Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 24

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

628
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 24:THÁI CỰC SƠ TRUYỀN NHU KHẮC CƯƠNG Âm dương đắp đổi, Thái cực xoay vòng. Đỉnh đầu lơ lửng như bông, Tọa thiền kia với hành công khác gì[1] Trương Vô Kỵ nghĩ đến Tống đại sư bá và các người không biết đã từ Tây Vực về đến núi chưa, trên đường đi tuyệt nhiên không nghe tin tức gì của họ cả, nếu như gặp phải biến cố, ở lại núi chỉ có thái sư phụ và một số đệ tử đời thứ ba, tam sư bá Du Đại Nham tàn phế nằm đó, nếu như cường địch đến lấy gì chống...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 24

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính http://come.to/kimdung 969
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 24 THAÙI CÖÏC SÔ TRUYEÀN NHU KHAÉC CÖÔNG Tröông Voâ Kî nghó ñeán Toáng ñaïi sö baù vaø caùc ngöôøi khoâng bieát ñaõ töø Taây Vöïc veà ñeán nuùi chöa, treân ñöôøng ñi tuyeät nhieân khoâng nghe tin töùc gì cuûa hoï caû, neáu nhö gaëp phaûi bieán coá, ôû laïi nuùi chæ coù thaùi sö phuï vaø moät soá ñeä töû ñôøi thöù ba, tam sö baù Du Ñaïi Nham taøn pheá naèm ñoù, neáu nhö cöôøng ñòch ñeán laáy gì choáng traû? Chaøng nghó vaäy, trong buïng khoâng khoûi boàn choàn nhö löûa ñoát lieàn lôùn tieáng noùi: - Caùc vò tieàn boái, huynh tröôûng, phaùi Voõ Ñöông laø nôi tieân phuï xuaát thaân, thaùi sö phuï ñoái vôùi taïi haï ôn naëng nhö nuùi. Hieän nay ñang gaëp ñaïi naïn, cöùu binh nhö cöùu hoûa, sôùm khaéc naøo hay khaéc ñoù. Vaäy xin Vi Böùc Vöông ñi theo baûn nhaân, ñeán cöùu vieän tröôùc, caùc vò keá tieáp chia ra ñeán sau, moïi vieäc nhôø Döông taû söù vaø oâng ngoaïi an baøi. Noùi xong voøng hai tay leân chaøo, laùch mình voït ra khoûi cöûa. Vi Nhaát Tieáu thi trieån khinh coâng, ñi song song vôùi chaøng. Tieáng ñaùp öùng cuûa quaàn haøo chöa döùt, hai ngöôøi ñaõ ñeán cöûa chuøa Thieáu Laâm roài, khinh coâng ñeïp nhö theá, nhanh nhö theá thaät treân ñôøi khoâng coù ñöôïc moät ngöôøi thöù ba saùnh kòp. Hai ngöôøi khoâng daùm hao phí moät giaây moät khaéc, chaân khoâng ngöøng böôùc, chaïy moät maïch maáy chuïc daëm. Thoaït ñaàu Vi Nhaát Tieáu khoâng keùm chuùt naøo nhöng caøng laâu, noäi löïc daàn daàn suùt giaûm. Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Ñöôøng leân nuùi Voõ Ñöông thaät xa, khoâng theå chaïy moät maïch khoâng nghæ nhö theá naøy. Huoáng chi cöôøng ñòch ngay tröôùc maët, mình phaûi giöõ söùc ñeå coøn chieán ñaáu”. Chaøng lieàn noùi vôùi Vi Nhaát Tieáu: - Ñeán thò traán ñaèng tröôùc mình tìm mua hai con ngöïa cöôõi ñeå döôõng söùc. Vi Nhaát Tieáu voán coù yù aáy nhöng khoâng tieän noùi ra, lieàn ñaùp: - Giaùo chuû, mua baùn ngöïa maát nhieàu thì giôø laém. http://come.to/kimdung 970
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Chaúng maáy choác, thaáy töø xa coù naêm saùu ngöôøi cöôõi ngöïa chaïy laïi, Vi Nhaát Tieáu lieàn tung mình nhaûy tôùi, naém coå hai ngöôøi, nheï nhaøng vöùt ngay xuoáng ñaát, keâu leân: - Giaùo chuû, leân ngay. Tröông Voâ Kî chaàn chöø ñöùng laïi, nghó thaàm mình chaën ñöôøng cöôùp ngöïa nhö theá coù khaùc gì cöôøng ñaïo ñaâu? Vi Nhaát Tieáu keâu leân: - Laøm chuyeän lôùn ñöøng caâu neä tieåu tieát, hoï coøn nhieàu maø. Trong khi la loái, y laïi vöùt theâm hai ngöôøi khaùc xuoáng ñaát. Maáy ngöôøi ñoù cuõng bieát chuùt ít voõ ngheä, quaùt maéng chöûi bôùi, ruùt binh khí ra toan ñoäng thuû. Vi Nhaát Tieáu hai tay caàm boán con ngöïa, giô chaân ñaù tung heát voõ khí trong tay boán ngöôøi ñoù. Laïi nghe moät ngöôøi quaùt leân: - Keû caäy maïnh cöôùp ñöôøng kia, coù gioûi thì ñeå laïi teân tuoåi. Tröông Voâ Kî nghó neáu coøn daây döa, aét seõ theâm nhieàu phieàn phöùc, tung mình nhaûy leân löng ngöïa, cuøng Vi Nhaát Tieáu moãi ngöôøi daét theâm moät con, quaát ngöïa chaïy thaúng. Nhöõng ngöôøi kia luoân moàm chöûi ruûa nhöng khoâng daùm ñuoåi theo. Tröông Voâ Kî noùi: - Chuùng ta ôû vaøo choã khoâng coøn caùch naøo khaùc, nhöng bieát ñaâu ngöôøi ta cuõng coù vieäc gaáp phaûi laøm, laøm theá naøy trong buïng khoâng an. Vi Nhaát Tieáu cöôøi ñaùp: - Giaùo chuû, chuyeän nhoû nhaët naøy coù ñaùng gì ñaâu? Naêm xöa Minh giaùo haønh söï, coù theå noùi laø “khoâng coøn e deø, ngang ngöôïc voâ phaùp”. Noùi xong cöôøi leân ha haû. Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Minh giaùo bò ngöôøi ta coi laø taø giaùo dò ñoan cuõng coù lyù cuûa noù. Theá nhöng theá naøo laø ngay, theá naøo laø cong thì cuõng thaät khoù maø luaän”. Nghó ñeán mình mang troïng nhieäm giaùo chuû treân vai nhöng kieán thöùc ít oûi, nhieàu chuyeän khoâng quyeát ñònh ñöôïc, ngay nhö chuyeän nhoû nhaët ñoaït ngöïa ñaây, cuõng do döï khoâng bieát sao cho phaûi, duø coù voõ coâng cao cöôøng, nhöng vieäc treân ñôøi ñaâu phaûi chæ döïa vaøo voõ löïc? Chaøng nghó ñeán ñoù, trong loøng caûm thaùn, chæ mong sôùm ñoùn ñöôïc Taï Toán veà ñeå truùt ñöôïc gaùnh naëng treân vai khoâng coøn phaûi lo gì nöõa. http://come.to/kimdung 971
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Ngay luùc ñoù, boãng thaáy thaáp thoaùng, hai ngöôøi nhaûy ra chaën ngay loái ñi, trong tay ñeàu caàm cöông tröôïng. Vi Nhaát Tieáu quaùt leân: - Traùnh ra. Y laáy roi cuoán beân löng vung ra, giuïc ngöïa phoùng tôùi. Moät ngöôøi giô tröôïng ñôõ roi, coøn ngöôøi kia huyùt moät tieáng coøi, giô gaäy ra chaën. Con ngöïa Vi Nhaát Tieáu ñang côõi hoaûng sôï, döïng hai voù tröôùc. Ngay luùc ñoù, töø trong luøm caây boán haùn töû maëc aùo ñen chaïy ra, xem thaân phaùp ñeàu laø nhöõng tay luyeän ngaïnh coâng. Vi Nhaát Tieáu keâu leân: - Giaùo chuû cöù vieäc ñi tröôùc, ñeå boïn chuoät nhaét naøy thuoäc haï tính cho. Tröông Voâ Kî thaáy hoï coù yù ngaên chaën cöùu binh cho phaùi Voõ Ñöông, duïng taâm aùc ñoäc thoaùng nhìn laø bieát, tình hình raát laø hung hieåm, bieát Vi Nhaát Tieáu khinh coâng voõ kyõ ñeàu xuaát chuùng, coù theå lo lieäu ñöôïc boïn naøy, neáu khoâng thaéng thì cuõng töï baûo veä ñöôïc thaân. Chaøng beøn keïp hai ñuøi, giuïc ngöïa xoâng tôùi. Hai teân haéc y giô cöông tröôïng ra chaën ngay ñaàu ngöïa, Tröông Voâ Kî cuùi xuoáng, vung hai tay ñoaït luoân hai caây gaäy, thuaän theá neùm ra. Chæ nghe “a” “a” hai tieáng thaûm khoác, hai teân aùo ñen ñaõ bò hai caây gaäy chia ra ñaùnh gaõy xöông ñuøi, ngaõ laên quay treân maët ñaát. Chaøng thaáy boán teân quaáy roái Vi Nhaát Tieáu voõ coâng khoâng phaûi laø keùm, e raèng mình ñi roài, Vi Nhaát Tieáu seõ khoù maø xoay trôû neân giuùp y thanh toaùn tröôùc hai teân. Tung Sôn vaø Voõ Ñöông sôn maëc duø ôû hai tænh Döï Ngaïc khaùc nhau, nhöng moät ñaèng ôû Döï Taây, moät ñaèng ôû Ngaïc Baéc, caùch nhau khoâng xa laém. Ñi qua Maõ Sôn Khaåu roài, veà phía nam ñöôøng toaøn ñoàng troáng, ngöïa chaïy thaät nhanh, môùi chính ngoï ñaõ ñeán Noäi Höông. Tröông Voâ Kî trong buïng ñoùi meo, lieàn gheù moät caùi chôï mua mì, baùnh bao aên ñôõ, boãng nghe phía sau moät con ngöïa cuûa mình hí leân thaûm thieát, quay ñaàu nhìn laïi, ñaõ thaáy moät con dao saùng loaùng ñaâm döôùi buïng ngöïa, moät boùng ngöôøi thoaùng qua roài bieán maát. Tröông Voâ Kî phi thaân ñuoåi theo choäp ñöôïc ngöôøi noï, thaáy y maëc aùo ñen, vaït tröôùc aùo dính ñaày maùu ngöïa. Chaøng quaùt hoûi: - Ngöôi laø thuû haï cuûa ai? Bang hoäi moân phaùi naøo? Ñaïi ñoäi nhaân maõ chuùng bay ñaõ ñeán nuùi Voõ Ñöông chöa? Chaøng hoûi lieàn maáy caâu nhöng ngöôøi kia chæ nhaém maét khoâng traû lôøi. Tröông Voâ Kî khoâng muoán maát thì giôø theâm, nghó thaàm cöù leân ñeán nuùi Voõ http://come.to/kimdung 972
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Ñöông seõ bieát, laäp töùc giô tay ñoùng huyeät Ñaïi Truy ñeå cho y ñau ñôùn khoå sôû ba ngaøy ba ñeâm cho bieát. Chaøng giuïc ngöïa chaïy tieáp moät maïch ñeán Tam Quan Ñieän, qua soâng Haùn Thuûy ñi veà höôùng nam. Thuyeàn ñeán giöõa doøng, nhìn thaáy nöôùc soâng cuoàn cuoän nghó ñeán naêm naøo thaùi sö phuï daãn mình ñi leân nuùi Thieáu Laâm caàu chöõa beänh khoâng xong phaûi quay veà, treân soâng Haùn Thuûy gaëp Thöôøng Ngoä Xuaân, laïi cöùu ñöôïc Chu Chæ Nhöôïc. Trong ñaàu chaøng hieän ra hình boùng kieàu dieãm cuûa naøng, nhôù ñeán ñoâi maét chaêm chaêm nhìn mình treân Quang Minh Ñính khieán chaøng khoâng khoûi xuaát thaàn. Qua Haùn Thuûy roài chaøng tieáp tuïc phoùng ngöïa xuoâi nam. Baáy giôø trôøi ñaõ nhaù nhem, chæ nhìn thaáy lôø môø, chaïy theâm moät giôø nöõa khoâng coù aùnh traêng sao, con ngöïa cöïc kyø moûi meät, khoâng coøn söùc nöõa, khuïy xuoáng ñöôøng. Chaøng voã voã löng noù noùi: - Ngöïa ôi, ngöïa ôi, ngöôi ôû ñaây nghæ ngôi, roài muoán ñi ñaâu thì ñi. Noùi xong chaøng thi trieån khinh coâng chaïy tieáp. Chaïy ñeán canh tö, boãng nghe vaêng vaúng tieáng voù ngöïa phía tröôùc, xem ra moät ñoaøn ngöôøi ñang ñi. Chaøng caøng gia taêng kình löïc, ñi leûn qua ñoaøn ngöôøi naøy. Thaân phaùp chaøng vöøa nhanh vöøa nheï, laïi trong ñeâm khuya cho neân khoâng moät ai hay bieát. Cöù xem höôùng ñi cuûa boïn naøy chính laø ñang leân nuùi, hôn hai chuïc ngöôøi khoâng noùi moät tieáng thaønh thöû khoâng theå bieát ñöôïc lai lòch theá naøo, nhöng ai ai cuõng mang binh khí haún laø ñoái ñòch vôùi phaùi Voõ Ñöông, khoâng coøn ngôø gì nöõa. Chaøng trong loøng thaáy an taâm: “Theá laø mình cuõng ñuoåi kòp boïn chuùng roài, phaùi Voõ Ñöông nhö vaäy chöa bò taán coâng”. Laïi chaïy theâm nöûa giôø nöõa, tröôùc maët laïi coù moät ñoaøn ngöôøi cuõng ñi leân nuùi Voõ Ñöông. Tröôùc sau chaøng gaëp naêm nhoùm, moãi nhoùm nhieàu thì ba chuïc ngöôøi, ít cuõng khoaûng möôi ngöôøi. Khi gaëp ñoaøn thöù naêm, chaøng boãng thaáy lo laéng: “Khoâng bieát ñaõ coù bao nhieâu nhoùm leân treân nuùi roài? Ñaõ coù nhoùm naøo ñoäng thuû cuøng ngöôøi trong baûn phaùi chöa?”. Chaøng tuy khoâng phaûi ñeä töû Voõ Ñöông, nhöng vì goác tích cuûa cha neân töø tröôùc tôùi nay vaãn coi phaùi Voõ Ñöông laø moân phaùi cuûa mình. Nghó nhö theá chaøng caøng coá chaïy nhanh hôn. Chaúng maáy choác chaøng ñaõ leân nuùi, cuõng may khoâng gaëp nhoùm ñòch naøo. Ñeán löng chöøng boãng thaáy ñaèng tröôùc coù moät ngöôøi ñang coá söùc chaïy, aùo http://come.to/kimdung 973
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính roäng ñaàu troïc chính laø moät nhaø sö, khinh coâng cöïc gioûi. Tröông Voâ Kî chaïy theo xa xa ñeå xem ñoäng tónh cuûa y. Nhaø sö ñoù chaïy moät maïch leân nuùi, tôùi treân ñænh roài boãng nghe moät ngöôøi quaùt hoûi: - Baèng höõu ôû loä naøo ñoù maø ñang ñeâm laïi ñeán vieáng nuùi Voõ Ñöông? Tieáng quaùt chöa duùt, ñaèng sao khe ñaù chaïy ra boán ngöôøi, hai ñaïo só, hai tuïc gia chính laø ñeä töû ñôøi thöù ba, thöù tö cuûa phaùi Voõ Ñöông. Taêng nhaân ñoù chaép tay laøm leã noùi: - Thieáu Laâm taêng nhaân Khoâng Töôùng, côù chuyeän gaáp caàu kieán Voõ Ñöông Tröông chaân nhaân. Tröông Voâ Kî hôi ngaïc nhieân: “Thì ra y laø moät tieàn boái haøng chöõ Khoâng cuûa phaùi Thieáu Laâm, cuøng Khoâng Vaên phöông tröôïng, caùc vò Khoâng Trí, Khoâng Tính thaàn taêng laø sö huynh ñeä. Y khoâng neà gian khoå chaïy leân nuùi Voõ Ñöông, haún laø ñi ñeán baùo tin. Moät ñaïo nhaân cuûa phaùi Voõ Ñöông noùi: - Ñaïi sö ñöôøng xa meät nhoïc, xin môøi quaù böôùc vaøo teä quan duøng traø. Noùi xong ñi tröôùc daãn ñöôøng. Khoâng Töôùng boû giôùi ñao ñeo ôû hoâng xuoáng, giao cho moät ñaïo nhaân, ñeå toû yù khoâng daùm ñeo binh khí böôùc vaøo quan. Tröông Voâ Kî thaáy ñaïo nhaân ñoù daãn Khoâng Töôùng vaøo ñieän Tam Thanh trong Töû Tieâu Cung, lieàn naùu ôû beân ngoaøi cöûa soå. Laïi nghe Khoâng Töôùng lôùn tieáng noùi: - Xin ñaïo tröôûng laäp töùc baåm baùo Tröông chaân nhaân, söï vieäc khaån caáp khoâng theå dieân trì moät phuùt naøo caû. Ñaïo nhaân kia ñaùp: - Ñaïi sö ñeán thaät khoâng phaûi luùc, teä sö toå toïa quan töø naêm ngoaùi, ñeán nay ñaõ hôn moät naêm, ñeä töû baûn phaùi ñaõ laâu chaúng moät ai ñöôïc thaáy tö phaïm cuûa laõo nhaân gia. Khoâng Trí noùi: - Nhö vaäy phieàn thoâng baùo Toáng ñaïi hieäp. Ñaïo nhaân traû lôøi: http://come.to/kimdung 974
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Ñaïi sö baù cuøng gia sö vaø caùc chö vò sö thuùc, lieân minh vôùi quí phaùi, vieãn chinh Minh giaùo chöa trôû veà. Tröông Voâ Kî nghe ñeán maáy tieáng “vieãn chinh Minh giaùo chöa trôû veà”, trong buïng kinh hoaûng, quaû nhieân nhoùm Toáng Vieãn Kieàu ñaõ gaëp chuyeän gì khoâng hay treân ñöôøng trôû veà. Laïi nghe Khoâng Töôùng thôû daøi moät tieáng noùi: - Neáu quaû nhö theá phaùi Voõ Ñöông cuõng khoâng khaùc gì phaùi Thieáu Laâm chuùng toâi, hoâm nay khoù maø qua khoûi ñöôïc kieáp naïn naøy. Ñaïo nhaân kia khoâng hieåu yù töù noùi: - Söï vuï trong teä phaùi, hieän nay do Coác Hö Töû sö huynh chuû trì, tieåu ñaïo seõ thoâng baùo ngay, môøi ra tham kieán ñaïi sö. Khoâng Töôùng hoûi: - Coác Hö ñaïo tröôûng laø ñeä töû cuûa vò naøo theá? Ñaïo nhaân kia ñaùp: - Laø moân haï Du tam sö thuùc. Khoâng Töôùng nhöôùng ñoâi loâng maøy daøi noùi: - Du tam hieäp tay chaân bò thöông, nhöng ñaàu oùc vaãn minh maãn, maáy caâu naøy laõo taêng noùi laïi vôùi Du tam hieäp vaäy. Ñaïo nhaân kia noùi: - Vaâng, xin theo lôøi ñaïi sö chæ baûo. Noùi xong quay mình ñi vaøo. Nhaø sö Khoâng Töôùng ôû trong saûnh ñi ñi laïi laïi, xem ra cöïc kyø noùng ruoät, thænh thoaûng laïi nghieâng tai nghe ngoùng, hieån nhieân lo laéng ñòch nhaân taán coâng leân nuùi. Chaúng bao laâu, ñaïo nhaân kia raûo böôùc ñi ra, khom mình noùi: - Du tam sö thuùc coù leänh môøi, noùi laø xin ñaïi sö tha thöù cho toäi khoâng ñi ra ngoaøi ngheânh tieáp ñöôïc. Luùc naøy thaàn thaùi cöû chæ cuûa ñaïo nhaân kia so vôùi khi tröôùc cung kính hôn nhieàu, chaéc laø Du Ñaïi Nham nghe thaáy nhaø sö thuoäc haøng chöõ Khoâng cuûa phaùi Thieáu Laâm giaù laâm neân daën y leã maïo phaûi möôøi phaàn chu ñaùo. Khoâng Töôùng gaät ñaàu, ñi theo y vaøo ngoïa phoøng cuûa Du Ñaïi Nham. http://come.to/kimdung 975
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Tam sö baù taøn pheá töù chi, tai maét haún laø linh maãn hôn nhieàu, neáu ta ñeán beân ngoaøi phoøng oâng ta nghe ngoùng, chæ e seõ bò phaùt giaùc”. Chaøng ñi ñeán caùch phoøng Du Ñaïi Nham chöùng vaøi tröôïng lieàn döøng laïi. Qua chöøng thôøi gian uoáng moät cheùn traø, ñaïo nhaân kia laät ñaät ñi ra khoûi phoøng Du Ñaïi Nham, haï gioïng goïi: - Thanh Phong, Minh Nguyeät, qua beân naøy. Lieàn coù hai ñaïo ñoàng chaïy ñeán tröôùc maët oâng ta, keâu leân moät tieáng: - Sö thuùc. Ñaïo nhaân kia noùi: - Chuaån bò caùng, tam sö thuùc muoán ra ngoaøi. Hai ñaïo ñoàng beøn vaâng daï ñi ngay. Tröông Voâ Kî ôû treân nuùi Voõ Ñöông maáy naêm, tri khaùch ñaïo nhaân kia laø ñeä töû cuûa Du Lieân Chaâu môùi thu veà sau neân chaøng khoâng bieát, nhöng laïi bieát hai ñaïo ñoàng Thanh Phong, Minh Nguyeät. Moãi khi Du Ñaïi Nham muoán ra ngoaøi phaûi naèm treân caùng do hai ñaïo ñoàng ñoù khieâng ñi. Chaøng thaáy hai ñaïo ñoàng ñoù ñi veà höôùng phoøng ñeå caùng lieàn roùn reùn ñi theo sau, ñôïi cho hai ngöôøi vaøo phoøng ñoät nhieân goïi: - Thanh Phong, Minh Nguyeät, nhaän ra ta khoâng? Hai tieåu ñoàng sôï haõi nhaûy döïng leân, chaêm chuù nhìn Tröông Voâ Kî, xem thaáy quen quen, nhöng chöa bieát laø ai. Tröông Voâ Kî cöôøi noùi: - Ta laø Voâ Kî tieåu sö thuùc ñaây, caùc ngöôi queân roài sao? Hai ñöa tieåu ñoàng lieàn nhôù laïi, möøng rôõ keâu leân: - OÀ, tieåu sö thuùc veà roài. Sö thuùc khoûi beänh chöa? Ba ngöôøi tuoåi taùc cuøng löùa, tröôùc kia thöôøng chôi ñuøa vôùi nhau. Tröông Voâ Kî noùi: - Thanh Phong, ñeå ta giaû laøm ngöôi, ñeán khieâng tam sö baù, xem oâng aáy coù nhaän ra ta khoâng? Thanh Phong truø tröø noùi: - Caùi ñoù. .. khoâng ñöôïc ñaâu. Tröông Voâ Kî noùi: http://come.to/kimdung 976
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Tam sö baù thaáy ta khoûi beänh trôû veà, vui khoâng ñeå ñaâu cho heát, vui söôùng coøn chöa ñuû, leõ naøo coøn traùch maéng ngöôi? Hai ñaïo ñoàng bieát laø töø toå sö Tröông Tam Phong trôû xuoáng, Voõ Ñöông luïc hieäp ñoái vôùi vò tieåu sö thuùc naøy cöïc kyø suûng aùi, y khoûi beänh veà nuùi, thaät laø moät chuyeän vui raát lôùn, muoán nghòch ngôïm moät tí, Du Ñaïi Nham ñang beänh seõ vui khoâng coù gì laø khoâng ñöôïc. Minh Nguyeät noùi: - Tieåu sö thuùc baûo sao thì laøm vaäy. Thanh Phong nghe theá lieàn cöôøi hì hì côûi ñaïo baøo, giaøy vôù ñeå cho chaøng thay. Minh Nguyeät thì giuùp Tröông Voâ Kî teát moät caùi buùi toùc. Chæ trong giaây laùt, chaøng ñaõ bieán thaønh moät tieåu ñaïo ñoàng. Minh Nguyeät noùi: - Neáu sö thuùc maïo xöng Thanh Phong, töôùng maïo khoâng gioáng, vaäy noùi laø ñeä töû môùi thu trong ñaïo quan. Thanh Phong bò ngaõ queø chaân neân sö thuùc vaøo thay. Tröông Voâ Kî cöôøi ñaùp: - Hay laém. .. Ñaïo nhaân kia ôû ngoaøi quaùt maéng: - Hai thaèng nhaõi kia, coøn hi hi ha ha caùi gì trong ñoù, sao laâu theá khoâng chui ra. Tröông Voâ Kî vaø Minh Nguyeät le löôõi, vaùc caùng leân vai ñi veà phía phoøng Du Ñaïi Nham. Hai ngöôøi ñôõ Du Ñaïi Nham ngoài vaøo caùng, Du Ñaïi Nham maët thaät laø trònh troïng khoâng ñeå yù ñeán ñaïo ñoàng laø ai noùi: - Ñeán tieåu vieän sau nuùi ñeå gaëp toå sö gia gia. Minh Nguyeät ñaùp: - Vaâng Quay mình laïi tieán böôùc coøn Tröông Voâ Kî khieâng ñaèng sau. Du Ñaïi Nham chæ thaáy sau löng Minh Nguyeät nhöng khoâng thaáy Tröông Voâ Kî. Khoâng Töôùng ñi theo ngang beân caùng cuøng ñeán haäu sôn. Vieân tri khaùch ñaïo nhaân kia khoâng ñöôïc Du Ñaïi Nham goïi ñeán neân khoâng daùm ñi theo. Nôi Tröông Tam Phong beá quan tónh tu laø moät tieåu vieän naèm saâu trong röøng truùc taïi sau nuùi, caây coái um tuøm, boùng raâm che phuû maët ñaát, ngoaøi tieáng chim keâu khoâng nghe moät tieáng naøo khaùc. Minh Nguyeät vaø Tröông http://come.to/kimdung 977
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Voâ Kî khieâng Du Ñaïi Nham ñeán tröôùc tieåu vieän, haï voõng xuoáng. Du Ñaïi Nham ñang toan môû mieäng caàu kieán, boãng nghe töø sau cöûa truyeàn ra tieáng noùi giaø caû cuûa Tröông Tam Phong: - Vò cao taêng naøo cuûa phaùi Thieáu Laâm quang laâm haøn cö, laõo ñaïo khoâng kòp ra xa ngheânh tieáp, mong thöù loãi. Nghe keït moät tieáng, cöûa tre môû roäng, Tröông Tam Phong töø töø böôùc ra. Khoâng Töôùng ngaïc nhieân, thaáy Tröông Tam Phong nhaän ra ngöôøi ñeán thaêm thuoäc phaùi Thieáu Laâm thaät laø kyø quaùi nhöng nghó ngay coù leõ tri khaùch ñaïo nhaân ñaõ ñeán baåm tröôùc roài. Du Ñaïi Nham bieát laø sö phuï caøng ngaøy caøng tinh thaâm, chæ nghe tieáng böôùc chaân Khoâng Töôùng ñaõ nhaän ra ngay moân phaùi voõ coâng, trình ñoä noâng saâu. Noäi coâng cuûa Tröông Voâ Kî cao thaâm hôn Khoâng Töôùng nhieàu, töø thöïc quay trôû laïi hö, quaù tinh thuaàn neân laïi thaønh giaûn phaùc, cöû chæ, aùnh maét, böôùc chaân, gioïng noùi moïi thöù ñeàu khoâng loä ra chuùt naøo khieán Tröông Tam Phong khoâng nhaän ra. Chaøng thaáy thaùi sö phuï tuy maët maøy hoàng haøo nhöng raâu toùc ñaõ baïc phô, so vôùi luùc chia tay naêm xöa ñaõ giaø hôn moät chuùt, trong loøng vöøa hoan hæ, vöøa bi thöông, nhòn khoâng noåi nöôùc maét chaûy roøng roøng, voäi quay ñaàu ra choã khaùc. Khoâng Töôùng chaép tay vaùi chaøo noùi: - Tieåu taêng Thieáu Laâm Khoâng Töôùng, tham kieán Voõ Ñöông tieàn boái Tröông chaân nhaân. Tröông Tam Phong cuõng chaép tay ñaùp leã noùi: - Khoâng daùm, ñaïi sö baát taát ña leã, xin môøi vaøo noùi chuyeän. Caû naêm ngöôøi böôùc vaøo tieåu vieän. Chæ thaáy treân baøn coù moät bình traø, moät cheùn uoáng traø, döôùi ñaát laø moät taám boà ñoaøn, treân töôøng treo moät thanh kieám goã, ngoaøi ra khoâng coøn gì khaùc. Treân baøn döôùi ñaát ñaày nhöõng buïi baëm. Khoâng Töôùng noùi: - Tröông chaân nhaân, phaùi Thieáu Laâm gaëp phaûi kieáp naïn nghìn naêm qua chöa heà coù, ma giaùo ñoät nhieân baát ngôø taán coâng, baûn phaùi töø phöông tröôïng Khoâng Vaên sö huynh ñoå xuoáng, hoaëc chieán ñaáu ñeán cheát vì chuøa, hoaëc söùc yeáu bò baét, chæ moät mình tieåu taêng lieàu cheát chaïy http://come.to/kimdung 978
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính thoaùt. Ñaïi ñoäi ma giaùo ñang tieán veà nuùi Voõ Ñöông, vinh nhuïc maát coøn cuûa voõ laâm Trung Nguyeân hoâm nay toaøn naèm trong tay moät mình Tröông chaân nhaân ñaáy thoâi. Noùi xong khoùc oøa leân. Tröông Voâ Kî bò chaán ñoäng maïnh, chaøng bieát roõ phaùi Thieáu Laâm ñaõ bò tai kieáp ra sao nhöng khoâng ngôø toaøn phaùi ñaõ hoaøn toaøn bò tieâu dieät. Ngay caû Tröông Tam Phong ñaõ moät traêm naêm tu taäp, nghe tin ñoù cuõng giaät mình kinh hoaûng, moät hoài laâu khoâng noùi ñöôïc tieáng naøo, ñònh thaàn roài môùi hoûi: - Ma giaùo tuy ngang ngöôïc nhö theá nhöng phaùi Thieáu Laâm cao thuû bieát bao nhieâu, laøm sao ñeán noåi phaûi rôi vaøo ñoäc thuû cuûa chuùng ñöôïc? Khoâng Töôùng noùi: - Khoâng Trí, Khoâng Tính hai vò sö huynh ñem moân haï ñeä töû, cuøng naêm ñaïi moân phaùi Trung Nguyeân theà öôùc taây chinh, vaây ñaùnh Quang Minh Ñính. Taêng chuùng coøn ôû laïi chuøa ngaøy ngaøy mong ngoùng tin vui. Hoâm ñoù döôùi chaân nuùi baùo tin leân, nhöõng ngöôøi vieãn chinh ñaïi thaéng trôû veà. Phöông tröôïng Khoâng Vaên sö huynh nghe tin möøng laém, cuøng moïi ngöôøi trong chuøa ra ngheânh ñoùn, quaû nhieân thaáy Khoâng Trí, Khoâng Tính hai vò sö huynh cuøng caùc ñeä töû trôû veà ñeán chuøa roài, ngoaøi ra coøn baét ñöôïc ñeán maáy traêm ngöôøi daãn theo. Moïi ngöôøi vaøo ñeán ñaïi vieän, phöông tröôïng hoûi han tình hình ñaéc thaéng, Khoâng Trí sö huynh aáp uùng noùi khoâng ra. Khoâng Tính sö huynh ñoät nhieân keâu leân: “Sö huynh caån thaän, chuùng toâi ñaõ loït vaøo tay ngöôøi ta roài, nhöõng keû bò baét toaøn laø ñòch nhaân. ..”. Phöông tröôïng coøn ñang kinh ngaïc, boïn tuø binh lieàn ruùt binh khí daáu trong ngöôøi ra tay taán coâng. Ñeä töû baûn phaùi moät laø trôû tay khoâng kòp, hai laø caùc haûo thuû taây chinh bò ñòch baét roài, nhöõng ngöôøi coøn laïi trong chuøa chaúng bao nhieâu, moïi höôùng ra trong ñaïi vieän ñeàu bò ñòch chaën laïi heát, kòch ñaáu moät traän, ñeàu bò chuùng ñaùnh cho tan taønh caû, Khoâng Tính sö huynh tuaãn naïn ngay taïi ñöông tröôøng. .. Noùi tôùi ñaây Khoâng Töôùng khoùc leân thaønh tieáng. Tröông Tam Phong trong buïng xoùt xa, noùi: - Boïn ma giaùo taøn ñoäc nhö theá, thi haønh aùc keá laøm sao ai maø ñeà phoøng cho noåi? http://come.to/kimdung 979
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Khoâng Töôùng côûi caùi boïc vaûi maøu vaøng ñeo treân löng, môû bao ra, beân trong laø moât lôùp vaûi daàu, môû lôùp vaûi daàu, quaû nhieân loä ra moät caùi thuû caáp, maét troøn xoe trôïn ngöôïc, maët ñaày veû phaãn noä, chính laø moät trong ba ñaïi thaàn taêng cuûa phaùi Thieáu Laâm Khoâng Tính ñaïi sö. Tröông Tam Phong vaø Tröông Voâ Kî ñeàu bieát maët Khoâng Tính, vöøa thoaït nhìn khoâng nhòn noåi cuøng keâu “A” leân moät tieáng. Khoâng Töôùng khoùc noùi: - Tieåu taêng lieàu cheát cöôùp ñöôïc phaùp theå cuûa Khoâng Tính sö huynh, Tröông chaân nhaân, ngaøi xem ñaïi cöøu naøy laøm sao traû ñöôïc? Noùi xong cung kính ñaët chieác ñaàu cuûa Khoâng Tính leân baøn roài phuïc xuoáng laïy. Tröông Tam Phong buoàn baõ khom löng chaép tay ñaùp leã. Tröông Voâ Kî nhôù ñeán khi tæ voõ treân Quang Minh Ñính, Khoâng Tính thaàn taêng khaúng khaùi loãi laïc, haøo khí hôn ngöôøi, khoâng theân laø ñöôøng ñöôøng moät ñaïi toâng sö cuûa phaùi Thieáu Laâm, ñaâu ngôø bò gian nhaân laøm haïi ñeán noãi ñaàu moät nôi, mình moät neûo, trong loøng thaät laø ñau xoùt. Tröông Tam Phong thaáy Khoâng Töôùng naèm phuïc xuoáng hoài laâu khoâng daäy, khoùc loùc thaät thaûm thieát, lieàn ñöa tay ra ñôõ leân noùi; - Khoâng Töôùng sö huynh, Thieáu Laâm Voõ Ñöông voán cuõng moät nhaø, thuø naøy khoâng theå khoâng baùo. .. Oâng vöøa noùi tôùi chöõ “baùo” thì khoâng ngôø nghe bình moät tieáng, song chöôûng cuûa Khoâng Töôùng cuøng ñaùnh thaúng vaøo buïng döôùi. Bieán coá ñoù thaät laø ñoät ngoät, Tröông Tam Phong voõ coâng tuy ñaõ ñeán möùc toøng taâm sôû duïc, caûnh giôùi toái cao muoán gì ñöôïc naáy, nhöng ñaâu ngôø nhaø sö Thieáu Laâm ñang mang moái huyeát cöøu, töø xa ñeán baùo tin cho mình töï nhieân laïi baát ngôø ñaùnh leùn. Ngay luùc ñaàu, oâng töôûng ñaâu Khoâng Töôùng vì bi thöông quaù ñoä neân taâm trí meâ man, trong côn hoân loaïn töôûng mình laø ñòch nhaân, nhöng laäp töùc bieát raèng khoâng phaûi, nôi buïng döôùi truùng phaûi chöôûng löïc, chính laø ngoaïi moân thaàn coâng Kim Cöông Baùt Nhaõ Chöôûng, caûm thaáy Khoâng Töôùng ñang doàn heát söùc ñaåy kình löïc ra, maët maøy traéng beäch nhöng khoùe mieäng loä moät nuï cöôøi hieåm aùc. Tröông Voâ Kî, Du Ñaïi Nham, Minh Nguyeät ba ngöôøi ñaâu ngôø bieán coá ñoù xaûy ra, ai naáy kinh sôï ñeán cheát traân. Du Ñaïi Nham khoå noãi thaân theå taøn pheá, khoâng caùch naøo tieán leân giuùp sö phuï moät tay, coøn Tröông Voâ Kî tuoåi http://come.to/kimdung 980
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính treû hieåu bieát ít, trong moät saùt na, ñaâu ñaõ hieåu ñöôïc raèng Khoâng Töôùng ñang toan gieát cheát thaùi sö phuï mình. Hai ngöôøi vöøa keâu leân moät tieáng thì Tröông Tam Phong ñaõ ñaåy chöôûng traùi ra, nghe boäp moät tieáng nhoû, ñaùnh truùng ngay ñænh ñaàu Khoâng Töôùng. Chöôûng ñoù thaät meàm nhö boâng maø cöùng coøn hôn saét, soï Khoâng Töôùng naùt baáy, ngöôøi suïm xuoáng nhö moät ñoáng buøn naùt cheát ngay, chaúng kòp keâu leân moät tieáng. Du Ñaïi Nham voäi keâu: - Sö phuï, laõo nhaân gia. .. Noùi tôùi ñoù oâng lieàn ngöøng laïi thaáy Tröông Tam Phong nhaém maét ngoài xuoáng, chæ trong phieán khaéc, treân ñaàu toûa ra nhöõng laøn hôi traéng li ti, boãng döng haù moàm hoäc ra moät nguïm maùu töôi. Tröông Voâ Kî trong loøng kinh haõi, bieát raèng thaùi sö phuï bò thöông thöïc khoâng phaûi nheï, neáu nhö oâng noân ra maùu baàm ñen, thì vôùi noäi coâng thaâm haäu voâ tæ cuûa oâng chæ ba boán ngaøy seõ hoaøn toaøn bình phuïc, theá nhöng laïi hoäc maùu töôi, phun ra oàng oäc aét laø taïng phuû ñaõ bò troïng thöông. Trong giaây phuùt ñoù, loøng chaøng truø tröø khoâng bieát tính sao: “Mình coù neân laäp töùc böôùc ra cho bieát thaân phaän ñeå cöùu thaùi sö phuï? Hay laø caùch naøo?”. Ngay khi ñoù boãng nghe tieáng chaân, coù ngöôøi ñaõ ñeán tröôùc cöûa, nghe coù veû gaáp ruùt, xem ra möôøi phaàn hoaûng hoát nhöng khoâng daùm tieán vaøo. Du Ñaïi Nham hoûi: - Linh Hö ñaáy ö? Chuyeän gì theá? Tri khaùch ñaïo nhaân Linh Hö ñaùp: - Baåm baùo tam sö thuùc, ñaïi ñoäi ma giaùo ñaõ ñeán beân ngoaøi cung, xin gaëp toå sö gia gia, noùi ra nhöõng lôøi thoâ bæ, noùi muoán san phaúng phaùi Voõ Ñöông. .. Du Ñaïi Nham quaùt leân: - Caâm moàm. .. Oâng sôï Tröông Tam Phong bò phaân taâm seõ khích ñoäng ñeán thöông theá. Tröông Tam Phong töø töø môû maét, noùi: - Kim Cöông Baùt Nhaõ chöôûng cuûa phaùi Thieáu Laâm quaû thöïc laø gheâ gôùm, neáu khoâng tónh döôõng ba thaùng thì khoâng khoûi ñöôïc. http://come.to/kimdung 981
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Hoùa ra thaùi sö phuï bò thöông coøn naëng hôn ta töôûng nhieàu”. Laïi nghe Tröông Tam Phong noùi: - Minh giaùo keùo ñaïi ñoäi binh maõ leân nuùi, oâi, khoâng bieát Vieãn Kieàu, Lieân Chaâu boïn noù coù ñöôïc bình an khoâng? Ñaïi Nham, con nghó mình phaûi laøm sao? Du Ñaïi Nham laëng yeân khoâng ñaùp, bieát raèng treân nuùi ngoaøi sö phuï vaø mình ra, coøn laïi ñeä töû ñôøi thöù ba thöù tö chaúng coù gì ñaùng keå, ñöa ra ngöï ñòch, chaúng qua chæ ñaåy vaøo choã cheát. Vieäc hoâm nay, chæ coù nöôùc mình lieàu maïng ra cho ñòch laøm gì thì laøm, ñeå sö phuï tìm nôi döôõng thöông, sau naøy seõ tìm caùch baùo thuø. Nghó theá oâng beøn cao gioïng noùi: - Linh Hö, ngöôi ñi ra baûo hoï chôø taïi ñieän Tam Thanh ta seõ ra gaëp. Linh Hö vaâng lôøi ñi ngay. Tröông Tam Phong vaø Du Ñaïi Nham tình thaày troø vôùi nhau ñaõ laâu, taâm yù töông thoâng, nghe oâng noùi nhö theá bieát ngay yù ñònh noùi: - Ñaïi Nham, soáng cheát aên thua, chaúng coù gì ñaùng phaûi ñeå buïng caû nhöng tuyeät hoïc phaùi Voõ Ñöông khoâng theå vì chuyeän naøy maø ñöùt gaùnh. Ta toïa quan möôøi taùm thaùng, ñaéc ngoä tinh yeáu voõ hoïc, moät pho Thaùi Cöïc Quyeàn vaø moät pho Thaùi Cöïc Kieám baây giôø ta truyeàn cho con. Du Ñaïi Nham ngaån ngô, nghó thaàm baûn thaân mình taøn pheá ñaõ laâu laøm sao coøn hoïc ñöôïc quyeàn phaùp kieám thuaät? Huoáng chi luùc naøy cöôøng ñòch ñaõ nhaäp quan, coøn ñaâu ôû khoâng maø taäp luyeän voõ coâng, neân chæ keâu leân: - Sö phuï. Roài khoâng noùi theâm gì ñöôïc nöõa. Tröông Tam Phong cöôøi buoàn noùi: - Töø khi ta khai saùng phaùi Voõ Ñöông ñeán nay, haønh hieäp giang hoà, laøm nhieàu ñieàu nhaân nghóa, cöù ñaïi soá maø noùi, quyeát khoâng theå naøo bò ñöùt ñoaïn nhö theá naøy. Hai pho Thaùi Cöïc Quyeàn vaø Thaùi Cöïc Kieám cuûa ta so vôùi ñaïo lyù voõ hoïc töø tröôùc ñeán nay hoaøn toaøn khaùc haún, chuyeân veà laáy tónh cheá ñoäng, haäu phaùt cheá nhaân. Sö phuï con ñaõ hôn traêm tuoåi, neáu nhö chaúng gaëp cöôøng ñòch, thì cuõng coøn soáng ñöôïc bao naêm? Ñieàu vui laø ñeán cuoái cuoäc ñôøi laïi saùng cheá ñöôïc pho voõ coâng naøy. http://come.to/kimdung 982
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Vieãn Kieàu, Lieân Chaâu, Tuøng Kheâ, Leâ Ñình, Thanh Coác chaúng coù ai ôû beân ta, coøn ñeä töû ñôøi thöù ba, thöù tö thì tröø Thanh Thö ra khoâng coù nhaân taøi naøo kieät xuaát, maø y laïi cuõng khoâng coù ôû treân nuùi. Ñaïi Nham, con phaûi mang troïng traùch truyeàn laïi bình sinh tuyeät ngheä cuûa ta, vinh nhuïc moät ngaøy cuûa phaùi Voõ Ñöông coù gì ñaùng keå? Neáu nhö pho Thaùi Cöïc Quyeàn naøy truyeàn laïi ñöôïc cho ngöôøi sau, thanh danh cuûa phaùi Voõ Ñöông seõ löu ñeán muoân ñôøi. OÂng noùi ñeán ñaây, thaàn thaùi phaán khôûi, haøo khí boác leân nguøn nguït, töôûng nhö coi cöôøng ñòch ñang uy hieáp kia chaúng ñeå vaøo ñaâu. Du Ñaïi Nham vaâng vaâng daï daï, hieåu yù sö phuï muoán mình nhaãn naïi ñeå ñaûm traùch vieäc lôùn, laøm sao tieáp truyeàn tuyeät kyõ cuûa baûn phaùi môùi laø quan troïng. Tröông Tam Phong töø töø ñöùng daäy, hay tay buoâng thoõng, löng baøn tay höôùng ra ngoaøi, ngoùn tay ñeå töï nhieân, hai chaân dang ra ngang nhau. Keá ñeán hai caùnh tay töø töø ñöa leân ñeán ngang ngöïc thì tay traùi oâm thaønh hình baùn nguyeät, loøng baøn tay uùp thaønh aâm chöôûng, tay phaûi laät leân thaønh döông chöôûng, noùi: - Ñaây laø theá khôûi ñaàu cuûa Thaùi Cöïc Quyeàn. Roài tieáp tuïc töøng chieâu, töøng thöùc dieãn ra moät löôït, mieäng ñoïc caùc teân theá: Laõm Töôùc Vó, Ñôn Tieân, Ñeà Thuû Thöôïng Theá, Baïch Haïc Löôïng Xí, Laâu Taát Caâu Boä, Thuû Huy Tì Baø, Tieán Boä Ban Lan Truy, Nhö Phong Töï Beá, Thaäp Töï Thuû, Baõo Hoå Qui Sôn … Tröông Voâ Kî ngöng thaàn nhìn khoâng nhaùy maét, luùc ñaàu töôûng laø thaùi sö phuï coá yù ñem töøng thöùc dieãn thaät chaäm, coát ñeå cho Du Ñaïi Nham nhìn cho roõ raøng, nhöng ñeán chieâu thöù baûy “Thuû Huy Tì Baø”, chæ thaáy oâng tay traùi döông chöôûng, tay phaûi aâm chöôûng, maét chaêm chuù nhìn caùnh tay beân traùi, hay tay töø töø hôïp laïi, xem töôûng ngöng troïng nhö nuùi, laïi töïa nheï nhaøng nhö loâng. Tröông Voâ Kî ñoät nhieân tænh ngoä: - Ñaây laø moät loaïi voõ coâng thöôïng thöøa laáy chaäm choáng vôùi nhanh, laáy tónh cheá ñoäng, khoâng ngôø laø treân theá gian naøy laïi coù moät loaïi coâng phu cao minh ñeán theá. Chaøng voán dó voõ coâng cöïc cao, moät khi ñaõ laõnh hoäi, caøng xem caøng theâm nhaäp thaàn. Chæ thaáy Tröông Tam Phong hai tay oâm thaønh hình voøng troøn, http://come.to/kimdung 983
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính chieâu naøo cuõng haøm yù aâm döông bieán hoùa, tinh vi aûo dieäu, quaû thöïc môû ra moät khung trôøi môùi cho voõ hoïc. Öôùc chöøng aên xong moät böõa côm, Tröông Tam Phong söû ñeán thöôïng boä Cao Thaùm Maõ, thöôïng boä Laõm Töôùc Vó, Ñôn Tieân roài hôïp trôû laïi thaùi cöïc. OÂng ñöùng yeân thaàn ñònh khí nhaøn, tuy môùi bò troïng thöông maø luyeän xong quyeàn phaùp, tinh thaàn xem ra laïi sung vöôïng hôn. Tröông Tam Phong hai tay oâm voøng thaønh thöùc thaùi cöïc, noùi: - Quyeát khieáu cuûa moân quyeàn phaùp naøy laø möôøi saùu chöõ "hö linh ñính kình, haøm hung baït boái, tuùng yeâu thuøy ñoàn, traàm kieân truïy tröûu1". Thuaàn laáy yù maø ñi quyeàn, toái kî duøng söùc, hình thaàn hôïp nhaát, ñoù chính laø yeáu chæ cuûa quyeàn phaùp. Noùi xong oâng giaûi thích kyõ löôõng moät laàn. Du Ñaïi Nham khoâng noùi moät lôøi chæ chaêm chuù laéng nghe, bieát raèng thôøi theá khaån baùch, khoâng coù thì giôø ñeå hoûi, tuy coù raát nhieàu ñieàu chöa hieåu roõ nhöng chæ coát chaêm chaêm ghi nhôù, neáu nhö sö phuï coù chuyeän gì chaúng laønh, nhöõng khaåu quyeát chieâu thöùc mình coøn truyeàn laïi ñöôïc, sau naøy coù keû naøo taøi trí thoâng minh suy nghó ñöôïc choã tinh aùo trong ñoù. Coøn Tröông Voâ Kî laõnh hoäi ñöôïc nhieàu hôn, moãi caâu moãi theá Tröông Tam Phong dieãn ra ñeàu khieán chaøng nhö ñöôïc môû ra moät con ñöôøng môùi, loøng vui söôùng khoâng sao taû noåi. Tröông Tam Phong thaáy maët Du Ñaïi Nham coù veû nhö hoang mang chöa roõ, hoûi laïi: - Con hieåu ñöôïc maáy phaàn? Du Ñaïi Nham ñaùp: - Ñeä töû ngu ñoän, chæ hieåu ñoä ba boán phaàn nhöng chieâu thöùc vaø khaåu quyeát thì nhôù heát. Tröông Tam Phong noùi: - Cuõng thaät khoù cho con. Neáu nhö Lieân Chaâu ôû ñaây thì coù theå hieåu ñöôïc naêm thaønh. OÂi, nguõ sö ñeä cuûa con ngoä tính cao hôn caû, tieác thay khoâng may cheát sôùm, neáu ta coù ñöôïc ba naêm ra tay ñieåm baùt, thì coù theå truyeàn moân tuyeät kyõ naøy cho y. 1 Loøng troáng khoâng, ñænh ñaàu treo. Ngöïc thu vaøo, löng öôõn ra. Eo thaû loûng, moâng tróu xuoáng. Vai ñeå chìm, khuyûu tay buoâng. http://come.to/kimdung 984
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî nghe oâng ñeà caäp ñeán cha mình, trong loøng khoâng khoûi chua xoùt. Tröông Tam Phong laïi noùi tieáp: - Quyeàn kình cuûa moân naøy chuû yeáu laø töôûng loûng nhöng khoâng phaûi loûng, saép bung ra nhöng chöa bung ra, kình döùt roài maø yù chöa döùt. .. OÂng ñang ñònh giaûi thích tieáp, boãng nghe töø phía ñieän Tam Thanh xa xa truyeàn ñeán moät gioïng giaø nua: - Neáu Tröông Tam Phong laõo ñaïo cöù ruït ñaàu khoâng ra, boïn ta ñem ñoà töû ñoà toân cuûa y gieát saïch ñaõ. Laïi coù moät gioïng ñaøn oâng oàm oàm noùi: - Hay laém, cöù cho moät moài löûa ñoát tieâu caùi ñaïo quan naøy roài tính sau. Tieáp ñeán coù moät gioïng the theù: - Ñeå laõo cheát thui thì laõo söôùng quaù. Mình phaûi toùm coå laõo, troùi laïi daãn ñi caùc moân caùc phaùi cho hoï neå maët, ñeå moïi ngöôøi xem caùi laõo giaø soáng dai vaãn ñöôïc goïi laø Thaùi Sôn, Baéc Ñaåu maët muõi ra theá naøo. Tieåu vieän nôi haäu sôn caùch tieàn ñieän ñeán hôn hai daëm, nhöng thanh aâm maáy ngöôøi naøy truyeàn ñeán roõ raøng, hieån nhieân ñòch nhaân coá yù khoe khoang coâng löïc, maø coâng löïc cuõng quaû khoâng taàm thöôøng. Du Ñaïi Nham nghe nhöõng lôøi hoái nhuïc sö toân, trong buïng giaän laém, maét nhö muoán toùe löûa. Tröông Tam Phong noùi: - Ñaïi Nham, nhöõng lôøi ta daën doø con, môùi ñaây sao ñaõ queân roài? Khoâng nhaãn naïi ñöôïc, laøm sao ñaûm traùch chuyeän lôùn? Du Ñaïi Nham noùi: - Vaâng, con xin theo lôøi giaùo huaán cuûa sö phuï. Tröông Tam Phong noùi: - Con ñaõ hoaøn toaøn taøn pheá, ñòch nhaân seõ khoâng ñeà phoøng, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc gaáp gaùp noùng naûy. Neáu nhö tuyeät ngheä ta khoå taâm saùng cheá khoâng truyeàn ñöôïc cho haäu theá, thì con seõ laø toäi nhaân cuûa phaùi Voõ Ñöông ta ñoù. Du Ñaïi Nham nghe maø löng toaùt moà hoâi, bieát duïng yù taïi sao sö phuï noùi theá theá, duø ñòch nhaân laêng nhuïc thaày troø theá naøo chaêng nöõa, thì cuõng phaûi http://come.to/kimdung 985
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính giaû nhö heøn nhaùt ñeå soáng, coát sao truyeàn ñöôïc tuyeät ngheä. Tröông Tam Phong laáy beân mình ra moät ñoâi La Haùn baèng theùp ñuùc, giao cho Du Ñaïi Nham noùi: - Teân Khoâng Töôùng naøy noùi phaùi Thieáu Laâm ñaõ bò dieät saïch, khoâng bieát coù thaät hay khoâng. Ngöôøi naøy laø cao thuû cuûa phaùi Thieáu Laâm, ñeán nhö y maø coøn ñaàu haøng keû ñòch, ñeán tröôùc aùm toaùn ta thì phaùi Thieáu Laâm aét ñaõ bò ñaïi naïn khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa. Ñoâi La Haùn naøy laø do Quaùch Töông Quaùch nöõ hieäp taëng cho ta moät traêm naêm tröôùc, con sau naøy göûi laïi truyeàn nhaân cuûa phaùi Thieáu Laâm, may ra töø ñoâi La Haùn naøy maø coøn löu truyeàn ñöôïc moät tuyeät ngheä cuûa moân phaùi. Noùi xong oâng phaát tay aùo moät caùi, ñi ra khoûi cöûa. Du Ñaïi Nham noùi: - Khieâng ta ñi theo sö phuï. Minh Nguyeät vaø Tröông Voâ Kî hai ngöôøi lieàn gheù vai khieâng chieác caùng ñi theo Tröông Tam Phong. Boán ngöôøi ñeán ñieän Tam Thanh, thaáy trong ñieän ñaày keû ñöùng ngöôøi ngoài, phaûi ñeán ba boán traêm chöù khoâng ít. Tröông Tam Phong ñöùng giöõa ñieän, ra hieäu chaøo khaùch nhöng khoâng noùi lôøi naøo. Du Ñaïi Nham lôùn tieáng noùi: - Vò naøy laø sö toân chuùng toâi Tröông chaân nhaân. Caùc vò ñeán nuùi Voõ Ñöông, khoâng hieåu muoán daïy baûo ñieàu gì? Ñaïi danh Tröông Tam Phong uy chaán voõ laâm, laäp töùc bao nhieâu caëp maét ñeàu ñoå doàn vaøo oâng, chæ thaáy oâng maëc moät chieác ñaïo baøo cuõ kyõ dô baån maøu tro, raâu maøy baïc traéng, thaân theå cöïc kyø cao to, ngoaøi ra khoâng coù gì khaùc thöôøng. Tröông Voâ Kî nhìn thaáy nhöõng ngöôøi kia thaáy moät nöûa aên maëc theo loái giaùo chuùng Minh giaùo, coøn hôn chuïc ngöôøi ñöùng ñaàu maëc quaàn aùo baûn phaùi, coù leõ vì thaân phaän cao caáp, khoâng muoán maïo xöng ngöôøi khaùc. Cao luøn taêng tuïc, maáy traêm ngöôøi ñeàu doàn vaøo trong ñieän, nhaát thôøi khoâng theå nhìn roõ maët töøng ngöôøi. Ngay luùc ñoù, nghe thaáy beân ngoaøi coù ngöôøi truyeàn vaøo: - Giaùo chuû ñeán. http://come.to/kimdung 986
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Ngöôøi trong ñieän nghe theá, laäp töùc im phaêng phaéc, hôn chuïc thuû laõnh lieàn tieán ra ngoaøi ngheânh tieáp, nhöõng ngöôøi khaùc cuõng raûo böôùc theo sau. Chæ trong giaây laùt, maáy traêm ngöôøi ñeàu ñi heát saïch khoâng coøn moät ai. Laïi nghe tieáng chaân hôn chuïc ngöôøi kia töø xa ñeán gaàn, ñeán tröôùc ñieän thì döøng laïi. Tröông Voâ Kî töø trong ngoù ra, khoâng khoûi giaät mình, thaáy taùm ngöôøi khieâng moät chieác kieäu boïc gaám vaøng, coù theâm baûy taùm ngöôøi ñi tröôùc sau uûng veä, döøng ngay tröôùc cöûa. Taùm ngöôøi kieäu phu kia chính laø thaàn tieãn baùt huøng ôû Luïc Lieãu Sôn Trang. Tröông Voâ Kî trong loøng chôït naûy ra moät yù, hai tay lieàn boác ñaát döôùi chaân xoa ñaày leân maët. Minh Nguyeät nghó raèng chaøng thaáy ñaïi ñòch ñeán ñaùnh, haõi sôï voâ cuøng neân môùi giaû laøm nhö theá, nhaát thôøi cuõng baán loaïn theo, baét chöôùc cuõng boác ñaát treùt leân maët. Hai ñöùa ñaïo ñoàng laäp töùc bieán thaønh hai oâng vua beáp, khoâng coøn nhìn ra maët muõi thaät ra sao. Cöûa kieäu môû ra, töø trong böôùc ra moät thanh nieân coâng töû, maëc aùo baøo traéng, treân aùo theâu moät ngoïn löûa ñoû ñang chaùy, tay caàm quaït loâng phe phaåy, chính laø Trieäu Maãn caûi nam trang. Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Thì ra moïi vieäc ñeàu do coâ naøy saép xeáp, thaûo naøo phaùi Thieáu Laâm moät traän tan taønh”. Trieäu Maãn ñi vaøo trong ñieän, coù ñoä hôn chuïc ngöôøi ñi theo. Moät gaõ thaân theå cao lôùn böôùc tôùi moät böôùc, khom löng noùi: - Khaûi baåm giaùo chuû, ngöôøi naøy laø laõo ñaïo Tröông Tam Phong cuûa phaùi Voõ Ñöông, coøn gaõ taøn pheá kia aét laø ñeä töû thöù ba cuûa y laø Du Ñaïi Nham. Trieäu Maãn gaät ñaàu, ñi leân vaøi böôùc, cuïp quaït laïi, vaùi Tröông Tam Phong moät vaùi thaät saâu noùi: - Vaõn sinh Tröông Voâ Kî chaáp chöôûng Minh giaùo, hoâm nay ñöôïc dòp gaëp baäc Thaùi Ñaåu cuûa voõ laâm, thöïc laø may maén bieát chöøng naøo. Tröông Voâ Kî giaän laém, trong buïng chöûi thaàm: “Con taëc a ñaàu naøy maïo xöng giaùo chuû Minh giaùo, caùi ñoù cuõng chaúng sao, laïi caû gan maïo luoân caû teân ta ñeán löøa doái thaùi sö phuï”. Tröông Tam Phong nghe ba chöõ “Tröông Voâ Kî” thaät laï luøng: “Sao giaùo chuû Minh giaùo laïi laø moät coâ gaùi tuoåi treû xinh ñeïp theá naøy, teân laïi gioáng thaèng chaùu Voâ Kî cuûa ta”. Oâng lieàn chaép tay hoaøn leã noùi: http://come.to/kimdung 987
 20. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Khoâng bieát giaùo chuû ñaïi giaù quang laâm, chaúng kòp ra xa ngheânh ñoùn, xin tha loãi cho”. Trieäu Maãn noùi: - Khoâng daùm, khoâng daùm. Tri khaùch ñaïo nhaân Linh Hö ñöa caùc ñaïo ñoàng nhaø beáp ñem traø leân. Trieäu Maãn moät mình ngoài treân gheá, caùc thuû haï cuûa naøng ñöùng thoõng tay xa xa ôû ñaèng sau, khoâng daùm ñeán gaàn naøng quaù naêm thöôùc, töïa hoà sôï laø baát kính maïo phaïm ñeán naøng. Tröông Tam Phong ñaõ tu luyeän moät traêm naêm, khieâm xung tónh laõng, ñeán möùc vaïn söï khoâng coøn gì phaûi ñeå trong loøng nöõa nhöng tình thaày troø thaâm troïng, nghó ñeán an nguy soáng cheát cuûa boïn Toáng Vieãn Kieàu, möôøi phaàn khaéc khoaûi neân hoûi ngay: - Maáy ñöùa hoïc troø cuûa laõo ñaïo khoâng bieát löôïng söùc mình, töøng ñeán quí giaùo hoïc hoûi cao chieâu, ñeán nay chöa veà, khoâng bieát boïn chuùng baây giôø ra sao, xin ñöôïc Tröông giaùo chuû minh thò. Trieäu Maãn cöôøi hì hì noùi: - Toáng ñaïi hieäp, Du nhò hieäp, Tröông töù hieäp, Maïc thaát hieäp boán vò, hieän nay naèm trong tay baûn giaùo. Moãi ngöôøi bò thöông chuùt ñænh nhöng tính meänh khoâng coù gì ñaùng ngaïi. Tröông Tam Phong noùi: - Bò thöông chuùt ñænh ö? Coù leõ truùng chuùt ñænh chaát ñoäc thì ñuùng hôn. Trieäu Maãn cöôøi noùi: - Tröông chaân nhaân quaû thaät töï haøo veà Voõ Ñöông tuyeät hoïc. Neáu chaân nhaân baûo hoï truùng ñoäc, thì cöù coi nhö laø truùng ñoäc ñi. Tröông Tam Phong bieát raèng caùc hoïc troø mình ñeàu laø cao thuû baäc nhaát ñôøi nay, neáu vì ít ngöôøi khoâng choáng laïi ñöôïc vôùi soá ñoâng, thì daãu sao cuõng coù moät hai ngöôøi thoaùt thaân quay veà baùo, coøn neáu caû boïn bò baét, chaéc laø truùng phaûi ñoäc döôïc voâ aûnh voâ tung khoù maø phoøng bò. Trieäu Maãn thaáy oâng ñoaùn truùng ngay nhö theá neân thaûn nhieân thöøa nhaän. Tröông Tam Phong laïi hoûi: - Theá coøn tieåu ñoà hoï AÂn thì sao? Trieäu Maãn thôû daøi: http://come.to/kimdung 988
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2