Vẽ autocad 3D phần 5

Chia sẻ: Vongthe Sam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
1.661
lượt xem
1.311
download

Vẽ autocad 3D phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài vẽ autocad 3D phần 5 này các bạn sẽ học được cách tạo các hình chiếu từ mô hình 3D

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ autocad 3D phần 5

  1. TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D 1. MODEL SPACE VAØ PAPER SPACE MODEL SPACE Trong autocad coù hai khaùi nieäm veà khoâng gian laøm Model space laø moâi tröôøng 3 chieàu treân ñoù vieäc baïn coù theå xaây döïng moâ hình. Model space laø khoâng gian moâ hình BAÏN COÙ THEÅ Paper space laø khoâng gian giaáy veõ Quan saùt ñöôïc moâ hình töø moät ñieåm baát kyø Chia moâ hình thaønh nhieàu khung nhìn khaùc nhau ñeå ñoàng thôøi cuøng quat saùt töø caùc ñieåm nhìn khaùc nhau. TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D Tuy nhieân ñeå taïo caùc baûn veõ 2 D töø moâ hình 3D thì PAPER SPACE Model space coù moät soá haïn cheá sau: Chæ in ñöôïc moät view port hieän haønh Laø khoâng gian hai chieàu naèm ôû maët ñöùng cuûa Model space Khoâng theå in cuøng luùc caùc hình chieáu ñöùng, baèng, caïnh, Coù theå nhaäp caùc doøng chuù thích, veõ ñöôøng bao, khung trong caùc Model Space teân… Khoù ñònh tyû leä in chính xaùc Taïo caùc hình chieáu töø moâ hình 3D Khoù theâm vaøo baûn veõ 2D caùc doøng chuù thích, kích thöôùc Baïn coù theå quat saùt Model space treân paper space moät caùch bình thöôøng Vôùi paper space coù theå khaéc phuïc ñöôïc caùc nhöôïc ñieåm treân 1
  2. TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D PAPER SPACE CHUYEÅN ÑOÅI KHOÂNG GIAN GIAÁY VEÕ MODEL SPACE VAØ PAPER SPACE Ñeå chuyeån ñoåi moåi tröôøng laøm vieäc töø Model sang Paper ta coù caùc caùch sau: Caùch 1 Chuùng ta goõ TILEMODE Enter new value for TILEMODE : 0 Nhaäp Giaù trò laø 0 chuyeån sang paper space Caùch 2 Chuùng ta coù theå choïn vaøo caùc nuùt Layout 1 vaø Layout 2 Maëc ñònh ta coù 2 traïng thaùi Paper space TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D Khi ñoù xuaát hieän hoäp thoaïi sau Neáu chuøng ta choïn Modify seõ xuaát hieän hoäp thoaïi Taïo moät trang Layout môùi Ñònh khoå giaáy Ñònh daïng ñôn vò ño vaø tæ leä Hieäu chænh trang Layout ñaõ coù 2
  3. TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO KHUNG NHÌN ÑOÄNG “LEÄNH MVIEW” TAÏO KHUNG NHÌN ÑOÄNG “LEÄNH MVIEW” Coâng Duïng Caùch goïi leänh Duøng ñeå taïo caùc khung nhìn khaùc Nhaäp nhau treân moät baûn veõ Caùch 2 Mview Hoaëc Mv Caùch 1 TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO KHUNG NHÌN ÑOÄNG “LEÄNH MVIEW” Caùc löïa choïn Doøng leänh Fit Specify corner of viewport or Taïo caùc view port vöøa khít vôùi vuøng ñoà hoïa [ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore /2/3/4] : 2/3/4 cho pheùp taïo 2,3 hoaëc laø 4 View port treân vuøng ñoà hoïa Caùc löïa choïn Doøng leänh Specify corner of viewport or Enter viewport arrangement [Horizontal/Vertical] Ñònh moät ñieåm ñeå xaùc ñònh ñöôøng cheùo View port Choïn khung naèm ngang hoaëc thaúng ñöùng Specify opposite corner: Specify first corner or [Fit] : Ñieåm goác thöù 2 ñeå xaùc ñònh View port Baét caùc ñieåm laøm view port hoaëc nhaán F 3
  4. TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D Khung nhìn 4 View port TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU LEÄNH “VPOINT” Caùch goïi leänh: Caùch 1 TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU LEÄNH “VPOINT” Löu yù: Caùch goïi leänh: Leänh Mview chæ söû duïng ñöôïc ôû treân trang paper Khi chuùng ta muoán chieáu caùc hình chieáu chuùng ta phaûi Caùch 2 vaøo töøng view port moät Ñeå vaøo ñöôïc viewport Chuùng ta nhaäp MS ñeå vaøo töøng View port Chuùng ta nhaäp PS ñeå quay laïi traïng Paper 4
  5. TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D ÑIEÀU CHÆNH VÒ TRÍ GIÖÕA CAÙC HÌNH CHIEÁU VUOÂNG GOÙC ÑIEÀU CHÆNH VÒ TRÍ GIÖÕA CAÙC HÌNH CHIEÁU VUOÂNG GOÙC Doøng nhaéc phuï Nhaäp leänh: Enter an option [Angled/Horizontal/Vertical Command: Mvsetup alignment/Rotate view/Undo]: Doøng leänh: Nhaäp H Hieäu chænh caùc hình chieáu theo Enter an option [Align/Create/Scale Phöông ngang viewports/Options/Title block/Undo]: Specify basepoint: Nhaäp A ñeå hieäu chænh vò trí caùc hình Choïn ñieåm chuaån Specify point in viewport to be panned: Choïn ñieåm khaùc chænh vò trí theo ñieåm chuaån TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D ÑIEÀU CHÆNH VÒ TRÍ GIÖÕA CAÙC HÌNH CHIEÁU VUOÂNG GOÙC TRÖÔÙC KHI CHÆNH VÒ TRÍ Nhaäp V Hieäu chænh caùc hình chieáu theo Phöông thaúng ñöùng Specify basepoint: Choïn ñieåm chuaån Specify point in viewport to be panned: Choïn ñieåm khaùc chænh vò trí theo ñieåm chuaån 5
  6. TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D SAU KHI CHÆNH VÒ TRÍ CAÙC LÖÏA CHOÏN KHAÙC CUÛA LEÄNH MVSETUP Scale viewports Söû duïng naøy ñeå chænh ñoä lôùn caùc view port Select the viewports to scale... Choïn caùc Viewports Set zoom scale factors for viewports. Interactively/: Choïn tæ leä phoùng cho caùc view port naøy Enter the number of paper space units : Nhaäp tæ leä ôû beân Paper space Enter the number of model space units : Tæ leä ôû beân model space TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO ÑÖÔØNG BAO NEÙT KHUAÁT CHO 3D SOLID VAØ CAÙC Doøng leänh HÌNH CHIEÁU LEÄNH SOLPROP Select objects: Choïn ñoái töôïng Caùch goïi leänh Display hidden profile lines on separate layer? [Yes/No] Draw\solids\setup\profile Coù trình baøy caùc ñöôøng bao vaø ñöôøng khuaát treân lôùp rieâng Solprop hay khoâng Tool bar solid No Yes 6
  7. TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D Doøng leänh Löu yù Neáu Yes Project profile lines onto a plane? [Yes/No] : Khi chuùng ta thöïc hieän leänh profile thì Autocad seõ töï Neáu Yes töï ñoäng chieáu caùc ñöôøng bao leân maët phaúng ñoäng seõ taïo ra hai lôùp môùi treân moãi moät viewport Neáu No caùc ñöôøng bao vaãn ôû daïng 3D khung giaây PV- teân View port Layer chöùa caùc ñöôøng bao thaáy PH- teân View Port Layer chöùa ñöôøng bao khuaát NO Yes Khi chuùng ta thöïc hieän caùc viewport phaûi ôû cheá ñoä Model Space TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D Doøng leänh Delete tangential edges? [Yes/No] : Coù xoùa caùc ñöôøng tieáp xuùc hay khoâng Yes No 7
  8. TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D Löu yù TRÌNH TÖÏ TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D Sau khi chuùng ta thöïc hieän leänh Profile chuùng ta haõy Ñònh bieán Tilemode = 0 hoaëc choïn nuùt layout taét lôùp layer cuûa moâ hình Vaøo Page Setup Manerger ñònh daïng laïi khoå giaáy Neáu ñöôøng hidden khoâng thaáy chuùng ta haõy vaøo Nhaáp LT vaø hieäu chænh Scale ñöôøng laïi lôùn hôn Söû duïng leänh Mview ñeå taïo 4 View port Trong moãi moät View port Autocad töï taïo ra hai Layer vaø Söû duïng Mspace ñeå chuyeån sang khoâng gian moâ hình chæ cho hai layer ñoù xuaát hieän maëc duø treân baûn veõ raát nhieàu Load daïng ñöôøng Hiden vaøo trong baûn veõ lôùp layer khaùc nhau Söû duïng leänh Zoom ñeå chænh kích thöôùc caùc hình Ngoaøi ra chuùng ta coù theå hieäu chænh aån hoaëc hieän caùc chieáu layre treân caùc View port Söû duïng leänh Mvsetup chænh vò trí theo caùc phöông TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D TRÌNH TÖÏ TAÏO CAÙC HÌNH CHIEÁU TÖØ MOÂ HÌNH 3D Duøng leänhSolprof Laàn löôït taïo caùc ñöôøng bao vaø caùc ñöôøng khuaát cho töøng hình chieáu trong töøng view port Ñoùng baêng (freeze) lôùp chöùa moâ hình Solid Tieán haønh ghi kích thöôùc caùc hình chieáu Neáu vaãn chöa thaáy neùt khuaát thì chuùng ta haõy hieäu chænh bieán Ltscale Löu yù: Taát caû caùc view port ñeå nhìn thaáy ñöôïc neùt khuaát chuùng ta phaûi ñeå caùc view port naøy ôû daïng 2d hoaëc 3d khung daây 8
Đồng bộ tài khoản