Visual Basic 6 Vovisoft part 16

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
10
download

Visual Basic 6 Vovisoft part 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'visual basic 6 vovisoft part 16', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Visual Basic 6 Vovisoft part 16

  1. Ta gọi PrintList để in những Items đã được selected trong Listbox lstNames như sau: Private Sub CmdPrint_Click() PrintList lstHexadecimal, True, "*** EVENT LOG IN HEX ***" End Sub Thêm Horizontal Scrollbar vào Listbox Có lẽ bạn để ý thấy cả hai Listboxes lstASCII và lstHexadecimal đều có Horizontal Scrollbar phía dưới. By default, Listbox không có Horizontal Scrollbar. Muốn tạo ra nó bạn phải thêm hai câu dưới đây vào một Basic module: Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long Global Const LB_SETHORIZONTALEXTENT = &H194 Kế đó trong Sub Form_Load gọi Function SendMessage qua Application Programming Interface (API) để yêu cầu Listbox cho hiện ra Horizontal Scrollbar. Dim VLong As Long ' make a horizontal scrollbar for both Listboxes VLong = SendMessage(lstAscii.hwnd, LB_SETHORIZONTALEXTENT, lstAscii.Width, ByVal 0) VLong = SendMessage(lstHexadecimal.hwnd, LB_SETHORIZONTALEXTENT, lstHexadecimal.Width, ByVal 0) Bạn có thể download source code của program Eventlog.zip nầy để có đầy đủ. Trong bài tới ta sẽ học thêm các áp dụng còn lại của ListBox. Chương Bảy - Dùng List Controls (bài thứ ba) Listbox Search trong Text File Ta biết rằng ListBox có thể chứa rất nhiều hàng text (con số hàng tối đa là 65535). Ta đã quen với việc hiển thị content của một text file trong một Listbox. Ta đã
  2. dùng ListBox để display các Events (sự cố) xãy ra trong real-time. Giả dụ, ta ghi lại tất cả mọi Events xãy ra trong real-time của một hệ thống an ninh, tức là ta biết ai ra, vào cửa nào, lúc mấy giờ. Các Events nầy vừa đuợc log xuống một Text file, vừa được cho vào một ListBox để luôn luôn hiển thị Event mới nhất ở cuối ListBox. Khi đã có mọi Events nằm trong ListBox, ta có thể Search (tìm kiếm) xem một người nào đã đi qua những cửa nào của building bằng cách iterate qua từng hàng trong ListBox và nhận diện một Text Pattern hàng với Function InStr. Trong bài mẫu dưới đây, ta đánh tên của một người vào trong TextBox rồi click nút Find và sau đó Find Next để highlight những Events trong ListBox cho thấy những lúc tên người đó xuất hiện. Trong khi tìm kiếm một Text Pattern ta có thể cho phép cả chữ Hoa , lẫn chữ Thường bằng cách covert mọi text ra Uppercase trước khi làm việc với chúng. Listing của Sub Find_Click như sau: Private Sub CmdFind_Click() Dim i, ALine, FText ' Get out if the Listbox is empty If EventList.ListCount = 0 Then MsgBox "There 's no text available" Exit Sub End If ' Check if user has entered the Text Pattern If Trim(txtFind) = "" Then MsgBox "Please enter the Text Pattern to search for" Exit Sub End If ' Clear all selected lines For i = 0 To EventList.ListCount - 1 EventList.Selected(i) = False Next ' Convert the Text Pattern to Uppercase FText = UCase(txtFind.Text) ' Iterate through every line in the ListBox For i = 0 To EventList.ListCount - 1 ' Convert this line to Uppercase ALine = UCase(EventList.List(i))
  3. ' If pattern exists in this line then highlight it If InStr(ALine, FText) > 0 Then EventList.Selected(i) = True ' Highlight the line ' Mark Current line as the Starting line for FindNext operation If i < EventList.ListCount - 1 Then CurrentLine = i + 1 ' get out Exit Sub End If Next ' Only get here if Not found MsgBox "Not found!" End Sub Trong bài nầy ta có dùng một DriveListBox để cho User chọn một Disk drive, một DirListBox để user chọn một Folder/Directory và một FileListBox để hiển thị tên của những Files trong một Folder. Cả ba loại ListBoxes nầy liên kết nhau để cho ta thấy sự thay đổi ăn nhịp mỗi khi User đổi từ Disk Drive nầy qua Disk Drive khác, hay từ Folder nầy qua Folder khác. Các hàng codes thực hiện việc nầy rất đơn giản như sau: Private Sub Drive1_Change() ' Make Path of Folder same as new Drive Dir1.Path = Drive1.Drive End Sub Private Sub Dir1_Change() ' Make Path of FileList same as new Path of Folder ' The filenames in the Folder will be displayed automatically in FileListBox FileList.Path = Dir1.Path End Sub Ta có thể chọn lựa chỉ những Filenames có một Extension nào đó (thí dụ như log) bằng cách cho Property Pattern của FileListBox value "*.log". Mỗi khi User click lên tên của một File, program sẽ load content của File ấy vào ListBox EventList bên phải. Sau khi selected một số hàng rồi, User có thể hoặc Print chúng ra bằng cách Click nút Print, hoặc Copy chúng vào Clipboard bằng cách Click nút Copy. Bạn có thể download source code của program LogFile.zip nầy để có đầy đủ. Dùng ItemData
  4. Nếu Property List của ListBox được xem như một Text Array thì ItemData là một Number Array, và List1.ItemData(i) đi cặp với List1.List(i). Tức là trong khi List1.List(i) hiển thị như mặt trước của một tấm bản thì List1.ItemData(i) được coi như nằm ở mặt sau của tấm bản ấy. Khi một List item thay đổi vị trí trong Listbox vì có sự biến đổi trong ListBox (thí dụ Items bị removed hay được cho thêm vào) thì ItemData của List item đó cũng đi theo với nó. Ta thử xem thí dụ sau. Cho vào một Sorted Listbox tên của các nhân viên trong sở. Ngay sau khi tên một nhân viên được cho vào Listbox thì Property NewIndex chứa vị trí của item mới được cho vào ấy trong ListBox. Ta dùng giá trị NewIndex để assign ItemData với Số nhân viên ID. Khi User clicks lên một tên trong Listbox, program sẽ hiển thị cả Số nhân viên ID lẫn tên nhân viên. Ðể thử thí dụ nầy, bạn có thể Paste phần code dưới đây vào phần Declaration của một Form có chứa một Listbox và một Label. Nhớ set property Sorted của List1 ra True. Private Sub Form_Load() ' Fill List1 and ItemData array with ' corresponding items in sorted order. List1.AddItem "John Green" ' Add an employee name ' Use NewIndex to synchronise with Employee ID ' Assign Employee ID to ItemData of the List Item List1.ItemData(List1.NewIndex) = 62310 List1.AddItem "Tran The Tam" List1.ItemData(List1.NewIndex) = 42859 List1.AddItem "Alan Bradshaw" List1.ItemData(List1.NewIndex) = 63732 List1.AddItem "Peter Costello" List1.ItemData(List1.NewIndex) = 34127 End Sub Private Sub List1_Click() ' Fetch the employee number Msg = List1.ItemData(List1.ListIndex) & " " ' Concatenate it with the employee name. Msg = Msg & List1.List(List1.ListIndex) ' Assign string to Label to display Label1.Caption = Msg End Sub Dùng ListBox làm Queue
  5. Khi đi coi hát, ta thường phải đứng sắp hàng để mua vé. Cái hàng đó gọi là Queue. Mục đích của việc dùng Queue là để cho số người đông cần một dịch vụ sẽ được phục vụ lần lượt theo thứ tự ai đến trước sẽ được giải quyết trước. Nguyên tắc của Queue như thế được gọi là First-In-First-Out ( vào trước nhất, ra trước nhất). Ngược lại, nếu ai cũng muốn được phục vụ trước nhất ta sẽ có sự náo loạn, và rốt cuộc có thể chẳng có ai được giải quyết. Thí dụ ta có một Form tên frmServer, mà trong đó có một Listbox tên List1. Nếu có nhiều Forms khác trong cùng một chương trình muốn nhờ frmServer phục vụ một chuyện gì, chúng sẽ Queue bằng cách Add một Item vào cuối List1. Trong Item có chứa những chi tiết mà frmServer sẽ cần biết để phục vụ. Private Sub CmdAddToQueue_Click() Dim myRequest As String Dim PersonId As String * 5 Dim PersonName As String * 20 ' Assign PersonId to fixed length text PersonId = txtPersonId.Text ' Assign PersonName to fixed length text PersonName = txtPersonName.Text ' Concatenate Id and Name myRequest = PersonId & PersonName ' Queue the request frmServer.List1.AddItem myRequest End Sub Bên frmServer, cứ mỗi 3 giây nó sẽ Remove Item trên hết ( tức là Index=0) trong List1 và xử lý Item ấy. Trong bài nầy ta chỉ Remove Item 0 rồi Add nó vào List2. Private Sub Timer1_Timer() Dim Item If List1.ListCount > 0 Then ' Look at the item at the head of the queue Item = List1.List(0) ' Process Item - just add it to List2 here List2.AddItem Item ' Remove item from queue List1.RemoveItem 0 End If End Sub Bạn có thể download source code của program QueueServer.zip nầy để chạy thử.
  6. CheckBox Listbox
Đồng bộ tài khoản