intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Visual C-002 Dọc và hiển thị bitmap

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

295
lượt xem
152
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'visual c-002 dọc và hiển thị bitmap', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Visual C-002 Dọc và hiển thị bitmap

  1. Đọc và hiển thị tập tin Bitmap ĐỌC VÀ HIỂN THỊ TẬP TIN BITMAP Văn Chí Nam - Nguyễn Đức Hoàng Hạ Khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM (vcnam@fit.hcmuns.edu.vn, ndhha@fit.hcmuns.edu.vn) Phiên bản cập nhật ngày 11/10/2004 CHƯƠNG TRÌNH Viết chương trình theo minh hoạ dưới đây : Nút Browse dùng để chọn đường dẫn đến hình ảnh (Bitmap). Xem minh hoạ dưới đây : Trang 1/5
  2. Đọc và hiển thị tập tin Bitmap Nút Close dùng để thoát chương trình Picture Box dùng để hiển thị hình ảnh bitmap theo đường dẫn được chọn. TextBox hiển thị đường dẫn đến tập tin hình ảnh được chọn. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN Thiết kế giao diện 1. Mở Project mới dạng Dialog-based đặt tên Project là PictureDemo. (File\New\Projects). Chọn OK. 2. Chọn Dialog based. Sau đó bấm Finish. Trang 2/5
  3. Đọc và hiển thị tập tin Bitmap Đối với Dialog : Đối với control PictureBox cũng chọn thực hiện tương tự và chọn giống như trong hình sau : Đặt ID cho textbox là IDC_FILENAME. Trang 3/5
  4. Đọc và hiển thị tập tin Bitmap Đặt biến (member variable) cho các control PictureBox(IDC_BITMAP) và TextBox(IDC_FILENAME) với các tên biến, tên lớp như hình trên. VIẾT CODE CHO CHƯƠNG TRÌNH FileDialog Sử dụng lớp CFileDialog Constructor của CFileDialog như sau : Explicit CFileDialog( BOOL bOpenFileDialog, LPCTSTR lpszDefExt = NULL, LPCTSTR lpszFileName = NULL, DWORD dwFlags = OFN_HIDEREADONLY | OFN_OVERWRITEPROMPT, LPCTSTR lpszFilter = NULL, CWnd* pParentWnd = NULL, DWORD dwSize = 0); Các hàm khác có thể quan tâm : GetFileName, GetFileExt, GetFileTitle, GetFolderPath. Hộp thoại Mở tập tin với CFileDialog: CFileDialog OpenDlg(TRUE,NULL,NULL,OFN_FILEMUSTEXIST,"Bitmap Files(*.bmp)|*.bmp||",this); if (OpenDlg.DoModal() == IDOK) { strPathName = OpenDlg.GetPathName(); //Viết code tiếp ở đây Trang 4/5
  5. Đọc và hiển thị tập tin Bitmap } Mở bitmap từ tập tin Sử dụng hàm LoadImage: HANDLE LoadImage( HINSTANCE hinst, LPCTSTR lpszName, UINT uType, int cxDesired, int cyDesired, UINT fuLoad ); Một ví dụ mở tập tin (mở tập tin Bitmap với tên là m_strFileName) bmRead = (HBITMAP) LoadImage(NULL, m_strFileName, IMAGE_BITMAP, 0,0 , LR_LOADFROMFILE); Viết code cho phần mở tập tin từ file : void CC4W6Dlg::OnOK() { // TODO: Add extra validation here CFileDialog OpenDlg(TRUE,NULL,NULL,OFN_FILEMUSTEXIST,"Bitmap Files(*.bmp)|*.bmp||",this); CString strPathName; if (OpenDlg.DoModal() == IDOK) { strPathName = OpenDlg.GetPathName(); m_strFileName = strPathName; UpdateData(FALSE); HBITMAP bmRead; bmRead = (HBITMAP) LoadImage(NULL, m_strFileName, IMAGE_BITMAP, 0,0 , LR_LOADFROMFILE); if (bmRead != NULL) { //bmTemp.DeleteObject(); m_Bitmap.SetBitmap(bmRead); //m_Bitmap là biến đại diện của control PictureBox } } } Muốn tìm hiểu thêm chi tiết các hàm xem thêm trong MSDN. Trang 5/5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2