Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 10

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

182
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 10: BÁCH TUẾ THỌ YẾN TỒI CAN TRƯỜNG Trăm năm tiệc thọ ai ngờ được, Tan gan nát ruột cũng đành thôi. Mấy ngày sau đã đến ngày mồng tám tháng tư. Trương Tam Phong nghĩ đến ngày mai là ngày mình được đúng một trăm tuổi, các học trò ắt hẳn sẽ làm rầm rộ, tuy Du Đại Nham tàn phế, Trương Thúy Sơn mất tích, dường như mỹ trung bất túc[1], nhưng trong đời sống đến một trăm năm, quả thật rất hiếm Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 10

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 10 BAÙCH TUEÁ THOÏ YEÁN TOÀI CAN TRÖÔØNG Maáy ngaøy sau ñaõ ñeán ngaøy moàng taùm thaùng tö. Tröông Tam Phong nghó ñeán ngaøy mai laø ngaøy mình ñöôïc ñuùng moät traêm tuoåi, caùc hoïc troø aét haún seõ laøm raàm roä, tuy Du Ñaïi Nham taøn pheá, Tröông Thuùy Sôn maát tích, döôøng nhö myõ trung baát tuùc1, nhöng trong ñôøi soáng ñeán moät traêm naêm, quaû thaät raát hieám, laïi môùi beá quan nghó ngôïi veà moân Thaùi Cöïc Coâng ñeán möùc tinh aùo cao thaâm, töø nay phaùi Voõ Ñöông seõ ngaøy caøng saùng choùi trong voõ laâm, khoâng keùm gì phaùi Thieáu Laâm do Ñaït Ma toå sö truyeàn töø Thieân Truùc sang. Buoåi saùng sôùm hoâm ñoù, oâng seõ môû cöûa ñeå ra ngoaøi. OÂng huù leân moät tieáng, hai tay aùo ñaåy ra, nghe keït moät tieáng, caùnh cöûa ñaïo quan laäp töùc môû roäng. Ngöôøi ñaàu tieân Tröông Tam Phong nhìn thaáy naøo coù ai khaùc, chính laø Tröông Thuùy Sôn, ñöùa hoïc troø möôøi naêm nay oâng thöông nhôù. OÂng ñöa tay duïi maét, töôûng mình nhìn laàm. Tröông Thuùy Sôn ñaõ nhaûy vaøo loøng oâng, ngheïn ngaøo keâu leân: - Sö phuï. Taâm tình khích ñoäng chaøng queân caû quì xuoáng laïy thaày. Toáng Vieãn Kieàu caû boïn naêm ngöôøi cuøng reo leân: - Sö phuï ñaïi hæ, nguõ ñeä ñaõ veà roài. Tröông Tam Phong soáng ñaõ moät traêm tuoåi, tu luyeän cuõng hôn taùm chuïc naêm trôøi, trong loøng ñaõ ñeán möùc troáng khoâng, queân heát vaïn vaät, nhöng ñoái vôùi baûy ñöùa hoïc troø tình nhö cha con, ñoät nhieân gaëp laïi Tröông Thuùy Sôn, nhòn khoâng noåi oâm chaët vaøo loøng, vui söôùng ñeán nöôùc maét laõ chaõ. Taát caû caùc hoïc troø lieàn phuïc thò sö phuï chaûi ñaàu, taém röûa, thay ñoâi aùo khaên. Tröông û Thuùy Sôn chöa tieän baåm caùo nhöõng chuyeän phieàn naõo, chæ ñem nhöõng kyø tình dò vaät treân Baêng Hoûa ñaûo keå laïi. Tröông Tam Phong nghe noùi chaøng ñaõ coù vôï, laïi caøng vui möøng noùi: - Vôï cuûa con ñaâu? Mau goïi coâ aáy ra gaëp ta. Tröông Thuùy Sôn quì hai goái, thöa: - Sö phuï, ñeä töû lôùn maät, khi laáy vôï chöa baåm cho laõo nhaân gia tröôùc. Tröông Tam Phong cöôøi ñaùp: 1 Trong caùi ñeïp coù ñieåm khoâng toaøn veïn http://hello.to/kimdung 356
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Con ôû treân Baêng Hoûa ñaûo möôøi naêm khoâng veà ñöôïc, chaúng leõ laïi ñôïi möôøi naêm, noùi cho ta nghe roài môùi laáy vôï? Nöïc cöôøi, nöïc cöôøi. Mau ñöùng daäy, khoûi phaûi keå toäi, Tröông Tam Phong ñaâu laïi coù ñöùa hoïc troø huû laäu chaáp neâ ñeán theá? Tröông Thuùy Sôn vaãn quì noùi tieáp: - Theá nhöng vôï cuûa ñeä töû lai lòch baát chính. Naøng … naøng laø con gaùi cuûa Aân giaùo chuû Thieân Öng giaùo. Tröông Tam Phong laïi vuoát raâu cöôøi: - Theá thì ñaõ sao naøo? Chæ caàn coâ ta nhaân phaåm khoâng keùm, laø ñöôïc roài. Maø daãu nhaân phaåm coù khoâng toát, veà ñeán nuùi naøy, khoâng leõ khoâng theå thay ñoåi söûa sang cho coâ aáy hay sao? Thieân Öng giaùo thì ñaõ sao? Thuùy Sôn, laøm ngöôøi buïng daï khoâng neân heïp hoøi, ñöøng coù cho laø mình danh moân chính phaùi, coi ngöôøi khaùc ñeàu chaúng ra gì. Hai chöõ chính taø, thöïc ra raát khoù phaân bieät. Ñeä töû chính phaùi maø taâm thuaät baát chính, cuõng laø taø ñoà. Ngöôøi trong taø phaùi nhöng nhaát taâm höôùng thieän, cuõng laø chính nhaân quaân töû. Tröông Thuùy Sôn möøng laém, khoâng ngôø caùi taâm söï canh caùnh möôøi naêm qua, chæ hai caâu cuûa sö phuï ñaõ xoùa haún, laäp töùc maët töôi nhö hoa, ñöùng ngay daäy. Tröông Tam Phong laïi noùi tieáp: - Nhaïc phuï con Aân giaùo chuû ta cuõng ñaõ nghe tieáng töø laâu, raát boäi phuïc oâng ta voõ coâng cao cöôøng, laø moät kyø nam töû khaúng khaùi loãi laïc, tuy tính tình coù khaùc thöôøng, haønh söï khoâng gioáng chuùng ta, nhöng khoâng phaûi laø keû ñeâ tieän tieåu nhaân, boïn chuùng ta coù theå keát giao vôùi oâng ta ñöôïc laém. Anh em Toáng Vieãn Kieàu ñeàu nghó thaàm: “Sö phuï quaû thöïc thöông yeâu nguõ ñeä thaät, ñuùng laø “yeâu ai yeâu caû ñöôøng ñi2”, ngay caû moät ñaïi ma ñaàu nhö nhaïc phuï cuûa y, sö phuï cuõng baèng loøng haï mình keát giao”. Vöøa noùi tôùi ñaây, moät teân ñaïo ñoàng tieán vaøo baåm: - Aân giaùo chuû cuûa Thieân Öng giaùo sai ngöôøi ñem ñoà leã ñeán bieáu Tröông nguõ sö thuùc. Tröông Tam Phong cöôøi ñaùp: - Nhaïc phuï cho quaø kìa. Thuùy Sôn, con mau ra ngoaøi nghinh tieáp taân khaùch. Tröông Thuùy Sôn ñaùp: - Vaâng. AÂn Leâ Ñình noùi: - Ñeå con ñi theo nguõ ca. Tröông Tuøng Kheâ cöôøi: 2 nguyeân taùc aùi oác caäp oâ (yeâu caùi nhaø yeâu luoân caûcon chim quaï treân nhaø nöõa, aùi kyø nhaân giaû, kieâm aùi oác thöôïng chi oâ – Thuyeát Uyeån) http://hello.to/kimdung 357
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Ñaâu coù phaûi Kim Tieân Kyû laõo anh huøng göûi leã tôùi, sao chuù ra laøm gì? AÂn Leâ Ñình maët ñoû böøng, chæ leõo ñeõo ñi theo Tröông Thuùy Sôn. Chæ thaáy trong ñaïi saûnh hai oâng giaø ñöùng ñoù, ñaàu ñoäi khaên, aên maëc theo loái gia nhaân, vöøa thaáy Tröông Thuùy Sôn ñi ra, laäp töùc cuøng tieán leân maáy böôùc, quì xuoáng laøm leã, noùi: - Coâ gia maïnh khoûe. Tieåu nhaân Aân Voâ Phuùc, Aân Voâ Loäc khaáu kieán. Tröông Thuùy Sôn traû laïi moät vaùi, noùi: - Môøi hai vò quaûn gia ñöùng daäy. Nghó thaàm: “Teân cuûa hai gaõ gia nhaân naày nghe thaät laï kyø, phaøm boäc dòch trong nhaø ai ai cuõng laáy nhöõng teân nhö “bình an caùt khaùnh, phuùc loäc thoï hæ”, sao hai ngöôøi naøy laïi laáy teân voâ phuùc voâ loäc?”. Chaøng thaáy AÂn Voâ Phuùc treân maët coù moät veát seïo thaät daøi, keùo töø traùn phía phaûi xuoáng, xeùo qua ñaàu muõi, thaúng tôùi meùp beân traùi. Coøn gaõ AÂn Voâ Loäc thì maët roã nhaèng roã nhòt. Maët muõi hai ngöôøi troâng thaät khoù coi, ñeàu khoaûng naêm möôi tuoåi. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Nhaïc phuï ñaïi nhaân vaø nhaïc maãu ñaïi nhaân coù maïnh khoûe khoâng? Ta ñôïi moïi vieäc thu xeáp xong xuoâi, seõ cuøng vôùi tieåu thö cuøng veà baùi kieán hai vò, naøo ngôø nhaïc phuï nhaïc maãu laïi cho ngöôøi sang hoûi thaêm tröôùc, thaät ñaâu daùm nhaän. Hai vò ñöôøng xa meät nhoïc, xin môøi ngoài uoáng moät cheùn traø. AÂn Voâ Phuùc vaø AÂn Voâ Loäc hai ngöôøi khoâng daùm ngoài, cung kính trình leân danh saùch leã vaät, noùi: - Laõo gia vaø thaùi thaùi chuùng toâi coù chuùt leã baïc, xin coâ gia vui loøng nhaän cho. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ña taï. Chaøng môû giaáy coi qua, khoâng khoûi giaät mình, thaáy möôøi trang giaáy hoa tieân, lieät keâ toång coäng hai traêm moùn leã phaåm, moùn thöù nhaát laø moät ñoâi Bích Ngoïc Sö Töû, moùn thöù hai laø moät ñoâi Phæ Thuùy Phöôïng Hoaøng. Sau ñoù laø voâ soá chaâu baùu, roài ñeán moät traêm quaûn buùt “Ñaëc Phaåm Töû Lang Haøo” 3, hai möôi thoûi “Coáng Phaåm Ñöôøng Maëc” 4, moät traêm xaáp “Tuyeân Hoøa Tang Chæ” 5, taùm boä “Cöïc Phaåm Ñoan Nghieân” 6. Vò giaùo chuû Thieân Öng giaùo nghe noùi chaøng reå gioûi thö phaùp (pheùp vieát chöõ Haùn)7 neân göûi ñeán raát nhieàu buùt nghieân giaáy möïc quí phaåm, ngoaøi ra coøn theâm aùo quaàn muõ ñai vaø caùc loaïi phuïc söùc, ñoà duøng raát laø ñaày ñuû. 3 ngoøi buùt laøm baèng loâng choù soùi 4 möïc duøng ñeå tieán coáng ñôøi Ñöôøng 5 giaáy ñaát Tuyeân Chaâu laøm baèng caây doù 6 nghieân laøm baèng ñaù Ñoan Kheâ (xin ñoïc theâm nghieân cöùu veà Buùt Nghieân Giaáy Möïc cuûa dòch giaû) 7 xin ñoïc theâm nghieân cöùu veà Thö Hoïa cuûa dòch giaû http://hello.to/kimdung 358
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính AÂn Voâ Phuùc quay mình ñi ra daãn möôøi ngöôøi phu vaøo, moãi ngöôøi gaùnh moät ñoâi quang baøy haøng doïc moät beân saûnh. Tröông Thuùy Sôn phaân vaân nghó thaàm: “Ta töø beù soáng treân nuùi thanh baàn, giaûn phaùc ñaõ quen, nhöõng loaïi traân quí nhö theá naøy coù ñeå laøm gì? Nhöng nhaïc phuï töø xa ñem tôùi ban cho, neáu nhö töø choái, khoâng khoûi baát kính”. Chaøng chæ coøn caùch taï ôn tieáp nhaän, noùi: - Tieåu thö cuûa caùc vò ñöôøng xa moûi meät, neân khoâng ñöôïc khoûe. Xin hai vò quaûn gia ôû laïi treân nuùi vaøi ba ngaøy, sau ñoù haõy gaëp. AÂn Voâ Phuùc ñaùp: - Laõo gia vaø thaùi thaùi raát nhôù mong tieåu thö, coù daën chuùng toâi phaûi veà baùo caùo ngay. Neáu khoâng laøm cho tieåu thö quaù meät, tieåu nhaân xin ñöôïc khaáu ñaàu baùi kieán tieåu thö, roài quay veà ngay. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Neáu ñaõ nhö theá, xin caùc vò chôø ñaây. Chaøng quay trôû veà phoøng noùi cho vôï hay. AÂn Toá Toá möøng quaù, voäi vaøng chaûi qua laïi ñaàu toùc, chænh tranh y phuïc, qua beân saûnh gaëp hai ngöôøi gia nhaân, hoûi thaêm cha meï vaø anh, laïi giöõ hai ngöôøi laïi aên côm. Aên xong, AÂn Voâ Phuùc vaø AÂn Voâ Loäc laäp töùc caùo bieät coâ gia cuøng tieåu thö. Tröông Thuùy Sôn nghó thaàm: “Nhaïc phuï, nhaïc maãu göûi cho leã vaät haäu hó nhö theá, ñuùng ra mình phaûi troïng thöôûng cho hai ngöôøi môùi phaûi. Coù ñieàu tieàn baïc treân nuùi ñeàu gom laïi moät choã, mình ñaâu coù theå töï tieän laáy ra thöôûng cho ngöôøi”. Chaøng tính tình phoùng khoaùng, khoâng coi ñoù laøm phieàn, beøn cöôøi noùi: - Tieåu thö cuûa caùc vò laáy phaûi moät oâng choàng ngheøo, khoâng coù tieàn thöôûng cho quí vò, caùc quaûn gia ñöøng cöôøi nheù. AÂn Voâ Phuùc ñaùp: - Khoâng daùm, khoâng daùm. Ñöôïc gaëp Voõ Ñöông nguõ hieäp moät laàn, coøn hôn ñöôïc thöôûng nghìn vaøng. Tröông Thuùy Sôn nghó thaàm: “Vò quaûn gia naøy noùi naêng phong nhaõ, töïa nhö keû ñaõ töøng theo ñoøi buùt nghieân”. Chaøng beøn ñöa tieãn hoï ñeán taän cöûa lôùn. AÂn Voâ Phuùc noùi: - Xin coâ gia döøng böôùc, mong cuøng tieåu thö sôùm giaù laâm, ñeå cho laõo gia vaø thaùi thaùi vôi nieàm thöông nhôù. Töø treân xuoáng döôùi trong teä giaùo, ai ai cuõng ngöôõng voïng phong thaùi cuûa coâ gia. Tröông Thuùy Sôn chæ mæm cöôøi. AÂn Voâ Loäc noùi: - Coøn moät chuyeän nhoû, cuõng muoán baåm ñeå coâ gia bieát. Khi anh em chuùng toâi ñem leã vaät leân nuùi, taïi khaùch ñieám ôû Töông Döông gaëp ba tieâu khaùch. Trong khi noùi chuyeän ba ngöôøi ñoù coù ñeà caäp ñeán coâ gia. http://hello.to/kimdung 359
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Thuùy Sôn noùi: - OÀ, theá boïn hoï noùi gì theá? AÂn Voâ Loäc ñaùp: - Moät ngöôøi noùi: “Tuy Voõ Ñöông thaát hieäp ñoái vôùi boïn ta coù ñaïi aân, nhöng baûy möôi maïng ngöôøi cuûa Long Moân tieâu cuïc khoâng theå chæ vì theá maø khoâng lyù ñeán”. Ba ngöôøi ñoù noùi raèng tuy hoï khoâng can thieäp vaøo vuï naøy nhöng seõ ñi môøi Thaàn Thöông Chaán Baùt Phöông Ñaøm laõo anh huøng ôû phuû Khai Phong ra ñeå cuøng coâ gia lyù luaän. Tröông Thuùy Sôn laëng leõ gaät ñaàu. AÂn Voâ Loäc thoø tay vaøo boïc, laáy ra ba laù côø nhoû, hai tay trình leân Tröông Thuùy Sôn, noùi: - Anh em tieåu nhaân nghe ba teân tieâu khaùch daùm caû gan vuoát raâu huøm neân ñem chuyeän naøy ñoå leân ñaàu Thieân Öng giaùo nhaän laõnh. Tröông Thuùy Sôn vöøa thaáy ba laù côø nhoû khoâng khoûi kinh haõi, thaáy laù côø thöù nhaát theâu moät con maõnh hoå ngöûng ñaàu leân gaàm, ñang toan voà moài, haún laø tieâu kyø cuûa Hoå Cöù tieâu cuïc. Laù côø thöù hai theâu moät con haïc traéng ñang bay trong maây, laø tieâu kyø cuûa Taán Döông tieâu cuïc, vaân trung baïch haïc laø chæ toång tieâu ñaàu Vaân Haïc. Laù côø thöù ba duøng kim tuyeán theâu chín con eùn, bao goàm caû chöõ Yeán trong Yeán Vaân tieâu cuïc laãn chöõ Cöûu trong teân Cung Cöûu Giai cuûa toång tieâu ñaàu. Tröông Thuùy Sôn laï luøng hoûi: - Laøm sao laáy ñöôïc tieâu kyø cuûa boïn hoï? AÂn Voâ Phuùc ñaùp: - Coâ gia laø reå cuûa Thieân Öng giaùo, Kyø Thieân Böu, Cung Cöûu Giai boïn chuùng laø caùi thaù gì, chuùng ñaõ mang ñaïi aân cuûa Voõ Ñöông thaát hieäp maø laïi coøn nghó chuyeän ñi môøi laõo Thaàn Thöông Chaán Baùt Phöông Ñaøm Thuïy Lai ra lyù luaän vôùi coâ gia, coù phaûi laø khoâng bieát phaûi traùi gì ö? Chuùng toâi nghe ñöôïc nhöõng lôøi voâ leã cuûa maáy tieâu khaùch … Tröông Thuùy Sôn noùi: - Thöïc ra cuõng coù voâ leã gì ñaâu. AÂn Voâ Phuùc ñaùp: - Daï phaûi, ñaáy laø coâ gia khoan hoàng ñaïi löôïng, ngöôøi khaùc khoâng theo kòp, coøn ba ngöôøi chuùng toâi khoâng nhòn noåi, neân giaûi quyeát ba gaõ tieâu khaùch, laáy ba laù côø tieâu cuïc. Tröông Thuùy Sôn giaät mình kinh haõi, nghó thaàm boïn Kyø Thieân Böu ba ngöôøi ñeàu laø haøo kieät moät phöông trong caùc tieâu cuïc, thaønh danh treân choán giang hoà ñaõ laâu, tuy khoâng phaûi laø cao thuû haïng nhaát trong voõ laâm, nhöng ngöôøi naøo cuõng mang tuyeät ngheä. Leõ naøo ba keû gia nhaân cuûa nhaïc phuï laïi coù theå deã daøng lieäu lyù hoï ñeán nhö theá? Hay laø AÂn Voâ Phuùc khoa tröông, nhöng roõ raøng y laáy ñöôïc ba tieâu kyø, chaúng noùi gì http://hello.to/kimdung 360
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính ban ngaøy ban maët, maø coù leùn chui vaøo aên troäm cuõng khoâng phaûi deã daøng gì. Boïn hoï boû thuoác meâ ôû khaùch ñieám ñeå cho ba gaõ toång tieâu ñaàu baát tænh chaêng? Chaøng beøn hoûi laïi: - Laøm sao laáy ñöôïc ba ngoïn tieâu kyø naøy? AÂn Voâ Phuùc noùi: - Luùc ñoù nhò ñeä Voâ Loäc ra maët gaây chuyeän, heïn vôùi boïn hoï ra cöûa nam thaønh Töông Döông tæ thí, ba ngöôøi chuùng toâi ñaáu vôùi ba ngöôøi boïn hoï, heïn tröôùc laø neáu hoï thua thì phaûi ñeå laïi moät laù tieâu kyø, töï chaët moät caùnh tay, suoát ñôøi khoâng bao giôø böôùc chaân vaøo tænh Hoà Baéc nöõa. Tröông Thuùy Sôn caøng nghe caøng laï luøng, khoâng coøn daùm coi thöôøng ba ngöôøi gia nhaân, hoûi theâm: - Roài sau ra sao? AÂn Voâ Phuùc ñaùp: - Veà sau chaúng sao caû, hoï phaûi ñeå laïi ba laù côø, töï mình chaët moät caùnh tay traùi, theà suoát ñôøi khoâng ñaïp chaân vaøo tænh Hoà Baéc moät böôùc naøo nöõa. Tröông Thuùy Sôn kinh haõi thaàm: “Nhöõng ngöôøi cuûa Thieân Öng giaùo quaû thöïc haønh söï ñoäc ñòa thaät” khoâng khoûi nhíu maøy. AÂn Voâ Loäc noùi: - Neáu nhö coâ gia nghó raèng tieåu nhaân haï thuû quaù nheï, chuùng toâi seõ ñuoåi theo, gieát luoân ba teân naøy cho roài. Tröông Thuùy Sôn voäi noùi: - Khoâng nheï ñaâu, khoâng nheï ñaâu. Theá laø naëng laém roài. AÂn Voâ Phuùc noùi: - Chuùng toâi nghó laø kyø naøy ñem leã vaät ñeán bieáu coâ gia, laø moät chuyeän ñaïi hæ, neáu laøm toån thöông nhaân maïng, xem khoâng ñöôïc may. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ñuùng theá, caùc vò nghó theá laø chu ñaùo laém. Theá nhöng quaûn gia noùi laø coù ba ngöôøi, coøn moät vò nöõa ñaâu? AÂn Voâ Phuùc noùi: - Coøn theâm moät huynh ñeä nöõa laø AÂn Voâ Thoï. Sau khi chuùng toâi ngaên ñöôïc ba teân tieâu khaùch roài, e raèng laõo giaø Thaàn Thöông hoï Ñaøm kia nghe ñöôïc tin, khoâng bieát noâng saâu, laïi ñeán laøm phieàn coâ gia neân sai AÂn Voâ Thoï ñeán phuû Khai Phong. Voâ Thoï nhôø tieåu nhaân thay maët khaáu ñaàu hoûi thaêm coâ gia. Noùi xong suïp xuoáng laïy. Tröông Thuùy Sôn traû laïi moät vaùi, noùi: - Khoâng daùm. http://hello.to/kimdung 361
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Chaøng nghó thaàm Thaàn Thöông Chaán Baùt Phöông Ñaøm Thuïy Lai teân tuoåi vang löøng, thaønh dang ñaõ boán möôi naêm, AÂn Voâ Thoï vì mình maø ñeán phuû Khai Phong, duø beân naøo bò toån thöông, cuõng ñeàu khoâng oån neân noùi: - Vò Thaàn Thöông Chaán Baùt Phöông Ñaøm laõo anh huøng toâi nghe tieáng ñaõ laâu, laø ngöôøi chính nhaân quaân töû, hai vò mau ñeán phuû Khai Phong, baûo Voâ Thoï ñaïi ca ñöøng tranh caõi gì vôùi Ñaøm laõo anh huøng nöõa. Neáu chaúng may hai beân phaûi ñoäng thuû, e vieäc chaúng laønh. AÂn Voâ Loäc cöôøi nhaït, noùi: - Coâ gia khoâng phaûi lo, gaõ hoï Ñaøm ñoù khoâng daùm ra tay ñaáu vôùi tam ñeä ñaâu. Tam ñeä baûo y ñöøng daây vaøo chuyeän taøo lao laø y laäp töùc vaâng daï ngay. Tröông Thuùy Sôn hoûi: - Theá ö? Chaøng nghó Thaàn Thöông Chaán Baùt Phöông Ñaøm Thuïy Lai laø moät nhaân vaät noåi danh, duø cho oâng ta coù giaø roài, thì ñeä töû voõ coâng cao cöôøng cuûa Ñaøm gia Thaàn Thöông ôû Khai Phong cuõ ng moät hai chuïc ngöôøi, khoâng leõ laïi sôï moät mình AÂn Voâ Thoï? AÂn Voâ Phuùc nhìn thaáy Tröông Thuùy Sôn coù veû khoâng tin, noùi: - Laõo giaø hoï Ñaøm naøy hai chuïc naêm tröôùc ñaõ töøng laø baïi töôùng döôùi tay AÂn Voâ Thoï, coù moät vieäc raát troïng ñaïi loït vaøo tay chuùng toâi, coâ gia khoûi phaûi lo. Noùi xong hai ngöôøi haønh leã caùo bieät. Tröông Thuùy Sôn caàm ba laù côø nhoû, ngô ngaån hoài laâu. Chaøng ñaõ toan sai hai ngöôøi nghe ngoùng tin töùc cuûa Voâ Kî, nhöng nghó neáu ñeà caäp chuyeän naøy cho ngöôøi ngoaøi, mình thì khoâng sao, nhöng khoâng khoûi toån ñeán uy danh nhò ca, neân ñaønh laëng leõ trôû veà phoøng. AÂn Toá Toá ñang naèm töïa treân goái xem xeùt danh saùch leã vaät, caûm kích taám loøng cha meï thöông mình, laïi nghó ñeán Voâ Kî khoâng bieát luùc naøy ra sao, naøng laïi lo laéng nhö löûa ñoát, thaáy tröôïng phu tieán vaøo phoøng, thaàn saéc baát ñònh, voäi hoûi: - Chuyeän gì theá? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ba ngöôøi Voâ Phuùc, Voâ Loäc, Voâ Thoï lai lòch ra sao? AÂn Toá Toá ñaõ cuøng choàng chung soáng möôøi naêm nhöng bieát chaøng khoâng öa Thieân Öng giaùo neân vieäc nhaø cuõng nhö giaùo söï chöa bao giôø ñeà caäp, vaø Tröông Thuùy Sôn cuõng khoâng hoûi ñeán. Luùc naøy naøng nghe tröôïng phu hoûi, môùi noùi: - Ba ngöôøi ñoù hôn hai möôi naêm tröôùc laø ñaïi ñaïo noåi danh hoaønh haønh moät giaûi taây nam, sau bò raát ñoâng cao thuû vaây ñaùnh, töôûng cheát ñeán nôi. May gaëp cha em ñi qua, thaáy hoï töû chieán khoâng chòu khuaát phuïc, raát coù coát caùch, môùi ra tay cöùu hoï. Ba ngöôøi ba hoï khaùc nhau chaúng phaûi anh em. Hoï caûm aân cöùu meänh cuûa gia gia neân cuøng http://hello.to/kimdung 362
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính theà thoát suoát ñôøi laøm ñaày tôù, boû caû caùi teân cuõ, ñoåi thaønh Aân Voâ Phuùc, Aân Voâ Loäc, Aân Voâ Thoï. Em töø beù vaãn raát kính troïng hoï, khoâng daùm coi hoï nhö noâ boäc. Cha em noùi laø, neáu tính veà danh voïng vaø voõ coâng, nhieàu ngöôøi teân tuoåi vang löøng ngaøy hoâm nay trong voõ laâm chöa baèng ñöôïc ba ngöôøi naøy. Tröông Thuùy Sôn gaät ñaàu: - Thì ra laø theá. Chaøng beøn ñem chuyeän ba ngöôøi laáy tieâu kyø, chaët caùnh tay ra keå cho vôï nghe. AÂn Toá Toá nhíu maøy noùi: - Ba ngöôøi ñoù voán coù yù toát, nhöng bieát ñaâu ñeä töû danh moân chính phaùi haønh söï khaùc haún beân taø giaùo. Nguõ ca, chuyeän naøy laïi caøng laøm cho chaøng theâm phieàn naõo, thieáp … thieáp khoâng bieát phaûi theá naøo cho phaûi. Naøng thôû daøi, noùi: - Ñôïi tìm ñöôïc Voâ Kî roài, chuùng mình quay trôû laïi Baêng Hoûa ñaûo laø hôn. Boãng nghe AÂn Leâ Ñình töø ngoaøi noùi voïng vaøo: - Nguõ ca, mau mau ra troå taøi roàng bay phöôïng muùa, vieát vaøi ñoâi caâu ñoái chuùc thoï ñi naøo. Chaøng cöôøi noùi tieáp: - Nguõ taåu, chò ñöøng traùch tieåu ñeä keùo nguõ ca ñi, thì ai baûo anh aáy coù caùi danh laø “Ngaân Caâu Thieát Hoaïch”. Quaù tröa hoâm ñoù, saùu sö huynh ñeä chia nhau ñoác suaát nhaø beáp, ñaïo ñoàng queùt doïn, trang trí Töû Tieâu Cung, trong saûnh ñöôøng treo maáy caâu ñoái Tröông Thuùy Sôn môùi vieát, trong nhaø ngoaøi saân choã naøo cuõng ñaày hæ khí. Saùng sôùm hoâm sau, anh em Toáng Vieãn Kieàu caû boïn ñaàu thay ñoåi quaàn aùo môùi may, ñang ñònh vaøo ñôõ Du Ñaïi Nham ra ñeå caû baûy ngöôøi cuøng baùi thoï sö phuï thì moät ñaïo ñoàng tieán vaøo, trình leân moät tôø danh thieáp. Toáng Vieãn Kieàu nhaän laáy. Tröông Tuøng Kheâ nhanh maét, thaáy treân danh thieáp ñeà: “Coân Loân haäu hoïc Haø Thaùi Xung suaát moân haï ñeä töû cung chuùc Tröông Chaân Nhaân Thoï Tæ Nam Sôn”. Chaøng kinh ngaïc noùi: - Chöôûng moân phaùi Coân Loân ñích thaân ñeán chuùc thoï sö phuï. Khoâng bieát oâng ta ñeán Trung Nguyeân töø bao giôø? Maïc Thanh Coác hoûi: - Khoâng bieát Haø phu nhaân coù ñeán khoâng? Vôï cuûa Haø Thaùi Xung laø Ban Thuïc Nhaøn laø sö tæ cuûa oâng ta, nghe noùi voõ coâng khoâng keùm gì chöôûng moân phaùi Coân Loân. Tröông Tuøng Kheâ ñaùp: http://hello.to/kimdung 363
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Treân danh thieáp khoâng thaáy ñeà coù Haø phu nhaân. Toáng Vieãn Kieàu noùi: - Vò khaùch naøy danh voïng voâ cuøng, phaûi môøi sö phuï ñích thaân ra ngheânh tieáp. Noùi xong chaøng ñi vaøo baåm vôùi Tröông Tam Phong. Tröông Tam Phong noùi: - Nghe noùi Thieát Caàm tieân sinh ít khi ñeán Trung Thoå, laøm sao oâng ta laïi bieát ñöôïc sinh nhaät cuûa laõo ñaïo nhæ? OÂng lieàn daãn saùu ñeä töû ñi ra ñoùn. Thieát Caàm tieân sinh tuoåi cuõng chöa giaø, maëc aùo daøi maøu vaøng, thaàn thaùi thaät laø phieâu daät, khí töôïng xung hoøa, quaû thaät ñuùng laø moät toâng chuû cuûa danh moân chính phaùi. Sau löng oâng ta laø taùm nam nöõ ñeä töû, Taây Hoa Töû vaø Veä Töù Nöông cuõng ôû trong soá ñoù. Haø Thaùi Xung höôùng veà Tröông Tam Phong chuùc möøng, Tröông Tam Phong luoân moàm caûm ôn, chaép tay ñaùp leã. Saùu ngöôøi boïn Toáng Vieãn Kieàu quì xuoáng khaáu ñaàu, Haø Thaùi Xung cuõng quì xuoáng ñaùp leã noùi: - Voõ Ñöông luïc hieäp danh chaán hoaøn vuõ, ñaïi leã naøy chuùng toâi ñaâu daùm nhaän. Tröông Tam Phong lieàn môøi thaày troø Haø Thaùi Xung vaøo trong ñaïi saûnh, hai beân chuû khaùch ngoài xuoáng, sai ngöôøi traø ñem leân. Moät tieåu ñaïo ñoàng laïi ñöa leân moät danh thieáp khaùc giao cho Toáng Vieãn Kieàu. Ñoù laø Khoâng Ñoäng nguõ laõo cuøng ñeán. Trong giôùi voõ laâm hieän thôøi, Thieáu Laâm vaø Voõ Ñöông danh tieáng hôn caû, keá tieáp laø Coân Loân Nga Mi, Khoâng Ñoäng laïi coøn sau nöõa. Neáu tính vai veá ñòa vò, cuøng laém chæ ngoài ngang haøng vôùi Toáng Vieãn Kieàu. Theá nhöng Tröông Tam Phong raát laø khieâm toán, voäi ñöùng leân noùi: - Khoâng Ñoäng nguõ laõo ñeán, xin Haø huynh ngoài chôi, laõo ñaïo ñi ra ñoùn khaùch. Haø Thaùi Xung nghó thaàm: “Nhöõng haïng ngöôøi nhö Khoâng Ñoäng nguõ laõo, chæ caàn sai ñeä töû ra ñoùn cuõng ñuû roài”. Moät laùt sau, Khoâng Ñoäng nguõ laõo cuøng caùc ñeä töû tieán vaøo. Sau doù Thaàn Quyeàn moân, Haûi Sa phaùi, Cöï Kình bang, Vu Sôn bang bao nhieâu laø nhaân vaät thuû laõnh caùc moân phaùi bang hoäi luïc tuïc leân nuùi baùi thoï. Toáng Vieãn Kieàu voán chæ tính toaùn chuyeän sö ñoà baûn moân cuøng vui veû moät ngaøy vôùi nhau thoâi, khoâng ngôø laïi quaù nhieàu taân khaùch nhö theá, saùu anh em chia nhau tieáp ñaõi nhöng cuõng naøo coù xueå. Tröông Tam Phong trong ñôøi gheùt nhaát vieäc leã tieát phieàn toaùi maøu meø naøy, moãi laàn tieäc thoï baûy möôi, taùm möôi, chín möôi, ñeàu daën doø ñeä töû ñöøng cho ngöôøi ngoaøi bieát, naøo ngôø ngaøy tieäc thoï moät traêm tuoåi naøy, khoâng ngôø laïi laø ngaøy voõ laâm tuï hoäi nôi ñaây. Veà sau, ngay caû ñeán gheá cho khaùch ngoài trong Töû Tieâu Cung cuõng khoâng ñuû, Toáng Vieãn Kieàu ñaønh phaûi sai ngöôøi ra böng nhöõng taûng ñaù vaøo xeáp thaønh haøng trong ñaïi saûnh. Chöôûng moân, bang chuû thì coù gheá, coøn moân nhaân ñeä töû phaûi ngoài treân caùc gheá ñaù naøy. Ngay caû ñeán cheùn cuõng thieáu phaûi duøng baùt aên ñeå uoáng traø. http://hello.to/kimdung 364
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Tuøng Kheâ keùo Tröông Thuùy Sôn ra haønh lang hoûi: - Nguõ ñeä, chuù coù thaáy chuyeän gì khoâng? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Boïn hoï ñaõ öôùc heïn tröôùc neân phaàn lôùn gaëp nhau ñeàu bieát caû roài. Tuy nhieân cuõng coù vaøi ngöôøi giaû taûng ngaïc nhieân coát ñeå che daáu söï thöïc. Tröông Tuøng Kheâ noùi: - Nguõ ñeä nhaän xeùt khoâng sai. Boïn hoï khoâng phaûi thaønh taâm leân nuùi chuùc thoï sö phuï ñaâu. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Hoï chæ laáy danh nghóa baùi thoï thoâi, coøn thöïc söï laø vaán toäi ñoù. Tröông Tuøng Kheâ noùi: - Khoâng phaûi höng sö vaán toäi ñaâu. Caùi aùn maïng Long Moân tieâu cuïc laøm sao môøi ñöôïc Thieát Caàm tieân sinh Haø Thaùi Xung ra maët. Tröông Thuùy Sôn noùi: - OÀ, thì ra caû boïn naøy ñeàu vì chuyeän Kim Mao Sö Vöông Taï Toán. Tröông Tuøng Kheâ cöôøi nhaït: - Boïn naøy thaät coi nheï phaùi Voõ Ñöông quaù. Neáu quaû boïn hoï muoán caäy ñoâng thì cuõng ñaâu phaûi vì theá maø phaùi Voõ Ñöông baùn reû baïn beø? Nguõ ñeä, Taï Toán kia quaû laø moät gian ñoà laøm traêm ñieàu aùc, nhöng ñaõ laø nghóa huynh cuûa chuù, thì nhaát quyeátù khoâng theå thoå loä haønh tung cuûa y ñöôïc. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Töù ca noùi phaûi laém. Baây giôø mình phaûi tính sao? Tröông Tuøng Kheâ traàm ngaâm, noùi: - Taát caû anh em mình caån thaän laø hôn. Huynh ñeä ñoàng taâm, kyø lôïi ñoaïn kim 8. Voõ Ñöông thaát hieäp tröôùc nay soùng gioù ñaõ traûi qua nhieàu, khoâng leõ laïi sôï boïn hoï. Du Ñaïi Nham tuy ñaõ taøn pheá nhöng khi hoï noùi ñeán mình vaãn töï xöng laø Voõ Ñöông thaát hieäp. Ngoaøi ra ñaèng sau baûy anh em coøn moät vò maø voõ coâng xöa nay chöa ai bì ï kòp, quaùn tuyeät ñöông thôøi laø Tröông Tam Phong. Coù ñieàu hai ngöôøi nghó ñeán sö phuï ñaõ moät traêm tuoåi roài, tuy tröôùc maét laø chuyeän khoù khaên troïng ñaïi nhöng taát caû anh em ñeàu muoán töï mình lo lieäu, khoâng ñeå sö phuï phaûi ra tay, cuõng khoâng ñeå laõo nhaân gia phaûi lo laéng. Tröông Tuøng Kheâ tuy mieäng an uûi sö ñeä nhöng cuõng bieát vieäc hoâm nay ñaønh phaûi boù tay, laøm sao baûo toàn danh döï sö moân, thaät khoâng phaûi deã daøng. 8 Anh em ñoàng loøng thì coù theå caét ñöôïc kim loaïi http://hello.to/kimdung 365
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Beân ngoaøi ñaïi saûnh, Toáng Vieãn Kieàu, Du Lieân Chaâu vaø AÂn Leâ Ñình chia nhau tieáp chuyeän taân khaùch. Ba ngöoøi ñeàu bieát khaùch ñeán hoâm nay khoâng phaûi thöïc loøng, neân cuøng aùy naùy. Ñang luùc noùi chuyeän, tieåu ñaïo ñoàng tieán vaøo thöa: - Moân haï ñeä töû cuûa phaùi Nga Mi Tónh Huyeàn sö thaùi vaø naêm vò sö ñeä, sö muoäi ñeán baùi thoï sö toå. Toáng Vieãn Kieàu vaø Du Lieân Chaâu cuøng mæm cöôøi, lieác nhìn AÂn Leâ Ñình. Luùc ñoù Maïc Thanh Coác ñang daãn vaøo baûy taùm taân khaùch tieán vaøo, Tröông Tuøng Kheâ vaø Tröông Thuùy Sôn töø noäi ñöôøng ñi ra nghe thaáy ñeä töû phaùi Nga Mi ñeán, cuõng nhìn AÂn Leâ Ñình mæm cöôøi. AÂn Leâ Ñình maët ñoû böøng e theïn. Tröông Thuùy Sôn caàm tay chaøng, cöôøi noùi: - Mau ra naøo, anh em mình cuøng ra ñoùn quí khaùch. Hai ngöôøi ñi ra ngoaøi cöûa thaáy Tónh Huyeàn sö thaùi khoaûng chöøng boán möôi, thaân theå cao lôùn, thaàn thaùi uy maõnh, tuy laø ñaøn baø nhöng so vôùi ñaøn oâng thöôøng cuõng cao hôn nöûa caùi ñaàu. Sau löng baø ta laø naêm sö ñeä muoäi trong ñoù coù moät nam töû gaày goø chöøng ñoä ba möôi, hai ngöôøi ni coâ, coù caû Tónh Hö sö thaùi Tröông Thuùy Sôn ñaõ töøng gaëp treân thuyeàn ngoaøi bieån. Hai ngöôøi coøn laïi laø hai thieáu nöõ tuoåi chöøng ñoâi möôi, moät coâ laáy tay che mieäng cöôøi, coøn coâ kia da traéng boùc, thaân hình maûnh khaûnh, maët maøy xinh ñeïp cuùi ñaàu vaân veâ lai aùo, chính laø vò hoân theâ cuûa AÂn Leâ Ñình, Kim Tieân Kyû gia Kyû Hieåu Phuø coâ nöông. Tröông Thuùy Sôn tieán leân chaøo xong, môøi caû saùu ngöôøi vaøo trong. AÂn Leâ Ñình heát söùc theïn thuøng, khoâng daùm lieác maét nhìn Kyû Hieåu Phuø laáy moät laàn, maõi ñeán khi vaøo saûnh thaáy moïi ngöôøi nhìn veà phía tröôùc, nhòn khoâng noåi môùi leùn nhìn Kyû Hieåu Phuø moät caùi. Luùc aáy Kyû Hieåu Phuø ñang cuùi ñaàu cuõng lieác nhìn chaøng, hai ngöôøi aùnh maét chaïm nhau. Ngöôøi sö muoäi cuûa Kyû Hieåu Phuø laø Boái Caåm Nghi ho leân moät tieáng, hai ngöôøi maët ñoû böøng, voäi quay ñaàu sang choã khaùc. Boái Caåm Nghi khoâng nhòn ñöôïc cöôøi leân khuùc khích, noùi nhoû: - Sö tæ, vò Aân sö ca kia so vôùi chò xem ra coøn e theïn hôn nhieàu. Baát ngôø, maët Kyû Hieåu Phuø ñoät nhieân traéng beäch, thaân hình run raåy, treân khoùe maét long lanh hai gioøng leä. Tröông Tuøng Kheâ töø naõy ñeán giôø vaãn tính toaùn tình theá beân ñòch beân ta, töø khi saùu ngöôøi cuûa phaùi Nga Mi ñeán, chaøng hôi bôùt lo, nghó thaàm: “Kyû coâ nöông laø vôï chöa cöôùi cuûa Luïc sö ñeä, neáu nhö coù chuyeän ñoäng thuû, phaùi Nga Mi coù theå giuùp mình ñöôïc moät tay”. Taân khaùch luïc tuïc keùo ñeán, chaúng maáy choác ñaõ ñeán giöõa tröa. Trong Töû Tieâu Cung khoâng döï bò, laøm sao coù theå môû tieäc noåi. Hoûa coâng ñaïo nhaân chæ doïn ñöôïc cho moãi ngöôøi moät baùt côm traéng lôùn, treân ñeå rau xanh ñaäu phuï. http://hello.to/kimdung 366
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Saùu ñeä töû phaùi Voõ Ñöông luoân moàm xin loãi. Theá nhöng thaáy moïi ngöôøi moät maët aên côm, moät maët lieân tieáp nhìn ra coång troâng ngoùng, döôøng nhö coøn ñôïi ai. Boïn Toáng Vieãn Kieàu quan saùt kyõ caøng taân khaùch, thaáy caùc chöôûng moân, bang chuû ñeàu töï troïng khoâng mang voõ khí treân ngöôøi, nhöng moân nhaân thuoäc haï khoâng ít ngöôøi löng coäm haún leân, hieån nhieân coù daáu binh khí, chæ coù caùc phaùi Nga Mi, Coân Loân, Khoâng Ñoäng laø taát caû ñi tay khoâng. Caû boïn Toáng Vieãn Kieàu ai naáy ñeàu töùc giaän nghó thaàm: “Caùc ngöôi ñeán chuùc thoï sö phuï ta, taïi sao laïi coù daáu binh khí trong ngöôøi?”. Nhìn laïi thoï leã hoï ñem leân, ña soá laø nhöõng loaïi thoï ñaøo, thoï mieán môùi mua tai döôùi ï thò traán nôi chaân nuùi, so vôùi thaân phaän voõ hoïc ñaïi toâng sö nhö Tröông Tam Phong khoâng xöùng chuùt naøo, maø ngay caû ñem bieáu caùc thuû naõo, toâng chuû caùc phaùi cuõng khoâng ñaùng. Chæ coù phaùi Nga Mi ñem ñeán chaân chính troïng leã, ngoaøi möôøi saùu moùn ngoïc khí traân quí, laïi coøn moät ñaïo baøo may baèng gaám ñoû, duøng kim tuyeán theâu moät traêm chöõ thoï ñuû kieåu, coâng phu boû vaøo ñoù quaû khoâng ít. Tónh Huyeàn sö thaùi noùi vôùi Tröông Tam Phong: - Aùo naøy möôøi nöõ ñeä töû phaùi Nga Mi hôïp löïc theâu môùi xong. Tröông Tam Phong trong loøng raát vui veû, cöôøi noùi: - Caùc nöõ hieäp phaùi Nga Mi quyeàn kieám noåi danh thieân haï, hoâm nay laïi theâu cho laõo ñaïo baøo naøy, thaät quí hoùa quaù. Tröông Tuøng Kheâ thaáy veû moïi ngöôøi nhö theá, töï hoûi: “Khoâng bieát hoï coøn chôø ñôïi cöôøng vieän naøo nöõa? Cuõng vì sö phuï khoâng thích caûnh naùo nhieät, cho neân phaùi Voõ Ñöông khoâng môøi moät baèng höõu thaân thieát naøo, neáu khoâng ñaâu phaûi ñeán noãi ít nhieàu cheânh leäch, khoâng ai cöùu giuùp nhö theá naøy”. Chaøng nghó sö phuï giao du khaép thieân haï, baûy anh em haønh hieäp tröôïng nghóa, quen bieát thaät ñoâng, neáu nhö coù döï bò tröôùc, ít ra cuõng môøi ñöôïc vaøi chuïc cao thuû ñeán döï tieäc ngaøy hoâm nay. Du Lieân Chaâu noùi nhoû vôùi Tröông Tuøng Kheâ: - Boïn mình vaãn töôûng sau buoåi tieäc thoï cuûa sö phuï roài seõ göûi anh huøng thieáp, taïi Hoaøng Haïc Laâu Voõ Xöông môû ñaïi yeán, khoâng ngôø saåy moät böôùc, thaønh ra bò ngöôøi ta cheá ngöï. Chaøng ñaõ tính tröôùc, taïi anh huøng ñaïi yeán Tröông Thuùy Sôn seõ noùi roõ caùi khoå taâm khoâng theå baùn reû baïn beø. Phaøm keû haønh taåu treân choán giang hoà, ai ai cuõng coi chöõ “nghóa” laøm troïng, Tröông Thuùy Sôn chæ caàn thaønh khaån noùi ra, khoâng ai nôõ eùp chaøng laøm ñieàu baát nghóa. Neáu nhö coù keû khoâng chòu boû qua, trong anh huøng ñaïi yeán aét khoâng ít cao thuû giao haûo vôùi phaùi Voõ Ñöông, duø phaûi ñoäng voõ, beân mình cuõng chaúng ôû vaøo theá leùp. http://hello.to/kimdung 367
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Khoâng ngôø ñoái phöông ñaõ tính ñeán nöôùc côø ñoù, laáy côù chuùc thoï, öôùc heïn tröôùc vôùi nhau cuøng leân nuùi, khieán cho phaùi Voõ Ñöông trôû tay khoâng kòp. Tröông Tuøng Kheâ haï gioïng: - Vieäc ñaõ ñeán nöôùc naøy, chæ coøn caùch heát söùc töû chieán. Trong Voõ Ñöông thaát hieäp, Tröông Tuøng Kheâ laø ngöôøi tuùc trí ña möu hôn heát, moãi khi gaëp chuyeän khoù khaên, chaøng ñeàu nghó ra keá laï, chuyeån nguy thaønh an. Du Lieân Chaâu trong loøng thaát voïng: “Ngay caû töù sö ñeä cuõng boù tay, xem ra hoâm nay maùu cuûa saùu ñeä töû phaùi Voõ Ñöông ñaønh phaûi vaõi treân ñaàu nuùi roài”. Neáu nhö moät ñòch moät, trong soá khaùch ñeán hoâm nay, xem ra khoâng ai coù theå hôn ñöôïc Voõ Ñöông luïc hieäp, nhöng xem tình hình tröôùc maét, chaúng phaûi hai ba ñòch moät maø ñeán ba boán chuïc ñaùnh moät. Tröông Tuøng Kheâ giöït vaït aùo Du Lieân Chaâu, hai ngöôøi ñi ra ñaèng sau ñaïi saûnh. Tröông Tuøng Kheâ noùi: - Ñeå ñeán khi chuyeän noå ra roài, neáu nhö mình coù theå duøng lôøi leõ gaøi ñoái phöông yeâu caàu ñôn ñaû ñoäc ñaáu, laáy saùu traän ñònh hôn thua, anh em mình quyeát khoâng theå naøo baïi ñöôïc. Theá nhöng boïn hoï ñaõ chuaån bò tröôùc, chaéc cuõng ñaõ nghó tôùi chuyeän naøy khoâng chòu ñaáu saùu traän roài thoâi, cuïc dieän seõ bieán thaønh quaàn aåu. Du Lieân Chaâu gaät ñaàu: - Chuyeän thöù nhaát cuûa chuùng ta laø phaûi cöùu tam ñeä, ñöøng ñeå tam ñeä phaûi chòu nhuïc loït vaøo tay ngöôøi moät laàn nöõa, vieäc ñoù hieàn ñeä lo lieäu. Nguõ ñeä muoäi thaân theå chöa maïnh khoûe haún, chuù noùi nguõ ñeä toaøn löïc lo lieäu cho coâ aáy. Vieäc öùng phoù vôùi ñòch, do anh em boán ngöôøi coøn laïi chuùng ta heát söùc. Tröông Tuøng Kheâ gaät ñaàu, noùi: - Ñöôïc, cöù nhö theá. Chaøng traàm ngaâm moät hoài, noùi: - Coøn moät keá saùch, coù ñieàu hôi ñaùnh lieàu caàu may. Du Lieân Chaâu möøng hoûi: - Maïo hieåm moät chuùt cuõng khoâng sao. Töù ñeä coù keá gì? Tröông Tuøng Kheâ noùi: - Moãi ngöôøi chuùng ta nhaém moät ñoái thuû, ñòch vöøa toan ra tay, mình lieàn taán coâng ñoái phöông lieàn, trong moät chieâu thoâi phaûi baét giöõ ñöôïc. Nhö theá hoï coù ñieàu coá kî, khoâng daùm laøm maïnh. Du Lieân Chaâu ngaàn ngöø ñaùp: - Nhöng neáu moät chieâu khoâng baét ñöôïc, ngöôøi khaùc aét xoâng vaøo töông trôï. Chæ moät chieâu laø xong, e raèng … http://hello.to/kimdung 368
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Tuøng Kheâ noùi: - Ñaïi naïn tröôùc maét, ra tay ñoäc moät chuùt cuõng khoâng sao. Mình söû duïng Hoå Traûo Tuyeät Hoä Thuû. Du Lieân Chaâu giaät mình, noùi: - Hoå Traûo Tuyeät Hoä Thuû? Hoâm nay laø ngaøy ñaïi hæ cuûa sö phuï, duøng moân saùt thuû ñoù, coù ñoäc aùc quaù khoâng? Nguyeân lai phaùi Voõ Ñöông coù moät moân caàm naõ thuû cöïc kyø lôïi haïi teân laø Hoå Traûo Thuû. Du Lieân Chaâu hoïc moân naøy xong, hieàm laø moät khi naém ñöôïc ñòch roài, neáu nhö ñoái phöông voõ coâng cao cöôøng, vaãn coù theå vaän noäi kình thoaùt ra ñöôïc, cuïc dieän khoâng khoûi thaønh ra ñaáu noäi löïc. Chaøng beøn theâm thaét bieán hoùa, saùng cheá thaønh möôøi hai chieâu môùi thoaùt thai töø Hoå Traûo Thuû. Khi Tröông Tam Phong thu ñoà ñeä, ñoái vôùi moãi ngöôøi phaåm ñöùc, haønh vi, tö chaát, ngoä tính, ñeàu tra hoûi tìm hieåu caën keõ neân baûy ñeä töû nhaäp moân roài ñeàu thaønh ngöôøi, khoâng nhöõng hoïc nhöõng ñieàu ñöôïc daïy maø coøn coù theå töï mình saùng cheá taân chieâu. Du Lieân Chaâu bieán hoùa Hoå Traûo Thuû khoâng phaûi laø chuyeän laï, nhöng khi Tröông Tam Phong thaáy chaøng thi dieãn roài, chæ gaät ñaàu maø khoâng noùi gì. Du Lieân Chaâu thaáy sö phuï khoâng pheâ bình theâm, bieát trong chieâu soá vaãn coøn khuyeát ñieåm, tieàm taâm suy nghó caûi tieán cho hoaøn bò. Maáy thaùng sau, chaøng laïi dieãn cho sö phuï xem moät laàn nöõa, Tröông Tam Phong xem roài thôû haét ra, noùi: - Lieân Chaâu, möôøi hai chieâu Hoå Traûo Thuû naøy so vôùi nhöõng chieâu ta daïy cho con lôïi haïi hôn nhieàu. Theá nhöng chieâu naøo cuõng choäp vaøo ngang löng, ai bò truùng chieâu naøy, ñeàu bò toån aâm tuyeät töï. Chaúng leõ nhöõng gì chính ñaïi quang minh ta daïy cho con chöa ñuû hay sao, laïi coøn phaûi ra chieâu cho ngöôøi ta tuyeät töû tuyeät toân? Du Lieân Chaâu nghe maáy lôøi giaùo huaán cuûa sö phuï, tuy ñang trôøi reùt, nhöng löng cuõng toaùt moà hoâi, trong loøng haõi sôï, laäp töùc nhaän sai taï toäi. Maáy hoâm sau, Tröông Tam Phong goïi baûy ñeä töû laïi, thuaät laïi cho nghe moïi chuyeän, sau cuøng môùi noùi: - Lieân Chaâu saùng taïo möôøi hai chieâu naøy, khoå taâm suy nghó, p i noùi laø moät moân haû tuyeät hoïc. Neáu chæ vì moät lôøi cuûa ta maø boû ñi, thaät cuõng ñaùng tieác. Moïi ngöôøi haõy theo hoïc Lieân Chaâu, nhöng chæ khi naøo sinh töû quan ñaàu môùi ñöôïc duøng chöù khoâng ñöôïc söû duïng böøa baõi. Ta theâm vaøo sau Hoå Traûo hai chöõ Tuyeät Hoä ñeå moïi ngöôøi nhôù laáy laø pho voõ coâng naøy khieán cho ngöôøi ta ñoaïn töû tuyeät toân, laø saùt thuû khieán ngöôøi ta huûy dieät moân hoä. Caùc ñeä töû baùi lónh nhöõng lôøi giaùo huaán. Du Lieân Chaâu lieàn ñem pho voõ coâng naøy truyeàn cho saùu ñoàng moân. Baûy ngöôøi hoïc roài, quaû nhieân tuaân theo lôøi daïy, chöa heà söû http://hello.to/kimdung 369
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính duïng ñeán bao giôø. Hoâm nay söï vieäc khaån caáp nhöng khi Tröông Tuøng Kheâ ñeà caäp ñeán, Du Lieân Chaâu vaãn coøn hôi ngaàn ngaïi. Tröông Tuøng Kheâ noùi: - Moân Hoå Traûo Tuyeät Hoä Thuû naøy khi choäp vaøo löng ngöôøi ta roài seõ khieán vónh vieãn khoâng coøn khaû naêng sinh duïc. Tieåu ñeä coù yù kieán laø mình chæ söû duïng ñoái vôùi hoøa thöôïng, ñaïo só, hay nhöõng ngöôøi giaø caû ñaõ baûy, taùm chuïc tuoåi thoâi. Du Lieân Chaâu mæm cöôøi ñaùp: - Töù ñeä quaû nhieân taâm cô linh xaûo, hoøa thöôïng ñaïo só thì ñaâu coù sinh con ñeû caùi gì, caùi ñoù cuõng khoâng sao. Hai ngöôøi baøn tính keá hoaïch xong, chia nhau ñi noùi laïi cho Toáng Vieãn K u vaø ba ieà ngöôøi sö ñeä nghe, moãi ngöôøi choïn moät ñoái thuû, ñôïi khi naøo Tröông Tuøng Kheâ keâu leân “Chao oâi”, saùu ngöôøi laäp töùc söû duïng Hoå Traûo Tuyeät Hoä Thuû naém ngay laáy keû ñòch. Du Lieân Chaâu choïn ngöôøi giaø nhaát trong Khoâng Ñoäng nguõ laõo laø Quan Naêng, coøn Tröông Thuùy Sôn nhaém vaøo ñaïo nhaân cuûa phaùi Coân Loân laø Taây Hoa Töû. Taân khaùch trong ñaïi saûnh duøng böõa roài, ñaïo nhaân nhaø beáp lieàn thu doïn cheùn ñuõa. Tröông Tuøng Kheâ ñöùng ra lôùn tieáng noùi: - Chö vò tieàn boái, caùc vò baèng höõu! Hoâm nay laø ngaøy tieäc thoï traêm tuoåi cuûa gia sö, ñöôïc quí vò quang giaùng, teä phaùi töø treân xuoáng döôùi ai cuõng laáy laøm vinh döï. Coù ñieàu vieäc tieáp ñaõi quaù ö ñôn sô, xin quí vò löôïng thöù cho. Gia sö ñaõ ñònh môøi caùc vò cuøng ñeán uoáng röôïu ôû Hoaøng Haïc Laâu Voõ Xöông ñeå baøn baïc chung, nhöõng gì sai soùt hoâm nay khi ñoù seõ boå khuyeát. Teä sö ñeä Tröông Thuùy Sôn ñi xa möôøi naêm, hoâm nay ñaõ trôû veà. Nhöõng gì teä sö ñeä gaëp gôõ, kinh lòch trong möôøi naêm ñoù, cuõng chöa kòp baåm minh sö tröôûng. Hôn nöõa hoâm nay laø ngaøy ñaïi hæ cuûa gia sö, neáu laïi ñem ra baøn luaän chuyeän aân oaùn, gieát choùc trong voõ laâm, xem ra baát töôøng, haûo yù cuûa quí vò töø xa ñeán chuùc thoï, chaúng hoùa ra bieán thaønh ñeán ñeå gaây chuyeän raéc roái hay sao? Caùc vò ít khi coù dòp ñeán ñaây, vaäy taïi haï xin boài tieáp cuøng ñi thaêm maët tröôùc maët sau nuùi Voõ Ñöông, thöôûng ngoaïn phong caûnh coù ñöôïc chaêng? Chaøng noùi nhö theá laø ñeå chaën tröôùc moïi ngöôøi, noùi roõ raèng hoâm nay laø ngaøy thoï dieân caùt kyø, neáu coù ai ñöa chuyeän Taï Toán hay Long Moân tieâu cuïc ra laø coù yù gaây söï vôùi phaùi Voõ Ñöông. Nhöõng ngöôøi leân nuùi hoâm nay, tröø phaùi Nga Mi ra, ai ai cuõng ñònh taâm seõ ñaùnh nhau moä traän ñeå eùp phaûi thoå loä tung tích cuûa Kim Mao Sö Vöông Taï Toán. Theá nhöng phaùi Voõ Ñöông uy danh vang daäy, khoâng ai daùm moät mình ñöùng ra ñeå keát oaùn thuø. Neáu nhö caû maáy traêm ngöôøi cuøng nhaát teà xoâng leân thì khoâng ai ngaïi, theá nhöng baûo töï mình ñöùng ra gaây chuyeän ñaàu tieân, thì chaúng ai muoán laøm chuyeän vuoát raâu huøm. http://hello.to/kimdung 370
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Moïi ngöôøi ai naáy boái roái, laëng thinh. Taây Hoa Töû cuûa phaùi Coân Loân ñöùng daäy, lôùn tieáng noùi: - Tröông töù hieäp khoâng phaûi chaën tröôùc nhö theá. Chuùng toâi ngöôøi quang minh khoâng laøm chuyeän aùm muoäi, chi baèng noùi toaïc ra cho xong. Hoâm nay ñeán ñaây, tröôùc laø chuùc thoï Tröông chaân nhaân, sau laø muoán doø hoûi nôi choán cuûa aùc taëc Taï Toán. Maïc Thanh Coác haäm höïc suoát buoåi nay, luùc naøy khoâng coøn nhòn noåi nöõa, cöôøi nhaït noùi: - Hay nhæ, hoùa ra laø theá. Thaûo naøo, thaûo naøo. Taây Hoa Töû trôïn troøn ñoâi maét, hoûi laïi: - Thaûo naøo caùi gì? Maïc Thanh Coác noùi: - Luùc ñaàu taïi haï nghe noùi caùc vò leân nuùi Voõ Ñöông laø ñeå chuùc thoï gia sö, nhöng sau thaáy trong ngöôøi laïi coù daáu binh khí, caûm thaáy laï kyø, khoâng leõ moïi ngöôøi mang baûo ñao, baûo kieám leân ñeå laøm leã vaät hay sao? Ñeán baây giôø môùi minh baïch, caùi leã vaät mang leân laø theá ñoù. Taây Hoa Töû voã voã vaøo ngöôøi, keá ñoù côûi ñaïo baøo ra, lôùn tieáng: - Maïc thaát hieäp nhìn cho roõ, ngöôøi ít tuoåi, chôù coù ngaäm maùu phun ngöôøi. Chuùng toâi trong ngöôøi coù daáu binh khí bao giôø ñaâu. Maïc Thanh Coác cöôøi khaåy: - Hay laém, quaû nhieân khoâng coù. Chaøng giô hai ngoùn tay, raïch nheï vaøo thaét löng hai ngöôøi ñöùng keá beân. Chaøng ra tay thaät nhanh, laäp töùc caét ñöùt daây löng cuûa hai ngöôøi. Chæ nghe loaûng xoaûng, loaûng xoaûng, hai thanh ñoaûn ñao rôùt ra, laáp laùnh saùng loøe caû maét. Moïi ngöôøi ai cuõng bieán saéc. Taây Hoa Töû lôùn tieáng noùi: - Ñuùng vaäy, neáu nhö Tröông nguõ hieäp khoâng chòu noùi choã ôû cuûa Taï Toán ra, neáu coù ñoäng ñao ñoäng kieám thì cuõng coù sao ñaâu. Tröông Tuøng Kheâ ñang ñònh keâu leân “Chao oâi” ra hieäu ñeå ra tay tröôùc, boãng nghe töø ngoaøi truyeàn vaøo moät tieáng “A Di Ñaø Phaät”. Phaät hieäu ñoù truyeàn vaøo tai moïi ngöôøi ai naáy ñeàu nghe, vöøa lôùn vöøa roõ, tuy laø töø xa truyeàn ñeán nhöng ngöôøi nghe töôûng nhö ngay ôû beân caïnh. Tröông Tam Phong cöôøi noùi: - Thì ra laø Khoâng Vaên thieàn sö cuûa phaùi Thieáu Laâm ñaõ ñeán, mau ra ngheânh tieáp. Thanh aâm töø ngoaøi coång laïi tieáp lôøi: - Truï trì chuøa Thieáu Laâm Khoâng Vaên, cuøng vôùi sö ñeä Khoâng Trí, Khoâng Tính vaø caùc moân haï ñeä töû, cung chuùc Tröông chaân nhaân thieân thu tröôøng laïc. http://hello.to/kimdung 371
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Khoâng Vaên, Khoâng Trí, Khoâng Tính ba ngöôøi laø nhaân vaät trong töù ñaïi thaàn taêng cuûa phaùi Thieáu Laâm, tröø Khoâng Kieán ñaïi sö ñaõ qua ñôøi, caû ba thaàn taêng cuøng ñeán. Tröông Tuøng Kheâ kinh haõi, hai tieáng “Chao oâi” khoâng theå naøo noùi ra ñöôïc, bieát raèng caùc cao thuû phaùi Thieáu Laâm ñaõ ñeán nuùi Voõ Ñöông, duø mình coù duøng Hoå Traûo Tuyeät Hoä Thuû cheá ngöï ñöôïc caùc phaùi Coân Loân, Khoâng Ñoäng caùc ngöôøi thì cuõng voâ ích. Chöôûng moân phaùi Coân Loân Haø Thaùi Xung noùi: - Ñaõ ngöôõng moä thanh danh Thieáu Laâm thaàn taêng töø laâu, hoâm nay may maén ñöôïc gaëp, chuyeán haønh trình naøy cuõng khoâng uoång. Töø beân ngoaøi moät gioïng traàm traàm voïng vaøo: - Vò ñoù coù phaûi laø chöôûng moân phaùi Coân Loân Haø tieân sinh ñaáy chaêng? May thay ñöôïc gaëp, may thay. Tröông chaân nhaân, boïn laõo naïp ñeán baùi thoï treã, thaät laø baát kính. Tröông Tam Phong noùi: - Hoâm nay khaùch khöùa ñeán ñoâng ñaûo treân nuùi Voõ Ñöông, laõo ñaïo chæ baát quaù soáng ñöôïc ñeán moät traêm, laïi coøn laøm phieàn caû ñeán goùt ngoïc ba vò thaàn taêng. Boán ngöôøi caùch nhau maáy laàn cöûa, ñeàu vaän noäi löïc ñoái ñaùp vôùi nhau, chaúng khaùc gì ñoái dieän ñaøm thoaïi. Tónh Huyeàn, Tónh Hö sö thaùi cuûa phaùi Nga Mi, Quan Naêng, Toân Duy Hieäp, Ñöôøng Vaên Löôïng, Thöôøng Kính Chi coâng löïc khoâng baèng, khoâng daùm môû mieäng xen vaøo. Caùc moân phaùi bang hoäi coøn laïi ai ai cuõng kinh haõi, töï bieát coøn keùm xa. Tröông Tam Phong daãn caùc ñeä töû ra ngheânh ñoùn, thaáy ba thaàn taêng daãn theo chín nhaø sö, ñi chaäm raõi ñeán tröôùc Töû Tieâu Cung. Khoâng Vaên ñaïi sö loâng maøy traéng xoùa, ruû xuoáng, che caû mí maét, troâng chaúng khaùc gì La Haùn maøy daøi, Khoâng Tính ñaïi sö thaân theå cao to, töôùng maïo uy voõ, coøn Khoâng Trí ñaïi sö neùt maët khoå töôùng, goùc mieäng treã xuoáng. Toáng Vieãn Kieàu laáy laøm laï, chaøng khaù tinh thoâng thuaät xem ngöôøi, nghó thaàm: “Thöôøng nhaân dung maïo nhö Khoâng Trí ñaïi sö, neáu khoâng ñoaûn meänh, aét cuõng gaëp naïn sôùm, sao oâng ta höôûng thoï cao, laïi coøn laø moät toâng sö voõ hoïc moïi ngöôøi ñeàu kính ngöôõng? Xem ra caùi töôùng hoïc cuûa ta vaãn coøn coù choã chöa bieát ñeán”. Tröông Tam Phong vaø ba ngöôøi Khoâng Vaên tuy ñeàu laø voõ hoïc ñaïi toâng sö nhöng chöa töøng gaëp maët. Noùi veà tuoåi taùc, Tröông Tam Phong hôn ba nhaø sö ba boán chuïc tuoåi. OÂng xuaát thaân töø chuøa Thieáu Laâm, neáu tính theo vai veá thaày cuûa oâng laø Giaùc Vieãn ñaïi sö, thì oâng cao hôn hoï hai ñôøi. Tuy nhieân vì oâng chöa töøng thuï giôùi ñi tu ôû chuøa Thieáu Laâm, laïi cuõng khoâng chính thöùc theo hoïc voõ ngheä cuûa moät nhaø sö chuøa Thieáu Laâm naøo, neân duøng leã ngang haøng ñeå chaøo hoûi. Boïn Toáng Vieãn Kieàu thaønh ra laïi döôùi hoï moät baäc. http://hello.to/kimdung 372
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Tam Phong ngheânh ñoùn caùc nhaø sö vaøo ñaïi saûnh, Haø Thaùi Xung, Tónh Huyeàn sö thaùi, Quan Naêng tieán leân chaøo, ai naáy ñeàu noùi vaøi caâu khaùch saùo ngöôõng moä laãn nhau. Theá nhöng Khoâng Vaên ñaïi sö thaät laø khieâm toán, duø haøng haäu boái cuûa caùc moân phaùi cuõng chaép tay nieäm Phaät haønh leã, thaêm ñoâi lôøi neân maát moät hoài laâu môùi cuøng taát caû moïi ngöôøi chaøo hoûi xong. Ba vò cao taêng ngoài uoáng moät tuaàn traø xong, Khoâng Vaên noùi: - Tröông chaân nhaân, baàn taêng neáu cöù theo nieân kyû, vai veá thì laø haäu boái cuûa chaân nhaân. Hoâm nay ngoaøi vieäc chuùc thoï, ñaùng leõ khoâng neân noùi theâm chuyeän gì. Ngaët vì baàn taêng cuõng coøn laø chöôûng moân cuûa phaùi Thieáu Laâm, neân coù vaøi lôøi traàn tình vôùi beà treân, mong Tröông chaân nhaân ñöøng phieàn traùch. Tröông Tam Phong laø ngöôøi haøo saûng, chuyeän gì cuõng minh baïch khoâng uùp môû, lieàn noùi: - Ba vò cao taêng, coù phaûi vì chuyeän ñeä töû thöù naêm cuûa toâi laø Tröông Thuùy Sôn maø quí vò ñeán chaêng? Tröông Thuùy Sôn nghe sö phuï noùi ñeán teân mình, voäi vaøng ñöùng ñaäy. Khoâng Vaên noùi: - Ñuùng theá. Chuùng toâi coù hai vieäc muoán thænh giaùo Tröông nguõ hieäp. Vieäc thöù nhaát, Tröông nguõ hieäp gieát toaøn gia ñeä töû phaùi Thieáu Laâm Long Moân tieâu cuïc baûy möôi moát ngöôøi, laïi theâm saùu taêng nhaân chuøa Thieáu Laâm, toång coäng baûy möôi baûy tính maïng, baây giôø keát thuùc ra sao? Vieäc thöù hai, teä sö huynh Khoâng Kieán ñaïi sö, caû ñôøi töø bi ñöùc ñoä, khoâng tranh caïnh vôùi ai, nhöng bò Kim Mao Sö Vöông Taï Toán saùt haïi, nghe noùi Tröông nguõ hieäp bieát ñöôïc nôi ôû cuûa gaõ hoï Taï, xin Tröông nguõ hieäp ban cho moät lôøi. Tröông Thuùy Sôn lôùn tieáng noùi: - Khoâng Vaên ñaïi sö, Long Moân tieâu cuïc vaø Thieáu Laâm taêng nhaân baûy möôi baûy ngöôøi, hoaøn toaøn khoâng phaûi do vaõn boái gieát haïi. Tröông Thuùy Sôn naøy moät ñôøi ñöôïc aân sö ñaïy doã, tuy coù ngu doát taàm thöôøng, nhöng khoâng noùi doái. Vieäc gieát baûy möôi baûy ngöôøi ñoù laø ai, vaõn boái quaû coù bieát ñöôïc, nhöng khoâng muoán noùi ra. Ñoù laø vieäc thöù nhaát. Veà vieäc thöù hai, Khoâng Kieán ñaïi sö vieân tòch taây qui, thieân haï ai maø khoâng thoáng haän. Chæ coù ñieàu Kim Mao Sö Vöông Taï Toán vôùi vaõn boái, cuøng nhau taùm laïy keát nghóa anh em. Taï Toán nay ñang ôû ñaâu, quaû khoâng daùm daáu, vaõn boái cuõng bieát nöõa. Theá nhöng ngöôøi hoïc voõ chuùng ta, troïng nhaát laø chöõ “Nghóa”. Tröông Thuùy Sôn ñaàu coù theå ñöùt, maùu coù theå rôi, nhöng nôi ôû cuûa nghóa huynh, vaõn boái quyeát khoâng theå thoå loä. Vieäc naøy khoâng lieân quan gì ñeán aân sö, cuõng khoâng lieân heä gì ñeán caùc ñoàng moân http://hello.to/kimdung 373
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính khaùc, chæ moät mình Tröông Thuùy Sôn ñaûm ñöông maø thoâi. Caùc vò neáu nhö laáy caùi cheát ñeå eùp nhau, muoán gieát cöù gieát, xin môøi haï thuû. Hoï Tröông naøy bình sinh chöa laøm ñieàu gì ñaùng xaáu hoå, cuõng chöa töøng gieát oan moät ngöôøi löông thieän naøo, hoâm nay caùc vò muoán eùp moã laøm ñieàu baát nghóa, chæ coøn moät caùi cheát maø thoâi. Chaøng noùi maáy caâu ñoù ñöôøng ñöôøng chính chính, ñaày veû khí khaùi. Khoâng Vaên nieäm moät caâu: “A Di Ñaø Phaät” nghó thaàm: “Nghe y noùi xem chöøng khoâng phaûi giaû doái, bieát xöû söï laøm sao ñaây?”. Ngay khi ñoù, beân ngoaøi cöûa soå boãng nhieân coù tieáng treû con: - Cha ôi! Tröông Thuùy Sôn giaät mình, tieáng ñoù chính laø cuûa Voâ Kî, chaøng nöûa möøng nöûa lo, voäi keâu leân: - Voâ Kî, con veà roài ñaáy ö? Chaøng lieàn voït ra. Vu Sôn bang vaø Thaàn Quyeàn moân moãi beân coù moät ngöôøi ñang ñöùng canh cöûa, laïi töôûng Tröông Thuùy Sôn toan ñaøo taåu, cuøng giô tay ngaên laïi, keâu leân: - Chaïy ñi ñaâu? Tröông Thuùy Sôn ñang gaáp, vai huyùch moät caùi, hai ngöôøi vaêng ra xa ngoaøi moät tröôïng. Chaøng chaïy ra beân ngoaøi cöûa soå, chæ thaáy troáng khoâng, naøo coù moät ai, lôùn tieáng goïi: - Voâ Kî, Voâ Kî. Nhöng khoâng nghe tieáng traû lôøi. Trong saûnh hôn moät chuïc ngöôøi ñuoåi theo, thaáy chaøng chöa chaïy troán, khoâng ai daùm tieán leân baét chæ ñöùng moät choã giaùm thò. Tröông Thuùy Sôn keâu leân: - Voâ Kî, Voâ Kî. Vaãn khoâng coù tieáng traû lôøi. AÂn Toá Toá luùc naøy ñaõ ñôõ nhieàu, ôû haäu ñöôøng nghe thaáy tröôïng phu keâu “Voâ Kî”, voäi vaøng chaïy ra, run run hoûi: - Voâ Kî veà roài ö? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ta vöøa nghe thaáy tieáng cuûa noù, chaïy ra kieám thì khoâng thaáy ñaâu caû. AÂn Toá Toá thaät laø thaát voïng, noùi nhoû: - Chaéc taïi chaøng nghó ñeán con nhieàu quaù, nghe laàm ñaáy thoâi. Tröông Thuùy Sôn thöø ngöôøi, laéc ñaàu: - Roõ raøng ta nghe tieáng noù maø. Chaøng sôï vôï mình ñi ra, gaëp caùc taân khaùch seõ gaây theâm raéc roái, voäi noùi: - Em ñi vaøo ñi. http://hello.to/kimdung 374
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2