Asp.net 2.0

Xem 1-20 trên 362 kết quả Asp.net 2.0
 • When Microsoft created .NET, it wasn’t just dreaming about the future—it was also worrying about the headaches and limitations of the current generation of web development technologies. Before you get started with ASP.NET 2.0, it helps to take a step back and consider these problems. You’ll then understand the solution that .NET offers. In this chapter you’ll consider the history of web development leading up to ASP.NET, take a whirlwind tour of the most significant features of .NET, and preview the core changes in ASP.NET 2.0. If you’re new to ASP.

  pdf1p doxuan 03-08-2009 1399 510   Download

 • Ebook Các giải pháp lập trình ASP.NET 2.0: Tập 2 được thiết kế giống như một tài liệu tham khảo cho các dự án mã nguồn mở. Hầu hết lập trình viên không cần hấp thụ mọi thông tin về một chủ đề cụ thể theo kiểu truyền thống mà nhiều khi lập trình viên tìm thấy câu trả lời trong mã lệnh, rồi mới đọc nội dun hay tư liệu kèm theo đó.

  pdf102p peter_hi 21-04-2010 721 462   Download

 • There are many different technologies available today for developing complex web sites and web applications, and with so many to choose from, it’s great that there’s one technology in particular that stands out from the crowd and is such a joy to use. ASP.NET 2.0 is a fantastic technology that enables you to develop web sites and applications with very little hassle. Developing web applications was never this easy, yet even though it may appear simple, there is real power and depth to this technology that enables it to host even the most complex applications available today....

  pdf769p tailieuvip13 19-07-2012 314 24   Download

 • Welcome to ASP.NET 2.0 Everyday Apps For Dummies, the book that teaches ASP.NET 2.0 Web programming by example. In this book, you’ll find eight complete ASP.NET applications. We’re not talking trivial Hello-World-type applications here. Instead, they’re real-world applications like shopping carts and discussion forums. You can use any of them as-is, or modify them as you see fit. So you’ve got workable stuff already included. (What a concept.)

  pdf259p tailieuvip13 20-07-2012 80 14   Download

 • Learning ASP.NET 2.0 with AJAX helps you master the concepts and techniques of Microsoft's tools with plenty of annotated examples, review quizzes, web construction exercises and chapter summaries, so you can practice new skills and test your understanding as you go. With it, you'll learn to:

  pdf522p coc_xanh 16-01-2013 46 12   Download

 • The foundation for most Web services, XML can also be used with ASP.NET to display data from an infinite variety of sources in a Web site After covering the basics, the book explores the many ways that XML documents can be created, transformed, and transmitted to other systems using ASP.NET 2.0 Two major case studies address issues such as reading and writing XML data, XML data validation, transforming XML Data with XSLT, SQL Server XML integration, XML support in ADO.NET, and XML Web Services ...

  pdf594p trasua_123 05-01-2013 41 9   Download

 • Welcome to Pro ASP.NET 2.0 in C# 2005, Special Edition. In this book, you'll learn how ASP.NET 2.0 really works. You won't be bored with a rehash of the C# language--instead, you'll get the hard-won practical advice that you need to build sophisticated, scalable websites. New features are clearly identified, so if you've programmed with a previous version of ASP.NET you'll sail through the basics and get right to the most important changes and enhancements.

  pdf1289p caucaphung 04-02-2013 39 9   Download

 • With the latest incarnations of ASP.NET 2.0 and SQL Server 2005, programming dynamic data-driven websites with Microsoft technologies has become easier and much more efficient than ever before. Fewer mouse clicks and fewer lines of code can now enable more powerful features and the tools you need—Visual Web Developer 2005 Express Edition and SQL Server 2005 Express Edition

  pdf705p trasua_123 02-01-2013 70 5   Download

 • Web Parts are reusable components that extract data from existing Microsoft or non-Microsoft applications for use in ASP.NET Web pages; they can also be used to build user controls Presents developers with an understanding of how Web Parts work and how they can be developed Examines how to secure and integrate Web Parts into other Windows systems (SQL Server, Office, ASP.NET, Content Manager)

  pdf482p paradise_12 03-01-2013 74 9   Download

 • ASP (Active Server Pages) is a web development technology that's leapt through several stages of evolution. It was first introduced as an easy way to add dynamic content to ordinary web pages. Since then, it’s grown into something much more ambitious: a platformfor creating advanced web applications, including e-commerce shops, data-driven portal sites, and just about anything else you can find on the Internet. ASP.NET 2.0 is the latest version of ASP, and it represents the most dramatic change yet. With ASP.

  pdf1102p doxuan 04-08-2009 845 422   Download

 • Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ ASP.NET 3.5 (Active Server Page). ASP.NET là gì? Giới thiệu những tính năng mới của ASP.NET 3.5 sơ với ASP.NET 2.0. Cách tạo website trong Visual Studio 2008.: Trước hết, tên đầy đủ của ASP.NET là Active Server Pages .NET (.NET ở đây là .NET framework). Nói đơn giản thì ASP.NET là một công nghệ có tính cách mạng dùng để phát triển các ứng dụng về mạng hiện nay cũng như trong tương lai. Bạn lưu ý ở chổ ASP.

  pdf11p peter_hi 12-05-2010 623 332   Download

 • Quyển sách này được thiết kế giống như một tài liệu tham khảo cho các dự án mã nguồn mở. Hầu hết lập trình viên không cần hấp thụ mọi thông tin về một chủđề cụ thể theo kiểu truyền thống; mà nhiều khi lập trình viên tìm thấy câu trả lời trong mã lệnh, rồi mới đọc nội dung hay tư liệu kèm theo đó. Quyển sách này nhắm đến việc thỏa mãn khuynh hướng đó, các chủ đề và các khái niệm được truyền đạt từ căn bản đến nâng cao.

  pdf82p phitan 03-07-2012 328 208   Download

 • Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ ASP.NET 3.5 (Active Server Page). ASP.NET là gì? Giới thiệu những tính năng mới của ASP.NET 3.5 sơ với ASP.NET 2.0. Cách tạo website trong Visual Studio 200

  pdf11p gianhangweb 23-10-2011 322 120   Download

 • một giáo trình khám phá công nghệ AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) trên môi trường ASP.NET. Như tên gọi, AJAX là công nghệ kết hợp giữa kỹ thuật gọi hàm bất đồng bộ trong JavaScript và xử lý dữ liệu XML. AJAX mang lại hiệu qủa to lớn trong thế hệ lập trình Web 2.0 mới. Phiên bản ASP.NET 2.0 và ASP.NET 3.5 hỗ trợ mạnh mẽ các thành phần công cụ AJAX.

  pdf0p truongnghen 21-01-2013 127 49   Download

 • TO BUILD EFFECTIVE AND ATTRACTIVE database-driven websites, you need two things: a solid and fast framework to run your web pages on and a rich and extensive environment to create and program these web pages. With ASP.NET 4.5 and Visual Studio 2012 you get both. Together they form the platform to create dynamic and interactive websites. ASP.NET 4.5 builds on top of its popular predecessors ASP.NET 2.0, 3.5, and 4.0. While maintaining backward compatibility with sites built using these older versions, ASP.NET 4.

  pdf0p hotmoingay3 09-01-2013 152 29   Download

 • Trong phiên bản 1.x ASP.NET, bạn phải sử dụng DataBinder.Eval () khi dữ liệu hiển thị các mục trong mẫu. Tuy nhiên, Microsoft đã tiếc về lập trình sau khi ASP.NET 2.0 và cung cấp cho chúng tôi với cú pháp ngắn hơn.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 85 16   Download

 • This book covers security topics on a wide range of areas in ASP.NET 2.0 and ASP.NET 3.5. It starts with an introduction to Internet Information Services 7.0 (IIS 7.0) and then explains in detail the new IIS 7.0 Integrated mode of execution. Next is detailed coverage of how security is applied when an ASP.NET application starts up and when a request is processed in the newly introduced integrated request-processing pipeline.

  pdf940p hotmoingay3 09-01-2013 147 12   Download

 • .Corporate Finance DeMYSTiFieD® .DeMYSTiFieD® Series Accounting Demystified Advanced Statistics Demystified Algebra Demystified Alternative Energy Demystified ASP.NET 2.

  pdf304p caucaphung 05-02-2013 50 12   Download

 • Cuối cùng, chúng tôi kiểm tra một tính năng ASP.NET 2.0 giới thiệu với các đối tượng hồ sơ. Các đối tượng hồ sơ cung cấp cho bạn một phương thức của việc tạo ra một hình thức kiểu mạnh và liên tục của trạng thái phiên. Bạn học được phương pháp khác nhau xác định một hồ sơ. Bạn cũng tìm hiểu cách sử dụng các đối tượng hồ sơ từ trong một thành phần. Cuối cùng, bạn tìm hiểu làm thế nào để thực hiện một nhà cung cấp hồ sơ hải quan...

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 56 10   Download

 • Thông tin này được hiển thị chạy trên một ứng dụng ASP.NET 2.0 với các đặc điểm sau:Các trang web đang chạy cục bộ trên máy chủ web . IIS đã được kích hoạt xác thực Ẩn danh và tích hợp. ASP.NET là sử dụng chế độ mặc định của Windows để xác thực. Thuộc tính giả mạo của phần tử được thiết lập để sai.

  pdf64p kimku13 24-10-2011 50 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản