Xây dựng hệ thống mạng LAN ở phạm vi trường học

Chia sẻ: Tran Hai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
291
lượt xem
150
download

Xây dựng hệ thống mạng LAN ở phạm vi trường học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kính thưa thầy giáo, thưa các bạn! ngày nay với sự phát triển vượt bậc của khoa hoc kỹ thuật, trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực ,đăc biệt là ngành công nghệ thông tin (CNTT). CNTT đã trở thành ngành khoa học quan trọng hàng đầu và có vai trò thúc đẩy sự phát triển KTXH, thúc đẩy sự phát triển các ngành khoa học khác, CNTT được ứng dụng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đời sống… chiếc máy tính trở nên thân thiện và là người bạn đồng hành của tôi, của bạn, của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng hệ thống mạng LAN ở phạm vi trường học

 1. Báo cáo Thực hành Trường CĐN CKNN Lêi Nãi §Çu KÝnh tha thÇy gi¸o, tha c¸c b¹n! ngµy nay víi sù ph¸t triÓn vît bËc cña khoa hoc kü thuËt, trong nhiÒu ngµnh, nhiÒu lÜnh vùc ,®¨c biÖt lµ ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin (CNTT). CNTT ®· trë thµnh ngµnh khoa häc quan träng hµng ®Çu vµ cã vai trß thóc ®Èy sù ph¸t triÓn KTXH, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn c¸c ngµnh khoa häc kh¸c, CNTT ®îc øng dông trong nhiÒu ngµnh, nhiÒu lÜnh vùc ®êi sèng… chiÕc m¸y tÝnh trë nªn th©n thiÖn vµ lµ ngêi b¹n ®ång hµnh cña t«i, cña b¹n, cña mäi ngêi, lµ ph¬ng tiÖn kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng ngµy cµng ph¸t triÓn hiÖn nay cña x· héi... Nhng vÊn ®Ò ®Æt ra”lµm thÕ nµo” ®Ó khai th¸c tèi ®a nh÷ng tiÖn Ých vµ tËn dông hÕt nguån tµi nguyªn d÷ liÖu trong m¸y tÝnh, còng nh chia sÎ th«ng tin vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh hiÖu qu¶… ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn, sù ra ®êi cña m¹ng m¸y tÝnh lµ mét ®iÒu tÊt yÕu, nãi vÒ m¹ng m¸y tÝnh vµ c¸ch ph©n lo¹i m¹ng cã nhiÒu c¸ch. Nhng trong khu©n khæ ch¬ng tr×nh nµy chóng em chØ giíi thiÖu tíi thÇy gi¸o cïng c¸c b¹n mét lo¹i m¹ng m¸y tÝnh ®ù¬c øng dông träng ph¹m vi nhá hÑp (c¬ quan, nhµ m¸y, khu d©n c… ) cã b¸n kÝnh
 2. Báo cáo Thực hành Trường CĐN CKNN B¸o C¸o Thùc TËp Néi dung : thiÕt kÕ s¬ ®å m¹ng lan trêng c®n_ck KÝnh gửi : Khoa §T_TH, §ång kÝnh göi thÇy gi¸o híng dÉn thùc tËp Nhãm thùc hiÖn (Nhãm 04): 1. NguyÔn TiÕn Dòng 2. T¹ Anh H¶i 3. Phïng §¾c Hng 4. T¹ ThÞ Thu H¬ng 5. TrÇn Hoa Quúnh 6. §Æng ThÞ ThiÖn Qua thêi gian thùc tËp, kh¶o s¸t, ph©n tÝch, thiÕt kÕ, lËp b¶ng dù trï. Nhãm thùc tËp xin ®îc tr×nh bµy nh÷ng néi dung chÝnh sau bao gåm :  B¶ng tãm t¾t kh¶o s¸t thùc tÕ  B¶ng thiÕt kÕ ph©n tÝch  B¶ng dù trï vËt t thiÕt bÞ -2-
 3. Báo cáo Thực hành Trường CĐN CKNN NỘI DUNG CHI TIẾT NHƯ SAU: • Kh¶o s¸t Trong hai ngµy (06/10 ®Õn 07/10/2008) Nhãm em ®· ®i kh¶o s¸t khu vùc toµn trêng vµ kh¶o s¸t ®îc nh÷ng khu vùc theo ®Ò cña bµi tËp lín. Cô thÓ nh sau:Khu vùc kh¶o s¸t bao gåm: toµ nhµ trung t©m ( phßng thµy phã hiÖu trëng Ph¹m Ngäc Vinh), khoa §iÖn tö _Tin häc, phßng trëng khoa, khoa Khoa häc c¬ b¶n, khoa ®iÖn , khoa C¬ khÝ, khoa §éng lùc, khu S¸t h¹ch L¸i Xe (khoa C¬ giíi). Trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t c¸c khu vùc trªn, nhãm em ®· nhËn thÊy c¸c khu vùc ®ã cã kho¶ng c¸ch kh«ng gÇn nhau vµ cã hai khoa c¸ch xa phßng ®Æt m¸y chñ ®ã lµ khoa C¬ khÝ vµ khoa §éng lùc. -3-
 4. Báo cáo Thực hành Trường CĐN CKNN S¬ §å Tæng Quan TÇng 03 (Nhµ 3 TÇng) 3m 8m 6m Dù ¸n Héi Tr­êng P.HiÖu Tr­ ëng Hµnh Lang TÇng 02 (Nhµ 3 TÇng) 4m P.HiÖu Phßng TCKT HiÖu Tr­ëng Tr­ëng häp -4- 40m
 5. Báo cáo Thực hành Trường CĐN CKNN -5-
 6. Báo cáo Thực hành Trường CĐN CKNN TÇng 02 (D·y nhµ H) 7m 8m Phßng häc vi tÝnh 4m Tr­ëng khoa Khoa §TTH 3m 6m TÇng 01 (D·y nhµ H) 4m 6.8m 6m Phßng §T TT DV& Khoa KHCB Khoa §iÖn SXVL 6m 6m TÇng 03 (TT s¸t h¹ch) -6-
 7. Báo cáo Thực hành Trường CĐN CKNN Khoa C¬ Phßng häp Phßng Phßng Gi¸m §èc Giíi §iÒu §é TC - KT Trung T©m Khoa C¬ KhÝ 7m KhoaC¬ Tr­ëng Khoa KhÝ 6m 4m TÇng 2 (Khoa §L) 160m PH¢N TÝCH: Qua kh¶o s¸t nhãm em thÊy: 7m Tr­ëng Khoa Khoa §éng Lùc Ph©n tÝch 3m 6m I . Phßng thÇy phã hiÖu trëng ë d·y nhµ 3 tÇng . -7-
 8. Báo cáo Thực hành Trường CĐN CKNN Phßng nµy cã chiÒu dµi lµ 6m, chiÒu réng 3m, trong phßng nªn cã 1 m¸y tÝnh Server, 1 m¸y in, (dïng bµn 1,6m ®ª m¸y Server vµ m¸y in) mét bµn 1,2m ®Ó laptop . Theo ®Ò bµi ra th× chóng em sÏ lÊy phßng nµy lµ phßng ®Æt m¸y trung t©m. §Ó øng dông hÕt c¸c chøc n¨ng cßn thiÕu ë m¹ng LAN, nhãm em quyÕt ®Þnh thiÕt kÕ thªm 1 moderm ®Ó truy cËp tµi nguyªn phong phó cña m¹ng hiÖn nay, t¨ng cêng th«ng tin m¹ng. Trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t vµ bµn b¹c , nhãm em nhËn thÊy kiÕn tróc cña toµ nhµ cã nh÷ng gãc vµ ®iÓm h¬i phøc t¹p, ®Ó t¨ng thªm phÇn mÜ quan cho khu nhµ chóng em ®· ®Æt thiÕt bÞ d©y ngÇm võa ®¶m b¶o an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ võa cã tÝnh thÈm mÜ. Kho¶ng c¸ch tõ phßng thÇy phã hiÖu trëng ®Õn v¨n phßng khoa §iÖn tö _ Tin häc lµ 65m. II . D·y nhµ H lÊy khoa §iÖn tö _ Tin häc lµ n¬i ®Æt thiÕt bÞ HUB _ cæng chuyÓn tÝn hiÖu ®i c¸c phßng khoa lµ n¬i ®¨t thiÕt bÞ Wilip. 1, Khoa §iÖn tö _ Tin häc. a, Phßng trëng khoa. Phßng nµy cã chiÒu réng lµ 3m , chiÒu dµi kho¶ng 6m trong phßng cã 1 bµn, ®Ó 1 PC vµ 1 m¸y in vµ 1 bµn, ®Ó laptop. b, V¨n phßng khoa §iÖn Tö _Tin häc. Phßng nµy cã chiÒu réng lµ 6,0m, chiÒu dµi 6,8m, trong phßng cã 2 bµn, (®Ó 2 m¸y PC,1 m¸y in) vµ 1 bµn, ®Ó 2 m¸y laptop . c,Phßng khoa ®iÖn Phßng cã chiÒu réng lµ 6,0m chiÒu dµi lµ 6,8m, trong phßng cã 3 bµn, ®Ó 3PC, 1laptop, m¸y in. d, Phßng KHCB Phßng cã chiÒu réng lµ 6,0m chiÒu dµi lµ 6,8m, trong phßng cã cã 3 bµn, ®Ó 3PC, 1 m¸y in. -8-
 9. Báo cáo Thực hành Trường CĐN CKNN III. Trung t©m s¸t h¹ch(Khoa c¬ giíi) Phßng nµy cã chiÒu réng lµ 4.5m chiÒu dµi lµ 7.0m trong phßng nªn ®Ó 1 bµn, ®Ó 1PC, 3laptop, m¸y in . IV. Khoa c¬ khÝ V¨n phßng khoa réng 5.0m dµi 7.0m phßng nµy nªn ®Æt 1 bµn, ®Ó 1PC 1laptop, m¸y in. V. Khoa ®éng lùc V¨n phßng khoa ®éng lc réng 5.0m dµi 7.0m nªn ®Æt ë phßng nµy1 bµn ®Ó 1PC vµ 3laptop, m¸y in. B¶ng d trï vËt t Sè lîng Tªn thiÕt bÞ STT (chiÕc, §¬n gi¸ Thµnh tiÒn m¹ng mÐt) M¸y tÝnh 79.600.00 1 (Server) 1 0 79.600.000 Bé m¸y tÝnh ®Ó 2 bµn 13 6.800.000 88.400.000 13.600.00 3 M¸y Laptop 5 0 68.000.000 4 M¸y in Lazer 8 2.610.000 20.880.000 Bé card 5 Wireless 1 2.768.000 2.768.000 6 Hub (16 cæng) 1 1.395.000 1.395.000 7 Hub (8 cæng) 1 906.000 906.000 8 C¸p UTP Cat.5 286 3.500 1.001.000 9 æ J45 32 12.500 400.000 -9-
 10. Báo cáo Thực hành Trường CĐN CKNN 10 §Çu J45 35 25.000 875.000 264.225.00 Tæng céng 0 S¬ ®å ®i d©y m¹ng Khu S¸t H¹ch Khoa Phßng Phßng PhßngG§ TT C¬ Giíi Häp §iÒu §é TCKT D·y nhµ H Nhµ 3 TÇng • Phßng häc vi tÝnh • 8m 6.8m Phßng TT • 6m KHCB Khoa 6m §T DVVL §iÖn Khoa C¬KhÝ Khoa C¬KhÝ Khoa §éng Lùc Tr­ Khoa ëng Khoa §éng - 10 - §éng Lùc Kho Lùc a
 11. Tr­ ëng Kh Báo cáo Thực hành Trường CĐN CKNN oa 7,0m Khoa C¬ KhÝ Chó gi¶i: Hub • M¸y in • M¸y tÝnh Wireliss • Laptop D©y m¹ng KÕt luËn §îc sù híng dÉn cña thÇy gi¸o chñ nhiÖm Lª Xu©n Chung ®· híng dÉn chóng em l¾p ®Æt thiÕt bÞ m¹ng lan cho toµn trêng C§CKNN. Em thÊy r»ng kho¶ng thêi gian ®i thùc tÕ tuy ng¾n ngñi nhng v« cïng thó vÞ C¸c b¹n trong nhãm ai còng tù gi¸c lµm viÖc mét c¸ch nghiªm tóc vµ h¨ng say díi ¸nh n¨ng gay g¾t cuèi mïa thu còng kh«ng ng¨n c¶n sù nhiÖt t×nh lµm viÖc cña c¸c b¹n trong nhãm, tuy vËy nhãm còng gÆp mét sè khã kh¨n v× ®©y lµ lÇn thùc tÕ ®Çu tiªn. Em mong r»ng thÇy gi¸o trëng khoa sÏ t¹o nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó chóng em ®i thùc tÕ v× theo em thÊy, ®i thùc tÕ sÏ gióp chóng em häc hái ®îc rÊt nhiÒu, thùc tÕ lµ mét qu¸ tr×nh gióp cho häc viªn dÇn lµm quen víi m«i trêng lµm viÖc sau nµy, lµm quen víi nghÒ mµ m×nh ®· lùa chän. - 11 -
 12. Báo cáo Thực hành Trường CĐN CKNN Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n. Thay mÆt nhãm, nhãm trëng: T¹ Anh H¶i Ngµy 08/10/2008 - 12 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản