intTypePromotion=4
ADSENSE

các nguồn tài chính

Xem 1-20 trên 5396 kết quả các nguồn tài chính
 • NSNN là hệ thống quan hệ kt phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính của xh để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của nn nhằm thực hiện các chức năng của nn. (2) (2) Bản chất + toàn bộ khoản thu chi trong một năm + nsnn với dn + nsnn với hành chính sự nghiệp + nsnn với tần lớp dân cư + nsnn với thị trường tài chính. (3) (3) Vai trò của nsnn + quản lý điều tiết kinh tế vĩ mô từ nền kt-xh: + kích thích tăng trưởng kt + điều...

  pdf22p 2namsau 31-05-2012 237 85   Download

 • Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công, nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội Tài chính công

  ppt84p possibletb 22-09-2012 230 74   Download

 • Tài chính phản ánh hệ thống các quan hệ, kt phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính bằng việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ đáp ứng nhu cầu tích lũy hoặc tiêu dùng của các chủ thể trong xã hội

  pdf8p ntgioi120404 10-11-2009 244 69   Download

 • Chức năng huy động : huy động nguồn tài chính, huy động vốn, thể hiện khả năng tổ chức khai thác các nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Chức năng huy động vốn được thực hiện trên cơ sở tương tác giữa các yếu tố: · Chủ thể cần vốn · Các nhà đầu tư · Hệ thống tài chính gồm thị trường tài chính và các định chế tài chính · Môi trường tài chính và kinh tế...

  doc4p mimiki 05-12-2010 552 66   Download

 • Thị trường tài chính là thị trường mà ở đó diễn ra các hoạt động mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định.Đối tượng mua bán trên thị trường tài chính là quyền sử dụng các nguồn tài chính (về mặt chất), là chứng khoán (về mặt hình thức)Giá cả của quyền sử dụng nguồn tài chính được thể hiện ra là số lợi tức mà người mua quyền sử dụng nguồn tài chính phải trả cho người bán quyền sử dụng nguồn tài chính....

  ppt34p hocnua_hocmai_9x 20-05-2010 178 64   Download

 • trong doanh nghiệp phần tài chính vận động trong nội tại, với nhà nước, với các dn với nhau. hiện tượng: tcdn biểu hiện sự vận động dich chuyển các luồn giá trị phục vụ trong quá trình hoạt động sxkd của dn. bản chất: tcdn là hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính gắng liền với viêc tạo lập và sự dụng các quỹ tiền tệ của dn để phục vụ cho yêu cầu sxkd của dn. ...

  pdf3p truongdoan 09-11-2009 205 60   Download

 • Chương VII KẾ HOẠCH HOÁ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP I.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH HOÁ TÀI CHÍNH - Kế hoạch tài chính của doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành quan trọng của kế hoạch sản xuất - kĩ thuật - tài chính bao gồm việc tổ chức nguồn vốn, tổ chức sử dụng các nguồn tài chính nhằm đạt được hiệu quả cao thể hiện ở chỗ bảo toàn và phát triển vốn sản xuất,

  pdf5p meoconlylom 04-07-2011 161 45   Download

 • Đề tài "Đặc điểm cơ bản của cấu trúc tài chính" phân tích 8 vấn đề chính về cấu trúc tài chính trên thế giới như: Cổ phiếu không phải là nguồn tài trợ quan trọng nhất cho doanh nghiệp, việc phát hành chứng khoán nợ và chứng khoán vốn không phải là kênh chủ yếu để tài trợ cho hoạt động doanh nghiệp, tài chính gián tiếp đóng vai trò quan trọng hơn tài chính trực tiếp, các nguồn tài chính, đặc biệt là ngân hàng thương mại, là nguồn tài trợ vốn quan trọng nhất cho các doanh nghiệp,...

  pdf17p hstar9x 22-12-2015 163 38   Download

 • Hồ sơ mật 1963 - Từ các nguồn Tài liệu của Chính phủ Mỹ này ra đời với 2 mục đích. Thứ nhất là nhằm giới thiệu tới độc giả một nguồn Tài liệu tham cứu của chính phủ Mỹ, ký tự là FRUS. Thứ hai là thông qua nguồn Tài liệu này để trình bày một số phát hiện mới, vốn không được đa số giới nghiên cứu người Việt hải ngoại khai thác và phổ biến. Cùng tham khảo phần 1 của Tài liệu sau đây với các nguồn Tài liệu liên quan tới cuộc vận động bình đẳng tôn giáo năm 1963 của Phật giáo Việt Nam.

  pdf120p nganga_00 29-08-2015 90 34   Download

 • Khái niệm về hệ thống tài chính và nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành hệ thống tài chính. 1. Khái niệm về hệ thống tài chính. Hệ thống tài chính là tổng thể các luồng vận động của các nguồn tài chính trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau của nền kinh tế quốc dân, có quan hệ hữu cơ với nhau về việc

  pdf16p meoconlylom 04-07-2011 128 32   Download

 • Thị trường tài chính - một thị trường đang trên đà hình thành là nơi diễn ra các hoạt động luân chuyển, đầu tư các nguồn lực xã hội, cung ứng các nguồn vốn cho hoạt động kinh tế.

  pdf32p hotmoingay1 04-01-2013 112 29   Download

 • Phần 2 của cuốn Hồ sơ mật 1963 - Từ các nguồn Tài liệu của Chính phủ Mỹ giới thiệu những Tài liệu có liên quan tới tình hình chính quyền Ngô Đình Diệm trong năm 1963 và một vài Tài liệu tổng hợp liên quan tới tình hình Phật giáo năm 1963. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf214p nganga_00 29-08-2015 83 29   Download

 • - Chức năng huy động: huy động nguồn tài chính, huy động vốn, thể hiện khả năng tổ chức khai thác các nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Chức năng huy động vốn được thực hiện trên cơ sở tương tác giữa các yếu tố:

  doc11p kinhcannb 10-05-2011 93 20   Download

 • Quan hệ kinh tế nào sau đây không thuộc nội dung ngân sách nhà nước: a. nhà nước dùng quỹ ngân sách để hỗ trợ cho đồng bào gặp thiên tai b. doanh nghiệp trả thuế cho nhà nước c. nhà nước trả tiền vay của nước ngoài d. nhà nước ban hành luật hôn nhân gia đình câu 2: Khẳng định nào sau đây là sai: là một phạm trù kinh tế mang tính chất lịch sử.chủ thể trong xã hội là công cụ huy động nguồn tài chính để đảm bảo các nhu...

  doc12p totovo 16-08-2012 120 15   Download

 • CÂU 1: Trình bày nội dung tài chính doanh nghiệp? DN là tổ chức KT có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của phấp luật, nhằm mục đích hoạt động SXKD kiếm lời. Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các luồng chuyển dịch giá trị phản ánh sự vận động, chuyển hóa các nguồn tài chính thông qua quá trình phân phối, tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ vào các hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt dược mục tiêu của doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật cho phép....

  doc2p anhsonvui 02-05-2013 88 15   Download

 • 1.1. Bản chất của TCDN DN là gì? Khái niệm: TCDN là hệ thống các QHKT phát sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính gắn liền với quá trình tạo lập và sử dụng các Quỹ tiền tệ trong hoạt động SXKD của DN nhằm đạt tới mục tiêu nhất định. Phạm vi hoạt động DN với nhà nước DN với thị trường DN với CBCNV trong DN

  ppt66p page_12 15-08-2013 117 12   Download

 • Nghị định 10 của Chính phủ ngày 16/1/2002 quy định chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu trong đó có bệnh viện. Vấn đề tự chủ tài chính bệnh viện là vấn đề nhạy cảm vì nó liên quan đến khả năng sử dụng dịch vụ bệnh viện của các thành phần xã hội khác nhau, vùng miền khác nhau, liên quan đến vấn đề công bằng xã hội trong chăm sóc sức khỏe. Các quy định và quản lý tài chính bệnh viện liên quan đến đời sống của nhân viên y tế phục vụ trong bệnh viện, liên quan đến vấn đề phát triển kỹ thuật bệnh viện.

  pdf4p thanos2 22-05-2018 91 14   Download

 • Thuyết trình: Các nguồn tài trợ dự án phát triển và ưu nhược điểm trình bày về những khái niệm chung nguồn tài trợ dự án phát triển, các nguồn nguồn tài trợ dự án phát triển. Thực trạng huy động & sử dụng các nguồn tài trợ.

  ppt49p green_12 14-05-2014 60 7   Download

 • 1.Xét về hình thức bên ngoài: Từ biểu hiện bên ngoài củaTC: là tất cả các hiện tượng thu, chi bằng tiền, là vốn bằng tiền, là các hoạt động quản lý liên quan đến tiền bạc, tài sản.v.v. ở các chủ thể trong XH. P/ánh sự phân phối các nguồn TC kết quả vận động của các nguồn TC: Quỹ tiền tệ (QTT) được tạo lập và sử dụng. Tài chính là quá trình phân phối các nguồn tài chính (hay vốn) gắn liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng nhu cầu của...

  ppt18p page_12 15-08-2013 64 5   Download

 • Tiểu luận: Lợi nhuận và cấu trúc tài chính nêu điều kiện thị trường xấu sẽ làm giảm sự sử dụng các nguồn tài chính bên ngoài. Tác động này là đặc biệt lớn đối với các công ty nhỏ và lợi nhuận thấp. Sự xếp hạng JEL: G32.

  pdf24p blue_12 12-05-2014 47 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=các nguồn tài chính
p_strCode=cacnguontaichinh

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2