YouTubeR siêu đẳng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
71
lượt xem
12
download

YouTubeR siêu đẳng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

YouTube là trang cộng đồng chia sẻ video phổ biến nhất hiện nay. Và dĩ nhiên một YouTubeR chuyên nghiệp, không thể không biết đến các yếu tố sau đây. Sức mạnh tuyệt đối từ thông điệp video Nếu như một bức ảnh có thể chuyển tải thông điệp của hàng ngàn từ ngữ, bạn hãy thử tưởng tượng giá trị truyền tải thông điệp của đoạn video. Hay nếu như phải chọn ngồi xem một đoạn clip hay đọc về nội dung này trên tài liệu in, bạn sẽ chọn cách nào? Trực quan hơn, sinh động hơn, chuyển tải...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: YouTubeR siêu đẳng

  1. YouTubeR siêu ng
  2. YouTube là trang c ng ng chia s video ph bi n nh t hi n nay. Và dĩ nhiên m t YouTubeR chuyên nghi p, không th không bi t n các y u t sau ây. 1. S c m nh tuy t i t thông i p video N u như m t b c nh có th chuy n t i thông i p c a hàng ngàn t ng , b n hãy th tư ng tư ng giá tr truy n t i thông i p c a o n video. Hay n u như ph i ch n ng i xem m t o n clip hay c v n i dung này trên tài li u in, b n s ch n cách nào? Tr c quan hơn, sinh ng hơn, chuy n t i hi u qu hơn chính là s c m nh c a video. 2. Thi t b t t cho clip “x n” ây là i u hi n nhiên, không ph i bàn cãi. Trên th c t , có không ít clip trên YouTube ch t lư ng khá “ ”. Cho nên, b n thân m i YouTubeR nên th tác nghi p qua nhi u thi t b và không ng ng yêu c u cao hơn v ch t lư ng cho tác ph m c a mình. Hãy làm h t s c trong kh năng c a mình và ngày càng t t hơn n a. B i vì ch ng user nào phàn nàn v m t clip quá t t c .
  3. 3. phân gi i cao N u có th quay video phân gi i cao, ng ch n ch , hãy th c hi n. phân gi i HD c a YouTube có th lên n 1280x720 pixel. Tin vui cho nh ng ngư i yêu c u cao v phân gi i là thi t b h tr tính năng này ngày nay giá không quá t , cho nên ch u tư thêm m t ít mà k t qu tác ph m quay ư c r t… áng ng ti n bát g o.
  4. 4. Ch nh màu cho thi t b Màu s c óng góp phân n a s c m nh c a video. M i thi t b ghi hình u có thang màu s c riêng khác nhau. Cho nên m i khi s d ng m t thi t b ghi hình nào ó, nên nh tinh ch nh cân b ng tr ng (white balance) c a thi t b có k t qu ưng ý nh t v màu s c hi n th c a tác ph m ghi hình. 5. Thư c o YouTubeR Th nào là m t YouTubeR thành công? Khái ni m ch có tính tương i. B n có th t ra m c tiêu phù h p v i i u ki n c a mình. Có th là 50 nghìn ngư i xem thư ng xuyên (subscriber).
  5. Nhưng hãy luôn nh r ng, ng dùng thư c o c a ngư i khác ánh giá thành qu c a mình, tr phi b n mong mu n m t k t qu th m h i. Hãy t m c tiêu, nhưng ph i là m c tiêu c a chính mình và chinh ph c nó.
Đồng bộ tài khoản