Vẽ autocad 3D phần 3

Chia sẻ: Vongthe Sam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
1.663
lượt xem
1.318
download

Vẽ autocad 3D phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài vẽ autocad 3D phần 3 này các bạn sẽ học về các lệnh hiệu chỉnh khối

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ autocad 3D phần 3

 1. CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI Leänh Chamfer: Doøng Leänh: Caùch goïi leänh Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: (choïn caïnh caàn vaùt meùp) Modify/Chamfer Base surface selection... Cha Enter surface selection option [Next/OK (current)] : (choïn caïnh cuûa solid ñeå ñònh maët chuaån, Modify Specify base surface chamfer distance : (khoaûng caùch vaùt meùp cuûa maët chuaån) Specify other surface chamfer distance : (khoaûng caïnh vaùt meùp cuûa maët beân) Select an edge or [Loop]: Select an edge or [Loop] (choïn laïi caàn vaùt meùp treân maët CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI Maët chuaån KC vaùt cuûa caïnh treân Löïa Choïn LOOP maët chuaån Löïa choïn naøy cho pheùp vaùt meùp toaøn boä caùc caïnh cuûa maët chuaån ñöôïc choïn khò nhaäp chöõ L: Maët chuaån Khoaûng caùch vaùt Caïnh Vaùt caïnh coøn laïi 1
 2. CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI Leänh Fillet Doøng Leänh: Caùch goïi leänh Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: Modify/Fillet (choïn moät caïnh cuûa Solid) Enter fillet radius F (nhaäp baùn kính caàn bo troøn) Modify Select an edge or [Chain/Radius] : (choïn giao tuyeán tieáp caàn bo troøn) 1 edge(s) selected for fillet. (tieáp tuïc choïn hoaëc Enter ñeå keát thuùc leänh) CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI Tuøy choïn Chain cho pheùp fillet moät loaït caùc caïnh lieân tieáp nhau, caùc caïnh choïn ñeå fillet taïo thaønh moät chuoãi “chain” 2
 3. CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI Leänh Slice Doøng leänh: Select objects: 1 found Caùch goïi leänh (choïn ñoái töôïng caàn caét) Draw/Solid/slice Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] : yz slice (choïn maët phaèng caàn caét theo caùc löïa choïn) Solid Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: (choïn moät ñieåm treân solid caàn döõ laïi hoaëc nhaäp B ñeå döõ laïi caû hai) CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI Vaán ñeà veà xaùc ñònh maët phaúng caét: Vaán ñeà veà xaùc ñònh maët phaúng caét: 3 Points 3 Points Ñieåm thöù nhaát Specify first point on plane: (Xaùc ñònh ñieåm thöù nhaát cuûa maët phaúng) Specify second point on plane: Ñieåm (Xaùc ñònh ñieåm thöù hai cuûa maët phaúng) thöù ba Specify third point on plane: (Xaùc ñònh ñieåm thöù ba cuûa maët phaúng) Ñieåm thöù ba 3
 4. CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI Vaán ñeà veà xaùc ñònh maët phaúng caét: Leänh section XY/ YZ/ ZX : XY YZ ZX Coâng duïng: duøng ñeå taïo moät mieàn laø giao cuûa solid vaø maët phaúng caét, maët caét naøy seõ naèm treân lôùp hieän haønh Specify a point on the XY-plane : Xaùc ñònh ñieåm goác caàn caét treân maët phaúng XY Caùch goïi leänh Draw/Solid/section sec Solid Xaùc ñònh ñieåm caét CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI KHOÁI RAÉN Doøng leänh: Select objects: 1 found Caùch goïi leänh (choïn ñoái töôïng caàn caét) Modify/Solides ditting Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] : yz Töø baøn phím (choïn maët phaèng caàn caét theo caùc löïa choïn) Solids editting Vaán ñeà choïn maët phaúng caét töông töï nhö leänh slice 4
 5. CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN KHOÁI RAÉN KHOÁI RAÉN Caùch 3: Töø thanh coâng cuï Solids editting Caùch 1: Töø thanh coâng Modify Caùch 2: Command: solidedit CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN KHOÁI RAÉN KHOÁI RAÉN 1. Leänh: Extrude faces Doøng leänh Coân duïng: Duøng ñeå hieäu chænh beà maët khoái raén töùc laø Select faces or [Undo/Remove/ALL]: coù theå laøm taêng hoaëc giaûm beà maët khoái raén Löïa choïn maët phaúng extrude Caùch goïi leänh Specify height of extrusion or [Path]: 10 Modify/Solides ditting/extrude faces Nhaäp khoaûng caùch caàn hieäu chænh Specify angle of taper for extrusion : Soliedit Nhaäp goùc vaùt Solids editting 5
 6. CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN KHOÁI RAÉN KHOÁI RAÉN Ví duï: Chuù yù Maët phaúng caàn Khi duøng leänh extrude faces thì chuùng ta khoâng caàn Extrude phaûi quan taâm ñang ñöùng treân maët phaúng naøo Chuùng ta coù theå duøng leänh extrude faces ñeå tröø ñoái töôïng thay cho leänh tröø Khi chuùng ta söû duïng leänh naøy chuùng ta phaûi löïa choïn ñuùng maët maø chuùng ta caàn hieäu chænh CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN KHOÁI RAÉN KHOÁI RAÉN Ví duï: Ngoaøi ra chuùng ta cuõng coù theå extrude faces theo ñöôøng daãn Maët extrude Löïa choïn Path Doøng leänh Select extrusion path: Choïn ñöôøng daãn deå extrude maët theo ñöôøng daãn ñoù Ñöôøng daãn Maët extrude Maët extrude Maët extrude 6
 7. CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN KHOÁI RAÉN KHOÁI RAÉN 2. Leänh Move Faces Doøng leänh Coân duïng: Duøng ñeå hieäu chænh caùc maët khoái raén baèng Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found. caùch dòch chuyeån beà maët ñoái töôïng Choïn maët phaúng caàn dòch chuyeån Caùch goïi leänh Specify a base point or displacement: Modify/Solides ditting/move faces Ñieåm chuaån caàn move Solidedit Specify a second point of displacement: Solids editting Ñieåm caàn ñaët tôùi CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN KHOÁI RAÉN KHOÁI RAÉN 3. Offset faces Ñieåm caàn ñaët Maët caàn di Coân duïng: Duøng ñeå hieäu chænh caùc maët khoái raén baèng chuyeån caùch offset beà maët ñoái töôïng Caùch goïi leänh Modify/Solides ditting/offset faces Soliedit Solids editting 7
 8. CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN KHOÁI RAÉN KHOÁI RAÉN 4. Leänh Delete faces Coâng duïng: Duøng ñeå xoùa caùc maët phaúng ñöôïc taïo ra Ñoái töôïng caàn Offset ñoái töôïng baèng caùc leänh chamfer vaø fillet offset nhoû laïi vaøo 5 Caùch goïi leänh Modify/Solides ditting/delete faces Soliedit Solids editting CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN KHOÁI RAÉN KHOÁI RAÉN Doøng leänh 5 Leänh Rotate faces Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found. Coân duïng: Duøng ñeå hieäu chænh caùc maët baèng caùch Choïn maët phaúng caàn xoùa quay caùc maët moät goùc naøo ñoù Ñoái töôïng Maët phaúng sau khi xoùa Caùch goïi leänh caàn xoùa Modify/Solides ditting/Rotate faces Soliedit Solids editting 8
 9. CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN KHOÁI RAÉN KHOÁI RAÉN Doøng leänh Ví duï Maët phaúng sau khi quay Select faces or [Undo/Remove/ALL]: 15 ñoä theo truïc y Choïn maët phaúng caàn quay Specify an axis point or [Axis by object/View/Xaxis/ Yaxis/Zaxis] : y Choïn truïc ñeå quay Specify the origin of the rotation : Ñieåm goác ñeå quay Specify a rotation angle or [Reference]: -15 Nhaäp goùc quay Maët phaúng caàn quay CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN KHOÁI RAÉN KHOÁI RAÉN 6. Leänh Taper faces Doøng leänh Caùch goïi leänh Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found. Choïn ñoái töôïng caàn taïo Modify/Solides ditting/Taper Faces Specify the base point: Soliedit Choïn ñieåm thöù nhaát cuûa truïc Solids editting Specify another point along the axis of tapering: Choï ñieåm thöù hai ñeå taïo thaønh truïc Specify the taper angle: -5 Nhaäp goùc vuoát 9
 10. CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN KHOÁI RAÉN KHOÁI RAÉN 7. Leänh Copy Faces Caùch goïi leänh Goùc vuoát baèng 5 Modify/Solides ditting/Copy Face Soliedit Solids editting CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN KHOÁI RAÉN KHOÁI RAÉN Doøng leänh 8. Leänh Color Faces Select faces or [Undo/Remove/ALL]: Choïn maët caàn copy Coân duïng: Duøng ñeå toâ maøu cho caùc maët phaúng Specify a base point or displacement: Choïn ñieåm chuaån Caùch goïi leänh Specify a second point of displacement: Modify/Solides ditting/Color Faces Choïn ñieån caàn ñaët Soliedit Solids editting 10
 11. CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH MAËT TREÂN KHOÁI RAÉN KHOÁI RAÉN Doøng leänh Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found. Choïn caùc maët toâ maøu Select faces or [Undo/Remove/ALL] Tieáp tuïc choïn caùc maët toâ maøu hoaëc nhaán enter ñeå choïn maøu HIEÄU CHÆNH CAÙC CAÏNH CUÛA KHOÁI RAÉN HIEÄU CHÆNH CAÙC CAÏNH CUÛA KHOÁI RAÉN Doøng leänh 1. Leänh Copy Edge Select edges or [Undo/Remove]: Coân duïng: Duøng ñeå sao cheùp caùc caïnh cuûa moâ hình khoái raén Choïn caùc caïnh caàn copy Caùch goïi leänh Specify a base point or displacement: Modify/Solides ditting/ Copy Edges Choïn ñieåm chuaån caàn copy Specify a second point of displacement: Soliedit Choïn ñieåm caàn ñaët tôùi Solids editting 11
 12. HIEÄU CHÆNH CAÙC CAÏNH CUÛA KHOÁI RAÉN HIEÄU CHÆNH CAÙC CAÏNH CUÛA KHOÁI RAÉN Doøng leänh 2. Leänh Color Edge Coân duïng: Duøng ñeå toâ maøu cho caïnh khoái raén Select edges or [Undo/Remove]: Choïn caùc caïnh caàn toâ maøu Caùch goïi leänh Modify/Solides ditting/ color Edges Soliedit Solids editting Caïnh toâ maøu HIEÄU CHÆNH BODY CUÛA KHOÁI RAÉN HIEÄU CHÆNH BODY CUÛA KHOÁI RAÉN Doøng leänh 2. Leänh Imprint Select a 3D solid: Coâng duïng: Duøng ñeå in daáu moät hình hoïc leân solid Choïn ñoái töôïng solid Select an object to imprint: Caùch goïi leänh Choïn ñoái töôïng imprint coù theå laø 2d hoaëc 3d Modify/Solides ditting/ Imprint Delete the source object [Yes/No] : y Coù xoùa ñoái töôïng imprint hay khoâng Soliedit Solids editting 12
 13. HIEÄU CHÆNH BODY CUÛA KHOÁI RAÉN HIEÄU CHÆNH BODY CUÛA KHOÁI RAÉN Keát hôïp vôùi extrude faces ta ñöôïc 2. Leänh Shell Coâng duïng: Duøng ñeå taïo voû hoaëc laø vaùch moûng roãng cho vôùi chieàu daøy chæ ñònh cho ñoái töôïng 3d Caùch goïi leänh Modify/Solides ditting/ shell Soliedit Solids editting HIEÄU CHÆNH BODY CUÛA KHOÁI RAÉN HIEÄU CHÆNH BODY CUÛA KHOÁI RAÉN Doøng leänh Select a 3D solid: Choïn ba caïnh Choïn solid caàn taïo voû khoâng taïo voû Remove faces or [Undo/Add/ALL]: 5 Choïn maët khoâng taïo voû Enter the shell offset distance: 5 Chieàu daøy voû 13
 14. HIEÄU CHÆNH BODY CUÛA KHOÁI RAÉN HIEÄU CHÆNH BODY CUÛA KHOÁI RAÉN 3. Leänh Clean Doøng leänh Select a 3D solid: Coâng duïng: Duøng ñeå loaïi boû caùc caïnh hoaëc ñieåm thöøa treân Choïn solid caàn ñeå xoùa caùc caïnh thöøa ñoái töôïng 3d solid Caùch goïi leänh Modify/Solides ditting/ clean Soliedit Solids editting 14
Đồng bộ tài khoản