Bổ sung vốn kế hoạch năm 2007

Xem 1-5 trên 5 kết quả Bổ sung vốn kế hoạch năm 2007
 • Quyết định 1583/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn kế hoạch năm 2007 thực hiện Đề án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2006 - 2010

  doc1p kevintu 14-08-2009 48 5   Download

 • Thông tư 05/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  pdf4p uyenson 19-08-2009 100 8   Download

 • Quyết định số 1583/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn kế hoạch năm 2007 thực hiện đề án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2006-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p baoliem 17-10-2009 64 4   Download

 • Công văn 2479/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư năm 2007

  doc1p uyenson 19-08-2009 33 1   Download

 • Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận ban hành

  pdf2p lawgd2 04-11-2009 56 2   Download

Đồng bộ tài khoản