Xử lý phần update trong datalist

Chia sẻ: Nguyenhoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
289
lượt xem
68
download

Xử lý phần update trong datalist

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về lập trình cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ VB.Net

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xử lý phần update trong datalist

  1. xử lý phần update trong datalist Nguồn : forum.t3h.vn protectedvoid dlChiTietSach_UpdateCommand(object source, DataListCommandEventArgs e) { sqlChiTietSach.UpdateParameters.Clear(); //Bc 1: Khai bo TextBox txt = newTextBox(); Label lb = newLabel(); string TenSach, MaDanhMuc, NXB, TacGia, Gia, TomTatNoiDung, UrlAnh,GhiChu, MaSach; //Bc 2: Ly gi tr cc textbox truyn cho bin txt = (TextBox)e.Item.FindControl("txtTenSach"); TenSach = txt.Text; //Tng t cho 8 bin cn li txt = (TextBox)e.Item.FindControl("txtMaDanhMuc"); MaDanhMuc = txt.Text; // txt = (TextBox)e.Item.FindControl("txtNXB"); NXB = txt.Text; // txt = (TextBox)e.Item.FindControl("txtTacGia"); TacGia = txt.Text; // txt = (TextBox)e.Item.FindControl("txtGia"); Gia = txt.Text; // txt = (TextBox)e.Item.FindControl("txtTomTat"); TomTatNoiDung = txt.Text; // txt = (TextBox)e.Item.FindControl("txtUrlAnh"); UrlAnh = txt.Text; // txt = (TextBox)e.Item.FindControl("txtGhiChu"); GhiChu = txt.Text; // lb = (Label)e.Item.FindControl("lbMaSach"); MaSach = lb.Text; //Bc 3: sqlChiTietSach.UpdateParameters.Add("TenSach", TenSach); sqlChiTietSach.UpdateParameters.Add("MaDanhMuc", MaDanhMuc); sqlChiTietSach.UpdateParameters.Add("NXB", NXB); sqlChiTietSach.UpdateParameters.Add("TacGia", TacGia);
  2. sqlChiTietSach.UpdateParameters.Add("Gia", Gia); sqlChiTietSach.UpdateParameters.Add("TomTatNoiDung", TomTatNoiDung); sqlChiTietSach.UpdateParameters.Add("UrlAnh", UrlAnh); sqlChiTietSach.UpdateParameters.Add("GhiChu", GhiChu); sqlChiTietSach.UpdateParameters.Add("MaSach", MaSach); //Bc 4 sqlChiTietSach.Update(); dlChiTietSach.EditItemIndex = -1; sqlChiTietSach.DataBind(); }

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản