Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 15

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

257
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 15: KỲ MƯU BÍ KẾ MỘNG NHẤT TRƯỜNG Sông sâu còn có kẻ dò, Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng[1]. Trời mưa bong bóng phập phồng, Trăm mưu nghìn kế cũng không ra gì. Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối hai đứa đi chung với nhau cả vạn dặm sang Tây Vực, như hình với bóng, đột nhiên chia tay, không khỏi bàng hoàng trống trải, nhưng nghĩ lại không phụ tấm lòng ủy thác của Kỷ Hiểu Phù, đưa cô bé đến đưa tận tay Dương Tiêu, cũng thấy an ủi. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 15

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 15 KYØ MÖU BÍ KEÁ MOÄNG NHAÁT TRÖÔØNG Tröông Voâ Kî vaø Döông Baát Hoái hai ñöùa ñi chung vôùi nhau caû vaïn daëm sang Taây Vöïc, nhö hình vôùi boùng, ñoät nhieân chia tay, khoâng khoûi baøng hoaøng troáng vaéng, nhöng nghó laïi khoâng phuï taám loøng uûy thaùc cuûa Kyû Hieåu Phuø, ñöa coâ beù ñeán ñöa taän tay Döông Tieâu, trong loøng cuõng thaáy an uûi. Y ñöùng ngô ngaån moät hoài, laïi sôï boïn Haø Thaùi Xung, Ban Thuïc Nhaøn phaùi Coân Loân tìm thaáy, neân cöù theo höôùng röøng saâu nuùi thaúm maø tieán vaøo. Ñi nhö theá hôn chuïc ngaøy, veát thöông treân tay cuõng ñôõ, nhöng y vaãn chæ loanh quanh trong daõy Coân Loân, khoâng tìm ñöôïc ñöôøng ra khoûi nuùi. Hoâm ñoù y ñi ñaõ nöûa ngaøy trôøi, ngoài treân moät taûng ñaù nghæ chaân, boãng nghe töø höôùng taây baéc voïng ñeán tieáng choù suûa, nghe phaûi ñeán hôn chuïc con. Tieáng choù suûa moãi luùc moät gaàn, döôøng nhö ñang ñuoåi theo moät con daõ thuù. Trong khi choù ñang suûa, moät con khæ nhoû hoaûng hoát chaïy tôùi, sau löng coù caém moät muõi teân ngaén. Con khæ ñoù chaïy ñeán caùch Voâ Kî chöøng hôn moät tröôïng thì ngaõ laên ra, vì dính muõi teân treân löng neân khoâng treøo leân caây ñöôïc, chaïy ñeán ñaây kieät söùc, khoâng göôïng noåi nöõa. Tröông Voâ Kî ñi ñeán xem, maét con khæ loä veû hoaûng sôï van lôn, y ñoäng taâm nghó thaàm: “Ta bò ngöôøi cuûa phaùi Coân Loân röôït baét, cuõng khoå sôû khoâng khaùc gì ngöôi”. Nghó theá beøn beá con khæ leân, nheï nhaøng ruùt muõi teân ra, laáy thuoác trong boïc ra ròt veát thöông cho noù. Ngay luùc ñoù, tieáng choù suûa ñaõ tôùi gaàn, Tröông Voâ Kî lieàn môû aùo ra, daáu con khæ vaøo trong buïng, coù maáy tieáng gaâu gaâu gaâu, hôn moät chuïc con choù saên cao lôùn ñaõ vaây quanh y. Nhöõng con choù ñaùnh hôi theo daáu con khæ, nhe raêng gaàm göø nhöng chöa daùm xoâng laïi. Tröông Voâ Kî thaáy nhöõng con choù ñoù troâng thaät döõ tôïn, raêng daøi traéng nhôûn, trong loøng sôï haõi, bieát neáu mình vöùt con khæ ra chuùng seõ nhaûy tôùi voà ngay vaø buoâng tha cho mình. Theá nhöng töø beù y ñaõ ñöôïc cha giaùo huaán, moïi vieäc ñeàu coi hieäp nghóa laø troïng, neân ñoái vôùi moät con thuù hoang cuõng khoâng phuï loøng, laäp töùc nhaûy qua ñaàu baày choù saên, co gioø chaïy, baày choù laäp töùc huøng hoå vöøa suûa vöøa ñuoåi theo. Choù saên chaïy raát nhanh, Tröông Voâ Kî chæ chaïy ñöôïc möôi tröôïng laø chuùng ñaõ ñuoåi kòp. Y nghe ñuøi ñau nhoùi, ñaõ bò moät con choù caén truùng, giöõ ròt laïi khoâng nhaû. Y quay http://hello.to/kimdung 556
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính laïi xuaát taän toaøn löïc ñaùnh moät chöôûng, truùng ngay ñaàu con choù vaêng ñi maáy voøng, naèm cheát ngaát. Nhöõng con choù coøn laïi laäp töùc xoâng leân. Tröông Voâ Kî tay ñaám chaân ñaù, heát söùc choáng cöï. Tay y ñau chöa khoûi haún neân beân traùi khoâng cöû ñoäng ñöôïc, chaúng bao laâu ñaõ bò moät con choù caén phaûi, roài boán beà taùm höôùng baày choù xoâng vaøo caén loaïn xaï, ñaàu maët vai löng choã naøo cuõng bò raêng cuûa chuùng ngoaëp vaøo. Trong côn hoaûng hoát, döôøng nhö coù nghe maáy tieáng ngöôøi thanh thoaùt keâu la, nhöng xem chöøng ôû xa laém, maét y toái saàm, roài khoâ ng coøn bieát gì nöõa. Trong côn hoân meâ, y thaáy voâ soá saøi lang hoå baùo xoâng tôùi caén, muoán haù moàm keâu, nhöng khoâng thoát ra ñöôïc tieáng naøo, boãng nghe coù tieáng ngöôøi noùi: - Bôùt noùng roài, may ra khoâng cheát. Tröông Voâ Kî môû maét ra, vaät ñaàu tieân y nhìn thaáy laø moät ngoïn ñeøn vaøng voït, môùi bieát mình ñang naèm trong moät caên phoøng nhoû, moät haùn töû trung nieân ñöùng ngay tröôùc maët. Tröông Voâ Kî hoûi: - Ñaïi … ñaïi thuùc … sao toâi … Chæ noùi ñöôïc vaøi tieáng, thaáy toaøn thaân ñau nhöùc nhö phaûi boûng, baáy giôø môùi töø töø hoài töôûng laïi, mình ñaõ bò moät baày choù döõ xoâng vaøo xaâu xeù. Haùn töû ñoù noùi: - Tieåu töû, ngöôi maïng lôùn laém, khoâng cheát ñaâu, thaáy theá naøo? Coù ñoùi khoâng? Tröông Voâ Kî hoûi: - Toâi … toâi ñang ôû ñaâu theá? Luùc aáy caùc veát thöông laïi ñau taáy leân, baát tænh laàn nöõa. Laàn thöù hai y tænh laïi, gaõ trung nieân haùn töû ñoù khoâng coøn trong phoøng nöõa. Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Ta khoâng soáng ñöôïc laâu, sao laïi chòu bieá t bao nhieâu laø daøy voø theá naøy?” Cuùi ñaáu xuoáng nhìn thaáy treân ngöïc döôùi coå, baép tay, ñuøi veá choã naøo cuõng toaøn laø baêng vaûi, muøi thuoác xoâng leân ngaït muõi, thì ra coù ai ñoù boù thuoác vaøo caùc veát thöông. Töø caùc muøi döôïc thaûo, bieát ngöôøi naøo ñoù trình ñoä duøng thuoác keùm coûi, trong caùc döôïc vaät coù haïnh nhaân, maõ tieàn töû, phoøng phong, nam tinh caùc vò thuoác trò choù daïi caén. Thuoác naøy ñeå tröø noïc ñoäc cuõng khaù linh hieäu, theá nhöng caén y khoâng phaûi choù daïi, chæ caân coát cô nhuïc bò toån thöông, thuoác khoâng ñuùng beänh, caøng theâm ñau ñôùn. Y khoâng caùch naøo daäy ñöôïc, ñôïi ñeán trôøi saùng ngöôøi trung nieân haùn töû kia laïi ñeán thaêm. Tröông Voâ Kî noùi: - Ñaïi thuùc, ña taï chuù ñaõ cöùu toâi. Haùn töû ñoù noùi: - Ñaây laø Hoàng Mai sôn trang, tieåu thö cuûa chuùng toâi cöùu caäu ñoù. Caäu coù ñoùi chöa? http://hello.to/kimdung 557
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Noùi xong ñi ra böng moät toâ chaùo lôùn ñem vaøo. Tröông Voâ Kî aên maáy thìa, thaáy ngöïc naëng chình chòch, ñaàu vaùng maét hoa, khoâng aên theâm ñöôïc nöõa. Cöù nhö theá taùm ngaøy lieàn, môùi göôïng daäy nhöng chaân boâng beânh khoâng coù hôi söùc. Y bieát mình maát maùu quaù nhieàu, nhaát thôøi chöa theå hoài phuïc. Haùn töû ñoù moãi ngaøy ñem côm, thay thuoác cho y, roõ raøng coù veû mieãn cöôõng, phieàn toaùi. Tröông Voâ Kî möôøi phaàn caûm kích, nhöng vì y khoâng ñöôïc vui, neân trong buïng bieát bao nhieâu ñieàu nghi nan cuõng khoâng daùm môû mieäng hoûi. Hoâm ñoù y thaáy gaõ naøy mang laïi naøo laø phoøng phong, nam tinh caùc loaïi döôïc vaät ñaõ taùn queát thaønh hoà, Tröông Voâ Kî nhòn khoâng noåi noùi: - Ñaïi thuùc, caùc loaïi thuoác naøy trò khoâng ñuùng beänh, phieàn chuù ñoåi giuøm toâi maáy vò khaùc coù ñöôïc khoâng? Gaõ haùn töû ñoù tröøng maét löôøm y chaêm chaêm hoài laâu môùi noùi: - Toa thuoác naøy laõo gia keâ ñôn, laïi coøn sai ñöôïc ö? Ngöôi baûo thuoác khoâng ñuùng beänh, theá sao ngöôi cheát ñi maø laïi soáng laïi ñöôïc? Ta noùi thöïc, treû con khoâng neân noùi naêng baäy baï, laõo gia nghe thaáy theå naøo cuõng giaän, ngöôi cuõng phaûi bieát ñieàu moät chuùt. Noùi xong laáy döôïc hoà ñaép leân caùc veát thöông, Tröông Voâ Kî chæ coøn coù nöôùc göôïng cöôøi maø chòu. Gaõ haùn töû ñoù noùi tieáp: - Ta xem ngöôi thöông theá ñaõ bôùt nhieàu roài, neân ñeán gaëp laõo gia, thaùi thaùi, tieåu thö khaáu ñaàu taï ôn cöùu maïng. Tröông Voâ Kî noùi: - Chuyeän ñoù neân laém, nhôø ñaïi thuùc daãn toâi ñi. Haùn töû ñoù ñöa y ra khoûi caên phoøng, qua moät haønh lang daøi, laïi qua theâm hai saûnh ñöôøng nöõa, ñeán moät caên phoøng aám aùp. Luùc ñoù trôøi ñaõ ñaàu muøa ñoâng, moät giaûi Coân Loân trôøi laïnh ngaét, nhöng caên noaõn caùc naøy aám aùp nhö ôû muøa xuaân, khoâng bieát löûa ñoát nôi ñaâu. Trong phoøng traàn thieát huy hoaøng xaùn laïn, gheá giöôøng ñeàu traûi neäm may baèng gaám meàm. Tröông Voâ Kî töø tröôùc tôùi nay chöa vaøo moät caên phoøng naøo phuù leä sang troïng ñeán theá, thaáy mình y phuïc dô daùy, ñöùng trong caên noaõn caùc naøy thaät chaúng xöùng chuùt naøo, khoâng khoûi töï theïn mình oâ ueá. Caên phoøng ñoù khoâng coù ai caû, nhöng haùn töû ñoù thaàn saéc heát söùc cung kính, khom löng baåm baùo: - Thaèng beù bò choù caén ñaõ khoûe roài, nay ñeán khaáu ñaàu tröôùc laõo gia, thaùi thaùi taï ôn. Y noùi xong maáy caâu, ñöùng thaúng tay chôø, ñeán hôi thôû cuõng khoâng daùm thôû maïnh. Qua moät luùc laâu, thaáy ñaèng sau böùc bình phong coù moät thieáu nöõ chöøng möôøi laêm, möôøi sau tuoåi ñi ra, lieác xeùo Tröông Voâ Kî moät caùi, noùi: http://hello.to/kimdung 558
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Kieàu Phuùc, laïi oâng nöõa, sao laïi mang thaèng nhoû naøy tôùi ñaây? Lôõ chaáy raän t eân r ngöôøi noù nhaûy ra thì laøm theá naøo? Kieàu Phuùc ñaùp: - Daï phaûi, daï phaûi. Tröông Voâ Kî voán ñaõ boái roái phaäp phoàng, nay nghe noùi theá, maët ñoû böøng, ngoaøi boä ï quaàn aùo treân ngöôøi y ñaâu coù y phuïc naøo khaùc maø thay ñoåi, quaû thöïc sinh ñaày chaáy raän, vò tieåu thö naøy noùi khoâng sai. Coâ gaùi ñoù maët traùi xoan, toùc xoõa xuoáng vai, maëc khoâng bieát loaïi luïa laø gaám voùc gì maø laáp laùnh phaùt quang, tay ñeo voøng vaøng, ngöôøi aên maëc sang caû nhö theá tröôùc nay y chöa gaëp bao giôø. Voâ Kî nghó thaàm: “Khi ta bò baày choù vaây caén, hình nhö coù tieáng moät ngöôøi con gaùi quaùt chuùng buoâng tha ra, Kieàu Phuùc ñaïi thuùc laïi noùi laø tieåu thö cuûa oâng ta cöùu mình, vaäy mình neân raäp ñaàu taï ôn cho phaûi”. Nghó theá beøn quì xuoáng khaáu ñaàu, noùi: - Ña taï tieåu thö ra tay cöùu, suoát ñôøi toâi khoâng daùm queân ñaïi aân naøy. Thieáu nöõ noï ngaïc nhieân, cöôøi khuùc khích, noùi: - Naøy baùc Kieàu Phuùc, noù laøm troø gì theá? Baùc tính ñuøa rôõn thaèng ngoác naøy ñaáy ö? Kieàu Phuùc cöôøi ñaùp: - Tieåu Phöôïng tæ tæ, thaèng ngoác naøy quì laïy coâ maáy caùi, khoâng daùm nhaän hay sao. Thaèng beù ñaàn ñoän chöa bao giôø ra ngoaøi ñôøi, thaáy coâ laïi töôûng laø tieåu thö. Noùi ñuùng ra, duø cho con haàu ñaày tôù trong nhaø naøy, so vôùi thieân kim tieåu thö nhaø khaùc coøn toân quí hôn nhieàu. Tröông Voâ Kî kinh hoaûng, voäi vaøng ñöùng daäy, nghó thaàm: “Cheát roài, hoùa ra thò chæ laø moät con haàu, vaäy maø mình laïi töôûng laø tieåu thö”. Maët y vöøa ñoû vuøa traéng, theïn thuøng khoâng bieát ñeå ñaâu cho heát. Tieåu Phöôïng coá nhòn cöôøi, nhìn Voâ Kî töø ñaàu ñeán chaân ñeå ñaùnh giaù. Treân maët muõi thaân theå cuûa y veát maùu chöa röûa saïch, loát choù caén thì buoäc ñaày baêng vaûi, bieát mình hoâi haùm khoù coi, giaän döôùi ñaát sao khoâng coù caùi loã naøo ñeå chui xuoáng. Tieåu Phöôïng giô tay che muõi noùi: - Laõo gia thaùi thaùi ñang baän, khoâng ñeán chaøo ñöôïc, chæ coù tieåu thö thoâi. Noùi xong voøng ra xa xa, ñi tröôùc daãn ñöôøng, sôï chaáy raän trong ngöôøi Tröông Voâ Kî nhaûy qua mình. Tröông Voâ Kî ñi theo Kieàu Phuùc vaø Tieåu Phöôïng, treân ñöôøng gaëp tì boäc gia nhaân ai naáy ñeàu phuïc söùc ñeïp ñeõ, laàu son gaùc tía choã naøo cuõng thaät laø sang troïng. Y töø luùc sinh ra ñeán khi leân möôø i soáng ôû Baêng Hoûa ñaûo, maáy naêm sau thì moät nöûa ôû treân nuùi Voõ Ñöông, moät nöûa soáng taïi Hoà Ñieäp Coác, aên uoáng sinh hoaït heát söùc giaûn phaùc, duø coù naèm mô cuõng khoâng bao giôø töôûng töôïng noåi treân ñôøi naøy laïi coù moät gia ñình giaøu coù ñeán theá. http://hello.to/kimdung 559
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Ñi moät hoài ñeán tröôùc moät toøa ñaïi saûnh, thaáy taám bieån vieát ba chöõ Linh Ngao Doanh. Tieåu Phöôïng vaøo trong saûnh tröôùc, moät luùc sau ñi ra vaãy tay, Kieàu Phuùc lieàn ñöa Tröông Voâ Kî vaøo. Tröông Voâ Kî vöøa ñeán cöûa khoâng khoûi giaät mình. Y thaáy trong saûnh ba chuïc con choù to khoûe hung döõ, chia thaønh ba haøng ngoài döôùi ñaát, moät thieáu nöõ maëc aùo hoà cöøu toaøn traéng ngoài treân moät chieác gheá loùt da hoå, tay caàm roi da, caát gioïng trong treûo quaùt: - Tieàn töôùng quaân, yeát haàu. Moät con maõnh khuyeån lieàn nhaûy voït tôùi, caén ngay vaøo coå hoïng moät ngöôøi ñöùng beân töôøng. Tröông Voâ Kî thaáy tình caûnh taøn nhaãn ñoù, nhòn khoâng noåi keâu leân “Oâi chao” moät tieáng, thaáy con choù ngoaïm ñöôïc moät mieáng thòt, ñöùng döôùi ñaát xeù aên. Y vöøa ñònh thaàn, nhìn roõ ngöôøi naøy chæ laø moät hình nhaân laøm baèng da, chung quanh thaân mình nhöõng choã yeáu haïi treo ñaày nhöõng mieáng thòt. Nöõ lang ñoù laïi quaùt: - Xa Kî töôùng quaân, buïng döôùi. Moät con choù khaùc lieàn nhaûy ra xoâng leân taùp vaøo buïng cuûa buø nhìn. Nhöõng con choù ñoù ñöôïc huaán luyeän coù qui cuû, theo leänh maø caén vaøo boä vò khoâng sai saåy chuùt naøo. Tröông Voâ Kî sau phuùt söûng soát, laäp töùc nhaän ra, chính baày aùc khuyeån hoâm ñoù caén mình ôû trong nuùi, nay nhôù laïi, ngöôøi quaùt thaùo ñaøn choù chính laø tieáng coâ gaùi naøy. Y vaãn nghó tieåu thö laø aân nhaân cöùu maïng, luùc naøy môùi bieát mình bò bieát bao khoå sôû chính laø do coâ ta gaây neân, nhòn khoâng noåi noä khí xoâng leân, nghó thaàm: “Khoâng xong, khoâng xong, coâ naøng coù boïn choù saên, ta khoâng theå laøm gì ñöôïc. Neáu sôùm bieát nhö theá naøy, thaø cheát trong hoang sôn coøn hôn laø ôû taïi nhaø coâ ta döôõng thöông”. Y lieàn côûi heát daây baêng vaûi, vöùt xuoáng ñaát, quay mình böôùc ñi. Kieàu Phuùc keâu leân: - EÂ, eâ, ngöôi laøm troø gì theá? Ñaây chính laø tieåu thö, sao khoâng tieán leân khaáu ñaàu? Tröông Voâ Kî giaän döõ ñaùp: - Höù, ta phaûi taï ôn coâ ta ö? Boïn aùc khuyeån caén ta, chaúng phaûi laø choù coâ ta nuoâi hay sao? Nöõ lang noï quay ñaàu laïi, thaáy y ñang noåi caùu, lieàn nhoeûn moät nuï cöôøi, vaãy tay goïi: - Tieåu huynh ñeä, ngöôi laïi ñaây. Tröông Voâ Kî luùc naøy ñoái dieän vôùi naøng, tim ñaäp thình thòch khoâng döùt. Coâ ta dung nhan kieàu mò, da deû traéng treûo mòn maøng. Tai y laäp töùc uø ñi, moà hoâi treân löng chaûy xuoáng, chaân tay khoâng khoûi hôi run raåy, voäi cuùi ñaàu xuoáng khoâng daùm nhìn, khuoân maët xanh xao khoâng moät chuùt huyeát saéc nay ñoû böøng. Coâ gaùi cöôøi noùi: - Caäu laïi ñaây naøo. http://hello.to/kimdung 560
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî ngöûng ñaàu lieác naøng moät caùi, gaëp phaûi laøn thu ba long lanh, loøng mô mô hoà hoà, töï nhieân töø töø di ñoäng tôùi. Coâ gaùi laïi mæm cöôøi: - Tieåu huynh ñeä, caäu giaän toâi, coù phaûi khoâng naøo? Tröông Voâ Kî bò baày choù caén xeù chòu bieát bao ñau khoå, leõ naøo khoâng caêm töùc? Theá nhöng baây giôø ñöùng tröôùc maët naøng, caûm thaáy hôi thôû naøng toaû ra moät muøi thôm nhö hoa lan, töøng lôùp töøng lôùp u höông phaû ñeán, khieán y ngaát ngaây, laøm sao coøn noùi leân ñöôïc moät chöõ “giaän”, laäp töùc laéc ñaàu noùi: - Khoâng ñaâu. Coâ gaùi ñoù noùi: - Toâi hoï Chu, teân Cöûu Chaân, coøn caäu teân gì? Tröông Voâ Kî noùi: - Toâi teân Tröông Voâ Kî. Chu Cöûu Chaân noùi: - Voâ Kî, Voâ Kî. OÀ, caùi teân ñoù thaät laø cao nhaõ, chaéc tieåu huynh ñeä phaûi laø con nhaø theá gia. Thoâi, caäu ngoài ôû ñaây ñi. Noùi xong naøng chæ moät caùi gheá thaáp beân caïnh. Tröông Voâ Kî töø khi cha sinh meï ñeû tôùi giôø, ñaây laø laàn ñaàu bò rôi vaøo caùi ma löïc kinh taâm ñoäng phaùch cuûa myõ nhaân, luùc naøy Chu Cöûu Chaân coù baûo y nhaûy vaøo haàm löûa, chaéc cuõng khoâng do döï nhaûy ngay, thaáy naøng baûo ngoài beân caïnh, thöïc laø hoan hæ khoâng ñeå ñaâu cho xieát, laäp töùc roùn reùn ngoài xuoáng. Tieåu Phöôïng vaø Kieàu Phuùc thaáy tieåu thö bieät ñaõi thaèng nhoû vöøa dô daùy, vöøa hoâi haùm aáy nhö theá, ñeàu khoâng theå naøo hieåu noåi. Chu Cöûu Chaân laïi thaùnh thoaùt quaùt: - Chieát Xung töôùng quaân, taâm khaåu. Moät con choù lôùn khaùc laïi nhaøo ra, taùp vaøo hình noäm kia. Theá nhöng mieáng thòt ôû taâm khaåu cuûa hình nhaân ñaõ bò con choù khaùc aên maát roài, con choù lieàn ñôùp luoân mieáng thòt khaùc treo ôû döôùi maïng söôøn, aên luoân. Chu Cöûu Chaân giaän döõ noùi: - Ñoà tham aên, mi khoâng nghe leänh haû? Naøng caàm roi da, quaát lieàn hai caùi vuùt vuùt. Caùi roi ñoù coù ñaày gai nhoïn neân khi ñaùnh ra ñeå laïi treân löng con vaät hai ñöôøng maùu daøi. Con choù vaãn chöa chòu nhaû mieáng thòt, traùi laïi gaàm göø thò uy. Chu Cöûu Chaân quaùt lôùn: - Mi vaãn khoâng nghe? Tröôøng tieân laïi vung ra, ñaùnh con choù laên loän döôùi ñaát, treân thaân choã naøo cuõng coù maùu chaûy. Naøo ñaùnh roi thuû phaùp linh hoaït, duø cho con choù coù laên loän neù traùnh caùch naøo, vaãn khoâng traù nh ñöôïc. Sau cuøng con choù phaûi boû mieáng thòt, naèm phuïc döôùi ñaát http://hello.to/kimdung 561
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính baát ñoäng, chæ coøn reân ö öû. Theá nhöng Chu Cöûu Chaân naøo ñaõ tha, tieáp tuïc ñaùnh ñeán khi con vaät chæ coøn thoi thoùp môùi noùi: - Kieàu Phuùc, ñem noù xuoáng boù thuoác. Kieàu Phuùc ñaùp lôøi: - Tuaân leänh tieåu thö. Y lieàn oâm con choù bò thöông ra khoûi saûnh, giao cho ngöôøi ñaày tôù chuyeân lo vieäc nuoâi choù lo lieäu vieäc chöõa trò. Baày choù thaáy tình caûnh ñoù, con naøo con naáy sôï ñeán maát vía, khoâng daùm nhuùc nhích. Chu Cöûu Chaân trôû laïi gheá ngoài, quaùt: - Bình Khaáu töôùng quaân, ñuøi traùi. Uy Vieãn töôùng quaân, tay phaûi. Chinh Ñoâng töôùng quaân, maét. Töøng con choù nhaûy ra theo ñuùng leänh truyeàn maø caén, khoâng con naøo sai boä vò. Maáy chuïc con choù, con naøo cuõng ñöôïc phong laøm töôùng quaân, naøng chæ huy taát caû, ñöông nhieân trôû thaønh ñaïi nguyeân soaùi. Chu Cöûu Chaân quay ñaàu laïi mæm cöôøi: - Tieåu huynh ñeä coi maáy con suùc sinh naøy coù heøn khoâng? Khoâng cho moät traän ñoøn thì khoâng chòu nghe lôøi. Tröông Voâ Kî tuy bò baày choù caén cho moät traän thaät khoán khoå, nhöng khi chöùng kieán thaûm traïng con choù bò ñoøn, trong buïng khoâng khoûi chaïnh loøng. Chu Cöûu Chaân thaáy y khoâng noùi naêng gì, cöôøi hoûi: - Caäu noùi caäu khoâng giaän toâi, sao khoâng traû lôøi? Caäu laøm sao maø ñeán ñöôïc Taây Vöïc? Cha meï caäu ñaâu? Tröông Voâ Kî nghó thaàm, mình leânh ñeânh theá naøy, neáu ñeà caäp ñeán teân tuoåi thaùi sö phuï vaø cha meï, khoâng khoûi laøm nhuïc ñeán oâng cha, neân noùi: - Cha meï toâi ñeàu ñaõ maát caû, ôû trung nguyeân khoâng soáng noåi, neân boû xöù ñi lang thang ñeán nôi naøy. Chu Cöûu Chaân cöôøi noùi: - Toâi baén con khæ, ai baûo caäu daáu noù vaøo trong buïng laøm gì, buïng ñoùi quaù neân ñònh aên thòt khæ, coù phaû i khoâng naøo? Ñaâu coù ngôø choù cuûa toâi laïi xoâng vaøo caén xeù cho tan taønh nhö theá. Tröông Voâ Kî ñoû maët, lieân tieáp laéc ñaàu, noùi: - Toâi khoâng ñònh aên thòt con khæ ñaâu. Chu Cöûu Chaân laïi cöôøi: - Caäu ôû tröôùc maët toâi, phaûi ngoan ngoaõn khoâng ñöôïc choái quanh nghe chöa. Naøng chôït nghó ra moät chuyeän, hoûi theâm: http://hello.to/kimdung 562
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Caäu hoïc voõ gì theá? Ñaùnh moät chöôûng maø vôõ ñaàu con Taû töôùng quaân cuûa toâi cheát töôi, chöôûng löïc khoâng phaûi nheï. Tröông Voâ Kî nghe noùi mình ñaùnh cheát con choù yeâu quí cuûa coâ ta, khoâng khoûi aân haän, noùi: - Luùc ñoù toâi kinh hoaûng, ra tay coù leõ hôi naëng. Hoài coøn beù toâi cha toâi coù daïy ñoâi ba naêm quyeàn cöôùc, nhöng coù bieát voõ coâng gì ñaâu. Chu Cöûu Chaân gaät ñaàu, noùi vôùi Tieåu Phöôïng: - Ngöôi ñem y xuoáng taém röûa, thay quaàn aùo ñi. Tieåu Phöôïng bóu moâi noùi: - Vaâng. Roài daãn y ra ngoaøi. Tröông Voâ Kî quyeán luyeán khoâng muoán rôøi, ñeán cöûa saûnh, nhòn khoâng noåi quay ñaàu laïi nhìn coâ ta moät caùi, naøo ngôø chính luùc ñoù Chu Cöûu Chaân cuõng nhìn y, hai maét gaëp nhau naøng lieàn long lanh khoùe thu ba, nôû moät nuï cöôøi. Tröông Voâ Kî theïn ñeán chaân toùc cuõng ñoû böøng, hoàn vía ñaâu ñaâu, khoâng nhìn thaáy baäc cöûa, vaáp moät caùi ngaõ boå tôùi tröôùc. Y khaép ngöôøi ñaâu cuõng ñaày veát thöông, nay ngaõ nhaøo, maáy choã ñau nhoùi, nhöng khoâng daùm keâu, voäi loàm coàm ñöùng daäy. Tieåu Phöôïng cöôøi khuùc khích noùi: - Gaëp tieåu thö nhaø ta, ai ai cuõng thaàn hoàn ñieân ñaûo. Khoâng ngôø ngöôi coøn beù maø cuõng ñaõ gôùm theá ñaáy. Tröông Voâ Kî quyùnh quíu, lieàn raûo böôùc ñi tröôùc. Ñi ñöôïc moät luùc, Tieåu Phöôïng laïi cöôøi: - Ngöôi ñeán phoøng baø chuû ñeå taém röûa, thay quaàn aùo ö? Tröông Voâ Kî ñöùng laïi nhìn kyõ, quaû nhieân thaáy caên phoøng tröôùc maët reøm theâu tröôùng ruû, nôi naøy chöa töøng ñeán bao giôø, hoùa ra y laïng quaïng neân ñaõ ñi laïc ñöôøng. Con a ñaàu Tieåu Phöôïng laø ñöùa laùu lænh, khoâng noùi tröôùc, ñôïi ñeán khi y ñi nhaàm choã roài baáy giôø môùi ra lôøi choïc gheïo. Tröông Voâ Kî maët ñoû böøng, cuùi ñaàu khoâng noùi naêng, Tieåu Phöôïng noùi: - Ngöôi goïi ta moät caâu “Tieåu Phöôïng tæ tæ, xin chò cöùu toâi” thì ta seõ daãn ngöôi ñi ra. Tröông Voâ Kî aáp uùng: - Tieåu Phöôïng tæ tæ … Tieåu Phöôïng giô ngoùn tay leân maù, giaû vôø nghieâm nghò hoûi: - Höø, ngöôi goïi gì ta? Tröông Voâ Kî noùi: - Xin chò cöùu toâi, daãn toâi ra. http://hello.to/kimdung 563
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tieåu Phöôïng cöôøi: - Theá thì ñöôïc roài. Con beù lieàn daãn Voâ Kî quay trôû laïi caên phoøng nhoû cuûa y, noùi vôùi Kieàu Phuùc: - Tieåu thö daën laø cho noù ñi taém röûa, thay moät boä quaàn aùo saïch seõ. Kieàu Phuùc voäi vaøng ñaùp: - Vaâng, vaâng. Lôøi leõ toû ra heát söùc cung kính, xem ra Tieåu Phöôïng tuy cuõng chæ laø moät ñöùa a hoaøn, nhöng vai veá cao hôn nhöõng tì boäc khaùc. Naêm saùu teân ñaày tôù lieàn tieán leân, ñöùa naøy chaøo moät caâu “Tieåu Phöôïng tæ tæ”, ñöùa kia chaøo moät caâu “Tieåu Phöôïng tæ tæ”. Tieåu Phöôïng khoâng theøm ñeå yù tôùi hoï, baát ngôøi quay laïi vaùi Tröông Voâ Kî moät caùi. Tröông Voâ Kî ngaïc nhieân hoûi: - Coâ … sao laïi … Tieåu Phöôïng cöôøi ñaùp: - Luùc tröôùc ngöôi khaáu ñaàu laïy ta, baây giôø ta hoaøn leã. Noùi xong coâ naøng thoaên thoaét veà phoøng. Kieàu Phuùc beøn ñem chuyeän Tröông Voâ Kî nhaän laàm Tieåu Phöôïng laø tieåu thö neân khaáu ñaàu chaøo naøng ra keå laïi, laïi theâm daàu theâm môõ nghe thaät khoâi haøi, khieán boïn ñaày tôù cöôøi nhö chôï vôõ. Tröông Voâ Kî luûi thuûi vaøo phoøng, nhöng khoâng noåi giaän, oân laïi taát caû töø neùt cöôøi, lôøi noùi cuûa tieåu thö luùc naõy ñeå nhaám nhaùp caùi thuù vui ñöôïc gaëp naøng. Y ñi taém röûa xong, thaáy boä quaàn aùo Kieàu Phuùc ñem ñeán cho mình thay laø loaïi vaûi xanh may thaúng, duøng cho ñaày tôù, trong buïng phaãn noä: “Ta ñaâu coù phaûi laø loaïi noâ boäc haï löu sao laïi ñöa cho ta maëc loaïi y phuïc naøy?”. Y beøn laáy laïi boä quaàn aùo cuõ raùch cuûa mình maëc vaøo, nhöng thaáy nhöõng choã raùch to, trô xöông hôû thòt, nghó thaàm: “Tieåu thö theå naøo cuõng goïi ta leân hoûi chuyeän, thaáy mình aên maëc raùch röôùi dô baån theá naøy, aét seõ khoâng vui. Thöïc ra neáu mình coù phaûi laøm ñaày tôù cho naøng chaêng nöõa, ñeå naøng sai baûo thì coù gì ñaâu maø khoâng ñöôïc”. Y nghó theá thaáy loøng thaûn nhieân, lieàn maëc boä quaàn aùo ñaày tôù vaøo. Naøo ngôø khoâng chæ moät ngaøy tieåu thö chaúng cho goïi y, hôn möôøi ngaøy sau, con a hoaøn Tieåu Phöôïng cuõng khoâng gheù ñeán, ñöøng noùi gì coâ chuû. Tröông Voâ Kî ngô ngaån, nhôù ñeán neùt maët, thanh aâm, nuï cöôøi kieàu mò cuûa Chu Cöûu Chaân maø caû ñeán luùc naøng döõ tôïn ñaùnh con choù, troâng cuõng khaû aùi. Y mong coù theå ñeán haäu vieän, ñöùng xa xa nhìn naøng moät caùi, nghe naøng noùi chuyeän vôùi ai cuõng ñöôïc, nhöng Kieàu Phuùc ñaõ daën ñi daën laïi maáy laàn, neáu khoâng ñöôïc chuû nhaân goïi ñeán, khoâng ñöôïc böôùc qua khoûi coång, neáu khoâ ng seõ bò baày choù xoâng ra caén xeù. Tröông Voâ Kî nghó ñeán baày choù hung döõ, tuy trong buïng muoán laém nhöng vaãn khoâng daùm heùo laùnh ñeán haäu vieän. http://hello.to/kimdung 564
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Laïi theâm hôn moät thaùng nöõa, xöông caùnh tay cuûa y ñaõ lieàn nhö cuõ, caùc veát choù caén nay cuõng laønh, nhöng teân caùnh tay, treân ñuøi vaãn coøn nhieàu veát seïo ñeå laïi khoâng theå naøo heât ñöôïc, nhöng nghó ñeán ñaây laø nhöõng veát raêng cuûa baày choù yeâu cuûa tieåu thö, y laïi thaáy loøng roän raøng trìu meán. Ñeán hoài naøy, haøn ñoäc trong ngöôøi y cöù maáy ngaøy laïi phaùt taùc moät laàn, laàn sau laïi caøng teä haïi hôn laàn tröôùc. Hoâm ñoù y bò leân côn haøn ñoäc, naèm co treân giöôøng, laáy chaên chuøm chaët, toaøn thaân run baàn baät. Kieàu Phuùc vaøo phoøng thaáy theá ñaõ quen neân khoâng laáy laøm laï, noùi: - Bao giôø ngöôi heát côn, huùp moät baùt chaùo hoå loán1 laø khoûi. Coøn ñaây laø quaàn aùo môùi thaùi thaùi ban cho dòp naêm môùi. Noùi xong y ñeå moät caùi bao treân baøn. Tröông Voâ Kî caén raêng chòu ñeán quaù nöûa ñeâm côn haøn ñoäc môùi töø töø bôùt daàn, ngoài daäy môû chieác bao ra xem, thaáy coù moät chieác aùo da môùi may, beân trong loùt baèng loâng cöøu daøy traéng, trong buïng möøng thaàm. Loaïi aùo da naøy may cuøng moät loaïi cho caùc ñoàng boäc, xem nhö coù veû hoï Chu coi y nhö ñaày tôù thaät roài. Tröông Voâ Kî tính tình hieàn laønh, cuõng chaúng laáy gì laøm khoù chòu, nhöng khoâng khoûi xoùt xa, nghó thaàm: “Khoâng ngôø ta ñaõ ôû ñaây hôn moät thaùng roài, chôùp maét ñaõ qua naêm môùi. Hoà tieân sinh baûo ta chæ soáng ñöôïc moät naêm, quaTeát naøy, ta khoâng coøn thaáy caùi Teát thöù hai naøo nöõa”. Nhöõng nhaø giaøu coù khi ñeán naêm cuøng thaùng taän, laïi caøng coù caùi khí töôïng töng böøng. Boïn gia nhaân hoái hoái haû haû, keû queùt voâi, ngöôøi sôn cöûa, gieát heo gieát deâ nhoän nhòp. Tröông Voâ Kî phuï Kieàu Phuùc moät tay laøm vieäc taïp dòch, chæ mong choùng ñeán Teát, seõ gaëp laõo gia, thaùi thaùi, tieåu thö raäp ñaàu chuùc teát, ñöôïc gaëp laïi Chu Cöûu Chaân, ñöôïc nhìn naøng moät laàn, roà i seõ laëng leõ boû ñi thaät xa, vaøo nôi röøng saâu nuùi thaúm töï tìm nôi an nghæ, hôn laø ngaøy ngaøy tuïm naêm tuïm ba cuøng boïn Kieàu Phuùc. Trong tieáng phaùo truùc reàn vang, ñaõ ñeán ngaøy teát Nguyeân Ñaùn. Tröông Voâ Kî ñi theo Kieàu Phuùc ñeán ñaïi saûnh ñeå chuùc teát chuû nhaân. Chæ thaáy moät ñoâi vôï choàng trung nieân dieän muïc thanh tuù ngoài trong ñaïi saûnh, baûy taùm chuïc ngöôøi ñaày tôù cuøng quì döôùi ñaát. Hai ngöôøi ñoù cöôøi khì khì noùi: - Taát caû caùc anh em vaát vaû quaù. Hai ngöôøi quaûn gia ñöùng beân phaân phaùt tieàn lì xì, Tröông Voâ Kî cuõng ñöôïc hai neùn baïc. Y khoâng thaáy tieåu thö trong loøng möôøi phaàn thaát voïng, tay caàm hai ñónh baïc maø loøng phaäp phoàng, boãng nghe moät gioïng kieàu mò töø ngoaøi cöûa voïng vaøo: - Bieåu ca2, naêm nay anh sang sôùm nhæ. 1 Nguyeân taùc laïp baùt chuùc laø loaïi chaùo naáu baèng gaïo neáp, troän vôùi caùc coác loaïi khaùc vaø traùi caây khoâ. Chaùo naøy theo tuïc leä Taøu ñöôïc naáu trong dòp cuoái naêm vaøo ngaøy leã Thích Ca thaønh ñaïo ngaøy 8 thaùng 12 aâm lòch (laïp baùt nghóa ñen laø ngaøy moàng taùm thaùng chaïp). http://hello.to/kimdung 565
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Chính laø tieáng cuûa Chu Cöûu Chaân. Coù tieáng ñaøn oâng cöôøi noùi: - Sang chuùc teát caäu môï khoâng leõ laïi ñi treã sao? Tröông Voâ Kî trong loøng boài hoài, traùi tim döôøng nhö muoán nhaûy khoûi loàng ngöïc ra ngoaøi, moà hoâi ñoå ñaày hai loøng baøn tay. Y troâng ngoùng hôn hai thaùng nay, baây giôø môùi laïi ñöôïc nghe gioïng noùi cuûa Chu Cöûu Chaân, baûo sao khoâng khoûi hoàn vía leân maây? Laïi nghe tieáng moät thieáu nöõ khaùc cöôøi: - Môùi saùng sôùm sö ca ñaõ xaêm xaêm ñi ñi qua, chaúng bieát ñi chuùc teát hai vò toân tröôûng, hay laø ñi chuùc teát bieåu muoäi nöõa? Hoï coøn ñang noùi chuyeän ñaõ thaáy ba ngöôøi tieán vaøo saûnh moân, ñaùm gia nhaân voïi â vaøng ñöùng traùnh qua, coøn Tröông Voâ Kî ngô ngô ngaån ngaån nhö trôøi troàng, maõi khi Kieàu Phuùc keùo maïnh moät caùi, môùi daït qua moät beân. Trong ba ngöôøi thì ngöôøi ñi giöõa laø moät thanh nieân, Chu Cöûu Chaân ñi ôû beân traùi, maëc aùo ñieâu cöøu toaøn hoàng, maøu ñoû aùnh leân caøng laøm cho khuoân maët naøng theâm kieàu dieãm khoâng buùt möïc naøo taû noåi. Beân kia cuûa thanh nieân laø moät coâ gaùi khaùc. Töø khi Chu Cöûu Chaân tieán vaøo trong ñaïi saûnh roài, Voâ Kî nhìn naøng khoâng chôùp maét, cuõng chaúng xem ñoâi thanh nieân nam nöõ kia ñeïp xaáu theá naøo, maëc aùo ñoû hay xanh. Hai ngöôøi chuùc teát gia chuû nhöõng gì, noùi qua noùi laïi ra sao, y maét môû tröøng tröøng maø khoâng thaáy gì caû, nghe tai naøy qua tai kia, trong maét chæ thaáy moät mình Chu Cöûu Chaân. Thöïc ra y tuoåi coøn nhoû, chuyeän tình aùi nam nöõ naøo ñaõ bieát gì, nhöng moãi ngöôøi treân ñôøi, laàn ñaàu gaëp moät ngöôøi xinh ñeïp, ai chaúng thaàn hoàn ñieân ñaûo, nhö si nhö ngoác, Tröông Voâ Kî thì cuõng theá thoâi. Huoáng chi Chu Cöûu Chaân dung nhan dieãm leä, trong khi vaøo caûnh nguy nan gaëp phaûi neân khoâng giöõ noåi loøng say meâ, y chæ caàn ñöôïc nhìn naøng moät laàn, nghe naøng noùi moät caâu cuõng ñaõ sung söôùng voâ cuøng. Vôï choàng chuû nhaân cuøng ba thanh nieân nam nöõ noùi chuyeän moät hoài, Chu Cöûu Chaân noùi: - Ba, maù, con ñi daïo chôi vôùi bieåu ca vaø Thanh muoäi nheù. Trong thanh aâm coù ba phaàn treû con nhoõng nheõo. Hai vôï choàng trang chuû mæm cöôøi gaät ñaàu. Chu phu nhaân cöôøi noùi: - Chaân nhi phaûi aên noùi nhoû nheï vôùi Voõ gia muoäi töû, ba anh em moàng moät Teát khoâng ñöôïc caõi nhau nghe chöa? Chu Cöûu Chaân cöôøi: - Maù, sao maù khoâng daën bieåu ca, baûo anh aáy ñöøng aên hieáp con. 2 Anh con coâ con caäu http://hello.to/kimdung 566
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Ba ngöôøi vöøa cöôøi ñuøa noùi chuyeän vöøa ñi ra loái haäu vieän. Tröông Voâ Kî khoâng töï chuû ñöôïc, leõo ñeõo ñi theo ôû ñaèng xa. Hoâm ñoù ngaøy Teát neân ai muoán laøm gì thì laøm, ñi chôi cuõng ñöôïc, ñaùnh baïc cuõng ñöôïc, khoâng ai noùi gì y caû. Baáy giôø Tröông Voâ Kî môùi nhìn kyõ, thanh nieân kia dung maïo anh tuaán, cao raùo hieân ngang, tuy ôû vaøo thôøi tieát ñaïi haøn nhöng cuõng chæ maëc moät chieác aùo gaám ñoaïn moûng maøu vaøng, roõ raøng noäi coâng khoâng phaûi laø keùm. Thieáu nöõ kia maëc ñieâu cöøu maøu ñen, thaân hình maûnh deû, cöû chæ ngoân ngöõ thaät laø nhu mì, töôùng maïo so vôùi Cöûu Chaân cuõng chaúng keùm gì, nhöng döôùi maét Voâ Kî, tieåu thö thaät nhö tieân treân trôøi naøng ta khoâng sao saùnh kòp. Caû ba ngöôøi ñeàu khoaûng möôøi baûy, möôøi taùm tuoåi. Ba ngöôøi vöøa noùi chuyeän vöøa ñuøa rôõn, ñi veà phía daõy nhaø sau. Thieáu nöõ kia noùi: - Chò Cöûu Chaân, coâng phu Nhaát Döông Chæ cuûa chò luyeän ñaõ theâm ñöôïc hai taàng chöa? Bieåu dieãn cho em xem moät chuùt ñöôïc khoâng naøo? Chu Cöûu Chaân noùi: - Oái chao, taøi ngheä cuûa em laïi khoâng hôn chò hay sao? Duø chò coù luyeän theâm möôøi naêm nöõa, cuõng laøm sao chòu noåi moät caùi phaåy tay cuûa moân Lan Hoa Phaát Huyeät Thuû nhaø hoï Voõ. Thanh nieân kia lieàn cöôøi: - Hai coâ ñöøng coù khieâm toán nöõa, teân tuoåi vang löøng cuûa Tuyeát Lónh Song Chu3 coù ai chaúng bieát laø gheâ gôùm. Chu Cöûu Chaân noùi: - Tieåu muoäi ôû nhaø luyeän moät mình, laøm sao tieán boä nhanh ñöôïc baèng hai ngöôøi coù sö huynh sö muoäi taäp chung vôùi nhau? Hai ngöôøi hoâm nay ñoái luyeän, ngaøy mai taäp dôït, moät ngaøy chaúng tieán xa haøng nghìn daëm ö? Thieáu nöõ noï thaáy Chu Cöûu Chaân coù veû so keø, nheách meùp cöôøi, khoâng traû lôøi, laïi caøng toû ra maëc nhieân thöøa nhaän. Thanh nieân kia sôï Chu Cöûu Chaân böïc mình, voäi noùi: - Caùi ñoù chöa haún nhö vaäy, Chaân muoäi coù hai vò sö phuï, caäu vaø môï cuøng daïy cho, chaéc chaén gioûi hôn hai ngöôøi chuùng ta roài. Chu Cöûu Chaân haäm höïc noùi: - Chuùng ta, chuùng ta maõi. Höù, sö muoäi chaéc chaén phaûi thaân hôn bieåu muoäi roài. Em noùi chuyeän chôi vôùi Thanh muoäi, bieåu huynh nhaát ñònh phaûi nhaûy vaøo beânh môùi xong. Noùi xong quay qua choã khaùc laøm maët giaän laãy. Thanh nieân kia cöôøi laøm laønh: 3 Hai ngöôøi con gaùi ñeïp nôi daõy nuùi tuyeát (yù noùi vuøng Coân Loân Taây Vöïc). http://hello.to/kimdung 567
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Bieåu muoäi thaân maø sö muoäi cuõng thaân, loøng baøn tay laø thòt maø löng baøn tay cuõng laø thòt, khoâng phaân bieät choã naøy choã khaùc. Bieåu muoäi daãn boïn ta ñi xem nhöõng thuû moân ñaïi töôùng quaân cuûa em, lieäu coù ñöôïc chaêng? Nhöõng töôùng quaân ñoù do em huaán luyeän nhaát ñònh laø caøng ngaøy caøng lôïi haïi. Chu Cöûu Chaân laïi cao höùng, noùi: - Ñöôïc chöù. Voäi vaøng ñi tröôùc daãn hoï ñeán Linh Ngao Doanh. Tröông Voâ Kî ñi theo xa xa, thaáy ba ngöôøi cöôøi cöôøi noùi noùi, khoâng bieát hoï noùi gì, neân cuõng ñi theo vaøo nôi taäp choù. Thì ra Chu Cöûu Chaân laø con chaùu cuûa Chu Töû Lieãu. Thieáu nöõ kia hoï Voõ teân laø Voõ Thanh Anh, laø haäu nhaân cuûa Voõ Tam Thoâng, thuoäc doøng Voõ Tu Vaên. Voõ Tam Thoâng vaø Chu Töû Lieãu ñeàu laø ñeä töû cuûa Nhaát Ñaêng ñaïi sö, voõ coâng voán cuøng moät moái maø ra. Theá nhöng sau moät traêm naêm truyeàn xuoáng maáy ñôøi, hai nhaø ñeàu coù theâm bôùt bieán hoùa. Hai anh em Voõ Ñoân Nho, Voõ Tu Vaên baùi ñaïi hieäp Quaùch Tónh laøm sö phuï, tuy cuõng hoïc qua Nhaát Döông Chæ, nhöng voõ coâng laïi nghieâng veà loaïi cöông maõnh cuûa Cöûu Chæ Thaàn Caùi Hoàng Thaát Coâng hôn4. Thanh nieân kia teân Veä Bích laø anh con coâ con caäu vôùi Chu Cöûu Chaân, ngöôøi ñaõ anh tuaán, tính tình laïi oân nhu hoøa thuaän, caû hai naøng Chu Cöûu Chaân vaø Voõ Thanh Anh ñeàu thaàm coù loøng quyeán luyeán. Chu Voõ hai naøng tuoåi taùc cuõng ngang nhau, ñeàu cuøng xinh ñeïp, xuaân lan thu cuùc, moãi ngöôøi moät veû, voõ hoïc gia truyeàn cuõng khoâng beân naøo döôùi beân naøo, maáy naêm tröôùc ñöôïc giôùi voõ laâm trong daõy Coân Loân hôïp xöng laø Tuyeát Lónh Song Chu. Hai coâ gaùi vaãn ngaàm tranh nhau, Veä Bích khoâng bieát thöông beân naøo boû beân naøo neân chæ giöõ nöôùc ñoâi. Moãi khi ba ngöôøi ôû gaàn nhau, ngoaøi maët ra ñieàu khaùch saùo nhöng hai coâ theå naøo cuõng noùi caïnh noùi khoùe, khoâng ai nhöôøng ai. Tuy nhieân Voõ Thanh Anh kín ñaùo hôn, laïi ñöôïc cuøng Veä Bích ñoàng moân hoïc ngheä, sôùm toái gaëp nhau, coù lôïi theá hôn Chu Cöûu Chaân nhieàu. Chu Cöûu Chaân ra leänh cho nhöõng caåu boäc troâng coi vieäc nuoâi choù thaû chuùng ra. Nhöõng con choù theo leänh maø thi haønh, khoâng con naøo daùm sai traùi, Veä Bích khen ngôïi khoâng tieác lôøi, Chu Cöûu Chaân raát laáy laøm ñaéc yù. Voõ Thanh Anh nheách moâi cöôøi: - Sö ca, sau naøy anh seõ laø Quaùn Quaân, hay laø Phieâu Kî5? Veä Bích ngaïc nhieân, hoûi: - Sö muoäi noùi gì? Voõ Thanh Anh noùi: 4 Xem theâm anh Huøng Xaï Ñieâu vaø Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ 5 danh hieäu hai chöùc voõ quan http://hello.to/kimdung 568
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Sö ca chòu nghe lôøi Chò Cöûu Chaân laém, theå naøo chò aáy chaúng phong cho anh moät chöùc Quaùn Quaân töôùng quaân hay Phieâu kî töôùng quaân. Coù ñieàu phaûi coi chöøng ngoïn roi da môùi ñöôïc. Khuoân maët tuaán myõ cuûa Veä Bích ñoû böøng, trong loâng maøy nhuoám veû böïc doïc, höø moät tieáng, noùi: - Chæ noùi nhaêng cuoäi, sö muoäi maéng ta laø choù ñaáy ö? Voõ Thanh Anh mæm cöôøi: - Caùc töôùng quaân vaãy ñuoâi nònh noït, haàu haï döôùi baøn phaán cuûa myõ nhaân, thích thuù bieát bao, coù gì laø khoâng phaûi? Chu Cöûu Chaân phaät yù noùi: - Bieåu ca laø con choù, khoâng bieát sö muoäi cuûa anh laø caùi gì nhæ? Tröông Voâ Kî nghe ñeán ñaây, nhòn khoâng noåi cöôøi “Ha” leân moät tieáng, nhöng bieát ngay laø mình thaát thoá, voäi vaøng bòt mieäng quay ñi choã khaùc. Voõ Thanh Anh töùc giaän caønh hoâng, nhöng khoâng tieän noùi thaúng vaøo maët Chu Cöûu Chaân, ñöùng daäy noùi: - Chò Cöûu Chaân, thaèng ñaày tôù trong quí phuû sao pheùp taéc quaù nhæ. Boïn mình ngoài noùi chuyeän vui, thöù ngöôøi thaáp heøn nhö noù ñaõ ngang nhieân ñöùng beân nghe leùn, laïi coøn cöôøi hoâ hoá. Sö ca, tieåu muoäi veà tröôùc ñaây. Chu Cöûu Chaân boãng döng nhôù laïi Tröông Voâ Kî ñaõ töøng moät chöôûng ñaùnh cheát Taû Töôùng Quaân cuûa mình, kình löïc treân tay khoâng phaûi laø keùm, cöôøi noùi: - Thanh muoäi, coâ ñöøng noåi giaän laø gì, cuõng ñöøng coi thöôøng thaèng nhoû ñoù. Coâng phu voõ hoïc nhaø hoï Voõ tuy cao nhöng trong ba chieâu maø ñaùnh ngaõ ñöôïc “thaèng nhoû haï tieän” ñoù thì ta môùi thaät laø phuïc coâ ñoù. Voõ Thanh Anh noùi: - Höù, haïng ngöôøi nhö theá coù ñaùng ñeå toâi ra tay khoâng? Chò Cöûu Chaân, chò ñöøng coù coi thöôøng tieåu muoäi quaù nhö theá. Tröông Voâ Kî nhòn khoâng noåi leân tieáng: - Voõ coâ nöông, toâi cuõng coù cha meï sinh ra, chaúng leõ khoâng phaûi con ngöôøi hay sao? Hay coâ laø thaàn tieân boà taùt, coâng chuùa nöông nöông gì chaêng? Voõ Thanh Anh khoâng theøm nhìn y, quay sang Veä Bích noùi: - Sö ca, anh ñeå cho thaèng nhaõi ñoù caõi laïi em maø khoâng beânh laáy moät tieáng. Veä Bích thaáy coâ sö muoäi xinh ñeïp coù daùng nhoõng nheõo, ñaõ thaáy meàm loøng, tuy khoâng coù yù phaân bieät Tuyeát Lónh Song Chu ai hôn ai keùm, nhöng y bieát voõ coâng sö phuï cao sieâu khoâng bieát ñaâu maø keå, mình môùi chæ ñöôïc daïy moät hai phaàn möôøi, muoán hoïc tuyeät theá coâng phu, khoâng theå khoâng chieàu loøng sö muoäi, neân noùi vôùi Chu Cöûu Chaân: http://hello.to/kimdung 569
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Bieåu muoäi, thaèng nhoû ñoù voõ coâng khaù laém phaûi khoâng? Ñeå cho ta thöû noù coù ñöôïc khoâng naøo? Chu Cöûu Chaân bieát y muoán beânh sö muoäi, nhöng nghó ra moät ñieàu: “Tieåu töû hoï Tröông naøy khoâng bieát lai lòch ra sao, ñeå cho bieåu ca eùp noù phaûi loä goác gaùc cuõng laø hay laém” lieàn noùi: - Ñöôïc laém, ñeå y laõnh giaùo moät chuùt tuyeät hoïc nhaø hoï Voõ thì cuõng l ø ñieàu hay. ï a Thaèng nhoû naøy, chính toâi cuõng khoâng bieát moân phaùi naøo ñeä töû ai nöõa. Veä Bích laï luøng hoûi laïi: - Theá ra voõ coâng cuûa y khoâng phaûi töø quí phuû sao? Chu Cöûu Chaân noùi vôùi Tröông Voâ Kî: - Ngöôi noùi cho bieåu thieáu gia hay, ngöôi laø ngöôøi cuûa moân phaùi naøo? Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Caùc ngöôi khinh thöôøng ta ñeán theá, neáu noùi ra moân phaùi cha meï, khoâng khoûi laøm nhuïc ñeán thaùi sö phuï vaø phuï maãu quaù coá hay sao? Vaû laïi ta cuõng chöa thöïc söï luyeän voõ coâng cuûa phaùi Voõ Ñöông nöõa” lieàn noùi: - Toâi cha meï cheát töø khi coøn nhoû, löu laïc giang hoà, khoâng hoïc qua voõ coâng naøo caû, chæ coù khi coøn beù cha toâi coù chæ daïy cho chuùt ñænh thoâi. Chu Cöûu Chaân hoûi: - Theá cha ngöôi teân laø gì? Thuoäc moân phaùi naøo? Tröông Voâ Kî laéc ñaàu: - Toâi khoâng muoán noùi. Veä Bích cöôøi: - Khoâng leõ ba ngöôøi mình laïi khoâng nhìn ra ñöôïc hay sao? Y chaäm raõi böôùc ra saân, cöôøi noùi: - Tieåu töû, ngöôi ra ñôõ cuûa ta ba chieâu xem thöû naøo? Noùi xong quay sang Voõ Thanh Anh nhaùy maét moät caùi, yù muoán noùi: “Sö muoäi ñöøng buoàn, ñeå ta ñaùnh cho thaèng nhaõi naøy moät traän cho sö muoäi haû daï”. Ngöôøi ñaõ rôi vaøo caùi löôùi tình thì duø nhaát cöû nhaát ñoäng, moät caâu noùi, moät nuï cöôøi cuûa tình nhaân ñeàu khoâng boû soùt, caùi nhaùy maét cuûa Veä Bích Chu Cöûu Chaân ñeàu thaáy caû. Naøng thaáy Tröông Voâ Kî khoâng muoán ra ñaáu, neân ngoaéc y laïi gaàn, gheù tai y noùi nhoû: - Bieåu ca ta voõ coâng raát cao, ngöôi khoâng caàn phaûi thaéng y, chæ laøm sao chòu ñöôïc ba chieâu, cuõng ñaõ laøm cho ta nôû maøy nôû maët laém roài. Noùi xong naøng voã vai y moät caùi, yù muoán khuyeán khích. Tröông Voâ Kî bieát mình khoâng phaûi laø ñòch thuû cuûa Veä Bích, neáu ra saân ñaáu vôùi y, chæ mang laáy caùi nhuïc vaøo thaân, laøm troø cöôøi cho ngöôøi ta thoâi. Theá nhöng ñöùng tröôùc Chu Cöûu Chaân roài, khoâng http://hello.to/kimdung 570
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính khoûi meâ maån, laïi nghe naøng ta ngon ngoït doã daønh, muøi höông thoang thoaûng, coøn coù chuû yù theá naøo ñöôïc? Trong loøng y chæ nghó: “Tieåu thö nhaén nhuû ta, duø gian nan hung hieåm theá naøo cuõng phaûi laøm, bò vaøi cuù ñaám cuù ñaù thì ñaõ sao?” Y lô mô ñi tôùi tröôùc maët Veä Bích, ñöùng ngô ngô ngaån ngaån. Veä Bích noùi: - Tieåu töû, tieáp chieâu naøy. Boáp boáp hai tieáng, y ñaõ ñaùnh Voâ Kî hai caùi taùt tai. Hai chöôûng ñoù ñaùnh ra thaät nhanh, Tröông Voâ Kî vöøa ñònh giô tay ñôõ, maët ñaõ truùng roài, hai maù laäp töùc söng haèn daáu baøn tay. Veä Bích bieát ñöôïc y chaúng phaûi do nhaø hoï Chu truyeàn thuï voõ coâng, khoâng ngaïi laøm bæ maët Chu Cöûu Chaân vaø caäu môï, ra tay khoâng dung tình chuùt naøo. Theá nhöng hai chöôûng ñoù y khoâng söû duïng noäi löïc, neáu khoâng thì ñaõ gaõy raêng vôõ maët, laên ra baát tænh roài. Chu Cöûu Chaân keâu leân: - Voâ Kî, hoaøn chieâu ñi. Tröông Voâ Kî nghe thaáy tieáng keâu cuûa tieåu thö, tinh thaàn phaán chaán, vuø moät tieáng ñaõ ñaùnh ra moät quyeàn. Veä Bích nghieâng ngöôøi neù traùnh, khen ngôïi: - Haûo tieåu töû, cuõng coù moät hai mieáng. Y laéc mình nhaûy qua ñaèng sau Voâ Kî, Tröông Voâ Kî voäi vaøng quay laïi, naøo ngôø Veä Bích ra tay cöïc nhanh, ñaõ choäp ñöôïc coå, giô tay xaùch y leân, cöôøi noùi: - Cho ngöôi teù nhö choù aên phaân. Noùi xong ra söùc neùm y xuoáng ñaát. Tröông Voâ Kî tuy ñaõ hoïc qua Taï Toán maáy naêm voõ coâng, nhöng luùc aáy tuoåi coøn quaù nhoû, Taï Toán laïi chæ baét y nhôù khaåu quyeát vaø chieâu soá, khoâng coát chieán ñaáu thöïc söï, nay gaëp moät danh moân ñeä töû nhö Veä Bích, chaân tay luoáng cuoáng, khoâng thi trieån ñöôïc chuùt naøo. Y bò Veä Bích neùm ra, ñang toan giô tay ñôõ nhöng khoâng kòp nöõa, nghe bình moät tieáng, traùn vaø muõi ñaõ giaùng xuoáng saøn, maùu töôi chaûy ra tung toùe. Voõ Thanh Anh voã tay khen ngôïi, cöôøi khanh khaùch, noùi: - Chò Cöûu Chaân, voõ coâng nhaø hoï Voõ xem coù ñöôïc khoâng? Chu Cöûu Chaân vöøa theïn vöøa töùc, neáu noùi coâng phu Voõ gia khoâng hay, aét seõ ñaéc toäi vôùi Veä Bích, neáu noùi laø gioûi, hoùa ra laïi thua Voõ Thanh Anh, chæ ñaønh maët haàm haàm laëng thinh khoâng noùi. Tröông Voâ Kî loàm coàm ñöùng daäy, laám leùt nhìn Chu Cöûu Chaân, thaáy naøng nhíu loâng maøy, nghó thaàm: “Duø ta coù phaûi taùng maïng cuõng khoâng ñeå cho tieåu thö phaûi maát maët”. Y nghe Veä Bích cöôøi noùi: http://hello.to/kimdung 571
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Bieåu muoäi, gaõ tieåu töû naøy ñeán voõ coâng meøo quaøo cuõng chaúng bieát, noùi gì ñeán moân phaùi? Tröông Voâ Kî ñoät nhieân xoâng leân, giô chaân ñaù vaøo buïng döôùi gaõ. Veä Bích cöôøi keâu leân: - Oái chaø. Thaân hình y hôi ngaû veà sau, traùnh ñöôïc ngoïn cöôùc, tieáp theo giô tay traùi naém ngay laáy baøn chaân chöa kòp ruùt veà, lieäng ra ngoaøi. Tuy caùi neùm ñoù y chæ söû duïng ba thaønh kình löïc nhöng Voâ Kî cuõng nhö teân rôøi khoûi daây cung, bay thaúng vaøo töôøng. Trong côn nguy caáp y duøng söùc nhaûy leân moät caùi, xoay ngöôøi laïi ñeå löng chaïm vaøo töôøng, tuy thoaùt ñöôïc caùi hoïa vôõ ñaàu gaõy xöông, nhöng löng ñau nhoùi töôûng nhö töøng ñoát xöông soáng ñeàu rôøi ra caû, thaân hình suïm xuoáng chaân töôøng nhö moät cuïc buøn naùt, ï khoâng ñöùng leân ñöôïc. Tuy y ñau ñôùn thaät, trong loøng vaãn khaéc khoaûi n ñeán khuoân maët Chu Cöûu Chaân, ghó trong luùc mô maøng, nghe naøng noùi: - Thaèng nhaõi naøy thaät laø ñoà voâ duïng. Thoâi boïn mình ra vöôøn hoa chôi ñi. Nghe gioïng naøng thaät laø böïc töùc. Tröông Voâ Kî khoâng bieát töø ñaâu keùo tôùi moät luoàng löïc khí, xoay mình nhaûy leân, bay voït tôùi tröôùc, phaùt chöôûng ñaùnh thaúng vaøo Veä Bích. Veä Bích cöôøi ha haû, muùa chöôûng ñôõ, nghe bòch moät tieáng, thaân hình rung ñoäng luøi laïi moät böôùc. Thì ra chöôûng ñoù cuûa Tröông Voâ Kî laø chieâu do cho y Tröông Thuùy Sôn daïy cho khi ñang leânh ñeânh treân chieác beø trong Voõ Ñöông tröôøng quyeàn teân laø Thaát Tinh Thuû. Voõ Ñöông tröôøng quyeàn laø coâng phu nhaäp moân cuûa phaùi Voõ Ñöông, quyeàn chieâu thöïc ra khoâng coù gì aùo dieäu, nhöng phaùi Voõ Ñöông ñi theo moät ñöôøng hoaøn toaøn môùi trong voõ hoïc, chuyeân veà nhu khaéc cöông, nhöôïc thaéng cöôøng, khoâng phaûi ôû choã duøng kình löïc ñaû thöông ñòch thuû maø laø duøng ngay caùi kình löïc cuûa ñòch phaûn kích laïi, neáu ñòch ñaùnh tôùi moät caân thì phaûn kích laïi cuõng moät caân, maø ñaùnh mình traêm caân thì cuõng laïi duøng traêm caân traû veà, chaúng khaùc gì duøng quyeàn ñaám vaøo böùc töôøng, xuaát quyeàn caøng maïnh thì thaân theå mình caøng bò toån thöông naëng neà. Naêm xöa khi Giaùc Vieãn ñaïi sö tuïng pho Cöûu Döông Chaân Kinh, ñaõ töøng noùi tôùi “dó kyû toøng nhaân, haäu phaùt cheá nhaân” (ta ñi theo ngöôøi, ra sau maø cheá ngöï ñöôïc ñòch), Tröông Tam Phong sau naøy laáy caâu ñoù ñem vaøo quyeàn phaùp cuûa phaùi Voõ Ñöông, neáu phaûi tay nhöõng baäc cao thuû nhö boïn Toáng Vieãn Kieàu, Du Lieân Chaâu coøn coù theå toáng theâm kình löïc cuûa mình nhöng Tröông Voâ Kî hoïc raát laø noâng caïn khoâng bieát raèng mình ñaõ bao haøm phöông caùch voõ coâng thöôïng thöøa ñeå phaûn kích laïi ñòch thuû. http://hello.to/kimdung 572
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Veä Bích thaáy caùnh tay mình teâ choàn, trong ngöïc huyeát khí troän traïo, laäp töùc nghieâng ngöôøi muùa chöôûng, ñaùnh vaøo sau löng Tröông Voâ Kî. Tröông Voâ Kî ñaùnh ngöôïc laïi phía sau moät chöôûng, duøng chieâu Nhaát Ñieàu Tieân. Veä Bích thaáy chöôûng theá cuûa y kyø dieäu, voäi laät ngöôøi veà sau, nhöng ñaàu vai ñaõ bò ba ngoùn tay cuûa y queùt truùng, tuy khoâng ñau ñôùn gì, nhöng Chu Cöûu Chaân vaø Voõ Thanh Anh ñaõ troâng thaáy, so ra ñaõ thua moät chieâu. Veä Bích tröôùc maët yù trung nhaân bò thua nhö theá laøm sao chòu noåi? Luùc ñaàu y cuøng Tröông Voâ Kî giao ñaáu, thaáy ñoái phöông tuoåi nhoû, thaân phaän ti tieän, neáu coù thaéng cuõng chaúng vinh haïnh gì, chaúng qua chæ ñem y ra ñuøa chôi moät laùt, ñeå cho Voõ Thanh Anh vui loøng, neân quyeàn cöôùc chæ söû duïng hai ba thaønh löïc, luùc naøy bò thaát thoá luoân hai laàn, quaùt leân moät tieáng: - Tieåu quæ, ngöôi khoâng sôï cheát ö? Nghe vuø moät tieáng, nhaém ngay ngöïc Voâ Kî ñaùnh ra moät quyeàn. Chieâu ñoù teân laø Tröôøng Giang Tam Ñieäp Laõng6 beân trong bao goàm ba luoàng kình löïc, neáu ñòch nhaân duøng toaøn löïc ñôõ ñöôïc luoàng kình löïc thöù nhaát, khoâng ngôø raèng luoàng kình löïc thöù hai ñeán tieáp theo, roài luoàng kình löïc thöù ba seõ aøo aøo ñoå vaøo, khoâng phaûi cao thuû voõ hoïc, bò truùng chieâu naøy khoâng cheát cuõng troïng thöông. Tröông Voâ Kî thaáy ñoái phöông chieâu theá gheâ gôùm, trong loøng sôï haõi, nhöng khoâng coøn kòp suy nghó gì nöõa, nhôù ñeán thuû phaùp naêm xöa cha mình daïy treân chieác beø, hai tay laøm thaønh chieác voøng, duøng chieâu Tænh Lan 7 choáng ñôõ. Chieâu naøy baùc ñaïi tinh thaâm, Tröông Voâ Kî bieát sao ñöôïc choã vi dieäu trong ñoù, chæ vì trong côn nguy caáp, thuaän tay söû duïng maø thoâi. Veä Bích tay phaûi ñaùnh ra, truùng ngay caùnh tay phaûi cuûa Tröông Voâ Kî, ñeä nhaát ñaïo kình löïc trong quyeàn chieâu nhö rôi vaøo trong beå caû, laäp töùc maát taêm maát tích, coøn ñang kinh haõi, chæ nghe laùch caùch moät tieáng, ñeä nhò ñaïo kình löïc quay trôû laïi mình, xöông caùnh tay cuûa y ñaõ bò gaõy roài. Cuõng may laø ñeä tam ñaïo kình löïc chöa duøng tôùi, neáu khoâng Tröông Voâ Kî vì khoâng hieåu choã dieäu duïng cuûa chieâu Tænh Lan, luoàng kình löïc thöù ba aét seõ laøm caû hai bò thöông naëng. Chu Cöûu Chaân vaø Voõ Thanh Anh caû hai ñoàng thôøi keâu leân, chaïy ñeán beân caïnh Veä Bích ñeå xem thöông theá. Veä Bích cöôøi göôïng: - Khoâng sao, taïi ta nhaát thôøi sô yù. Chu Cöûu Chaân vaø Voõ Thanh Anh ñau loøng vì thaáy tình lang bò thöông, hai ngöôøi khoâng heïn maø cuøng muùa chöôûng ñaùnh thaúng vaøo Tröông Voâ Kî. Tröông Voâ Kî moät chieâu ñaùnh gaõy tay Veä Bích nhöng baûn thaân cuõng bò chaán ñoäng ngaõ ngöûa ra, ñöùng daäy 6 ba ñôït soùng treân soâng Döông Töû 7 bôø gieáng http://hello.to/kimdung 573
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính chöa vöõng, Chu Voõ hai naøng ñaõ ñaùnh tôùi. Y queân caû neù traùnh, moät chöôûng ñaùnh truùng ngöïc, moät chöôûng truùng ñaàu vai, laäp töùc oïc ra moât nguïm maùu töôi. Theá nhöng y trong loøng ñau ñôùn, khoâng phaûi vì veát thöông treân cô theå, nghó thaàm: “Ta xaû meänh chieán ñaáu coát ñeå cho tieåu thö khoûi maát maët, ñeán khi thaéng roài, sao laïi ñaùnh ta”. Veä Bích keâu leân: - Hai vò ngöøng tay. Chu Voõ hai naøng theo lôøi döøng laïi, thaáy y maët maøy tím ngaét giô tay traùi leân ñaùnh Tröông Voâ Kî. Tröông Voâ Kî voäi vaøng nhaûy qua traùnh neù. Chu Cöûu Chaân voäi noùi: - Bieåu ca, anh ñaõ bò thöông, vieäc gì phaûi hôn thua vôùi thaèng nhaõi naøy laøm gì? Ñoù laø loãi cuûa tieåu muoäi ñeå cho anh ñoäng thuû vôùi y. Cöù nhö bình thôøi tính khí kieâu ngaïo, baûo naøng ta chòu cuùi ñaàu nhaän sai vôùi ai, thaät laø thieân nan vaïn nan, nay khoâng vì tình lang bò gaõy tay, trong loøng xoùt xa, quyeát khoâng theå naøo haï lôøi naên næ. Naøo ngôø Veä Bích nghe xong, laïi caøng töùc toái, cöôøi khaåy: - Bieåu muoäi, thaèng ôû nhaø coâ baûn laõnh cao cöôøng, coâ coù sai traùi gì ñaâu? Chæ vì ta keùm coûi ñaáy thoâi. Noùi xong giô tay ñaåy Chu Cöûu Chaân ra moät beân, roài tieáp tuïc muùa chöôûng ñaùnh tôùi. Tröông Voâ Kî vöøa ñònh luøi laïi traùnh neù, Voõ Thanh Anh lieàn ñöa hai tay giöõ ngay haäu taâm y laïi, khieán y khoâng caùch gì thuït lui, quyeàn cuûa Veä Bích truùng ngay soáng muõi, laäp töùc maùu tuoân xoái xaû. Voõ Thanh Anh möu meïo khoân ngoan hôn Chu Cöûu Chaân nhieàu, naøng chæ aùm trung töông trôï sö ca, khoâng ñeå loä manh moái, ñeå cho Veä Bích ñöôïc nôû maøy nôû maët, trong loø ng caûm kích. Chu Cöûu Chaân thaáy theá, nghó thaàm: “Ngöôi bieát giuùp sö ca cuûa ngöôi, khoâng leõ ta khoâng bieát töông trôï bieåu ca cuûa ta”. Nghó theá laäp töùc ra tay, tieán leân giaùp coâng. Voõ coâng Tröông Voâ Kî voán keùm xa Veä Bích, laïi theâm hai naøng Chu Voõ ra tay, moät ngöôøi coâng khai, moät ngöôøi ngaàm giuùp, chæ trong khoaûnh khaéc ñaõ bò ba ngöôøi tay ñaám chaân ñaù, truùng lieân tieáp baûy taùm chieâu, laïi hoäc ra maáy nguïm maùu. Y trong loøng phaãn uaát, nhaát quyeát cheát thì thoâi, ñem ba möôi hai theá Voõ Ñöông tröôøng quyeàn ñöôïc cha daïy cho ra söû duïng, tuy coâng löïc chöa ñuû, quyeàn cöôùc khoâng coù söùc, nhöng sôû hoïc ñeàu laø gia soá thöôïng thöøa, neân cuõng caàm cöï ñöôïc khoaûng moät cheùn traø maø chöa bò ñaùnh ngaõ. Chu Cöûu Chaân quaùt lôùn: - Thaèng nhoû thoái tha ôû ñaâu ñeán, daùm vaøo Chu Voõ Lieân Hoaøn Trang laøm loaïn, chaéc ngöôi khoâng muoán soáng nöõa roài. Naøng thaáy Veä Bích giô taû chöôûng vaän kình ñaùnh ra lieàn duøng vai huyùch maïnh moät caùi, xoâ Tröông Voâ Kî vaøo ngay ñaàu chöôûng cuûa y. Choã caùnh tay gaõy cuûa Veä Bích http://hello.to/kimdung 574
 20. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính caøng luùc caøng ñau, y khoâng muoán ñaáu daây döa vôùi thaèng nhoû naøy, chöôûng ñoù ñaùnh ra, dó nhieân söû duïng ñuû möôøi thaønh löïc. Tröông Voâ Kî bò ñaåy veà phía tröôùc, thaân hình khoâng coøn töï chuû ñöôïc, chæ thaáy kình phong uøa vaøo maët, bieát khoâng caùch naøo traùnh ñôõ nhöng cuõng phaûi giô hai tay ra chòu. Ngay luùc ñoù nghe thaáy moät thanh aâm uy nghieâm quaùt leân: - Khoan ñaõ. Moät boùng maøu xanh thaáp thoaùng, moät ngöôøi töø beân caïnh ñaõ phoùng tôùi, giô tay gaït tay Veä Bích ra. Chæ thaáy y nheï nhaøng giô tay ñôõ khieán Veä Bích chaân ñöùng khoâng vöõng, luøi laïi maáy böôùc, töôûng nhö muoán ngoài phòch xuoáng, nhöng ngöôøi aùo lam thaân phaùp nhanh nheïn voâ cuøng ñaõ voït ra sau ñôõ vaøo vai y, Veä Bích môùi göôïng laïi ñöôïc. Chu Cöûu Chaân keâu leân: - Cha. Voõ Thanh Anh cuõng keâu: - Chu baù phuï. Veä Bích thôû hoån heån, noùi: - Thöa caäu. Ngöôøi ñoù chính laø Chu Tröôøng Linh, cha cuûa Chu Cöûu Chaân. Khi Veä Bích bò thöông gaõy tay, vieäc khoâng phaûi nhoû, ñaùm caåu boäc ôû Linh Ngao Doanh voäi vaøng phi baùo chuû nhaân, Chu Tröôøng Linh laäp töùc chaïy ñeán, thaáy ba ngöôøi ñang vaây ñaùnh Tröông Voâ Kî. Y ñöùng beân caïnh quan saùt moät hoài, ñeán luc thaáy Veä Bích giôû saùt thuû ù môùi ra tay cöùu maïng Tröông Voâ Kî. Chu Tröôøng Linh tröøng maét nhìn Chu Cöûu Chaân vaø Veä Voõ hai ngöôøi, maët loä veû töùc toái, ñoät nhieân taùt traùi moät caùi, truùng ngay maët Chu Cöûu Chaân, quaùt leân: - Gioûi nhæ, gioûi nhæ, con chaùu nhaø hoï Chu ngaøy moät tieán boä. Ta sinh ñöôïc ñöùa con gaùi nhö ngöôi, mai moát coøn maët muõi naøo gaëp toå tieân ôû döôùi suoái vaøng hay chaêng? Chu Cöûu Chaân töø nhoû ñöôïc cha meï heát söùc nuoâng chieàu, chöa töøng noùi naëng moät lôøi, hoâm nay tröôùc maët moïi ngöôøi bò cha ñaùnh cho moät baït tai, tröôùc maét thaáy trôøi ñaát quay cuoàng, khoâng bieát noùi sao, moät laùt sau môùi khoùc oøa leân. Chu Tröôøng Linh quaùt lôùn: - Caâm moàm, khoâng ñöôïc khoùc. Thanh aâm ñaày uy nghieâm, tieáng voïng chaán ñoäng caû caên phoøng, buïi töø xaø nhaø bay xuoáng laû taû. Chu Cöûu Chaân trong loøng sôï haõi, voäi ngöøng baët. Chu Tröôøng Linh noùi: http://hello.to/kimdung 575
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2