Working with Tables, Columns, and Rows

Chia sẻ: Bui Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
2
download

Working with Tables, Columns, and Rows

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm việc với các bảng, cột, và dòng Các thực thể cơ bản chứa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn là một bảng, đó là tương tự như thư mục manila của khách hàng. Bảng A được tạo thành cột (còn gọi là các lĩnh vực.) Hình ảnh một trang thông tin mà bạn giữ trên một khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Working with Tables, Columns, and Rows

  1. Working with Tables, Columns, and Rows The basic entity that holds data in your database is a table, which is analogous to the manila folder of customers. A table is made up of columns (also referred to as fields.) Picture a page of information that you keep on a customer. The information would have Last Name, First Name, Address, and so on. These would be columns in a table. The filled out page of information would be a row (or record) in your table, and it would be made up of columns. The database would be the filing cabinet, which would be made up of multiple tables (manila folders) with different subjects besides customers, such as invoices, parts information, and so on. Double-click on the Northwind node in the server explorer, you will then see a list of tables that are part of the database. If you open the Customers table in Design mode, you will see the various columns in the table. Then when you open your table to see the data, you will see the columns for each row or record in your table.
Đồng bộ tài khoản