intTypePromotion=1
ADSENSE

Vật liệu cơ khí part 9

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

233
lượt xem
75
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vật liệu cơ khí part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật liệu cơ khí part 9

 1. * ? @A " G* * < H3 * "I 7 $7 P [E ?@ " #A " *O G G 3 , " * 8 y *R F M #$Y K W % *R F8 # X "w 8 ) c " * σW — UUUl6 & '&D , '& A # $% .P %S Q! 5 = @C "" 3 8 WR "+ WR F E I) V H 8G F 3 *Q I[ #$ " T 7 ? " ,?` *73 m ! " #$ " I) VX b 8 "OG Wd " ?< " 3 8 WE ?@ "F #$ ? C 8 !" , " '" 8z "b *73F @ G WR 8 8i F r ?< " 3 8 WR s *?C ! " #$ " ,R " ,Q *O G I) V8 bG C8 2@ "" ` 3 * *?C ? * O < W) I Y /G *?C C8 ` b ! ?< " 3 8 WE ?@ " 8 "O *?C /G *) W) WH , " X bK! 8 W *R ! " . 3H b , C *O G G %" yF %" I k I / 4 I% I[ #$ " 8 ' " # #A " c" ?C " 7P /XOG ' " I) V `E#"! ` *R a8 ?` ?Y ,c "F F 3 *y F W X w /XOG I) V
 2. * ? @A " G* * < H3 * "I 7 $7 ; 9Y | # W) ,; *Q G 8G a *] 8 ‘` % 0H 8G ! Y# " ŠC< , " ?< " •1 c! ,; *Q G 8G a *] F X O | Y :! ( 9(• ' | ! b % J# " M #$Y / 4C 8 ! "Y 2 " 3H % F y % '" W ŽF Fw #A " *O #$ " $ ^ / H "Y 2 a c "F % '" Ij w #A " , " a73 #P " / | 8 "+ WR *+ "F I^ k : F y % E# " WF ,w #A " *O G #$ " $ ^ ` % *R ^ F K #p ] *R k G 3X c " I[ #$ " @! ( 9(• < | IC 8G & ," E X X *R W , H " ** + | IC ! b % J # " IC "+ X KWG 3 / | 3 . % IC z TWFT }F % " c y %F % " * %F * %F "" G *< " ) F " H *?C #A " *O G ja + " % *R F ?@ " , " 3 W 3F a.F y"^ F y" I F WO W< F j 7 a. < F b W O F % " #o F ., ! " w Dk W ," "" F X X I! , @ " ) *?C 8 % ?C " H H 8 / | 3 . % IC k IC W F X *R W < 5 ÷= b I ` z F }F X *R W F ] *?C *RF c y F# + % " , " %F ] j F A C *O G '" G 3b X< K" C }? & 3 W 3 H ‘ "F c " Wd "F & 3:8F 8G , "b h ,$F W O F #$ " $ O • | 3 X I! , ," I) a 3W 3# ") } *?C 8 % ?C " H H H 0 " ) U… ÷ U…1 I ` #A " 8 ; 9Y tA " IC *^ < IC W H #A " < / | 8 % IC Y • KWG F X ,O " / IC X WS E X8 ) c " J *R < I` 6 3 ., , " ?C " , H " j < H X *R W ,H " % ! ( 9(• % , 2 ( 9(• % 893
 3. * ? @A " G* * < H3 * "I 7 $7 | ,; W V # " ` F # " ` *?C 8G C *+ " ` | . ' " 8G E 8 , |X c " I[ #$ " ," x P )F "8 "F " ,E a73 #P " 8 G ,; w | ,; Y / | ,; # " ` Y D?C T ` < IJ "+ Y ‚ `X *+ " *X " ,y H 8G F #$Y 6 . ‚ ` | % IC *X " ,y ] P F #$Y •` "Š k X F ) IC z 0IC W 1F ) W "w 4 ` 3 *?C I^ aG b ?C H . 3H b G 8G a *] 0*K ?` " ` | % IC 1 ,+ : # ` / | ,; # " ` W "+ Y ‚4 ` k *X " ,y ] P F] F ]c y ‚ •` ‹ Y X K ! a% WR F K " *O 8 )" "' F 7 F % "c y w 1! C : . "" G ,3 %" K ! *?C E , "& ,E " ]T , " j " k ,^ ` % *R " R ` $ *Rf 73 % *R " R " #o *G G K !FT *X G "" "R ?< " "R T j"` % *R " ,c F " z *Rf 73 *O " *?C K ! , j]0 O1 % *R " R & ` < " ,] a *] ,," *] E 4 3 "" "R * " *?C I[ #$ " K W G ? *; j "F 8: IC , " 8 8 F Wc "F S *X X O I[ #$ " " 3 k W V *O G $ & 3 8 WR I) V , " ?< " F "" "R X ,O ", ` X O G X c " I[ #$ " 8G 3 X *R W *O 3 G C 8 *^ ," "" " #$ " 3 ,H G " ` Y G #$ " $ C 8 ? : "X X c" ^" K < bI ` ?< " G ,3 %" G TX T Wc " O k Wc " *] E w h" ? T !" 7x [ ;" X mH T , F *k W K "I X T !" c " ?C " T 8z $ " bI ` ,3 %" & 0&D , '& A # $% S m V %
 4. * ? @A " G* * < H3 * "I 7 $7 Q! T 6I( S H #v 8 ) c " W G # " #v , ` F X O *G UUU… ! " #$ "Y 2 @ c " I H #v 3 " " WG # " ?Y ,€ F # F X OG #g # " ,H G W] *< " ) *) W) c " I F ?C " F ME 3F , " ?< " X P IP *X " "X ` "" E Wd " ?< " " " P M I H #v *?C T7 ? " *G c „BU ` W^ *b ! *?C 9 " x ` X , " 8i S% ?C " C 8 X I H #v *?C " H ! *? ! " #$ " " 3 " *?C 7, X Y S H #v *R y "F I H #v *R , " WE 0 UU ÷ =UU F I H #v U U *R 0 ` < =UU 4 3 * " I[ #$ " ,R " ,Q X ! , "x P 8 ] *R , " ?< " "b b " H ! G 8 # `XO 7# J *R `P* ` H! T 6u S H #o ?C " " ) * ,J a % " ,] I% Wd " U J *R *R , ` U ÷ U ‡f = B F # *X X O ] *?C #y " * ` D73 *b3 c "F "b *73 8 I H #o *R *?C 8 ; 9 *G E X X 8 ) c " , ' " W G *K G I! & , " , " 8i * S H #o *R *?C ! " #$ " , " P g 8 F #$Y 3G ) * IH IH "I F IH % F 3 " % IH "I F WR ,' * c" "I IH F ," 3 P G ` 1! _? 4 !" ` E 8) c" $+ E # " *Q , ,?` *X D73 X ,O " , O , " ?< " F 3m ` W^ *b " H ! lR I% ?` " I[ #$ " X , O " ?Y / G % # "* % " % w , " " : % a?< "F < & R "7 8 o F ": % , " ,?@ " *R w / WR * 8O ,E k ! c " #?` #$ " !" IF *R , " % "* 8 O P *R "Y "?@ 3F *X " J ` b "F *X " J *€ G ,H . *R ,?@ " / *R " < r x [ s *?` #$ " ,?@ " X " 8
 5. * ? @A " G* * < H3 * "I 7 $7 ; 9Y 2 ` E 8G & ) W G # " #v "] " ] ‡ I. ↔l . a # *X 3O W G X* 8 !" I k *R T hP #9 4Q3 8O 8 #A " , " " < 8 D% `" ^" % c " c "I ^ c" K I[ #$ " # b& 7 *G J ,H ” I” 4Q3 WG a G ,O 3"
 6. * ? @A " GJ 3 B #9 C 0 F= G 1 D T hP #9 N T C T h < "E Q3 H F < 0 *] " x F 89 F *< ] ; "1 4Q3 H 9 " x < %& "' *k ,? " < :” • 8H #" C 8 F ,E W 3 *] " xF F< " ; "_I *X 3 #$ C 8 -./ X b a *] 0 UFˆ… F BFBL… 1 *O ! " #" ,H 5 D] "x " #$ " " ) *+ , " ” I ) " ) *+ ," -./-. C 8 -./ = D] "x " #$ " 3F 3 ” T *X X a: "E*O 7 W ; "” B I X < IJ 3 C8 " ) *+ , " ” 4Q3 ! " < IJ 3 : " ) *+ , " -./ b :J, " ,^ 0 Z " ) *+ , " -./ b :J ," ,^ 1 L ,E W 3 *] "x $* ?< " 3 ˆ 4Q3 G " #$ " " 3H 9 " ?< " W k” „ 2H *] "x " #$ " ?< " ” U 4Q3 E K ! , " : ?@ " X b a *] *O : * *?C < " %8 I8 3 ` ?< " 8 II < ; "0 F ?@ " F F , F , , " WE F , 1 4Q3 7 W : 0 a73 #P "F 8G F #$ " $1 k " #$ "F *k * O F 89 D] "x IY : W F : C 8 F" " ,^ " 0 " " 3 8 1F " " ", > 0 " " G 31F C 8 ! "” 4Q3 7 : WG H " X, " ,?@ " CIY / . K ! ,H " ) *+ , " / . ?< " 38Y
 7. * ? @A " GJ 3 ‚ l! *R 8 [ a ‚ l! *R 8 [ X 06FS1 - . b - . " #$ " 4Q3 WG 7 &b , " *% ` "
 8. * ? @A " GJ 3 0v T : • 9 3G $I *O ,) @ Y 5 F= f F= f F= fF B 0v T @ • 9 3G $ I *O ,) @ Y 5 F = F B $ OY “2 W G 89 *O 7 X j . " #$ " #P *k *O b Y ‚ : a73 #P " W X ‡5 f ‚ : 8G W5 f ‚ : 8G %5 fW ‚ : 8G * +5 f ‚ : #$ " $ ?@ " 5 fW ‚ : #$ " $ # ^ X % *R ^ 5 f ‚: #$ " $ W G # " X " 5 fW ‚ : K c 5 5f ‚( "a = ‚( " b = ‚ ( " #v = ‚ 4C 8 !" WB f ‚ 4C 8 !" WB f S8 WG 7 X j 89 ,H N. 9 3G X *O H " #$ " " T" 7 X *k * O 3 8€ . 0 G X1 0v T E W 8q R G 3, " 3 " $ 0W ,c "F ,$ F . 1F 3 3O 0 $ A " a. * F a. 3F 1k #$ " $ < 8 0#h F *$ F # F8 # 1 Wd " : AC ` R," 89 ,H *k * 8 X *O a *] 3H b < T *X ?< " 3 *O * ! " 3H b ,H & 3 ,E $ O ; 9Y DO " ) ?< " *Q %? Eb ) ") *I Y 2H ,‹ 9 # 89 *X 8 " 89 8 •9 # ?< " 3 *O *?C K ! X < " % *O * ! " 3H b I) V *Q () " I% , " & 3 ,E 3 $ O *O *?C K ! X < %?
 9. * ? @A " KK $% % 2?` ? I) a *?C :F : C8 H 3G #A " : 8 V lŠ ?` X 7 89 0 1 ,H " DO , ! FI I 3O *K ?< " *?< " 89 H V ?` ` M2 K!H V & % G •Sƒ 0• ., S # ,# ƒ," | 1 3 X *? , H V FI "& R *% ` ?` "" , O E *Q X % " 89 T ,?` *Q & . #A "F 8 " #g "E I[ *K Y E G m X #$ " ` ?` * " , O F * " a73 #P " H V ,?` H b W G b ` H V 2" Y Γƒ 6 Y ‡-2ƒu , "n % Y( D! Y t•2 2 Y ‰• ‡YS u H " li , %" H VF %" H V ?@ " I[ #$ " G " ` *G ` T " Y ‡•S•Y & x P " "F : 0 3G 1 S‡{Y tA " ,R " ,Q F *k W
 10. * ? @A " KK @!# 89 = % - @( g t 1^M2 u$ ]M 1 ud 4 R G Q [E F: 89 Γƒ F ( I% 0 a a1 b 5= ‰•S Saa I% 0 a a1 b S5= ‡-2ƒS kN I% 0 a a1 b N 5= t•2 k I% 0 a a1 b 5= S UBU‡ I% 0 a a1 b UBU‡5= ‡•S•fS‡{ U I% 0 a a1 b U5= !# 89 67 7 - @( H V ' 0I%1 m S% 0 m& 3 *] < M #$ 4 : Γƒ ˜ m b "E ˜L ( m b "E L ‰•S S S% T w L 0& 3 *] S5 … " ) #b T F5 ÷ UFL…1 ‡-2ƒu ˜ k˜ I% 0˜ 1F I% 0˜ 1 m ˜ „UF ˜ U b t•2 0a a1 Ž I%F I% 0a1 m b „UŽ F UŽ ‡•S•F S‡{ Ž FŽ Fw S% m b Ž U„F Ž F Ž U„F Ž U '& 89 ;9 < Γ{ # G) bG` 4 Ga . 4 { j :!# T o= 4 % " 'Y 9 ' #A " m " 3H % C 8 X, " 89 H V , l M Ž lU 2 S Γƒ Γ Φ N l 4 ( , l M Ž lU 2 S t•2 , l M Ž lU 2 S ‡-2ƒu l M Ž t 2 S 4 % " I%Y I% m b 9 M #$ S% I ' m… S% J *b 89 H 02 4 1 m b V W
 11. * ? @A " KK Γƒ BU ≈ BUS m b ,c 0…1 I% 0a a1 b " 3H % *X ’’*; " I% 0a1 b " E „N ≈ „U ,S U I% m≥ … ,?` ( N , ≈ ,l S ≈N U , t•2 m… 2 4 8 X • • 0N1F I% 0a a1 •U 0‡-2ƒu1 N 0t•21 b UF … …, J *b 89 5 t5 ≈ 5 ,lU5 ‡-2ƒu m… 2 4 7` I% 0a a1 b 5k`U UF 5… _ … , _ UF …lU & g
 12. * ? @A " KK & 89 P [E / 89 • Γƒ Y : 3H #A " *?C 89 , H "Y ' 6 G . I% m b ,c Ž G . & 3 *] " : C8 M #$Y 6 ˆ ,5M 0 ˆ…ŽF 5… ,F …M1 X UFˆ… • ‰• 89 : " X Wd " ' S 4 ` I% ! PF #$Y S 4 F S 4 F S 45F S 4 U 0 % W G ) , W) " b1 • ‡-2ƒu 89 : " X Wd " ' • G . ? & 3 *] " : C8 M #$Y • ˆUŽ M ˆ/U5/U 0UFˆ… _5… ,_ …M1 • t•2 89 Wd " ' S G . ? & 3 *] " 0 ,T , Wd " 5…1 / 89 ` $ m • Γƒ Y 89 W^ *b Wd " ' N I% G . m b "E " 3H % , , " WE M #$Y N „F N = • ( Y W^ *b Wd " ' ( , I% m , , " WE . b "E M #$Y ( , = • ‰• 89 Wd " ' Sš ] I% ! P T ÷ = • ‡•S•fS‡{ & 3 *] KcY M #$Y = =„F =U UUF = UUF = UU \* 9 E $ E LM @ J ^M , 89o " !" , S& Γƒ M2 ( š 2S ‡•S•fS ‰•S ‡-2ƒu t•2 S ‡{ 5= 5= 5= ( U5 U5= S5= N 5= 5= UBU‡ =U 5= 5U , 5UN 5U , (= 5 = 5U S ,55 5 5 5 ,5 = U‡ UU U 5U ƒ• UU N ( , = (= „ 5 UU Sš ‰ UU ,B UU , = =‡ , = ˆB B „„ U, UN N S5 U 5U Sš S5 •U, N U , 5 US UU U‰ „ „U ,S „N „ ,S „U S55 „U ,S 55 t UU ˜U U Ž U„ S5 ˜ U= U= U Ž U, N , t St • UU NU t
 13. * ? @A " KK , ˆUŽ ˆ 6ˆ Žˆ S4 • ˆUŽ M ˆ/ S ˆ/U/ ,5M ,5M U5/U ‡S l 5 , ‡ B SS U - BU -. BU -. B U (N ˆ/ 4 UU - ˆ 2 5U - UU -(• UU (( U BU 5ˆ U U ( =U/ n =UU - ˆ ˆU==/ - t= -(S=UU/L (((= =UU =U /L UU UB UU U fL \* 9 E $ ' O J ^M $ E 89 [E E !" O K 1 g ]q v w f]f2 q b " 3H % … • " #$ " l ,M Žl 2" 3H : F 89 % 8 Ž~ : ?` Y t$ " $ " "F #$ " $ /Ž UFB/ / / / / / / / b 3F #$ " $ F5 ] *J /Ž UFB/ / / UF / / / / *R ?@ "F F5 = w S~ : ] *Y t$ " $ z /S UF= / F= F= / / / / P F 8: F 8 /S UF== UFˆ / / / / UF5 S # Fw : J *R 0ƒF ‡F t1Y ƒ~ : #b Y t$ " $ ^ F # F /ƒ UF„ FU UF= / / / / / 8 # "R /ƒ UF„ FB / / / / / / ‡~ : , "8 "8 Y •Š 8: IC F ,$ /‡ FU / =FU / / FU / / jFw / ‡5 FU FU FU / / FU / / t~ : W , ,$ F8 /t F= / F/ FU FU / / # " RF U
 14. * ? @A " KK /t F= / F / / FU / / Fw U 4~ : J *R :8 /4 U UF5U / F UF5 / F= / / 0‡ F l"1F = 8 *; F /4 UF = / F= / UF„ / / / 8 ,€ F # F / 45 UFBU / 5FU FU / ˆFU / / w ~ : "X >, t F 3F / UFL= / 5FU FU ˆF / / / WF h8 F U w /B UFˆU / 5F= F= UF / / U l~ : "X Ž l t$ " $ ^ /l UFˆU / 5F FU F= ˆFU / / FX /l UF„U / 5FU FU BFU =FU / / %" y /l U UFˆU / FU F FU UFˆ =FU / , = 6~ : 8 : 3. UF=2 t$ " $ *A : /6 UF L / FU / / UF / P /6 UF U / FB / / / / F =2 w \* 9 E$ 5 E @J % $ 4% ,$ 89 P [E < DR • 4E 2 ! ?` σW σ δ Ψ 8 : ! *R " G# ‰f l2f l2f … … " 4u G U 3 5U ," ˆ U~ / / / / / / / ?` ˆ=U / / / / BUU U/ / u 5UU ~ / / / / / = / r =UU UU U 5FUU U/ UU/ =/ / r UU ~ U 5UU 5U 5UU 5U/ UU ~ 5= UU
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=233

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2