuyeát Cung vöøa coù thuû ñoaïn môø aùm, khoâng noùi khoâng raèng Maïnh Ñaït Nhaân baát ngôø dòch chuyeån thaân hình. Nguoànï: MAI HOA TRANG 280 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Vuùt! Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Vôùi boä phaùp vöøa thi trieån Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ laøm cho toaøn theå nhöõng ai ñöông hieän dieän ñaàu phaûi söûng soát khi nghieãm nhieân thu laïi tín vaät ngay tröôùc maët Ñònh Taâm sö thaùi. Vuùt! Vaø thaät leï maét Maïnh Ñaït Nhaân nhìn ngay vaøo beà maët cuûa Thieát Chæ Hoaøn ñeå roài leâu leân thaát thanh: – Sao khoâng coøn chöõ Thieân voán coù treân Thieát Chæ Hoaøn? Maïnh Ñaït Nhaân quaéc maét nhìn laõo cung chuû: – Phaûi chaêng laõo vöøa duøng noäi löïc ñeå kòp xoùa ñi... Cung chuû Ñòa Khuyeát Cung khoâng hieåu sao chôït ñeå loä ra tia maét nhìn khieáp haõi. Vaø baát chaáp Maïnh Ñaït Nhaân ñang noùi gì, laõo baät keâu leân: – Vaïn Quyû AÛnh Tieåu töû ngöôi chính laø haäu nhaân cuûa Cöûu U Quyû? Ngöôøi vöøa thi trieån Vaïn Quyû AÛnh coâng phu? Vöøa keâu leân laõo vöøa dòch chaân böôùc luøi. Cuøng luùc ñoù nhaân vaät hoï Tieâu chính laø Tieâu bang chuû cuûa Caùi Bang cuõng dòch chaân thoaùi boä: – Quaû nhieân laø Vaïn Quyû AÛnh! Coâng phu töø laâu nay ñaõ thaát truyeàn cuûa Vaïn Bieán Cöûu U Quyû? Quaàn huøng ñeàu taùi maët keå caû Nhaát Traàn cuõng chung taâm traïng. Hoï nhoán nhaùo keâu leân: – Vaïn Bieán Cöûu U Quyû taùi sinh? Caïnh ñaáy coù hai chöõ Quyû Cung khoâng leõ ñoù laø nôi Vaïn Bieán Cöûu U Quyû taï theá vaø di löu quyû coâng taø ñoäc? Tình theá vuït bieán ñoåi caøng baát lôïi hôn khi nghe coù tieáng ngöôøi hoâ hoaùn goïi Traàm Boäi Uyeån: – Uyeån nhi mau laïi ñaây vôùi noäi toå. Maïnh Ñaït Nhaân giaät mình ñöa maét nhìn veà phía vöøa phaùt tieáng goïi. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân kinh ngaïc keâu leân: – Laø tieàn boái ö? Traàm Boäi Uyeån laäp töùc baät tung ngöôøi veà phía nhaân vaät ñoù: – Gia gia! Hoùa ra gia gia vaãn coøn ôû quanh ñaây. Vuùt! Traàm Boäi Uyeån vöøa lao ñeán thì caïnh gia gia naøng, chính laø Traàm Quaân laõo nhaân chôït coù theâm nhaân vaät thöù hai xuaát hieän. Nguoànï: MAI HOA TRANG 281 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Nhaân vaät naøy cöôøi laïnh vôùi Maïnh Ñaït Nhaân: (Khuyeát Danh) – Tieåu töû ngöôi vaäy laø heát phen naøy ñeán phen khaùc löøa doái laõo phu. Vieäc ngöôi laø haäu nhaân cuûa Vaïn Bieán Cöûu U Quyû boån moân nhaát ñònh seõ khoâng boû qua. Söï xuaát hieän cuûa nhaân vaät naøy laøm cho khoâng ít ngöôøi caêm phaãn. Hoï gaàm theùt vang doäi: – Ngöôøi cuûa Thaàn Moân ñeán roài. – Laõo kia chính laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân. Chuùng ta ñöøng queân ai laø keû thuø ñaõ laøm ngöôøi caùc phaùi chuùng ta traêm naêm tröôùc bò thaát tung. Thaùi ñoä cuûa laõo cung chuû Ñòa Khuyeát Cung thay ñoåi hoaøn toaøn. Laõo cöôøi ñaéc yù: – Chö vò ñaõ sai roài! Hoaøng Kim Hoaùn vöøa toû yù ñòch vôùi tieâu töû ñuû thaáy Thaàn Moân khoâng heà xem tieåu töû laø ngöôøi cuûa hoï. Ha...ha... Boån cung chuû giôø ñaõ roõ keû chuû möu gaây ra nghi aùn traêm naêm tröôùc coù lieân quan ñeán tieåu töû. Huoáng chi tieåu töû naøy laø haäu nhaân cuûa Vaïn Bieán Cöûu U Quyû. Bao nhieâu tai hoïa ñeàu xuaát phaùt töø tieåu töû. Chính tieåu töû môùi laø coâng ñòch voõ laâm. Ñònh Taâm sö thaùi laø ngöôøi ñaàu tieân höôûng öùng. Sö thaùi khoa nheï tröôøng kieám: – Tieåu thí chuû neáu khoâng mau giao hoaøn toaøn voõ coâng boån phaùi thaát truyeàn chôù traùch baàn ni buoäc phaûi xuoáng tay haï thuû. Nhaát Traàn ñaïo tröôûng lao ñeán: – Tieåu töû ñaõ laø coâng ñòch voõ laâm, sö thaùi caàn gì phaûi phí lôøi vôùi tieåu töû? Tieàu töû mau tieáp chöôûng. Vuø... Cuøng moät luùc vò Thöôïng Quan kieám khaùch cuõng vaãy xaï tröôøng kieám: – Ngöôi coøn khoâng mau giao hoaøn voõ hoïc Hoài Phong cho teä phaùi? Ñôõ kieám! Veùo... Hai nhaân vaät naøy cuøng xuaát hieän vôùi bang chuû Caùi Bang, moät ngöôøi laø Ñoaøn Tröôøng Thaéng tröôûng laõo Caùi Bang töøng ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân bieát ñeán trong thaân phaän moät nhaân vaät thuoäc Baùch Nhaân Vieän. Ñoaøn Tröôøng Thaéng cuõng xuaát thuû: – Coù leõ coâng phu cuûa boån bang cuõng loït vaøo tay ngöôi? Xem chieâu... Vuø... Maïnh Ñaït Nhaân sau moät luùc ñi töø ngôõ ngaøng naøy ñeán ngôõ ngaøng khaùc giôø laïi bò nhieàu ngöôøi lieân thuû vaây coâng. Maïnh Ñaït Nhaân ñoäng noä: – Moät Coân Luaân vôùi thaân phaän thöù hai laø Thieân Taøn, moät Nga My coù lieân quan ñeán Cöûu U theâm moät Voõ Ñang vaø moät Caùi Bang nguyeân laø ngöôøi Baùch Nhaân Nguoànï: MAI HOA TRANG 282 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Vieän. Taát caû chuyeän naøy xaûy ra ñeàu do boïn nhò cung nhò vieän caùc ngöôi saép ñaët. Ñaõ ñeán luùc Maïnh Ñaït Nhaân ta phaûi baùo phuïc gia thuø. – Xem chieâu! Maïnh Ñaït Nhaân vöøa ra tay phaùt kình lieàn nhaän ra baûn thaân nhö voâ löïc sau ba ñeâm ngaøy ñoùi khaùt. Coù nhaän ra thì ñaõ muoän neáu Maïnh Ñaït Nhaân chæ coù theå phaùt ra moät kình yeáu ñuoái thì traùi laïi, chöôûng vaø kieám cuûa boán nhaân vaät noï cöù hung haêng cuoän ñeán. AØo... Vuø... Maõi ñeán luùc toái haäu Maïnh Ñaït Nhaân môùi nghe Traàm Boäi Uyeån ñöùng ôû xa hoâ hoaùn: – Chaïy ñi! Maïnh thieáu hieäp ñang kieät löïc ñaâu coù laø ñoái thuû cuûa boïn hoï? Haõy mau mau... Tieáng hoâ hoaùn cuûa naøng bò tieáng quaùt naït cuûa Traàm Quaân laõo nhaân caét ngang: – Uyeån nhi! Ai cho ngöôi laém lôøi? Tuy vaäy tieáng hoâ hoaùn cuûa naøng vaãn kòp thôøi nhaéc nhôû Maïnh Ñaït Nhaân. Khoâng theå chaäm hôn Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh vaän duïng boä phaùp vöøa thaáu trieät ngay beân trong quaùi traän. Vuùt! Nhöõng chieâu thöùc cuoàn cuoän ñeàu tröôït vaøo khoaûng khoâng, khieán chuû nhaân cuûa nhöõng chieâu thöùc ñeàu keâu leân kinh hoaûng: – Quaû nhieân laø Vaïn Quyû AÛnh Chôït hoï nghe cung chuû Ñòa Khuyeát Cung gaàm theùt: – Chaïy ñaâu tieåu töû? Haõy ñôõ moät chöôûng Voâ Minh cuûa boån cung chuû. Viu... Hoï ñöa maét nhìn vaø chæ thaáy moät luoàng kình nhu löïc cuûa cung chuû Ñòa Khuyeát Cung roát cuoäc chæ quaät vaøo moät trong voâ vaøn boùng quyû môø aûo do Maïnh Ñaït Nhaân taïo ra. Vuùt! Taát caû cuøng ñoäng taâm khi nghe cung chuû Ñòa Khuyeát Cung laïi quaùt thaùo: – Taát caû haõy mau ñuoåi theo! Ñeå tieåu töû thoaùt hoâm nay, voõ laâm taát seõ mang hoïa sau naøy. Ñuoåi! Vuùt! Vuùt! Nguoànï: MAI HOA TRANG 283 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoï laàn löôït ñuoåi theo phöông höôùng Maïnh Ñaït Nhaân vöøa boû chaïy. Tuy nhieân ngay luùc naøy haønh vi töôûng chöøng laø nhaát quaùn cuûa hoï coù vaãn ñeå loä ra moái hieàm nghi ngaám ngaàm. Vì ngoaïi tröø Ñoaøn Tröôøng Thaéng ñang cuøng Nhaát Traàn ñaïo tröôûng soùng vai lao ñi, bao nhieâu nhaân vaät coøn laïi ñeàu coá tình laùnh xa vò Thöôïng Quan kieám khaùch vaø Ñònh Taâm sö thaùi. Chính lôøi toá caùo cuûa Maïnh Ñaït Nhaân vöøa roài ñaõ gaây ra moái hieàm nghi naøy. Keå caû Thöôïng Quan kieám khaùch duø ñang ñuoåi theo Maïnh Ñaït Nhaân vaãn tìm caùch khoâng ñi gaàn Ñònh Taâm sö thaùi. Töø moät nôi aån naáp thaät kín ñaùo Maïnh Ñaït Nhaân nöûa ñaéc yù nöûa hoang mang khi muïc kích caûnh töôïng naøy. Boïn ngöôøi ñuoåi theo Maïnh Ñaït Nhaân vì caûm thaáy voâ voïng neân ñang töø töø boû cuoäc. Ñaàu tieân laø Ñònh Taâm sö thaùi. Ñònh Taâm sö thaùi thôû daøi nhìn theo cung chuû Ñòa Khuyeát Cung ñang cuøng Ñoaøn Tröôøng Thaéng vaø Nhaát Traàn ñaïo tröôûng tieáp tuïc ñuoåi theo Maïnh Ñaït Nhaân: – Nam moâ a di ñaø phaät! Khoâng bieát chuyeän tieåu töû noùi veà nhöõng thi theå khoâng ñaàu ôû phía sau Tam Ñieäp Coác thöïc hö theá naøo? Baàn ni... Ñònh taâm sö thaùi phaûi döøng lôøi khi nhaän ra nhöõng nhaân vaät coøn laïi tuy cuõng ñaõ boû cuoäc nhöng vaãn coá tình ñöùng caùch xa sö thaùi. Sö thaùi bieán saéc: – Khoâng leõ chö vò tin vaøo lôøi tieåu töû nghó baàn ni laø ngöôøi cuûa Cöûu U Quyû Vieän? Baàn ni... Laàn thöù hai Ñònh Taâm sö thaùi phaûi döøng lôøi. Laàn naøy do haønh ñoäng cuûa vò kieám khaùch Thöôïng Quan. Thöôïng Quan kieám khaùch sa saàm neùt maët böïc boäi leân tieáng: – Boãng döng laïi baûo Thöôïng Quan Chieâu naøy laø ngöôøi cuûa Thieân Taøn Cung, haïng ngöôøi nhö tieåu töû thaät ñaùng haän! Höø! Döùt lôøi Thöôïng Quan Chieâu laàm luõi boû ñi khoâng ñeå yù ñeán aùnh maét nhìn doø xeùt cuûa nhöõng nhaân vaät coøn laïi. Ñònh Taâm sö thaùi cuõng caûm thaáy phaûi leân tieáng: – Nam moâ a di ñaø phaät! Nöôùc chaûy caøng ngaøy caøng tôùi. Roài seõ coù luùc baàn ni buoäc tieåu töû phaûi coù lôøi giao phoù roõ raøng. Hö thöïc theá naøo roài seõ phaân minh. Caùo bieät! Hoï ñi roài Maïnh Ñaït Nhaân môùi caûm thaáy kinh nghi veà haønh vi boû ñi khoâng moät laàn quay laïi cuûa cung chuû Ñòa Khuyeát Cung vaø hai nhaân vaät Ñoaøn Tröôøng Thaéng, Nhaát Traàn. Caøng nghó caøng theâm lo ngaïi, Maïnh Ñaït Nhaân voäi töø choã aån thaân lao ra. Nguoànï: MAI HOA TRANG 284 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Ñuùng luùc naøy moät chuoãi thanh aâm quen tai chôït vang leân töø ngay phía sau (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân: – Ngöôi vaãn muoán quay laïi tìm Traàm Boäi Uyeån? Maïnh Ñaït Nhaân ñònh quay ngöôøi laïi thì thanh aâm ñoù laäp töùc buoâng lôøi caûnh caùo: – Chôù laøm ñieàu ngu xuaån! Haõy ñöùng yeân theá seõ toát hôn. Neân nhôù vaøo tình theá naøy cho duø ngöôi vaän duïng Vaïn Quyû AÛnh hay Baùt Quaùi Du Hình Boä vaãn khoâng thoaùt khoûi moät kình ñang ñöôïc ta chöïc chôø saün ñeå laáy maïng ngöôi. Maïnh Ñaït Nhaân ruùng ñoäng toaøn thaân vaø thöøa hieåu lôøi naøy cuûa Hoaøng Kim Hoaùn hoaøn toaøn laø söï thaät. Kheõ hít moät hôi daøi, Maïnh Ñaït Nhaân leân tieáng: – Tieàn boái vaãn coù thaùi ñoä ñoái phoù vôùi taïi haï nhö keû thuø sao? Hoaøng Kim Hoaùn nhaân vaät phía sau ñang uy hieáp Maïnh Ñaït Nhaân leân tieáng: – Ngöôi ñaâu caàn ta ñaùp lôøi phaûi khoâng? Ngöôi thöøa hieåu taïi sao maø ñuùng chöù? Maïnh Ñaït Nhaân haéng gioïng: – Veà chuyeän bí kíp Vaïn Löu ö? – Cöù taïm noùi veà bí kíp Vaïn löu tröôùc cuõng ñöôïc. Sao? Ngöôi ñònh giaûi thích nhö theá naøo? Seõ khoâng coøn cô hoäi neáu Maïnh Ñaït Nhaân boû lôõ dòp naøy: Maïnh Ñaït Nhaân hoûi: – Chuyeän xaûy ra vöøa roài tieàn boái ñaõ xuaát hieän ngay töø ñaàu hay laø veà sau tieàn boái môùi xuaát hieän? – Ngöôi töôûng ta seõ tin vaøo nhöõng lôøi nhaûm nhí cuûa ngöôi, raèng ôû Tam Ñieäp Coác hieän vaãn coøn löu giöõ nhöõng thi theå cuûa nhöõng nhaân vaät traêm naêm tröôùc ñaõ thaát tung? Maïnh Ñaït Nhaân haù mieäng ñònh noùi thì ôû phía sau Hoaøng Kim Hoaùn buoâng tieáng cöôøi khaåy: – Muoán bòa chuyeän chí ít ngöôøi cuõng phaûi bòa moät chuyeän naøo ñoù deã nghe hôn. Ñöøng nghó laõo phu ñaõ ngoaøi baûy möôi nhöng ñeã bò gaït nhö treû leân baûy. Maïnh Ñaït Nhaân töùc giaän: – Ñaâu phaûi moät mình taïi haï nhìn thaáy nhöõng thi theå ñoù? Sao laõo khoâng thöû hoûi Traàm coâ nöông? – Traàm Boäi Uyeån cuõng nhìn thaáy ö? Sau moät thoaùng yeân laëng coù leõ ñeå ngaãm nghó, Hoaøng Kim Hoaùn chôït coù lôøi leõ hoøa hoaõn hôn: Nguoànï: MAI HOA TRANG 285 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Ñöôïc roài! Ta taïm tin ñieàu naøy laø coù thaät. Nhöng lieäu coù lieân quan gì ñeán bí kíp Vaïn Löu? Maïnh Ñaït Nhaân thôû ra nheø nheï: – ÔÛ vaùch ñoäng taïi Tam Ñieäp Coác coù nhöõng daáu veát voõ hoïc, laõo bieát chöa? – Sao? Maïnh Ñaït Nhaân töï giaän thaân khi phaûi giaûi thích caën keõ ñieàu minh khoâng muoán giaûi thích: – Neáu laø laõo giaû nhö laõo nhìn thaáy tö theá luyeän coâng cuûa ai ñoù sau ñoù laïi phaùt hieän vò theá phaùt chieâu cuûa hoï, coù löu laïi raønh raønh treân vaùch ñaù ngöôøi coù baûn laõnh cao minh nhö laõo lieäu laõo coù theå töø ñoù töï luyeän laïi hoaøn toaøn chieâu thöùc ñoù? – Seõ ñöôïc neáu ta tình côø bieát ñöôïc veà khaåu quyeát cuûa chieâu thöùc ñoù. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït: – Laõo khoâng theå töï ngoä ra khaåu quyeát hay sao? Giaû nhö laõo tình côø bieát theâm baûy tö theá khaùc keøm vôùi baûy vò theá phaùt chieâu cuûa baûy nhaân vaät khaùc? Hoaøng Kim Hoaùn höø laïnh: – Duø coù bao nhieâu tö theá coù bao nhieâu vò theá phaùt chieâu cuõng voâ ích. Vì roõ raøng ngöôi vaãn phaûi caàn coù khaåu quyeát. Maïnh Ñaït Nhaân caøng theâm töùc giaän buoäc phaûi baät lôøi mai mæa: – Theo lôøi laõo noùi moïi nhaân vaät ñöôïc choïn vaøo Thaàn Moân ñeàu thoâng tueä hôn ngöôøi. Vaäy sao moät chuyeän deã hieåu nhö theá naøy laõo cuõng khoâng theå hieåu? Coù phaûi laõo ñaõ quaù giaø neân thaàn trí boãng keùm minh maãn? Hoaøng Kim Hoaùn ñoäng noä: – Ngöôi ñöøng nghó ta khoâng daùm thaû kình gieát ngöôi. Neáu coøn moät laàn nhö theá nöõa chôù traùch ta tuyeät tình. Maïnh Ñaït Nhaân trong tö theá bò uy hieáp thôû ra ngaùn ngaåm: – Laõo nghó gì veà boán chöõ Vaïn Löu Quy Toâng? – Ngöôi haõy noùi xem. – Coù phaûi boán chöõ naøy haøm yù sôû hoïc muoân nhaø vaãn coù theå quy veà moät nôi, moät coäi nguoàn vaø chí ít coù moät ñieåm chung? – Roài sao? Maïnh Ñaït Nhaân nhuùn vai: – Khoâng sao caû, tröø vieäc taïi haï ñaõ döïa vaøo ñoù töï nghieàn ngaãm caû taùm tö theá laãn taùm vò theá phaùt chieâu cuûa taùm thi theå khoâng ñaàu ñeå sau cuøng nghieäm ra moät khaåu quyeát coù theå duøng chung cho taùm chieâu thöùc tuyeät hoïc. Hoaøng Kim Hoaùn coù veû thaûng thoát: Nguoànï: MAI HOA TRANG 286 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng – Ngöôi laøm ñöôïc? Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Tieàn boái tin hay khoâng laø tuøy, nhöng ñöøng baûo taïi haï phaûi noùi ra khaåu quyeát ñoù. Vì taïi haï thaø cheát quyeát khoâng theå noùi. – Ngöôi khoâng queân sinh maïng ngöôi ñang do ai uy hieáp chöù? – Tieàn boái haø taát phaûi ñe doïa. Cöù thöû xem, Maïnh Ñaït Nhaân naøy vì coâ thaân coâ thích neân töø laâu ñaõ ñònh saün cho baûn thaân moät quan nieäm coù goïi laø moät chuû tröông cuõng ñöôïc. – Chuû tröông theá naøo? – Laø ngoaøi chuyeän xöû söï aân oaùn phaân minh thì baát kyø keû naøo chæ moät laàn laøm taïi haï maát ñi loøng tin keû ñoù seõ maõi maõi bò taïi haï xem nhö baát tín nhieäm. – Ngöôi muoán aùm chæ ta? – Khoâng sai! Keå caû Thaàn Moân cuõng vaäy. Töø nay veà sau ngoaøi Khoång Gia Laäp seõ bò taïi haï xem nhö keû thuø, vò ñoù laø ñeå thöïc hieän lôøi taïi haï ñaõ höùa vôùi Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng, thì baát kyø ai coù lieân quan ñeán Thaàn Moân cuõng seõ ñöôïc taïi haï ñoái xöû nhö nhò vieän nhò cung. – Nghóa laø... – Taïi haï khoâng xuùc phaïm ngöôøi thì ngöôøi cuõng ñöøng xuùc phaïm taïi haï. Baèng nhö ngöôïc laïi, moät phaûi traû moät, ai gaây toån haïi cho taïi haï aét phaûi ñoùn nhaän ñieàu maø keû ñoù gaây ra. Thanh aâm cuûa laõo Hoaøng coù moät thoaùng ngaäp ngöøng: – Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng coù aân vôùi ngöôi? – Cuõng coù aân vaø cuõng coù oaùn. Nhöng aân nhieàu hôn oaùn. Daàu sao Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng nhaém maét taïi haï ñaõ coù höùa lôøi baùo thuø, vaäy laø taïi haï töï minh ñònh phaûi lieät Khoång Gia Laäp vaø Ñaøo Vi Haûi vaøo haøng thuø nhaân khoâng ñoäi trôøi chung. Maïnh Ñaït Nhaân trong tình theå suy kieät sau ba ngaøy chöa coù aên gì, ñoù laø lyù do ñeå giaûi thích taïi sao Maïnh Ñaït Nhaân khoâng coøn ñuû thính löïc chí ít ñeå nhaän bieát ôû phía sao khoâng chæ coù moät mình Hoaøng Kim Hoaùn. Vaø thanh aâm cuûa laõo Loâi Ñoàng vang leân: – Ngöôi muoán noùi laø Vuõ Vaên ñeä laø do Khoång Gia Laäp saùt haïi? Vaäy coøn Ñaøo Vi Haûi naøo nöõa? Maïnh Ñaït Nhaân kòp traán tónh sau moät thoaùng giaät mình: – Qua khaåu ngöõ naøy döôøng nhö giöõa laõo vaø Vuõ Vaên Kænh Nhöông coù tình baèng höõu saâu ñaäm? Loâi Ñoàng leân tieáng: Nguoànï: MAI HOA TRANG 287 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Laø ta ñang hoûi ngöôi chöù ñaâu phaûi ngöôïc laïi? (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït: – taïi haï muoán hoûi tö söï cuûa Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng nhö theá naøo laõo coù bieát chöa? Keå caû moái thuø cuûa Vuõ vaên gia neáu laõo bieát thì bieát ñöôïc bao nhieâu phaàn? – Ngöôi coù nhaéc ta môùi nhôù. Ñaøo Vi Haûi chính laø keû thuø ñaõ haõm haïi toaøn boä Vuõ Vaên gia? – Khoâng sai! Vaø Ñaøo Vi Haûi chaúng phaûi ai khaùc ngoaøi Khoång Gia Laäp. – Khoâng theå ñöôïc! Thanh aâm cuûa laõo Hoaøng Kim Hoaùn vang leân: – Thaát vò chuyeân söù cuûa boån moân tröôùc khi cuøng choïn moät ngöôøi ñaõ doø xeùt kyõ thaân phaän vaø lai lòch cuûa ngöôøi ñoù. Khoâng theå naøo coù chuyeän hoï khoâng phaùt hieän Khoång Gia Laäp thay ñoåi hoï teân? Maïnh Ñaït Nhaân höø nheï: – Khoång Gia Laäp ñaõ töï mieäng thuù nhaän, Coøn taïi sao laïi xaûy ra chuyeän thay ñoåi teân hoï naøy, coù leõ nhò vò neân xem xeùt laïi caùch thöùc choïn ngöôøi cuûa Thaàn Moân. Loâi Ñoàng vuït leân tieáng: – Ñöông nhieân boïn ta khoâng boû qua chuyeän naøy. Phaàn Vuõ Vaên Kinh Nhöôïng y ñaõ cheát nhö theá naøo? Trong tình theá chaúng ñaëng döøng Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh thuaät laïi taát caû keå caû vieäc ñöôïc Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng di taëng cho moät nhaùnh Thieân Nieân Haø Thuû OÂ. Caâu chuyeän cuûa Maïnh Ñaït Nhaân laàn löôït laøm cho Hoaøng Kim Hoaùn vaø Loâi Ñoàng vôõ leõ nhieàu ñieàu khaùc. Thoaït tieân Loâi Ñoàng keâu leân: – Neáu Khoång Gia Laäp ñích thöïc laø Ñaøo Vi Haûi leõ naøo ngöôøi töøng choïn y vaøo Thaàn Moân laø ngöôøi ñaõ töøng quen bieát y? Maïnh Ñaït Nhaân buoät mieäng hoûi: – Laø nhaân vaät naøo ñaõ choïn hoï Khoång? Loâi Ñoàng ñaùp moät caùch deø daët: – Laø moân chuû hieän giôø cuûa boån moân. Maïnh Ñaït Nhaân ñoäng taâm: – Vaøo thôøi ñieåm ñoù moân chuû hieän nay ñang giöõ cöông vò gì? – Ñaïi chuyeân söù! Maïnh Ñaït Nhaân vuït keâu: – Khoâng leõ ñoù chính laø Thanh Thanh Tieân Töû ngöôøi töøng ñöôïc toå phuï cuûa Vuõ Nguoànï: MAI HOA TRANG 288 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Vaên Kænh Nhöôïng taëng cho nöûa nhaùnh Thieân Nieân Haø Thuû OÂ? (Khuyeát Danh) – Sao ngöôi nghó vaäy? – Thuaät truï nhan! Thieân Nieân Haø Thuû OÂ do döôïc taùnh hôïp vôùi aâm chaát cuûa nöõ nhaân ngoaøi vieäc giuùp Thanh Thanh Tieân Töû coù theâm noäi coâng thaâm haäu coøn gìn giöõ nhan saéc khoâng bò phai taøn. Vaäy laø roõ roài vì Thanh Thanh Tieân Töû muoán taïo laäp vaây caùnh duø bieát khoång Gia Laäp laø Ñaøo Vi Haûi maïo danh vaãn tìm caùch thu nhaän. Ñeán löôït Hoaøng Kim Hoaùn leân tieáng bieåu loä söï kinh ngaïc: – Trôû laïi nhaùnh Thieân Nieân Haø Thuû OÂ coù phaûi ñoù laø nguyeân nhaân khieán cho ngöôøi khoâng bò ñoäc khí cuûa Coå Myõ Kyø gaây haïi vaø sau naøy coøn nhôø ñoù ñeå giuùp Traàm Boäi Uyeån hoùa giaûi chaát ñoäc? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Khoâng sai! Vaø nhaân ñaây taïi haï cuõng hieåu theâm moät ñieàu. Chính döôïc löïc cuûa Thieân Nieân Haø Thuû OÂ ñaõ phaùt taùn moãi laàn taïi haï vaän duïng coâng phu ñoái ñòch. Ñoù laø lyù do cöù moãi laàn nhö vaäy Traàm coâ nöông duø khoâng coù giaûi döôïc cuõng hoài tænh sau thôøi gian daøi hoân meâ. Neáu nhö taïi haï khoâng naâng giöõ Traàm coâ nöông treân tay coù leõ khoâng xaûy ra nhieàu laàn kyø tích naøy. Hoaøng Kim Hoaùn vuït cheùp mieäng: – Thoâi ñöôïc! Giôø naøy noùi veà coâng phu sôû hoïc cuûa Cöûu U, nguyeân laø keû thuø töøng gaây hoïa cho boån moân töø ñôøi moân chuû thöù nhaát. Maïnh Ñaït Nhaân nghe laïnh khaép mình: – Noùi sao? Vaïn Bieán Cöûu U Quyû gì ñoù töøng laø keû thuø cuûa quyù moân? ÔÛ ñôøi moân chuû thöù nhaát coù nghó laø caùch ñaây xaáp xæ hai traêm naêm? – Chính xaùc laø ba laàn hoa giaùp, moät traêm taùm möôi naêm. Ñoù laø lyù do khieán boån moân luoân luoân cuøng Cöûu U Quyû Vieän ñoái ñaàu. Sau vì nhò vieän nhò cung cuøng lieân thuû boån moân phaûi moät mình choáng choïi boïn hoï. Maïnh Ñaït Nhaân voäi keâu leân: – Nhöng vieäc taïi haï luyeän ñöôïc di hoïc Cöûu U chæ laø tình côø ñaâu theå traùch taïi haï? – Boïn ta caàn bieát roõ söï vieäc xaûy ra nhö theá naøo. – Laõo Loâi! Laõo töøng bò Coå Myõ Kyø giam taïi Haéc Thaïch Ñaûo... Loâi Ñoàng lôùn tieáng naït: – Ngöôi töøng bieát ta coù quan heä vôùi muï aùc phuï, giôø bieát ta chính laø ngöôøi cuûa Thaàn moân coù phaûi ngöôi ñònh toá caùo ta coù aâm möu phaûn laïi boån moân? Maïnh Ñaït Nhaân ngaéc ngöù: – Taïi haï... Nguoànï: MAI HOA TRANG 289 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 14. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Hoaøng Kim Hoaùn leân tieáng: (Khuyeát Danh) – Hoï töøng laø phu theâ boån moân ñaõ bieát ngay töø ñaàu. Vieäc Loâi Ñoàng sau naøy nhaân luùc boân taåu giang hoà coù gaëp laïi theâ töû cuõng khoâng coù gì ñaùng traùch. Chæ traùch laø Loâi Ñoàng quaù tin ngöôøi, khoâng ngôø trong thôøi gian Loâi Ñoàng tham gia luyeän coâng phu ôû boån moân thì ôû beân ngoaøi, theâ töû cuûa y ñaõ hoùa thaønh vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän. Do khoâng bieát neân Loâi Ñoàng bò theâ töû khoáng cheá. Ñoù laø lyù do khieán Loâi Ñoàng bò thaát tung moät thôøi gian daøi. Buø laïi Loâi Ñoàng cuõng gaây khoâng ít khoù khaên cho Coå Myõ Kyø ñoù laø leûn laáy ñi moät phaàn kinh vaên voõ hoïc Cöûu U khieán Coå Myõ Kyø cho ñeán giôø vaãn chöa ñuû lôïi haïi nhö Cöûu U Ma Baø traêm naêm tröôùc. Maïnh Ñaït Nhaân nghe theá giaät mình: – Phaàn kinh vaên bò laáy ñi phaûi chaêng ñöôïc laõo caát giöõ trong moät thanh truûy thuû? Loâi Ñoàng chôït töø phía sau chuyeån ñeán nhanh tröôùc maët Maïnh Ñaït Nhaân: – Noùi vaäy thanh truûy thuû ñoù laø do ngöôi caát giöõ? Noù ñaâu? Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Trong ngöôøi taïi haï. Loâi Ñoàng noân noùng laáy ra vaø taùch thanh truûy thuû ra thaønh hai phaàn nhö Maïnh Ñaït Nhaân töøng laøm. Nhìn vaøo chuoâi Loâi Ñoàng nghi ngaïi: – Ngöôi ñaõ xem vaø luyeän qua kinh vaên naøy? Maïnh Ñaït Nhaân thaûn nhieân: – Coøn laïi moät mình treân Haéc Thaïch Ñaûo neáu khoâng luyeän ñeå baùo phuïc gia thuø thì ít ra cuõng ñeå thoaùt thaân. Taïi haï ñaâu phaûi haïng ngöôøi cam taâm chòu cheát? Coù tieáng cuûa Hoaøng Kim Hoaùn vang leân töø phía sau: – Ta hieåu roài. Do ngöôi ñaõ luyeän qua kinh vaên ñoù, laø kinh vaên voõ hoïc Cöûu U neân vôùi trí thoâng tueä cuûa ngöôi, nhö ñoái vôùi coâng phu thaát truyeàn cuûa caùc phaùi, töï ngöôi ñaõ nghieàn ngaãm vaø thaáu hieåu toaøn boä di hoïc cuûa Vaïn Bieán Cöûu U Quyû coù löu taïi Naïi Haø Coác naøy? Maïnh Ñaït Nhaân chôït cau maøy. Vaø do khoâng theå bieåu loä phaûn öùng vôùi Hoaøng Kim Hoaùn ngöôøi vaãn cöù ñöùng phía sau neân Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh toû loä phaûn öùng vôùi Loâi Ñoàng. Maïnh Ñaït Nhaân chuù muïc nhìn laõo Loâi: – Neáu taïi haï ñoaùn khoâng laàm Traàm coâ nöông cuõng ñang ôû ñaây? Vaø cuøng hieän dieän vôùi Traàm coâ nöông haún phaûi coù Traàm Quaân laõo moân chuû cuûa quyù moân ñôøi thöù baûy? Ngay sau caâu hoûi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân phaûn öùng cuûa Loâi Ñoàng vaø Hoaøng Kim Nguoànï: MAI HOA TRANG 290 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 15. Vaïn Löu Quy Toâng Hoaùn hoaøn toaøn traùi ngöôïc. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) ÔÛ phía sau thanh aâm cuûa Hoaøng Kim Hoaùn vang leân nghi hoaëc: – Vôùi thaân thuû hieän giôø cuûa ngöôi, ñaâu lyù naøo ngöôi nhaän bieát söï hieän dieän cuûa Boäi Uyeån? Hay laø ngöôi... ÔÛ tröôùc maët Maïnh Ñaït Nhaân Loâi Ñoàng caû tieáng keâu aùt maát caâu nghi vaán dôû chöøng cuûa laõo Hoaøng: – Vì sao ngöôi bieát Traàm laõo chính laø... Maïnh Ñaït Nhaân baät cöôøi: – Vì sao taïi haï bieát phieàn nhò vò töï nghó laïi coi seõ roõ. Coøn rieâng chuyeän taïi haï nhöõng gì coù lieân quan ñeán Thaàn Moân, ñeán ñaây laø quaù ñuû roài. Neáu tröôùc kia taïi haï ñaõ laàm xem Thaàn Moân laø cöùu caùnh ñeå coù theå ñaët heát hy voïng vaøo thì keå töø nay vieäc cuûa Thaàn Moân laø cuûa Thaàn Moân, coøn vieäc cuûa taïi haï laø cuûa taïi haï, mieãn phaûi xen vaøo. Ha...ha... Thanh aâm Traàm Quaân laõo nhaân chôït leân tieáng: – Hoaøng laõo höõu! Y cöôøi nhö vaäy phaûi chaêng noäi löïc thaät söï ñaõ caïn kieät? Traàm Boäi Uyeån nhö coá neùn baát nhaãn khi leân tieáng nöûa hôøn nöûa traùch: – Moïi söï vieäc nhö theá naøo Uyeån nhi ñaõ noùi caû cho gia gia nghe roài côù sao gia gia vaãn coøn hoà nghi laïi coøn nhaãn taâm ñeå y nhòn ñoùi nhòn khaùt nhöõng ba ngaøy? Neáu chaúng phaûi nhôø y thoâng tueä, töï thaáu trieät boä phaùp Vaïn Quyû AÛnh, suoát ñôøi naøy gia gia coøn mong gaëp maët Uyeån nhi sao? Traàm Quaân töø töø loä dieän tröôùc maët Maïnh Ñaït Nhaân saéc maët phieàn naõo vì lôøi traùch cöù cuûa Boäi Uyeån: – Ñaõ bao laâu roài gia gia luùc naøo cuõng nôm nôùp lo sôï moïi baát traéc. Haøi töû ñaâu theå traùch gia gia moät khi gia gia chöa theå hieåu tieåu töû laø haïng ngöôøi nhö theá naøo. Huoáng chi giôø ñaõ hieåu roõ tieåu töû laø ngöôøi quaù thoâng tueä, gia gia thaät söï khoâng ngôø ñaáy. Ñoaïn Traàm Quaân nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Döïa vaøo ñaâu ngöôi ñoaùn bieát laõo phu laø moân chuû Thaàn Moân, coøn bieát ñích xaùc laø moân chuû ñôøi thöù baûy? Maïnh Ñaït Nhaân nhìn laïi laõo: – Tieàn boái phaûi höùa ngay khi taïi haï giaûi thích xong vaø lôøi giaûi thích hôïp lyù tieàn boái phaûi traû laïi töï do cho taïi haï? Traàm Quaân nheách moâi cöôøi laït: – Ñeå ngöôi soáng hay khoâng laõo phu coøn chöa quyeát ñònh, voäi gì ngöôøi laïi nghó ñeán chuyeän ñöôïc thaû töï do tröôùc? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi nheï: Nguoànï: MAI HOA TRANG 291 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 16. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Ñöôïc thoâi! Taïi haï cuõng phaùn ñoaùn bieát chö vò vì hieåu bieát noâng caïn theá naøo cuõng coù thaùi ñoä naøy. Khoâng sao! Taïi haï seõ choáng maét chôø coi roài ñaây chö vò laøm theá naøo ñoái phoù noåi moät nhaân vaät thaät söï seõ laø Vaïn Bieán Cöûu U Quyû taùi sinh. Trong khi ñoù chö vò laïi phaûi coøn chaät vaät ñoái phoù nhò vieän nhò cung nhöõng keû ñaõ ñaéc thuû toaøn boä bí kíp Vaïn Löu. Traàm Quaân phaãn noä noùi vôùi neùt maët sa saàm: – Thaät laø ngoâng cuoàng. Moät tieåu töû nhö ngöôi maùu ñaàu coøn chöa raùo, coù tö caùch gì pheâ phaùn boïn laõo phu, ñeàu coù nieân kyû hôn ngöôi boäi phaàn, laø nhöõng ngöôøi hieåu bieát noâng caïn? Loâi Ñoàng cuõng coù thaùi ñoä giaän döõ: – Vaïn Bieán Cöûu U Quyû coù taùi sinh hay khoâng chæ coù ngöôi laø keû duy nhaát tieáp nhaän di hoïc cuûa laõo quyû. Boïn ta gieát ngöôi roài coøn lo gì chuyeän sau naøy phaûi ñoái phoù? Maïnh Ñaït Nhaân quay maët nhìn nôi khaùc vaø noùi moät caâu baâng quô: – Coù giaûi thích ñeán maáy chö vò cuõng khoâng tin. Taïi haï mong gì ngay luùc naøy chö vò ñöôïc nhìn thaáy nhöõng gì ñang xaûy ra ngay beân ngoaøi Quyû Cung. Traàm Quaân nghi ngaïi: – Ngöôi noùi nhö theá muoán aùm chæ ñieàu gì? Maïnh Ñaït Nhaân khoâng ñaùp. Vuùt! Thaät nhanh, Traàm Boäi Uyeån xuaát hieän ngay tröôùc maët Maïnh Ñaït Nhaân: – Maïnh thieáu hieäp! Tieåu nöõ ñaõ baèng ñuû caùch coá laøm gia gia vaø moïi ngöôøi tin Maïnh thieáu hieäp, nhöng cho ñeán luùc naøy keát quaû vaãn voâ ích, vaãn chæ coù moät mình tieåu nöõ tin thieáu hieäp. Mong thieáu hieäp haõy nhaãn naïi hôn, tieåu nöõ khaån thieát caàu xin thieáu hieäp. Traàm Quaân laõo nhaân haéng gioïng: – Uyeån nhi! Ñaâu vieäc gì khieán haøi töû phaûi haï mình caàu xin y? Nhöõng aån tình tröôùc ñaây cuûa boån moân do moân quy nghieâm ngaët neân gia gia khoâng tieän cho haøi töû toû töôøng, boån moân ñaâu theå chaáp nhaän toàn taïi cuøng vôùi haäu nhaân cuûa keû thuø? Traàm Boäi Uyeån laäp töùc coù phaûn öùng quyeát lieät: – Gia gia! Haøi nhi khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân caøng khoâng theå ñeå hai chöõ Thaàn Moân laøm sai leäch nhaän ñònh. Huoáng chi gia gia roài ñeán löôït song thaân haøi nhi laâm caûnh khoán cuøng ñeàu do hai chöõ Thaàn Moân ban cho. Haøi nhi chæ bieát tröôùc sau haøi nhi ñaõ ñöôïc Maïnh huynh cöùu töû hai laàn. Moät laàn laø nhôø maùu huyeát cuûa Maïnh huynh ñaõ traû laïi cho gia gia sinh maïng beù boûng cuûa haøi nhi ñaây. Laàn thöø hai cuõng nhôø coù Maïnh huynh haøi nhi may maén ñöôïc soáng soùt Nguoànï: MAI HOA TRANG 292 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 17. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) khoâng bò taùng thaân trong quaùi traän. Haøi nhi phaûi töï coù chuû kieán cuûa haøi nhi vaø chuû kieán ñoù khoâng vì boán chöõ Vaïn Bieán Laõo Quyû laøm thay ñoåi. Döùt lôøi Traàm Boäi Uyeån coøn coá tình keùo dòch Maïnh Ñaït Quaân qua moät beân vaø duøng thaân mình che chaén cho Maïnh Ñaït Nhaân traùnh khoûi nhöõng aùnh maét nhìn kinh ngaïc, söõng sôø cuûa gia gia Traàm Quaân vaø hai laõo Loâi, Hoaøng. Naøng cao gioïng minh ñònh: – Haøi nhi nôï Maïnh huynh hai laàn sinh maïng naøy baát luaän laø ai neáu muoán gaây toån haïi cho Maïnh huynh tröôùc heát haõy cheá ngöï haøi nhi. Traàm laõo nhaân bieán saéc: – Haøi töû, ngöôi sao laïi deã ñeå cho teân tieåu töû lung laïc? Gia gia... Traàm Boäi Uyeån noùi baèng gioïng chôït ngheïn laïi: – Gia gia muoán noùi theá naøo cuõng ñöôïc. Muoán nghó haøi nhi bò Maïnh huynh lung laïc hay nghó maùu huyeát cuûa Maïnh huynh ñang löu thoâng trong huyeát quaûn haøi nhi khieán haøi nhi thaàn trí ñaâm ra meâ muoäi cuõng khoâng sao. Haøi nhi chæ bieát laøm theo lôøi giaùo huaán cuûa gia gia thoâi, thoï aân phaûi baùo ñaùp huoáng chi ñaây laïi laø aân cöùu töû. Gia gia! Haøi nhi cam... baát hieáu. Maïnh huynh seõ gaëp nguy neáu vôùi söùc löïc hieän giôø laïi gaëp phaûi ñaïi ñòch. Mong gia gia löôïng thöù haøi nhi phaûi ñöa Maïnh huynh cuøng ñi. Gia gia baûo troïng. Caùo bieät! – Chaäm ñaõ... Cuøng moät luùc coù hai ngöôøi ñoàng loaït goïi nhö theá khieán Traàm Boäi Uyeån ñình laïi vieäc thöïc hieän yù ñònh. Naøng ñöa maét nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Maïnh huynh vöøa baûo tieåu nöõ chaäm laïi? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu vaø ñöa maét nhìn Hoaøng Kim Hoaùn: – Taïi haï seõ giaûi thích lyù do nhöng tröôùc heát haõy nghe Hoaøng tieàn boái coù cao kieán gì? Laõo thôû daøi: – Tröôùc dieãn bieán naøy ta vaø Loâi laõo ñeä cuøng vôùi Traàm moân chuû ñaõ coù moät chuû yù. Neáu ngöôi laäp theä khoâng tieáp tuïc luyeän vaø vaän duïng coâng phu Cöûu U, chæ coøn vaøi ngaøy nöõa laø ñeán tieát Ñoan Ngoï boïn ta nhaát loaït ñoàng cöû ngöôi nhö ngöôøi ñöôïc choïn. Hy voïng ngöôi nghó laïi khoâng ñeå boïn ta thaát voïng? Traàm Boäi Uyeån nghi hoaëc: – Tuyeån choïn ñeå laøm gì? Ngöôøi ñöôïc tuyeån choïn laø sao? Hoaøng Kim Hoaùn cheùp mieäng: – Boäi Uyeån! Ngöôi chôù lo! Tieåu töû hieåu roõ ta noùi gì. Nguoànï: MAI HOA TRANG 293 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 18. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Naøng quay nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: (Khuyeát Danh) – Giöõa Maïnh huynh vaø Hoaøng laõo baù döôøng nhö ñaõ coù baøn chuyeän gì töø tröôùc? Veà chuyeän gì? Maïnh Ñaït Nhaân chôït cho tay vaøo boïc aùo laáy ra moät ngoïn hoûa taäp. Sau khi xoay moät voøng vaø ruùt boû nhöõng chaát daãn hoa? beân trong, Maïnh Ñaït Nhaân laáy töø choã taän cuøng beân trong ngoïn hoûa taäp ra moät vaät nhoû baèng ñaàu ngoùn tay. Maïnh Ñaït Nhaân trao vaät ñoù cho Traàm Boäi Uyeån mieäng thì noùi vôùi Hoaøng Kim Hoaùn: – Tín vaät tuyeån choïn naøy laø do cuûa Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng thuùc thuùc giao cho taïi haï. Laàn naøy taïi haï xin ñöôïc hoaøn traû cho quyù moân. Traàm Boäi Uyeån xaêm soi vaät nhoû beù treân tay: – Tín vaät tuyeån choïn? Nghóa laø gì? Hoaøng Kim Hoaùn thì thaát saéc: – Ngöôi khoâng chaáp nhaän? Loâi Ñoàng cuõng laáy ra töø trong ngöôøi nhöõng naêm vaät nho nhoû, töông töï vaät ñöôïc Traàm Boäi Uyeån caàm giöõ. Laõo noùi baèng gioïng coù phaàn laïc ñi: – Ta ñaõ coù yù ñònh giao naêm tín vaät naøy cho ngöôi, laø tín vaät cuûa Ñoã nhò tröôûng laõo, cuûa Hoaøng laõo ñaïi, cuûa Baïch Quan Nhaät vaø hai nhaân vaät nöõa coù leõ ngöôi chöa töøng ñöôïc bieát. ta muoán noùi raèng taát caû chuùng ta ñeàu taùn thaønh ñoàng yù ñeà cöû ngöôi laø nhaân vaät ñöôïc tuyeån choïn. Leõ naøo... Maïnh Ñaït Nhaân xua tay: – Ñoái vôùi taïi haï Thaàn Moân khoâng coøn laøm taïi haï höùng thuù. Huoáng chi... Bò Maïnh Ñaït Nhaân ngaét lôøi vaø coøn noùi lôøi khoâng chuùt neå nang, Loâi Ñoàng ñoäng noä ñònh quaùt taùc. Thaät kòp ñuùng luùc Hoaøng Kim Hoaùn duøng tay ra hieäu: – Chôù noùng voäi, Loâi laõo ñeä. Laõo huynh vaãn muoán nghe tieåu töû noùi tieáp. Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Taïi haï cuõng khoâng coù gì nhieàu ñeå noùi ngoaïi tröø vieäc cho raèng chö vò coù choïn taïi haï cuõng khoâng ñi ñeán keát quaû gì. Hoaøng Kim Hoaùn nhöôùng maøy: – Sao laïi khoâng coù keát quaû? Maïnh Ñaït Nhaân ñöa maét nhìn qua Traàm laõo nhaân: – Chö vò thöû hoûi Traàm tieàn boái thì bieát. Phaûi chaêng taïi haï coù vöôït qua ñeä thaát Nguoànï: MAI HOA TRANG 294 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 19. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) quan coù loït vaøo ñeán ñeä baùt ñoäng vaø ñeä cöûu ñoäng thì tình theá vaãn khoâng thay ñoåi? Traàm Boäi Uyeån thaâm hoang mang: – Ñeä thaát quan? Ñeä baùt ñoäng? Ñeä cöûu... Hoaøng Kim Hoaùn chôït nhìn Traàm Quaân: – Tieåu töû muoán aùm chæ ñieàu gì? Traàm Quaân thaät söï baát ñoäng. Sau ñoù moät luùc laâu laõo vöøa nhìn Maïnh Ñaït Nhaân vöøa thôû daøi: – Ngöôøi töøng duy nhaát vöôït qua ñeä baùt, ñeä cöûu quan ñeán nay vaãn coøn soáng chæ coù moät mình laõo phu. Qua söï vieäc naøy ta thaät söï ngöôõng moä ngöôi laø ngöôøi heát söùc thoâng tueä. Duy ta khoâng hieåu vì sau ngöôi laïi ñoaùn ra ôû nhò quan cuoái cuøng toå sö boån moân khoâng löu laïi kinh vaên voõ hoïc cuûa coâng phu Cöûu Truøng? Hoaøng Kim Hoaùn giaät naûy mình: – Coù chuyeän naøy ö? Taïi sao ôû hai quan aûi cuoái cuøng laïi khoâng coù ñeå laïi kinh vaên voõ hoïc? Rieâng Loâi Ñoàng vì maát töï chuû phaûi luøi böôùc: – Neáu ñaây laø söï thaät thì tieåu töû ngöôi... tieåu töû ngöôi baèng caùch naøo töï ñoaùn ra? Phaûi chaêng cuõng nhö Traàm laõo moân chuû ngöôi ngaãu nhieân phaùt hieän tung tích cuûa moân chuû ñôøi keá tieáp cuûa boån moân vaø ñaõ ñöôïc... Hoaøng Kim Hoaùn chôït coù ñoâi maét vuït loùe saùng: – Loâi laõo ñeä noùi khoâng sai! Maïnh Ñaït Nhaân! Phaûi chaêng ngöôi ñaõ coù cô duyeân hoäi ngoä teä moân chuû Tö Ñoà Bình? Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu vaø gioïng noùi coù phaàn töï phuï: – Taïi haï khoâng caàn gaëp cuõng coù theå ñoaùn bieát. Vaû chaêng theo taïi haï nghó coù leõ Traàm tieàn boái cuõng bieát phaàn naøo nguyeân nhaân. Traàm Quaân ngaïc nhieân: – Ngöôi muoán noùi ngöôi ñaõ ñoaùn ra söï theå vì coù laàn ñaõ nghe ta lôõ lôøi ñeà caäp ñeán aû Thanh Thanh Tieân Töû? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Khoâng sai! Coâng theâm vaøo ñoù laø taâm traïng thaáp thoûm lo sôï cuûa tieàn boái moãi khi nghe noùi ñeán teân Thaàn Moân. Töø ñoù taïi haï coù theå suy ra töø laâu tieàn boái ñaõ ñoaùn bieát Thaàn Moân ñang coù theá löïc ngaám ngaàm hình thaønh. Vaø theá löïc naøy chính laø nguyeân nhaân khieán tieán boái duø vaãn coøn taïi theá vaãn cam taâm chòu moïi ngöôøi cho laø thaát tung. Thaân laø moân chuû nhöng vaãn khoâng ñuû baûn laõnh tieâu tröø theá löïc naøy, ñieàu ñoù chöùng toû moät moân chuû nhö tieàn boái chæ coù hö danh khoâng heà coù thöïc löïc. Vì sao? Vì ôû hai quan aûi cuoái cuøng khoâng heà coù voõ hoïc di löu. Vaø tieàn boái maáy möôi naêm qua cam taâm aån thaân chæ vì muoán minh baïch ñieàu bí aån naøy taïi sao toå sö quyù Nguoànï: MAI HOA TRANG 295 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 20. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám moân khoâng löu laïi phaàn di hoïc Cöûu Truøng cuoái cuøng? (Khuyeát Danh) Vôùi daùng tuyeät voïng toaøn thaân laõo nhaân hoï Traàm chôït coøng xuoáng, giaø nua vaø meät moûi: – Ngöôi noùi khoâng sai moät maûy may. Tuy ta phaùt hieän ra theá löïc kia laø do aû Thanh Thanh Tieân Töû chuû xöôùng nhöng vaãn voâ phöông theá xöû trò aû. Ñaõ theá aû coøn nhanh tay hôn ta suyùt laáy maïng ta nhaân luùc ta ñang luyeän coâng. Ta khoâng cam taâm nhìn aû huûy hoaïi daàn thanh danh hai traêm naêm ñöôïc toå sö boån moân gaày döïng. Ta phaûi khaùm phaù ñieàu bí aån ñoù. Thaät ñaùng tieác taâm löïc ñaõ thieáu, cho ñeán giôø ta vaãn löïc baát toøng taàm. Hoaøng Kim Hoaùn nghe maø baøng hoaøng: – Chuùng ta phaûi laøm gì baây giôø? Hoï nhìn nhau vaø ñoàng kinh ngaïc khi nghe Maïnh Ñaït Nhaân leân tieáng: – Tröôùc heát chö vò haõy tìm hieåu thöû xem Thanh Thanh Tieân Töû laøm ñieàu ñoù ñeå laøm gì. Vaø muoán nhö vaäy taïi haï maïo muoäi coù moät lôøi khuyeân chö vò haõy ñeán ngay Quyû Cung, ñöøng boû lôõ cô hoäi. Hoaøng Kim Hoaùn giaät mình: – Ñeán ñoù ñeå laøm gì? Rieâng Traàm Boäi Uyeån laø coù phaàn quyeát ñoaùn hôn: – Maïnh huynh ñaõ noùi nhö vaäy taát phaûi coù lyù do. Ñöôïc! Tieåu nöõ xin ñöa Maïnh huynh ñi. Thaáy vaäy taát caû cuøng lao ñi... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 296 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2