Windows Errors part 71

Chia sẻ: Dương Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
35
lượt xem
4
download

Windows Errors part 71

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'windows errors part 71', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Windows Errors part 71

  1. Compatibility Vào Edit – New- Key để tạo khóa con cho khóa này và đặt tên là {D27CDB6E- AE6D-11CF-96B8-444553540000} Trong khóa con này bạn tạo một giá trị mang tên là Compatibility Flags (DWORD Value) và thiết lập nó thành 400 . Phục hồi các biểu tượng trong Arrange Icon By Khi bạn nhấn chuột phải ở màn hình Desktop và chọn Arrange Icons By và thấy ba chức năng Show Desktop icons - Lock web items on the Desktop - Run Desktop Cleanup Wizard bị mất hết . Để khắc phục nó bạn làm như sau : Mở Registry Editor , bạn tìm đến khóa : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies \Explorer Bạn tìm đến giá trị NoActiveDesktopChanges và thiết lập cho giá trị thành 0 Đóng Registry , Logoff hoặc khởi động lại máy tính . Hoặc vào Start – Run gõ gpedit.msc và nhấn phím Enter . Trong User Configuration chọn Administrative Templates chọn Desktop – Active Desktop Ở cửa sổ bên phải , chọn Prohibit Changes và thiết lập cho giá là Not Configured Tiếp tục chọn Disable Active Desktop và thiết lập cho nó là Not Configured Xóa Windows XP SP2 Đặt đĩa khởi động Windows XP vào trong máy tính của bạn , khởi động lại máy tính chọn Boot từ CDROM . Khi bạn nhận được thông tin như Press any key to boot from CD Trên màn hình Welcome to Setup bạn nhấn phím R để bắt đầu chức năng Recovery Console Chọn hệ điều hành Windows XP . Nhập mật khẩu của Administrator (người quản
  2. trị hệ thống) và nhấn phím Enter . Ở dấu nhắc , bạn gõ như sau : cd $ntservicepackuninstall$\spuninst nhấn phím Enter . Tiếp tục bạn gõ tiếp batch spuninst.txt và nhấn phím Enter . Sau khi việc gở bỏ hòan tất , bạn gõ Exit và nhấn phím Enter . Khởi động lại máy tính . Khi máy tính khởi động lại , tập tin Explorer.exe (Windows Explorer) sẽ không chạy . Để “bắt” nó thực thi chức năng của nó , bạn làm như sau : Nhấn tổ hợp phím CTRL+ALT+DEL để bắt đầu với Task Manager. Chọn thanh Application và chọn New Task , gõ regedit và nhấn nút OK . Bạn tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs Nhấn chuột phải vào khóa OjectName chọn Modify , bạn nhập giá trị này là LocalSystem Khởi động lại máy tính . Sau đây là một số cách để bạn xóa Service Pack 2 trong Windows XP Sử dụng công cụ Add or Remove Programs trong Control Panel Vào menu Start – Run gõ appwiz.cpl . Nhấn phím Enter . Bạn chọn mục Show Updates , nhấn Windows XP Service Pack 2 và nhấn nút Remove . Bạn làm theo hướng dẫn trên màn hình để xóa Windows XP SP2. Sử dụng thư mục ẩn $NtServicePackUninstall$ Vào Start – Run gõ c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe Và nhấn phím Enter (C: là ổ đĩa bạn cài hệ điều hành Windows XP) . Khi đó cửa sổ Windows XP Service Pack 2 Removal Wizard xuất hiện , bạn tiếp tục nhấn Next Làm theo hướng dẫn trên màn hình để xóa Service Pack 2 . Sử dụng chức năng System Restore Vào Start – Run gõ %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe nhấn nút OK . Chọn Restore my computer to an earlier time và nhấn nút Next . Chọn ngày mà bạn cài Windows XP Service Pack 2 , nhấn nút Installed Window XP Service Pack 2 trong hộp Restore Point . Nhấn Next và bạn làm theo hướng dẫn trên màn hình để xóa Windows XP Service Pack 2 Luôn cho phép hiện nút Hibernate trong Turn Off Computer Bạn thường sử dụng chức năng Hibernate , tuy nhiên khi sử dụng chức năng này
  3. bạn phải đè phím Shift trong hộp thoại Turn off computer . Để thuận lợi cho công việc của mình , bạn có thể cho phép nút Hibernate tự động mở khi bạn mở hộp thoại Turn off computer . Đầu tiên bạn vào Control Panel chọn User Accounts chọn Change the way users logon on or off tắt chức năng Welcome Screen . Tiếp theo bạn mở Notepad và gõ vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ACPI\Param eters] "AMLIMaxCTObjs"=hex:04,00,00,00 "Attributes"=dword:00000070 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ACPI\Param eters\WakeUp] "FixedEventMask"=hex:20,05 "FixedEventStatus"=hex:00,84 "GenericEventMask"=hex:18,50,00,10 "GenericEventStatus"=hex:10,00,ff,00 Lưu tập tin này và đặt tên cho tập tin này là hiddenturn.reg Phục hồi màn hình Welcome Logon Screen trên Windows XP Vì một lý do nào đó mà màn hình Welcome Logon Screen khi bạn đăng nhập vào hệ điều hành Windows XP của bạn bị mất đi , thủ thuật sau sẽ giúp bạn khắc phục lỗi này . Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : On Error Resume Next Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WshShell.RegDelete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GinaDLL" Message = "Your Windows Logon Screen is restored" & vbCR & vbCR Message = Message & "You may need to log off/log on, or" & vbCR Message = Message & "restart for the change to take effect." X = MsgBox(Message, vbOKOnly, "Done") Set WshShell = Nothing Lưu tập tin này và đặt tên cho tập tin này là restorelogonscreen.vbs Logoff hoặc Khởi động lại máy tính . Menu ngữ cảnh không xuất hiện khi nhấn chuột phải vào thư mục
  4. Khi bạn nhấn chuột phải vào một thư mục nào đó , có thể menu ngữ cãnh của bạn sẽ không xuất hiện nguyên nhân là do chức năng Enable Dragging and Dropping không được kích hoạt . Để cho nó làm việc trở lại bạn làm như sau : Nhấn chuột phải vào thanh TaskBar chọn Properties - Start Menu chọn Customize chọn tiếp thanh Advanced đánh dấu mục Enable Dragging and Dropping nhấn nút OK Sau đó mở Notepad lên và chép đoạn code sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policie s\Explorer] "NoChangeStartMenu"=dword:00000000 Lưu và đặt tên cho tập tin này là dragdrop.reg Không cho phép Lưu Password DialUp Networking Để hạn chế kẻ xấu vào máy tính của bạn “chôm” mật khẩu DialUp Networking của bạn . Thủ thuật sau sẽ giúp bạn ngăn ngừa kẽ xấu lấy mật khẩu DialUp Networking trên máy tính của bạn. Vào Start – Run gõ Regedit và nhấn nút OK , bạn tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Para meters Vào View – New – DWORD Value , bạn đặt tên cho khóa này là DisableSavePassword Bạn thiết lập giá trị cho khóa này là 1 . Thoát khỏi registry và Khởi động lại máy tính . Xem thông tin Bios Bạn cần nâng cấp hay cập nhật lại Bios của mình tuy nhiên bạn không có một chút thông tin về Bios của mình , bạn có thể dùng lệnh Debug để kiểm tra thông tin Bios của mình tuy nhiên cách làm sau sẽ rút ngắn thời gian hơn so với dùng lệnh Dubug . Mở Notepad và chép đoạn mã sau : On Error Resume Next strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_BIOS",,48) For Each objItem in colItems Wscript.Echo "BiosCharacteristics: " & objItem.BiosCharacteristics
  5. Wscript.Echo "BIOSVersion: " & objItem.BIOSVersion Wscript.Echo "BuildNumber: " & objItem.BuildNumber Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption
Đồng bộ tài khoản