Vật liệu - Linh kiện điện tử P2

Chia sẻ: Goi Xanh Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
138
lượt xem
69
download

Vật liệu - Linh kiện điện tử P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong tự nhiên , thạch anh là những phần tử lớn có phần chính hình lăng trụ và hai đầu hình chóp .Thạch anh sử dụng trong kỹ thuật vô tuyến điện tử là những phiến mỏng được cắt ra từ tinh thể thạch anh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật liệu - Linh kiện điện tử P2

 1. d¢ til du l:;ti tang, do do dau ghi va dau xoa khe sau co d¢ r¢ng Ion han d~ tninh dong ghi qua tai gay meo tin hi~u. Be r¢ng khe tit duqc c6 dinh bilng v~t d~m kh6ng til tinh co clIng d¢ mon voi laL Chieu cao cua khe tir ph1,l thu¢c be r¢ng bang tir va s6 duang ghi tren bang tir. + Cu
 2. a * Neu tac dl,lng h!c keo vao mieng th~ch anh thi 2 m~t ella mh!ng th~ch anh co nhfrng di¢n tfeh tnii dau vai truong hqp tren, hinh (1-19b). *' Neu dua di~n up xoay chieu vao mieng th9ch anh thi mieng th~eh anh se rung d¢ng theo tan 56 clla nguon di¢n ap d~t va~, hinh (l-19c). *' Neu ta cho mieng th
 3. * Tan s6 c¢ng huang n6i tiep la tan s6 H! nhien cua th",ch anh f 4 • I f - q- 2rr~c"L(, *' Tan s6 c¢ng hwYng song song lit co tfnh den di~n dung gia dO' fro Neu c·» Ct.) thi tun s6 fl' rat gan f 4. NglI
 4. g9i la nam tren clIng m¢t tr!,! (cylinder). Nguai ta danh so ca_ cac tmck Ian cylinder. Ranh ngoai clIng nam a mc"j.t trcn dia duqc danh la so O. Tiep den dii li~u sc dm;1c ghi/d9c tren ranh ngoai clIng cua m
 5. Diu 3,5 inch duqc bao v? b6i mOt vo nhl!a cung. Dung luqng luu In] elm dia nay la 1,44 MB. Tren thj truang con ton qi dia co m~tt d() cao cung kfch thlf0c. Dung luqng cua dIa m(lt dO cuo Ii 2,88MB. Hi?n nuy 10
 6. may khOng dQc duqc du li¢u tn~n dia. • Khong nen lam ban khe tiep xuc. • D~ dia xa noi co til truang nam cham. • D~ xa noi co nhi~t d¢ cao. • Bao v¢ chong ghi, xoa: Ooi vai dia 1,44 MB muon chong ghi ta chi vi¢c g~t lay chong ghi. 3. Cia cUng 3.1. Cou tao (Milil ]·24) Dla cling bao gom m¢t ho~c nhieu dia til bang kim lo:;ti ( hqp kim cua nhom, gom hay thuy tinh) duqc xep thanh m¢t chong thea m¢t tr':lc dling va duqc d~t trong mQt vo bQc kim lo:;ti cling d~ tranh bl,li ban. GiUa moi chong dla lu6n c6 khoang ha de cac dau til up VaG m~t dia tien hanh d9C ghi. Trong vo bQc kim lo~i d6 co chlia lu6n ca dQng co quay dia. Dla cling thuang duqc lap co dtnh trong may. Hlnh J - 24. C{lu 1(10 ilia dmg 3.2. D~c di~m chinh * T6e d
 7. , o tfia cung thuang duqc dung luu tm dfr li~u, chua cae philo mem caj d~t chuang trinh. 1. Cae thc.nh phon cua dia cung ,,~"'> .. 1m I';e .. (",'" ".,,~ . ,,' .- " 1>.... I ..
 8. Toc d9 d'lc co so cua mQt rna quang hi 150 Kbyte/giay. Cae 6 dia dQc nhanh co toc di) Iii h¢i s6 cita t6e d¢ co sO nay (Vi d~ 24X, 32X, 36X, ... ,52X). Thai gian truy nh~p m¢t dia CO - ROM nhanh han 150 ms. CD - ROM chi e6 the doc v1 thong tin duqe ghi bang cong ngh~ dot chay. Thong tin nay chi viet vao dla m¢t Ian v1 bc m:}t ella dia lhl;fe sl! duqc nhting dc du liGu. Be m~lt CD - ROM luu tru c
 9. • Lap phim philn X';l (vang hay h(.1p kim mau b~c, 50-;.-100 nm) • Lap mau polymer huu co • Lap palycarbonat trong suot. Lop mau Polymer la 16p chua dCr li¢u va nam ngay sat m~t chua nhan hi¢u. VI Y(ly luu y tranh him xuac mi.~1 n:1Y khi dung CD - R. Khi hj tia Laser dot chay, 16p mau nay chuy~n sang m~tu den ',la dong vai tro dc lb dO' li¢u (PIT) ella CD thuang. CD ghi h~i duqe CD - RW (CD - Rewritcahle) baa gom cac lOp sau: • Lap nhan hi~u (kh6ng nhat thiet cdn den). • Lap phil chong xuoc (khong nhat thie"t dn den). • Lop phim baa v~ tia ti'r ngo';li. • LOp phim phan x~ (yang hay hqp kim mtiu bo.le, 50-;.-100 nm). • Lap d.ch di~n tren. • LOp kim lo~i luu tru dfr li~u. • Lap cach di~n duai • LOp poly carbonat trang suot. Ta thay sll khac nhau duy nhal gifra CD - R va CD - RW la lap chua dCr li¢u. Nguyen tac ghi dfr li¢u dlla thea sll thay d6i tf
 10. hem va kha nang truy nh~p nhanh han cae dia quang tfU'ac no. DVD co khii nang hru tTU phim, nh~c d'-.mg so va dil' li~u eua may vi tfnh trong cung mt')t khci dia. Hi¢n nay, dia DVD se thay the cae iO'.li bang VIDEO ghi hlnh, dia LESER DISK. CD - ROM. CD - RW. Nguyen de cau t,-~o dia DVD giCjng nhu dia CD. Cae tham so li¢t ke sau day se giiii thfch t
 11. ghi dfr li¢u nhu CD - RW. Dung luqng trung blnh vaa khoang 4,7 Gbyte. TuOi thQ ma DVD-RW, DVD-R, CD - R, CD - RW vao khoiing tit 50 den 300 niim. * DVD+RW ghi dfr ii~u nhi6u lan, dung luqng trung blnh tren mQt m~t 13. 2,8 Gbyte. Dung hai ehC" d¢ dge: Chc dQ v~n toe tuye'n tfnh khong d6i CLV de dge dfr ii~u phim va ehe dO v~n toe gae khong d6i CAY d~ truy nh~p dfr li¢u thuang. The' h~ DVD+R\V thli hai se co dung luqng 4,7 Gbyte. IV. f)(}NG CO mEN M(}T CHIEU co NHO a Trong cae may CASSETIE du ho~lt dOng ehe dO nao (ghi hay dge, xoa) thl bang tu duqe gifr cho ehuyen dOng iu61 qua dau tu vai m¢t toe d¢ khong d6i. V.}n toe tuang doi cua d[iu dge trcn v~t ghi eua dia CD eung kh6ng d6i. D~ d •.\.m buo yeu cau nay nguon quay thong thuang hay dung l1i d.e d¢ng ea di¢n co nha 1 ehicu, g9i Hi rna ta DC. Ngo~li ehue nang lam nguon quay keo d.e bang tu, quay dia CD, mota DC cung con him nhiEu ehue nang khae trong cae thiet bi di~n lU, ehuyen m,!-eh .. Trong cac sa do m~leh di~n, mota DC thuang duqc ky hi¢u nhu hlnh (1- 26). --, 1 .. I 1 1 1 ..... _ _ J Ki hicu mo to DC MO to" DC co IC 6n t6c Hillh J-26. Ky hi¢u moW DC Cau 1
 12. 2. Pha" ltng: Lam hang cae v~t li0u sat til tren d6 c6 cae ranh d~ di!-t cUe khung day. Khung day dUQ'e d~t tren cae qtnh eua philn ung nam trong til truang cila phan dm. Cae c
 13. Ngoai cae b¢ ph~n ehinh mota DC eon co cac phein phl,l sau: • Fd WI h~) i()c c/u{ng ()II: Mota duqc d(\t trang 1 vi') kim lo
 14. Cau hoi va bai tap chlfdng 1 1. Trinh bay thuyet chat ran va vung dan di$n clla v~t li$u. Tuy thea vung dan di(m,v~t li$u dLl9C chia thanh baa nhieu 10
 15. Chlio'ng 2 CHAT BAN DAN vA DUNG CU BAN DAN . . Chat oo.n da.n til d.c chat trung gian gifi'a cae chill dan di~n va chat each di
 16. v~y cu 2 nguyen 11.1 q.nh nhau g6p chung m(H doi di~n 11.1, deli di~n 11.1 nay chuycn d9ng tren quy d
 17. (luang Iffig voi di~n tich du(mg) se ehuy~n dt,mg thea ehi~u di¢n truang t~o lhanh dong di~n. NlllI v~y dong di~n tmng chat ban dan la dong di¢n ti'r va d6ng 1
 18. di~n chu yeu bang di9n tii nen gQi la biiii dan di~n tU hay ban diln lo~i N (tu chit negative nghia la am). Phan til dan di9n ehu yeu gQl la phan tir eo ban hay phan til dan di~n da s6. d ban dan lo~i N, phon tL'j- dan di¢1I co bdn Ia di¢n Uf. Di~" 'iT"_' du Di~n i'u lit do Hillh 2-3: Me} lIinll ('(ttl t/'lIC m(,JI1g tillll the' ball dall tQP IO(,Ji N Neu t
 19. Vi~e pha t
 20. II. mol' BAN DAN 1. Cau t~o Diot bao g6m 2 lop han dan P va ban dan N ghep voi nhau. Khi cho hai I(Yp han dan khac lo~i HI. han dall lo
Đồng bộ tài khoản