intTypePromotion=4
ADSENSE

Bổ sung điều luật chống tham nhũng

Xem 1-14 trên 14 kết quả Bổ sung điều luật chống tham nhũng
 • Luật Số: 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng được ban hành căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p naubanh_chung 23-01-2013 102 10   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về phũng, chống tham nhũng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về phũng ngừa, phỏt hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phũng, chống tham nhũng. 2. Tham...

  pdf37p abcdef_45 30-10-2011 142 30   Download

 • Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2006. Ngày 04/8/2007, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ nhất thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và có hiệu lực thi hành từ ngày 17/8/2007. Tài liệu sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về luật phòng, chống tham nhũng.

  pdf60p lalala7 07-12-2015 52 8   Download

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng của Quốc hội Số: 01/2007/QH12 Ngày 04 tháng 8 năm 2007. Luật căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết Số: 51/2001/QH10.

  doc2p hkquoc 16-09-2010 198 18   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về phòng, chống tham nhũng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng. 2. Tham...

  pdf34p abcdef_42 01-11-2011 125 26   Download

 • Bộ luật hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật hình sự năm 1985, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số 15/1999/QH10 - Sửa đổi bổ sung 2009/QH12 ngày 19/6/2009 gồm có 24 chương với 344 điều. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf187p gackiem196 22-04-2011 1128 522   Download

 • Mời bạn đọc cùng tham khảo Tài liệu Tìm hiểu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự do Ngọc Linh tuyển chọn, NXB Dân trí ấn hành 2010. Bộ luật Hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật Hình sự năm 1985, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  pdf98p lalala7 07-12-2015 72 9   Download

 • Pháp luật hình sự góp phần tích cực loại bỏ những yếu tố gây cản trờ cho tiến trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Bộ luật Hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật Hình sự năm 1985, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  pdf103p lalala7 07-12-2015 52 6   Download

 • Cần nhanh chóng bổ sung, sửa đổi luật đất đai cho phù hợp với yêu cầu mới Kiến nghị xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo vệ người làm chứng 3.1. Để có thể bảo vệ một người trước sự xâm hại của tội phạm khi họ tham gia với tư cách người làm chứng, để đảm bảo thực thi những điều khoản có tính chất quốc

  pdf9p duongphuongtim 23-04-2013 33 3   Download

 • Trên cơ sở những nội dung đã phân tích, bài viết cũng đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống qui phạm pháp luật Việt Nam về phòng ngừa, xử lý và khắc phục ô nhiễm biển do dầu-trong đó có việc xây dựng một “Nghị định phòng, chống ô nhiễm do dầu” với ý nghĩa là văn bản pháp luật chuyên biệt và thống nhất về phòng, chống ô nhiễm dầu, đồng thời với việc xúc tiến để tham gia các điều ước quốc tế quan trọng khác về ô nhiễm dầu và sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý có liên quan nhằm đảm bảo sự phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chuẩn chung về ô nhiễm môi trường theo thông lệ ...

  pdf15p emvaolop1 17-10-2014 86 19   Download

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI THANH TRA THÀNH PHỐ -------Số: 2593/KH-TTTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2013 Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010; Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007; Thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011; Thực hiện Luật Tố cáo năm 2011; Căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại các văn bản...

  pdf8p naubanh_chung 23-01-2013 67 6   Download

 • Lệnh số 08/2007/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawvhxh7 16-11-2009 80 5   Download

 • Lệnh số 07/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chống tham nhũng; Pháp lệnh Người cao tuổi và Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawvhxh16 19-11-2009 89 5   Download

 • KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Số: 07/2008/QĐ-KTNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008 QU YẾ T ĐỊNH Ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng; Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức; Căn cứ Nghị quyết số 1053/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban...

  pdf7p tuoanh05 03-08-2011 118 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bổ sung điều luật chống tham nhũng
p_strCode=bosungdieuluatchongthamnhung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2