intTypePromotion=1

Xác định hàm lượng tổng cácbon hữu cơ hòa tan trong một số môi trường nước bằng thiết bị phân tích anatoc II

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
80
lượt xem
3
download

Xác định hàm lượng tổng cácbon hữu cơ hòa tan trong một số môi trường nước bằng thiết bị phân tích anatoc II

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Total dissolved organic carbon (TOC) in waters is always one of important factors to assess water quality. In this paper, we propose a simple procedure based on carbon measurements by ANATOC II analyzer to estimate the total dissolved organic carbon in waters of the river system in Hanoi. Our results which were carried out during the year of 2003 showed that carbon contents in the dissolved faction in this river system existed mainly in the organic form and that TOC contents strongly influenced the vegetation and climate.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác định hàm lượng tổng cácbon hữu cơ hòa tan trong một số môi trường nước bằng thiết bị phân tích anatoc II

T¹p chÝ Hãa häc, T. 43 (1), Tr. 90 - 94, 2005<br /> <br /> <br /> X¸c ®Þnh hµm l îng tæng cacbon h÷u c¬ hßa tan<br /> trong mét sè m«i tr êng n íc b»ng thiÕt bÞ ph©n tÝch<br /> ANATOC II<br /> §Õn Tßa so¹n 28-6-2004<br /> L ¬ng ThÕ L îng , Lª ThÞ Ph ¬ng Quúnh1, L©m Ngäc ThiÒm2, Ch©u V¨n Minh1<br /> 1<br /> <br /> 1<br /> ViÖn Hãa häc c¸c hîp chÊt thiªn nhiªn, ViÖn Khoa häc v+ C«ng nghÖ ViÖt Nam<br /> 2<br /> Khoa Hãa häc, Tr1êng §¹i häc Khoa häc tù nhiªn, §¹i häc Quèc gia H+ Néi<br /> <br /> <br /> Summary<br /> Total dissolved organic carbon (TOC) in waters is always one of important factors to assess<br /> water quality. In this paper, we propose a simple procedure based on carbon measurements by<br /> ANATOC II analyzer to estimate the total dissolved organic carbon in waters of the river system<br /> in Hanoi. Our results which were carried out during the year of 2003 showed that carbon<br /> contents in the dissolved faction in this river system existed mainly in the organic form and that<br /> TOC contents strongly influenced the vegetation and climate.<br /> <br /> <br /> I - Giíi thiÖu chung nhiÔm.<br /> <br /> Trong m«i tr êng n íc, th nh phÇn, h m II - §èi t îng v, ph ¬ng ph¸p<br /> l îng v d¹ng tån t¹i cña cacbon cã t¸c ®éng nghiªn cøu<br /> trùc tiÕp ®Õn c¸c qu¸ tr×nh sinh-®Þa-hãa nãi<br /> chung v c¸c chu tr×nh chuyÓn hãa c¸c chÊt dinh 1. Ph ¬ng ph¸p nghiªn cøu ngo i thùc ®Þa<br /> d ìng nãi riªng, tõ ®ã ¶nh h ëng trùc tiÕp ®Õn<br /> ®êi sèng c¸c thñy sinh vËt. Trªn thùc tÕ, chÊt C¸c mÉu ® îc lÊy theo ®óng tiªu chuÈn ViÖt<br /> h÷u c¬ trong n íc l nguån cung cÊp dinh Nam 5996-1995 (t ¬ng ® ¬ng víi tiªu chuÈn<br /> d ìng quan träng cho c¸c thñy sinh vËt. Tuy ISO 5667-6:90), c¸c mÉu n íc ® îc läc ngay<br /> nhiªn khi h m l îng c¸c chÊt h÷u c¬ trong n íc b»ng giÊy läc GF/F, sau ®ã ® îc b¶o qu¶n trong<br /> cao h¬n nhu cÇu dinh d ìng cña c¸c hÖ sinh th¸i lä thñy tinh ë 4oC.<br /> thñy vùc th× sÏ g©y ¶nh h ëng xÊu ®Õn ®êi sèng 2. Ph ¬ng ph¸p nghiªn cøu trong phßng thÝ<br /> cña c¸c sinh vËt, g©y ra « nhiÔm m«i tr êng nghiÖm<br /> n íc (« nhiÔm chÊt h÷u c¬), l m mÊt c©n b»ng<br /> sinh th¸i [1, 2]. §©y l vÊn ®Ò rÊt phæ biÕn cña C¸c chØ tiªu TOC v TIC ® îc ®o trªn m¸y<br /> c¸c hÖ s«ng, hå ë ViÖt Nam v trªn thÕ giíi. ph©n tÝch tæng cacbon h÷u c¬ ANATOC II<br /> Trong b i b¸o n y chóng t«i ® a ra mét sè kÕt (hbng SGE, óc) [8] t¹i ViÖn Hãa häc c¸c hîp<br /> qu¶ nghiªn cøu b íc ®Çu x¸c ®Þnh h m l îng chÊt thiªn nhiªn. Nguyªn lý cña ph ¬ng ph¸p l<br /> cacbon hßa tan trong mét sè m«i tr êng n íc víi sù cã mÆt cña ¸nh s¸ng cùc tÝm v chÊt xóc<br /> kh¸c nhau b»ng ph ¬ng ph¸p quang xóc t¸c trªn t¸c titan oxit (TiO2), ë pH tõ 3 ®Õn 3,5, chÊt h÷u<br /> m¸y ph©n tÝch cacbon tæng ANATOC II, nh»m c¬ sÏ bÞ oxi hãa th nh CO2 v n íc. Detector<br /> gãp phÇn v o viÖc ®¸nh gi¸ v qu¶n lý tèt h¬n NDIR ph¸t hiÖn c êng ®é khÝ CO2 tho¸t ra.<br /> nguån n íc ë H Néi ®ang ng y c ng bÞ « H m l îng chÊt h÷u c¬ trong mÉu tû lÖ thuËn<br /> 90<br /> víi h m l îng khÝ CO2 tho¸t ra v ® îc biÓu c¬ trong n íc biÓu thÞ h m l îng c¸c chÊt v« c¬<br /> diÔn b»ng ®¬n vÞ ppmC. cã chøa cacbon (bao gåm khÝ CO2 hßa tan, c¸c<br /> muèi cacbonat v bicacbonat...). Trªn thùc tÕ,<br /> III - KÕt qu¶ v, th¶o luËn lu«n cã sù chuyÓn hãa lÉn nhau gi÷a d¹ng<br /> cacbon v« c¬ v d¹ng cacbon h÷u c¬ trong m«i<br /> 1. Tæng cacbon trong n íc tr êng n íc v cã sù trao ®æi m¹nh mÏ CO2<br /> gi÷a khÝ quyÓn v thñy quyÓn nhê ho¹t ®éng cña<br /> Tæng cacbon trong n íc (TC-Total Carbon) c¸c thñy sinh vËt, c¸c ph¶n øng hãa häc v sinh<br /> bao gåm tæng cacbon h÷u c¬ (TOC-Total hãa trong n íc. HiÖn nay, viÖc nghiªn cøu h m<br /> Organic Carbon) v tæng cacbon v« c¬ (TIC- l îng cacbon trong m«i tr êng n íc ®ang ® îc<br /> Total Inorganic Carbon). Tæng cacbon h÷u c¬ sù quan t©m ®Æc biÖt cña nhiÒu nh nghiªn cøu<br /> trong n íc biÓu thÞ h m l îng chÊt h÷u c¬ bao m«i tr êng trªn thÕ giíi [3]. Trong b i b¸o n y,<br /> gåm c¸c protein, axit nucleic, ® êng, vitamin, chóng t«i tiÕn h nh x¸c ®Þnh trùc tiÕp h m l îng<br /> hi®rocacbon v dÉn xuÊt cña chóng.... NÕu h m TOC v TIC cña mét sè mÉu n íc ngÇm, n íc<br /> l îng TOC cao, biÓu thÞ n íc ®b bÞ « nhiÔm s«ng (Hång, NhuÖ, T« LÞch), n íc th¶i tõ c¸c<br /> chÊt h÷u c¬. Cacbon h÷u c¬ trong n íc cßn nguån c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp v n íc th¶i<br /> ® îc ph©n ra th nh cacbon hßa tan (Dissolved sinh ho¹t trªn m¸y ph©n tÝch tæng cacbon h÷u c¬<br /> Organic Carbon) v cacbon d¹ng h¹t ANATOC II, t¹i ViÖn Hãa häc c¸c hîp chÊt<br /> (Particulate Organic Carbon). Tæng cacbon v« thiªn nhiªn.<br /> <br /> B¶ng 1: KÕt qu¶ ph©n tÝch h m l îng TOC v TIC trong mét sè s«ng ë H Néi<br /> H m l îng, ppmC M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7<br /> TOC 2,398 2,635 3,442 3,812 5,926 6,375 11,759<br /> TIC 10,149 11,051 12,433 13,543 16,938 17,149 32,626<br /> TDC 12,547 13,686 15,875 17,355 22,864 23,524 44,385<br /> <br /> M1 l mÉu lÊy ë vÞ trÝ trªn s«ng Hång, t¹i xb b¬m Khe Tang, v CÇu ChiÕc. M7 l mÉu ® îc<br /> Liªn Trung; M2, M3, M4, M5, M6 l c¸c mÉu lÊy trªn s«ng T« LÞch, t¹i vÞ trÝ sau ®Ëp Thanh<br /> ® îc lÊy trªn s«ng NhuÖ t¹i c¸c vÞ trÝ t ¬ng øng LiÖt. B¶ng 1 tr×nh b y c¸c gi¸ trÞ trung b×nh n¨m<br /> l ®Ëp Thôy Ph ¬ng, CÇu DiÔn, CÇu §en, tr¹m 2003 t¹i c¸c vÞ trÝ lÊy mÉu kÓ trªn.<br /> <br /> B¶ng 2: H m l îng TOC v TIC trong n íc ngÇm t¹i huyÖn Tõ Liªm, H Néi<br /> H m l îng, ppmC Xb Xu©n §Ønh (9) Xb Trung V¨n (10) Xb Mü §×nh (11)<br /> TOC 0,956 4,114 0,012<br /> TIC 16,713 55,909 52,226<br /> TDC 17,669 60,023 52,238<br /> <br /> B¶ng 3: KÕt qu¶ ph©n tÝch TOC v TIC trong n íc th¶i ë mét sè nh m¸y t¹i H Néi v ViÖt Tr×<br /> NM hãa XN chÕ NM bia NM NM dÖt<br /> H m NM pin Cty khãa NM s÷a<br /> chÊt §øc biÕn gç Vina giÊy nhuém<br /> l îng §«ng §«ng H Néi<br /> Giang §øc §«ng Anh ViÖt Tr× ViÖt Tr×<br /> ppmC Anh (6) Anh (7) (8)<br /> (1) Giang (2) (3) (4) (5)<br /> TOC 15,664 3,497 7,983 25,687 81,573 26,387 62,074 122,730<br /> TIC 7,331 37,716 19,382 8,170 40,420 74,825 1,853 0,956<br /> TDC 112,995 41,213 27,365 33,857 121,993 101,212 63,927 123,686<br /> <br /> 91<br /> B¶ng 4: H m l îng TOC v TIC trong n íc th¶i n«ng nghiÖp t¹i mét sè xb trªn ®Þa phËn<br /> H Néi v ViÖt Tr×<br /> H m l îng, Xb Th¹ch B n, §«ng Anh, Cæ NhuÕ,<br /> TP ViÖt Tr×, (13)<br /> ppmC Gia L©m (12) H Néi (14) Tõ Liªm (15)<br /> TOC 32,483 7,321 8,695 8,333<br /> TIC 49,953 34,232 29,085 0,641<br /> TDC 82,436 41,512 37,78 8,974<br /> <br /> B¶ng 5: KÕt qu¶ ph©n tÝch TOC v TIC trong chØ l c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu kh¶o s¸t ban ®Çu.<br /> n íc th¶i sinh ho¹t t¹i H Néi Theo chóng t«i, ®Ó cã c¸c kÕt luËn s©u h¬n th×<br /> cÇn kh¶o s¸t trªn ®Þa b n réng h¬n v tÇn suÊt<br /> H m l îng, Xb S i §ång, §«ng Anh, nhiÒu h¬n.<br /> ppmC Gia L©m (16) H Néi (17)<br /> • H m l îng tæng cacbon h÷u c¬<br /> TOC 22,867 14,371<br /> TIC 98,625 40,723 Khi nghiªn cøu vÒ h m l îng TOC trong<br /> n íc mÆt, mét sè t¸c gi¶ ®b ® a ra c¸c kÕt qu¶<br /> TDC 121,492 55,094 v c¸c nhËn ®Þnh biÕn ®æi gi¸ trÞ TOC theo<br /> B¶ng 6 giíi thiÖu h m l îng cacbon h÷u c¬ kh«ng gian v theo thêi gian trong vïng kh¶o<br /> v cacbon v« c¬ trung b×nh trong mét sè m«i s¸t. Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu chÊt l îng n íc<br /> mÆt ë vïng Florida [7], th× h m l îng TOC<br /> tr êng n íc trªn thÕ giíi (SGE International Pty<br /> Ltd., 2002) trong n íc mÆt n»m trong kho¶ng 4 ÷ 28 ppmC.<br /> Theo c¸c t¸c gi¶ [9] h m l îng TOC trong n íc<br /> B¶ng 6: H m l îng TOC v TIC trong mét sè mÆt gi¶m v o mïa xu©n, ®¹t gi¸ trÞ thÊp nhÊt<br /> m«i tr êng n íc trªn thÕ giíi (1÷ 3 ppmC) v o ®Çu mïa hÌ, v gi¸ trÞ cao nhÊt<br /> TOC, (10 ÷ 30 ppmC) ®¹t ® îc v o cuèi mïa hÌ. MÆt<br /> Lo¹i n íc TIC, ppmC kh¸c, mét sè t¸c gi¶ [4, 9] cho r»ng, h m l îng<br /> ppmC<br /> TOC trong n íc mÆt phô thuéc v o l u l îng<br /> N íc s¹ch < 0,05 < 0,05 dßng ch¶y, khi l u l îng dßng ch¶y lín h¬n 30<br /> N íc ngÇm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2